Національна академія наук україни інститут проблем ринкуСторінка1/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ

ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З в і т
про наукову та науково – організаційну діяльність

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних

досліджень НАН України

за 2013 рік

Одеса – 2013

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ

ТА ЕКОНОМІКО–ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

«Затверджено»

на засіданні Вченої ради Інституту

протокол № 18

від “27” грудня 2013 року

З в і т
про наукову та науково – організаційну діяльність

Інституту проблем ринку та економіко–екологічних

досліджень НАН України

за 2013 рік


Директор Інституту,

академік НАН України,

д.е.н, професор Б.В. Буркинський


Вчений секретар

Інституту, д.е.н., с.н.с. Н.І. Хумарова

Одеса – 2013

Вступ

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, створено згідно постанов Президії Академії наук УРСР №127 від 8.05.91 р. та №270 від 7.10.1991 р. на базі Одеського відділення Інституту економіки АН Української РСР (заснованого Постановою Президії АН УРСР №168 від 26.05.1970р.). Інститут входить до складу Відділення економіки НАН України, а також є структурною одиницею Південного Наукового центру НАН та МОН України.Наукова і науково-організаційна діяльність Інституту визначена Статутом (реєстраційний №15561050001006041). У своїй роботі ІПРЕЕД НАН України керується діючим законодавством України, Щорічними Посланнями Президента України до ВР України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Постановами, Розпорядженнями і вказівками Президії Національної академії наук України, рішеннями Відділення економіки, спрямованими на продовження економічних реформ, побудову сучасної, стійкої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки на засадах інноваційного, екологоорієнтованого соціально-економічного зростання, формування засад ефективної морегосподарської діяльності як перспективного сектору вітчизняної економіки, в контексті геополітичних тенденцій та викликів пов’язаних з модернізацією продуктивних сил та здійснення структурних перетворень в соціально-економічній сфері, з модернізацією вітчизняної економіки та глобалізаційними процесами розвитку.

Протягом звітного року Інститутом виконувались роботи по завданням Кабінету Міністрів України, Комітетів Верховної Ради, РНБО України, ряду міністерств та регіональних органів управління.

Спілкою економістів України спільно з провідними фахівцями Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України проведено VІІІ пленум за тематичним напрямком «Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України». Обговорення на Пленумі питань запровадження та реалізації принципів екологічно чистого виробництва та розвитку ресурсозберігаючих технологій в Україні, які вперше були запропоновані Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, дозволило рекомендувати ці розробки як основу для Національної концепції впровадження екологічно чистого виробництва на засадах сталого розвитку для затвердження на державному рівні.

В звітному році фахівці Інституту продовжили наукову діяльність в рамках угоди про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України та ДП «КБ Південне». В результаті проведених Інститутом досліджень згідно цієї Угоди було визначено конкурентні позиції державного підприємства «КБ Південне» на різних сегментах ринку; розроблено та запропоновано економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності національної космічної галузі в ринкових умовах його функціонування, який враховує принципи та норми СОТ.

Згідно з тематичним планом НДР Інституту в 2013 р. проводились дослідження із девяти комплексних тем, у тому числі п’яти відомчих фундаментальних тем, однієї прикладної теми, трьох тем за цільовими програмами наукових досліджень НАН України, а також восьми госпрозрахункових робіт.

За цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища Інститут виконував НДР «Обґрунтування першочергових заходів до проекту Національного плану дій щодо переходу України до сталого розвитку (стабілізаційний етап) за цілями економічного вектору розвитку» (згідно Розпорядження Президії від 28.02.2013р №140).

Молоді вчені Інституту стали переможцями конкурсу проектів науково-дослідних робіт (НДР) молодих учених НАН України з проектом НДР «Відтворювальні механізми реалізації соціально-економічного потенціалу сталого розвитку стратегічних ринків України в посткризовий період», керівник к.е.н., с.н.с. Лайко О.І. (Постанова Президії від 12.06.2013 № 85).

В рамках розвитку економічних інструментів реалізації Кіотського протоколу та розв’язання проблем виконання проектів спільного впровадження на регіональному та національному рівнях, Інститут приймав участь у ряді науково-дослідних робіт, спрямованих на проведення моніторингу та інвентаризацію проектів спільного впровадження щодо скорочення викидів парникових газів і формування пропозицій щодо заходів з адаптації до зміни клімату, замовником яких виступила бюджетна установа «Національний центр обліку викидів парникових газів».

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту у 2013 р. були спрямовані на розвиток і поглиблення методологічних засад, формування науково-прикладного фундаменту стратегії і тактики сталого соціально-економічного розвитку України та інструментів його впровадження в тому числі «зеленої» економіки та екологічно чистого виробництва, запровадження нових системних рішень програмного характеру щодо переходу України до сталого розвитку, розвитку системи економічних відносин у транспортному комплексі, посилення конкурентоспроможності та визначення напрямів екологізації секторів національної економіки. В значній мірі вони відпрацьовувались на матеріалах Українського Причорномор’я та Українського Придунав’я.

Головними напрямами діяльності Інституту відповідно до Постанови Президії НАН України №60 від 28.02.2011 р. є:


  • інституційні чинники розвитку ринкового середовища;

  • розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми його реалізації;

  • інституційні механізми екологізації економіки;

  • подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління соціально-економічним розвитком південних регіонів України.

На сьогодні структура наукових підрозділів Інституту характеризується даними, що подані в таблиці. Чисельність працюючих у кожному науковому підрозділі відповідає нормативам їх чисельного та якісного складу.

В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 12 монографій, загальним обсягом 163,39 друк. арк., 5 збірників наукових праць, 1 збірник тез наукових доповідей та 168 статті в наукових журналах і збірниках. Загальний обсяг публікацій склав 223,19 друк. арк.


Структура наукових підрозділів Інституту

Назва підрозділу

Завідуючий

відділом

Напрями досліджень


Відділ ринкових механізмів і структур

академік НАНУ, д.е.н., проф.

Буркинський Б.В.Теоретичні проблеми та розробка науково-практичних рекомендацій щодо реалізації ринкових відносин, ринкового регулювання науково-технічного прогресу

Відділ ринку

транспортних послугд.е.н., проф.

Котлубай О.М.Функціонування ринку транспортних послуг та шляхи підвищення ефективності транспортної мережі приморських регіонів

Відділ соціально-економічного розвитку приморських регіонів

д.е.н., проф.

Осипов В.М.Дослідження соціально-економічного розвитку приморських регіонів і розробка політики соціального захисту населення

Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів

д.е.н., с.н.с.

Купінець Л.Є.Розробка методології господарського освоєння та підвищення економіко-екологічної ефективності природно-ресурсного потенціалу приморських регіонів

Відділ розвитку підприємництва

д.е.н., проф.

Бутенко А.І.Проблеми розвитку підприємництва та підвищення його ефективності в умовах різних форм власності

Відділ економічного регулювання природокористуванням, в т.ч.

Сектор «Прикладних проблем екологізації економіки регіону»д.е.н., с.н.с.

Мартієнко А.І.Теоретичні проблеми економіки і управління природокористуванням

д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.

Розробка та впровадження науково-прикладних рекомендацій екологізації економічної діяльності регіону
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка