Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динамікиСкачати 477.4 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір477.4 Kb.
1   2   3

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки: історія розвитку поняття та сучасне розуміння // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ. - 2000. - Вип. 17 (част. ІІ). - С.166-183. - 1.2 друк.арк.

  2. Паценко О.Ю. Індикатори конкурентоспроможності та динаміка росту // Економіст. - 2000. - № 11. - С.92-93. - 0.2 друк.арк.

  3. Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки та валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ. - 2000. - Вип. 22 (част. ІІ). - С.193-202. - 0.5 друк.арк.

  4. Паценко О.Ю. Валютний курс в Україні: прогнозування динаміки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ. - 2000. - Вип. 24 (част. І). - С.183-194. - 0.7 друк.арк.

  5. Паценко О.Ю. Інфляція та показники динаміки національної економіки // Стратегія економічного розвитку України: Наук.збірник. / Відп.ред.О.П.Степанов. - Київ: КНЕУ, 2000. - Вип.2-3. - С.215-217. - 0,2 друк.арк.АНОТАЦІЯ

Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття накового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою. - Інститут економічного прогнозування НАН України, Київ, 2001.

Дисертація містить теоретичні узагальнення та методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності національної економіки. Розроблені методологічні положення про роль і значення державного регулювання економіки в процесах підтримки конкурентоспроможності країни в період її трансформації і переходу до ринкових відносин. Теоретично обгрунтовано положення про те, що найважливішими показниками конкурентоспроможності країни є динаміка і пропорції її зовнішньоторговельного балансу. На практиці його відображенням є валютний курс.

Розроблено методологічні підходи до визначення системи показників конкурентоспроможності країни і обгрунтовано використання для цього цінових характеристик національних товарів на світових ринках та макроекономічних показників (динаміки ВВП, зовнішньоторговельного балансу, реальних доходів та споживання населення, готівки в обігу, темпів інфляції), які є об'єктом державного регулювання.

Запропоновано і апробовано підходи до дослідження валютного курсу на основі методів, прийнятих у економічній статистиці. З використанням цього інструментарію, окремі положення якого доведені до рівня методики, отримано модель валютного курсу як результативного показника конкурентоспроможності національної економіки.

Обгрунтовано положення про те, що найбільш значущими складовими процесу підтримки національної конкурентоспроможності є вироблений в країні ВВП, рівень життя населення і зовнішньоторговельний баланс країни. У зв'язку з цим розроблено рекомендації щодо використання в Україні режиму фіксованого курсу національної валюти, що дозволить управляти динамікою конкурентоспроможності національної економіки, знижуючи ризик її втрати як під впливом умов розвитку внутрішнього ринку, так і внаслідок зміни кон'юнктури світових ринків.

Ключові слова: конкурентоспроможність національної економіки, валютний курс, прогнозування, державне регулювання економіки, показники.


АННОТАЦИЯ

Паценко О.Ю. Конкурентоспособность национальной экономики и валютный курс: оценка влияния, прогнозирование динамики. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.02.03 - организация управления, планирования и регулирования экономики. - Институт экономического прогнозирования НАН Украины, Киев, 2001.

Диссертация содержит теоретические обобщения и методологические подходы к определению конкурентоспособности национальной экономики. Теоретически обосновано положение о том, что конкурентоспособность национальной экономики есть проявление объективной категории конкуренции в ценовой сфере.

Разработаны методологические положения о роли и значении государственного регулирования экономикой в процессах поддержания конкурентоспособности страны в период ее трансформации и перехода к рыночным отношениям.

Теоретически обосновано положение о том, что важнейшими показателями конкурентоспособности страны являются динамика и пропорции ее внешнеторгового баланса. Проявлением баланса на практике служит валютный курс.

Разработаны методологические подходы к определению системы показателей конкурентоспособности страны, которые, в отличие от общепринятых в статистике народного хозяйства индикаторов, характеризуют не столько фактическое состояние явления, сколько его динамику. Составляющими системы показателей, предложенной в работе, являются ценовые характеристики национальных товаров на мировых рынках, в решающей степени определяемые динамикой валютного курса, и макроэкономические показатели, являющиеся объектом государственного регулирования экономикой.

Обосновано положение о том, что прогнозирование обменного курса в краткосрочном периоде возможно на основе рядов динамики и уравнений множественной регрессии, позволяющих рассматривать явление во взаимосвязи с развитием макроэкономической ситуации в государстве. Инструментарий прогнозирования валютного курса на основе рядов динамики дополнен методологическим положением о возможности использования вместо временного параметра индекса потребительских цен. Это позволило создать односекторную модель взаимосвязи инфляции цен и девальвации гривни. Сделан вывод о том, что в условиях экономики Украины исследование курса на основе рядов динамики невозможно.

Исследованы взаимосвязи макроэкономических факторов и валютного курса, воздействие которых друг на друга элиминировано с использованием аппарата частных коэффициентов корреляции. На основе этого инструментария, отдельные положения которого доведены до уровня методики, получена модель валютного курса как результирующей характеристики конкурентоспособности национальной экономики.

На основе полученной модели сделан вывод о том, что наиболее значимыми составляющими процесса поддержания национальной конкурентоспособности являются производимый в стране ВВП, уровень жизни населения и внешнеторговый баланс страны. В этой связи разработаны рекомендации по использованию в Украине режима фиксированного курса национальной валюты, что позволит управлять: позитивным темпом роста ВВП; снижением темпов инфляции (в том числе значительно снизить инфляционные ожидания, что может стать фактором динамики экономического роста); снижением дефицита государственного бюджета вследствие проявления при такой политике обменных курсов недостатков фискальной системы; сокращением предложения денежной массы, следствием чего будут увеличение спроса на деньги, денежная стабилизация и уменьшение темпов падения производства.

Предложенные методологические подходы и разработанный инструментарий исследования могут быть использованы на всех уровнях хозяйственного механизма и позволят в значительной степени управлять динамикой конкурентоспособности национальной экономики, снижая факторы риска ее утраты как под влиянием условий развития внутреннего рынка, так и в результате изменения конъюнктуры мировых рынков.

Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики, валютный курс, прогнозирование, государственное регулирование экономики, показатели.


ANNOTATION

Patsenko O.J. Compatibility of national economy and currency exchange rate: influence evaluation, dynamics forecasting. - Manuscript.

Dissertation for a scientific degree of the candidate of economical sciences in specialization 08.02.03. - Organization of management, planning and regulation of economy. - Institute of Economical Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv, 2001.

The dissertation contains theoretical generalization and new methodological approaches for national economy compatibility identification. Methodological principles concerning role and place of state regulation of economy in processes of country compatibility support in the period of its transformation and shift towards market relations are studied. Theoretically proved statement mentioning that the most important index of country compatibility is dynamics and proposal of its foreign economic trade balance, which is shown on practice as currency exchanging rate.

Methodological approaches for indices system identifying national economy compatibility are figured out and usage in this capacity of price characteristics of the national goods on the word markets and indices of economical growth, which are the object of state regulation. Theoretical statement concerning the link between currency rate and indices of national economy dynamics of growth is proved.

Approaches for currency exchanging rate monitoring on the basis of methods accepted in the statistics of national economy are proposed and tested. On the basis of this tool, some parts of which are risen to the level of methodology, currency exchanging rate model as the result characteristics of economical growths is built.The most important component of national economy compatibility support is produced in the country NGP, level of wellbeing, foreign economical trade balance. In connection with this the recommendations concerning the usage of fixed rate of the national currency are developed, which allows managing the dynamics of national economy compatibility, reducing the risk of its loosing as the result of conditions of inner market, as well as the world state of the market change.

Key words: national economy compatibility, exchange rates, forecasting, state regulation of economy, indexes.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка