Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління центр підвищення кваліфікації кадрівСкачати 190.44 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір190.44 Kb.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

начальник Центру ПКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України,

к. держ. упр.

С.Г. Давтян

« ___ » листопада 2011 року


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


тематичного короткотермінового семінару

«Реалізація вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

для працівників структурних підрозділів Головного управління Державного казначейства України в Одеській області та м.Одеса

Термін проведення семінару: 7-11 листопада


Заняття проводяться за адресою

м. Одеса, вул.Садова, 1аАктова зала


Одеса – 2011

Тематичний короткотерміновий семінар «Реалізація вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» з підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів Головного управління Державного казначейства України в Одеській області та м.Одеса проводиться на виконання вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» та на виконання договору між Національним агентством України з питань державної служби та Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів Головного управління Державного казначейства України в Одеській області та м.Одеса за програмою тематичного короткотермінового семінару «Реалізація вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» складено відповідно до професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, погодженої Головним управлінням державної служби України, затверджений заступником директора – начальником Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України 26 жовтня 2011 року.

Нормативний термін проведення семінару – 36 годин.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Розділ III ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ АПАРАТУ

Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату

Правовий статус Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх заступників, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів вищого спеціалізованого суду України, Генерального прокурора України та його заступників регулюється Конституцією ( 254к/96-ВР ) та спеціальними законами України. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 ).

Регулювання правового становища державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.

Стаття 10. Основні обов'язки державних службовців
Основними обов'язками державних службовців є:


 • додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

 • забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

 • недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

 • безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

 • збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

 • постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

 • сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в роботі.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про засади запобігання і протидії корупції»


Стаття 1. Визначення термінів

 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону;

конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;

корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову;

члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
ВИТЯГ із Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року
№ 1001/2011

Мета і завдання Національної антикорупційної стратегії

Метою Національної антикорупційної стратегії є зменшення рівня корупції в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських структур, за участю міжнародних організацій.Завданнями Національної антикорупційної стратегії є:

 • окреслення кола причин і умов, що породжують корупцію, визначення шляхів мінімізації факторів, що детермінують її виникнення та негативні наслідки;

 • визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;

 • підвищення ступеня довіри до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • упровадження системи моніторингу ефективності антикорупційного законодавства та забезпечення його виконання.

Принципи забезпечення Національної антикорупційної стратегії

Успішна протидія корупції можлива за умови наявності таких складових: належного антикорупційного законодавства, ефективного його застосування відповідними органами державної влади і органами місцевого самоврядування, координації їх діяльності; ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування та на всіх рівнях; відкритості та інформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; взаємодії об'єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, підтримки антикорупційних заходів держави громадянським суспільством.Реалізація Національної антикорупційної стратегії повинна здійснюватися з дотриманням таких основоположних принципів:

 • рівність усіх перед законом;

 • забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

 • дотримання правових норм у сфері запобігання і протидії корупції;

 • невідворотність юридичної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

 • надання пріоритету превентивним антикорупційним заходам;

 • відкритість і прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Національної антикорупційної стратегії;

 • поєднання зусиль держави і громадськості у подоланні корупції як системного явища в усіх сферах суспільного життя.


Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівники органів публічної влади м. Одеса та Одеської області, які залучені до навчального процесу:


Балабаєва Зінаїда Василівна

-

професор кафедри регіональної політики і публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філос. н.

Гаращенко Віталій Олександрович

-

заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи та протидії корупції апарату Одеської обласної державної адміністрації

Голинська Олеся Володимирівна

-

доцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Давтян Степан Гургенович

-

заступник директора, начальник Центру ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к. держ. упр.

Долгіх Наталія Прокопівна

-

старший викладач кафедри права та законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Маломанова Ірина Геннадіївна

-

начальник управління персоналом Державної податкової адміністрації в Одеській області

Марущак Володимир Петрович

-

завідувач кафедри права і законотворчого процесу, д.держ.упр., професор

Мойсеєнко Юрій Дмитрович

-

головний спеціаліст сектору з питань протидії корупції відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату Одеської обласної державної адміністрації

Овчар Олег Михайлович

-

доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.психол.н., доцент

Оганісян Михайло Сергійович

-

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к. філос. н.

Осадчук Світлана Вікторівна

-

доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України к. держ. упр., доцент

Остапенко Олександр Анатолійович

-

доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к. військ. наук, ст. наук. співробітник

Ратько Валерій Михайлович

-

завідувач сектору з питань протидії корупції відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату Одеської обласної державної адміністрації

Тронько Сергій Петрович

-

начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату Одеської обласної державної адміністрації


Понеділок – 7 листопада


9.00-9.50

Реєстрація, розміщення

9.50-10.05

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

10.10-11.40

Практичне заняття: Матеріальна та фінансова основи діяльності органів виконавчої влади в контексті протидії корупційним проявам

Голинська О.В.

12.00-13.30

Практичне заняття: Матеріальна та фінансова основи діяльності органів виконавчої влади в контексті протидії корупційним проявам

Голинська О.В.

14.00-15.30

Лекція: Вимоги законодавства України про працю, як важіль попередження корупційних діянь

Долгіх Н.П.

15.40-17.10

Лекція: Вимоги законодавства України про працю, як важіль попередження корупційних діянь

Долгіх Н.П.


Вівторок – 8 листопада


10.10-11.40

Тематична зустріч: Законодавство України з питань попередження та боротьби з корупцією

Гаращенко В.І.

12.00-13.30

Тренінг: Правові засади прийняття управлінських рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

Давтян С.Г.

14.00-15.30

Круглий стіл: Організаційні засади попередження та боротьби з корупцією в органах виконавчої влади в країнах Європейського Союзу

Овчар О.М., Остапенко О.А.

15.40-17.10

Круглий стіл: Організаційні засади попередження та боротьби з корупцією в органах виконавчої влади в країнах Європейського Союзу

Овчар О.М., Остапенко О.А.

Середа – 9 листопада


10.10-11.40

Тематична зустріч: Корупція як явище. Організаційні та морально-психологічні аспекти її профілактики та протидії

Тронько С.П.

12.00-13.30

Лекція: Дотримання етичних норм як складова попередження корупційних проявів в діяльності державних службовців

Оганісян М.С.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Декларування доходів державних службовців як засіб попередження корупції

Маломанова І.Г.


Четвер – 10 листопада10.10-11.40

Лекція: Пріоритети державної політики у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Осадчук С.В.

12.00-13.30

Лекція: Пріоритети державної політики у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Осадчук С.В.

14.00-15.30

Тренінг: Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності державних службовців за корупційні дії

Марущак В.П.

П’ятниця – 11 листопада


8.30-10.00


Круглий стіл: Попередження та боротьба з корупцією в органах виконавчої влади

Мойсеєнко Ю. Д., Ратько В.М.

10.10-11.40

Круглий стіл: Попередження та боротьба з корупцією в органах виконавчої влади

Мойсеєнко Ю. Д., Ратько В.М.

12.00-13.30

Лекція: Сучасний політичний процес в Україні: проблеми та шляхи вирішення

Балабаєва З.В.

14.00-15.30

Підсумкове тестування

Балабаєва З.В., Гаращенко В.О, Давтян С.Г.

15.30-16.00

Анкетування

Штефанюк А.М.

16.00-16.30

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.


Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту) 1. Конституція України www.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про державну службу» www.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» www.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» www.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», www.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про звернення громадян» www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»  www.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про доступ до публічної інформації» www.rada.gov.ua

 9. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» www.rada.gov.ua

 10. Указ Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1000/2011 «Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю» www.rada.gov.ua

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних оргнів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» www.rada.gov.ua

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 26 «Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» www.rada.gov.ua

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2006 р. № 1375 «Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби» www.rada.gov.ua

 14. Ананченко Ю. Г. Реформування системи державної служби як засіб подолання корупції в органах публічного управління / Ю. Г. Ананченко // Теорія та практика державної служби: сучасні пріоритети регіональної кадрової політики : матеріали наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2010 р., м. Дніпропетровськ / [за заг. ред. С. М. Серьогіна]. - Дніпропетровськ, 2010. - С. 25-26.

 15. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І., Іжа М.М., Арабаджи Г.І. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник – Одеса: ОРІДУ ЗНАДУ, 2009. – 394 с.

 16. Балабаєва З.В. Концептуальні засади взаємодії політики й управління: навч. посібник / З.В.Балабаєва, О.В.Мошак, Л.І.Яковлева. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 232 с.

 17. Бачинська І. Заходи боротьби з корупцією в системі державної служби України/ І. Бачинська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - О., 2009. - Вип. 1 (37). - С. 111-114.

 18. Бачинська І. Корупція в діяльності державної податкової служби - проблемна складова її ефективного функціонування // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - О., 2008. - Вип. 4 (36). - С. 149-155.

 19. Бевз В. "У нас достатня законодавча база для боротьби з корупцією" : розмова з головою Комітету ВР України з питань боротьби з організ. злочинністю та корупцією В. Бевзом / В. Бевз; вів О. Сищук // Віче. - 2011. - № 9. - С. 18-20.

 20. Безверха Т.В. Роль закладів культури в самоідентифікації українського народу // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : пленарне засід., рек. та матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [редкол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 26-28.

 21. Вебер М. Избранное.Образ общества.-М.: Б.и.,1994

 22. Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія / Ю.Ж.Шайгородський, Т.С.Андрійчук, А.Я.Дідух та ін.; за заг. ред. Ю.Ж.Шайгородського. - К.: Вид-ць Паливода А.В., 2011. - 147 с

 23. Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку: навч. посібник / за заг. ред. Ю.П.Сурміна. -К.: НАДУ, 2008. -55 с

 24. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник.–К., 2002

 25. Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 252 с.

 26. Законотворчість: практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України: Програма розвитку законотворчої політики. - К.: ФОП Москаленко О.М., 2010. - 179 с.

 27. Іжа М. М. Корупція серед державних службовців України: причини існування та шляхи її подолання // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2006. - Вип. 4 (28). - С. 146-154.

 28. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 12,7 о.в.а.

 29. Ковалевська Т.Ю., Бронікова С.А. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник управлінцеві на щодень). – О.: Фенікс, 2008. – 140 с.

 30. Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу з Експертною доповіддю "Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації" / уклад. А.В.Єрмолаєв. - К.: НІСД, 2010. - 120 с.

 31. Ребкало В.А. Формування національної свідомості державних службовців України у соціально-ціннісному вимірі: навч. посібник / В.А.Ребкало, В.М.Козаков. -К.: НАДУ, 2009. -75 с.

 32. Свобода інформації: навч. посібник для держ. службовців / пер. з англ. Р. Тополевського. - К.: Тютюкін, 2010. - 127 с.

 33. Скулиш Є. Прояви корупції у сучасних умовах / Є. Скулиш // Право України. - 2010. - № 11 . - С. 213-228.

 34. Словська І. Народний депутат України як суб'єкт адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення / І. Словська // Віче. - 2010. - № 24. - С. 17-19.

 35. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно- політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / за заг. ред. А.В.Єрмолаєва. - К.: НІСД, 2010. - 527 с.

 36. Ульянченко Ю.О. Політика галузева: підручник/Ю.О.Ульянченко.-Х.: ХарРІДУ НАДУ, 2011. - 247 с.

 37. Хмара О. Нові інструменти протидії корупції в арсеналі громадськості - від боротьби з корупціонерами до запобігання корупції / О. Хмара // Громадянське суспільство. - 2010. - № 2. - С. 31-36.

В.о. начальника бібліотечного відділу В.О.МакароваІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Центрі ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту).


Слухачі зобов’язані:


 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Центру ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);
 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Центр ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обідня перерва

13.30-14.00


ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10
Працівники Центру ПКК:


Давтян

Степан

Гургенович

- заступник директора – начальник Центру ПКК

тел.: 729-76-77

тел. – факс: 729-76-75,

к.109Шматоваленко

Людмила

Сергіївна


Штефанюк

Андрій

Миколайович

- начальник відділу
організації семінарів за
договорами

тел.: 729-76-73,

к.117
- завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи

тел.: 729-76-81,

к.101

Приходько Микола

Егорович

- провідний фахівець відділу організації семінарів за договорами, куратор семінару

тел.: 729-76-71,

к.104РУХ ТРАНСПОРТУ ВІД ПЛОЩІ 10 КВІТНЯ
ДО ЗАЛІЗНИЧОГО ВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 185, 198, 242


ДО АВТОВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

маршрутні таксі №№ 198
ДО ЦЕНТРУ МІСТА:

тролейбуси № 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 137, 146, 185, 242

Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С.Шматоваленко

Виноградова М.Нт. 729-76-71

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка