Національна академія державного управлінняСкачати 196.82 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір196.82 Kb.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ


www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Заступник директора – начальник

ЦПКК Одеського регіонального

інституту державного управління

НАДУ при Президентові України

к. н. держ. упр.
С.Г.Давтян

« 9 » вересня 2009 р.РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


тематичного короткотермінового семінару «Організація діяльності органів місцевого самоврядування» за участю секретарів сільських та селищних рад Одеської області
14 – 18 вересня

Заняття проводяться за адресою:

м. Одеса, Генуезька, 22

аудиторія №103
Одеса – 2009

Розклад занять для секретарів сільських та селищних рад Одеської області складений відповідно до вимог професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад, погодженої Головним управлінням державної служби України, навчально-тематичного плану, погодженого з керівником апарату Одеської обласної ради та затвердженого заступником директора - начальником Центру ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 7 вересня 2009 року. Нормативний термін проведення семінару - 36 годин.За фаховим напрямком своєї діяльності кожна посадова особа місцевого самоврядування повинна:

 • бути підготовленою до виконання своїх прямих обов’язків, до творчої професійної діяльності та високої громадської відповідальності;

 • мати фундаментальні і спеціальні знання у галузі державного будівництва та управління, права, ринкової економіки, вільно володіти державною мовою, бути ерудованим, культурним, відданим патріотом своєї Батьківщини, гідним представником інтелігенції України;

 • мати стійку громадянську позицію, високі моральні якості, відповідально ставитись до дорученої справи;

 • поєднувати глибоку фахову підготовку і практичний досвід, постійно оновлювати свої знання та розширювати суспільно-політичний світогляд, вміти на практиці застосувати принципи наукової організації праці.

Посадова особа місцевого самоврядування повинна вміти:

 • організовувати роботу підрозділу, забезпечувати виконання покладених на підрозділ завдань щодо участі у формуванні та реалізації регіональної, соціально-економічної, науково-технічної та зовнішньоекономічної політики;

 • аналізувати стан та тенденції розвитку економіки, вносити пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

 • організовувати роботу з документами у відповідності з чинним законодавством про державну таємницю;

 • узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, використовувати при цьому сучасні методи;

 • застосовувати на практиці теоретичні знання з питань адміністративного менеджменту.

Посадова особа місцевого самоврядування повинна знати:

 • Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вищого рівня;

 • процедуру підготовки, організації і проведення політичних кампаній, при необхідності механізми впливу на їх перебіг;

 • сучасні методи наукової організації праці, комп’ютерні технології при управлінні установою, діловодство, користуватися пакетами правових даних, архівувати їх, редагувати архівовану інформацію, обслуговувати командні файли, захищати інформацію від комп’ютерних вірусів;

 • порядок розгляду звернень громадян та юридичних осіб відповідно до встановленої інструкції з діловодства;

 • роботу над підвищенням свого кваліфікаційного рівня, кодифікувати законодавство, практично його застосовувати, користуватися бібліотечними каталогами для роботи з новинками фахової та наукової літератури.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про місцеве самоврядування в Україні

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо: {Абзац перший частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N806-VI (806-17) від 25.12.2008}

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова.

{Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N2554-IV (2554-15) від 21.04.2005; в редакції Закону N520-VI (520-17) від 18.09.2008}

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар сільської, селищної, міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови; (Частину третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із Законом N 2055-IV (2055-15) від 06.10.2004)

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівники органів публічної влади м. Одеса та Одеської області, які залучені до навчального процесу:


Апанасенко Валентина Борисівна

-

заступник начальника Головного управління юстиції в Одеській області – начальник відділу реєстрації актів цивільного стану

Балабаєва Зінаїда Василівна

-

професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук

Бронікова Світлана Анатоліївна

-

доцент кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук

Глембовський Микола Миколайович

-

директор Одеського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Голинська Олеся Володимирівна

-

старший викладач кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Давтян Степан Гургенович

-

заступник директора, начальник Центру ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к. н. держ. упр.

Данілова Ірина Анатоліївна

-

начальник відділу розпорядчих документів управління документального забезпечення та звернень громадян апарату Одеської обласної ради

Дацюк Людмила Анатоліївна


-

інспектор відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області

Ємельянов Михайло Володимирович

-

історіограф Дворянських зборів півдня України, інженер військово-наукової групи відділу оперативної підготовки оперативного управління штабу Південного оперативного командування, консультант-експерт геральдичної колегії при Одеській обласній раді

Журенок Тетяна Володимирівна

-

заступник начальника відділу реєстрації нормативно-правових актів та об’єднань громадян, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції в Одеській області

Козік Анатолій Антонович

-

начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області

Максименко Анатолій Васильович

-

начальник відділу міграції управління міграційної служби в Одеській області

Продіус Костянтин Васильович

-

заступник начальника Головного управління юстиції в Одеській області

Светлічний Володимир Іванович

-

доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат історичних наук

Сєдов Андрій Юрійович

-

начальник Головного управління юстиції в Одеській області

Цуркан Тетяна Юріївна

-

заступник начальника відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області

Чупріна Марина Леонідівна

-

інспектор відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області

Якубовський Олексій Петрович

-

завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, професор, заслужений працівник народної освіти України

Понеділок – 14 вересня8.30-9.45

Заїзд, реєстрація, розміщення

11.30-12.00


Відкриття семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

12.00-13.30


Лекція: З історії місцевого самоврядування південного регіону України

Якубовський О.П.

14.00-15.30


Лекція: Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку

Балабаєва З.В.

15.40-17.10


Лекція: Сучасна сільська геральдика

Ємельянов М.В.
Самостійна робота в бібліотеці


Вівторок – 15 вересня


8.30-10.00


Тематична зустріч: Порядок надання громадянства України

Дацюк Л.А.

10.10-11.40


Тематична зустріч: Реєстрація фізичних осіб

Чуприна М.Л.

12.00-13.30


Тематична зустріч: Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Діловодство місцевих рад

Данілова І.А.

14.00-15.30


Тематична зустріч: Виконання вимог нормативно-правових актів щодо біженців в Україні

Максименко А.В.

15.40-17.10


Тематична зустріч: Проходження служби в органах місцевого самоврядування

Козік А.А.
Самостійна робота в бібліотеціСереда – 16 вересня


8.30-10.00


Лекція: Регіональна екологічна політика: проблеми та шляхи реалізації

Светлічний В.І.

10.10-11.40


Тематична зустріч: Регламентація діяльності органів місцевого самоврядування

Давтян С.Г.

12.00-13.30


Тематична зустріч: Проблеми будівництва індивідуального житла на селі

Глембовський М.М.

14.00-15.30

Тренінг: Організаційно-правові засади місцевого самоврядування

Голинська О.В.

15.40-17.10


Тренінг: Система місцевих бюджетів

Голинська О.В.
Самостійна робота в бібліотеці


Четвер – 17 вересня


8.30-15.30


Виїзне практичне заняття в Головному управлінні юстиції в Одеській області (вул. Богдана Хмельницького, 34): Про реалізацію виконавчими органами сільських, селищних рад делегованих повноважень щодо вчинення нотаріальних дій, реєстрації актів цивільного стану та об’єднань громадян

Апанасенко В.Б., Давтян С.Г., Журенок Т.В., Продіус К.В., Сєдов А.Ю.
Самостійна робота в бібліотеці


П'ятниця – 18 вересня


8.30-10.00


Тренінг: Мовленнєва поведінка суб’єкта влади в різних комунікативних ситуаціях

Бронікова С.А.

10.10-11.40


Підсумкове тестування

Голинська О.В., Давтян С.Г., Журенок Т.В.

11.40-12.00


Анкетування

Вершкова С.О.

12.00-12.20

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.


Резервні теми:
Тематична зустріч: Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Бандурко Олександр Павлович – провідний фахівець методичного відділу Центру ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

2Тренінг: Технології формуючого впливу в місцевому самоврядуванні

Драгомирецька Наталя Михайлівнапрофесор кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління

2Тренінг: Фінансові основи місцевого самоврядування

Ісайко Володимир Андрійович – доцент кафедри менеджменту організації Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук

2Лекція: Актуальні проблеми та першочергові заходи реалізації інтеграції України до ЄС

Нагорна Ірина Володимирівна – начальник відділу науково-педагогічних та наукових кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

2Лекція: Етика посадової особи місцевого самоврядування

Оганісян Михайло Сергійович – доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук

2Лекція: Територіальна організація влади в Україні

Саханенко Сергій Єгорович - професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління

2
Всього:

12


Список рекомендованої літератури: 1. Конституція України зі змінами та доповненнями

 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №33

 4. Закон України «Про державну таємницю», Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, №16, ст.93

 5. Закон України «Про боротьбу з корупцією» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №34, зміни від 23.02.06, ВВР, 2006, №32

 6. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

 7. Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28.11.2006р.

 8. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року №698-V

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних оргнів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року №731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади»

 11. Наказ Державного комітету архівів України від 16.03.2001 №61 «Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій»

 12. Наказ Міністерства статистики України «Про заповнення форми первинного обліку №П-2 ДС та Інструкції по її заповненню від 26 грудня 1995 року №343

 13. Наказ Мінпраці України, Мін’юсту України, Міністерства соціального захисту населення «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»

 14. Наказ Мінфіну від 6 березня 1997 року №58 «Про затвердження форми декларації про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця»

 15. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985

 16. Методичні рекомендації щодо порядку продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування відповідно до ст.18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нормативна частина)

 17. Методичний посібник «Зразки документів та рішень відповідних рад з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування»/Управління державної служби України Головного управління державної служби України в Одеській області, Одеса-2006

 18. Інформаційний бюлетень №1 «Служба в органах місцевого самоврядування»/Управління державної служби України Головного управління державної служби України в Одеській області, Одеса-2006

 19. Модернізація загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліффікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (етапи і пріоритети реформи), www.oridu.odessa.ua.

 20. Дорожня карта модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліффікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, НАДУ при Президентові України, Одеса-2006р.

 21. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування / Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О. та інші//Київ–2007.–С.366

 22. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник.–К., 2002

 23. Державна служба України: сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 28 квітня 2005р.-Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005.-253с.

 24. Європейська та євроатлантична інтеграція і питання безпеки //Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України: навч. посіб./ за заг. ред. В.П.Горбуліна–К., 2006.– Розд.7 – С.296-370

 25. Загнітко А.П., Данілюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004

 26. Мороз О.Ю. Європейський вибір України: досягнення та проблеми /Ефективність державного управління: зб. наук. пр./ за заг. ред. А.О.Чемериса. – Л., 2006.– Вип.10.–С.157-163

 27. Овчиннікова А.П., Хаджирадєва С.К. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії: Начальний посібник. – Одеса: Пальміра, 2005. -180 с.

 28. Ковалевська Т.Ю., Бронікова С.А. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник управлінцеві на щодень). – О.: Фенікс, 2008. – 140 с.

 29. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 12,7 о.в.а.

 30. Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні. – Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ, 2005.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:
Слухачі мають право вносити пропозиції щодо:


 • удосконалення навчального процесу;

 • залучення до навчального процесу кращих вчених, керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування південного регіону України;

 • надання працівниками ЦПКК допомоги з організації та проведення за рахунок слухачів відвідувань музеїв, театрів, проведення екскурсій тощо.Обов’язки слухачів:


 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора - начальника Центру ППКК за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);
 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;
 • дотримуватися вимог положення про Центр ПКК та правил внутрішнього розпорядку ОРІДУ НАДУ при Президентові України;
 • дотримуватися правил техніки безпеки.До послуг слухачів:
- навчально-матеріальна база Центру підвищення кваліфікації кадрів (аудиторії № 102; 103; 106);


 • бібліотечний фонд інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальна зала (к. № 114), зала електронних носіїв (к. № 110а);
 • їдальня (вхід з холу центрального входу до інституту);
 • гуртожиток інституту.
Розклад дзвінків:


І пара 08.30 – 10.00
ІІ пара 10.10 – 11.40
ІІІ пара 12.00 – 13.30Обід 13.30 – 14.00ІV пара 14.00 – 15.30
V пара 15.40 – 17.10Працівники Центру ПКК:

каб. №109

Заступник директора –

начальник Центру ПКК

- Давтян

Степан Гургенович ( 7854-881

7188-912

ф. 68-24-55

каб. №100

Начальник відділу організації семінарів за договорами (підготовка CD з методичними матеріалами)

 • Шматоваленко

Людмила Сергіївна ( 7188-914

каб. №104

Куратор семінару – методист вищої категорії відділу організації семінарів за договорами

 • Вершкова

Світлана Олександрівна ( 7188-913

РУХ ТРАНСПОРТУ від площі 10 квітня
ДО ЗАЛІЗНИЧОГО ВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 129, 185, 195, 198, 242


ДО АВТОВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

маршрутні таксі №№ 195, 198
ДО ЦЕНТРУ МІСТА:

тролейбуси № 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 129, 137, 146, 185, 175, 193, 242

Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С.Шматоваленко
Вершкова С.О.

т. (048) 7188-913Для нотаток
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка