Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління підвищення кваліфікації кадрівСкачати 321.5 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір321.5 Kb.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

начальник Управління ПКК

ОРІДУ НАДУ при

Президентові України,

к. держ. упр.

С.Г. Давтян

« 19» квітня 2012 рокуРОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
короткотермінового тематичного семінару
«Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування»
з підвищення кваліфікації

осіб, які зараховані до кадрового резерву на посади IV категорії в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування АР Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, м. Севастополь


Строки проведення семінару – з 23 по 27 квітня

Нормативний термін занять складає 36 годин

Заняття проводяться за адресою:

м. Одеса, Генуезька, 22, ауд. №№ 207, 409


Одеса – 2012 рік

Короткотерміновий тематичний семінар за темою: «Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування» з підвищення кваліфікації осіб, яких зараховано до кадрового резерву на посади


IV категорії в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування
АР Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей,
м. Севастополь проводиться на виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади на
2012 рік, погодженого Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (лист від 29.12.2011 року № 63240/1/1-11).
Навчально-тематичний план семінару розроблений відповідно до вимог Професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погоджених Національним агентством України з питань державної служби (лист від 09.12.2011 року № 8197/52-11), положень Конституції України, законів України від 25.05.1997 року № 280/97-р «Про місцеве самоврядування в Україні», від 09.04.1999 року № 586-ХІV «Про місцеві державні адміністрації», від 17.11.2011 року № 4050-VI «Про державну службу», указів Президента України від 09.12.2011 року
№ 1110/2011 «Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України», від 01.02.2012 року
№ 45/2012 «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки», від 05.04.2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», інших нормативно-правових документів.
Нормативний термін занять складає 36 годин.
Публічне управління – це здійснюваний органами публічної влади безпосередній вплив на процеси суспільного розвитку відповідно до Конституції і законів України. При цьому публічна влада постає як легальна соціальна влада, що реалізує артикульовані суспільні інтереси певного територіального співтовариства (в межах державних кордонів чи адміністративних одиниць) і функціонує у двох основних формах: державна влада і влада місцевого самоврядування.

Відповідно, публічне адміністрування можна розглядати передусім як виконавчо-розпорядчу, у тому числі контрольно-наглядову діяльність органів публічної влади і надання ними адміністративних послуг.

Для обох форм публічної влади притаманна низка спільних ознак: спрямованість на виконання суспільних завдань і функцій; інституційний характер, тобто функціонування через відповідні публічні інститути (органи публічної влади); легітимність; відособленість апарату що здійснює цю владу від населення; безперервність функціонування (за наявності окремих тимчасових органів); універсальність, тобто спрямованість на вирішення усіх справ суспільного значення; обов’язковість владних рішень для всіх суб’єктів на відповідній території; діяльність за законодавчо встановленою процедурою і оформлення владних рішень правовими актами; можливість використання передбачених законодавством засобів примусу для реалізації своїх рішень; право встановлювати і стягувати загальнообов’язкові податки і збори з населення; самостійне формування бюджету та інше.

Державне управління – соціальний феномен політично організованої цивілізації. У новітні часи, впродовж усього XX століття, воно нерозривно пов’язане з еволюцією індустріального суспільства і є продуктом розвитку ринкової економіки, що, як показало життя, потребує належного регулювання з боку держави. На рубежі третього тисячоліття процеси модернізації призвели до переходу суспільного світового розвитку в постіндустріальну фазу. У відкритому інформаційному суспільстві роль державного управління суттєво змінюється. Виникає об’єктивна потреба принципового переосмислення його соціальної ролі.

Відправною точкою для осягнення природи державного управління, як організації і регулювання державою суспільного життя, є з’ясування його необхідності, суспільної обумовленості, цільової спрямованості.

Необхідність державного управління обумовлена потребою забезпечити додержання законів і реалізацію політики держави, яка має бути спрямована на: • ефективне використання природних, трудових, матеріальних,

інформаційних, інших ресурсів;

 • справедливий перерозподіл основних соціальних благ;

 • підтримку громадського порядку;

 • гарантування безпеки людини, суспільства, країни;

 • забезпечення потреб громадян у відповідних послугах, інше.

Тобто існує об’єктивна сукупність суспільних функцій, реалізувати які не в змозі ніхто, крім держави.

Суспільна обумовленість державного управління впливає з його практики як складової організаційної системи, функціонування якої спрямоване на задоволення потреб громадян. Тобто державне управління є актом державного втручання. Воно втручається в тканину суспільства і саме визначається суспільними відносинами – матеріальними, культурними, політичними.

Це передбачає, що цілі і зміст державного управління залежать, з одного боку, від стану і структури керованих державою суспільних процесів, а з іншого – від місця і ролі держави у суспільстві, а також від взаємовідносин і характеру діяльності окремих державних органів.

Цільове спрямування державного управління означає постановку раціональних, тобто оптимальних з огляду на наявні ресурси, цілей і задач. Вони мають визначатися необхідністю отримання максимально можливих результатів при мінімальному використанні коштів платників податків, виходячи з орієнтацій публічної влади.

Таким чином, природу державного управління визначає його особлива соціальна функція. Ця функція спрямована на впровадження процесів суспільного розвитку в загальних інтересах і регулюється шляхом узгодження різноманітних вимог, потреб і форм діяльності. При цьому державний апарат виступає дійовим механізмом втілення публічної влади і забезпечує здійснення державної політики через систему адміністративних установ.

Отже, державне управління є соціальним явищем, різновидом суспільно необхідної праці. Тому найбільш продуктивними можна вважати спроби розкрити зміст державного управління саме через визначення його характерних рис і ознак як виду суспільної діяльності.

Державне управління – це форма і основний різновид соціального управління і вужче – публічного управління, соціально-політична функція держави, зумовлена об’єктивними потребами забезпечення цілісності суспільства, його функціонування і поступального розвитку.

Набуло поширення також тлумачення державного управління як владного впливу держави на суспільну систему. Сутнісні риси державного управління обумовлені характером самої влади та її різновиду – влади державної. Насамперед це: владний, закріплений правовими нормами характер, витоками якого є державна воля; універсальність, спрямованість на вирішення усіх справ суспільного значення в межах кордонів держави; обов’язковість владних рішень для всіх суб’єктів на території держави; легітимність; системність; безперервність, інше.

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Отже, в чітких, реально-діючих системах державного управління та місцевого самоврядування зосереджується конструктивний потенціал, який спрямовано на формування в Україні громадянського суспільства та правової держави.

Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, які залучені до навчального процесу


Балабаєва

Зінаїда Василівна

професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор;


Берегой

Тетяна Анатоліївна

доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


Гансова

Емма Августівна

професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор;


Голинська

Олеся Володимирівна

доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Давтян

Степан Гургенович

заступник директора – начальник Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


Долгіх

Наталія Прокопівна

старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, суддя третейського суду при ВГО «Третейська ініціатива»;


Козуліна
Світлана Олександрівна
доцент кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент;


Корвецький

Олександр Дмитрович


доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук, доцент;Кривоцюк

Петро Степанович


доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

кандидат політичних наук, доцент;
Кривцова

Валентина Михайлівна
завідувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

кандидат історичних наук, Заслужений працівник освіти України, доцент;
Надолішній

Петро Іванович


професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, Заслужений працівник освіти України, професор;Овчар

Олег Михайлович

доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук;Овчаренко

Світлана Володимирівна

професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор;


Оганісян

Михайло Сергійович

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент;


Осадчук

Світлана Вікторівна

доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент;


Остапенко

Олександр Анатолійович

доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий співробітник;


Пахомова

Тетяна Іванівна

завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування доктор наук з державного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор;


Пігарєв

Юрій Борисович

завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат фізико-математичних наук, доцент;


Привалова

Наталія Володимирівна

начальник відділу організації семінарів за державним замовленням Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Приходченко

Людмила Леонідівна

професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор;


Росколотько

Ірина Леонідівна

доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент;


Саханенко

Сергій Єгорович

професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор;


Свірін

Михайло Геннадійович

професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент;


Чорненький

Микола Іванович

старший викладач кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.


Понеділок – 23 квітня, ауд. 409

8.30-11.00

Заїзд, розміщення, реєстрація

11.00-11.30

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.

12.00-13.30

Лекція: Система державного управління в Україні

Надолішній П.І.


14.00-15.30

Тематична зустріч: Гуманітарні аспекти сталого розвитку територіальних громад

Овчаренко С.В.


15.40-17.10

Круглий стіл: Основні поняття держави і права та їх конституційне забезпечення

Долгіх Н.П., Козуліна С.О.


Вівторок - 24 квітня, ауд. 409

8.30-10.00

Лекція: Державна служба як політико-правовий інститут

Свірін М.Г.


10.10-11.40

Лекція: Сутність та принципи державної політики

Балабаєва З.В.


12.00-13.30

Лекція: Проблеми управління розвитком регіону

Берегой Т.А.


14.00-15.30

Лекція: Філософська культура управління

Росколотько І.Л.


15.40-17.10

Самостійна робота в бібліотеці


Середа – 25 квітня, ауд. 409

8.30-10.00

Практичне заняття: Ділова українська мова

Чорненький М.І.


10.10-11.40

Тематична зустріч: Сутність та складові національної безпеки України

Кривоцюк П.С.


12.00-13.30

Лекція: Управлінський контроль та ефективність управління

Приходченко Л.Л.


14.00-15.30

Тематична зустріч: Інформатизація органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Пігарєв Ю.Б.


15.40-17.10

Круглий стіл: Міжнародна та європейська інтеграція в умовах глобалізації

Кривцова В.М., Овчар О.М., Остапенко О.А.


Четвер – 26 квітня, ауд. 207

8.30-10.00

Тематична зустріч: Соціальна політика держави на сучасному етапі

Гансова Е.А.


10.10-11.40

Тематична зустріч: Управління соціальним і гуманітарним розвитком

Корвецький О.Д.


12.00-13.30

Лекція: Авторитет державного службовця: професійно-етичні складові

Оганісян М.С.


14.00-15.30

Лекція: Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та потреба у реформуванні

Саханенко С.Є.


15.40-17.10

Самостійна робота в бібліотеці

П’ятниця - 27 квітня, ауд. 409

8.30-10.00

Лекція: Організаційно-правові засади державного управління в умовах адміністративної реформи

Пахомова Т.І.


10.10-11.40

Круглий стіл: Система державних фінансів України та сучасна бюджетна політика України

Голинська О.В., Осадчук С.В.


11.40-12.00

Проведення анкетування

Штефанюк А.М.


12.00-13.30

Екзамен у формі тестування

Давтян С.Г., Долгіх Н.П., Привалова Н.В.


14.00-14.30

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту)
 1. Конституція України – [Електронний ресурс] – Режим доступу –http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Акт проголошення незалежності України – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1427-12

 3. Декларація «Про державний суверенітет України» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР, зі змінами, станом на 07 серп. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

 5. Закон України «Про державну службу»: Редакція від 17.11.2011р. №4050-VI – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

 6. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на засіданні Ради регіонів від 15.09.2011 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/news/21206.html

 7. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на пленарній сесії Саміту «Східного партнерства» від 30.09.2011 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/news/21385.html

 8. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях» від 01.11.2011 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/news/21776.html

 9. Янукович В.Ф. Виступ Президента України Віктора Януковича під час урочистостей з нагоди 20-ї річниці Незалежності України 23 серпня 2011 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.partyofregions.org. ua/ru/news/ direct_speech/show/4977

 10. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16 трав. 2008 р. № 279-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=279-17

 11. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квіт. 1999 р. № 586-XIV, зі змінами, станом на 19 трав. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14

 12. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 верес. 1997 р. № 539/97-ВР, зі змінами, станом на 09 трав. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0

 13. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03 лип. 1991 р. № 1286-ХІІ, зі змінами, станом на 01 січ. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1286-12

 14. Законодавство України про місцеве самоврядування : [зб. офіц. текстів законів] : станом на 1 квіт. 2011 р. - К. : Центр учбової літ-ри, 2011. - 208 с.

 15. Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу з Експертною доповіддю "Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації" / уклад. А.В.Єрмолаєв. - К. : НІСД, 2010. - 120 с.

 16. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Програма економічних реформ на 2010-2014 роки : Версія для обговорення 2 черв. 2010 р. / Комітет з економічних реформ при Президентові України – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/signal/0004100.pdf/

 17. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. - К.: НАДУ, 2003. - 254 с.

 18. Ворона П.В. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. / П.В. Ворона, А.М. Мучник. - 2-ге вид., перероб. й доп. - Полтава : Вид-ць Шевченко Р.В., 2010. - 97 с.

 19. Ворона П.В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні. - Х.: ХарРІ НАДУ, 2008. - 183 с.

 20. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент : навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 256 с.

 21. Гошко А.О. Формування моделі цільового місцевого самоврядування в Україні : монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 171 с.

 22. Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні : навч. посіб. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 251 с.

 23. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / за заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К. : Юрид. думка, 2010. - 496 с.

 24. Державне управління : навч. посіб. / За ред. А. Мельник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 343 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

 25. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / За заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. - Львів: УАДУ, 2002. - 351 с.

 26. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / за заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К.: Юстініан, 2007. - 287 с.

 27. Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи. - Одеса: НАДУ, 2009. - 392 с.

 28. Дрешпак В.М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В.М. Дрешпак. - Дніпропетровьк : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 336 с.

 29. Дробот І.О. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аспект : монографія / І.О. Дробот. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 310 с.

 30. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. : Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 819 с.

 31. Європейська хартія регіональної демократії : наук.-практ. коментар / авт.-уклад.: Т.М. Безверхнюк, О.С. Орловський, С.Є. Саханенко. - О.: Хоббит Плюс, 2008. - 184 с.

 32. Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні : навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 111 с.

 33. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. - 310 с.

 34. Історія державного управління : навч.-методич.видання для семінарських занять та самост. роботи : в 3 т. / кер. авт. кол. С.М. Коник . - К.: Вид-во НАДУ, 2007.

 35. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навч. посібник / Н.В. Камінська. - К. : КНТ, 2010. - 229 с.

 36. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 463 с.

 37. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування : навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2003. - 431 с.

 38. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. - К.: ДаКор, 2007. - 311 с.

 39. Лазор О.Я., Лазор О.Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. - К.: ДаКор, 2005. - 559 с.

 40. Малиновський В.Я. Державне управління : навч. посіб. - 2-е вид, допов. та переробл. - К. : Атіка, 2003. – 575 с.

 41. Марущак В.П. Правове забезпечення державного управління і державної служби : навч. посіб. / за заг. ред. Є.І.Бородіна, В.Г. Логвінова, О.Ф. Мельникова, П.І. Шевчука. - Х.: ХарРІ НАДУ, 2004. - 119 с.

 42. Мельник А.Ф. Державне управління : підруч. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна ; за ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання, 2009. - 582 с.

 43. Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент : навч. посіб. / За ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання, 2006. -420 с.

 44. Мельтюхова Н.М. Державне управління як єдність діяльності та відносин : монографія / Н.М. Мельтюхова. - Х. : ХарРІ НАДУ, 2010. - 203 с.

 45. Мельтюхова Н.М. Технологія державного управління : навч. посіб. / за заг. ред. Г.І. Мостового, О.Ф. Мельникова. - Х.: ХарРІ НАДУ, 2005. - 150 с.

 46. Місцеве самоврядування в Україні : посіб для депутата місцевої ради / укл. Б.А. Руснак. - О.: ВМВ, 2006. - 333 с.

 47. Місцеве самоврядування у громаді : практич. посіб. для депутатів місцевих рад та активістів громад / за ред. А. Ткачука. - 2-е вид, випр. та доп. - К.: ТОВ "ІКЦ Леста", 2004. - 304 с.

 48. Місцеве самоврядування. Кн. 2. Організація роботи міського голови / за ред. А. Чемериса. - Л.: Ліга-Прес, 2004. - 103 с.

 49. Надолішній П.І. Теорія та історія державного управління : навч. посіб. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 125 с.

 50. Надолішній П.І. Теорія та історія державного управління : опорний конспект лекцій . - О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. - 132 с.

 51. Основи місцевого самоврядування : наук.-практ. посіб. / авт. кол. за заг. ред. В.М. Олуйка. - Хмельницький: ЦППК, 2008. - 730 с.

 52. Основи місцевого самоврядування сільських громад : навч.посібник / За ред. М. Орлатого. - К.: НАДУ, 2005. - 385 с.

 53. Петровський П.М. Гуманітарна парадигма в системі державного управління : монографія. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -251 с.

 54. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування : навч. посіб. / М. Пітцик, В. Кравченко, Е.С. Моньйо та ін. - К, 2000. -135 с.

 55. Приходченко Л.Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади : монографія / Л.Л. Приходченко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 299 с.

 56. Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : навч. посіб. - К.: Кондор, 2004. - 332 с. - (Юридична книга).

 57. Пухтинський М.О. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К: Логос, 2002. - 211 с.

 58. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий аспект: наук. розробка / авт. кол. : О.Д. Лазор, Д.Д. Заяць, А.О. Лазор ; за наук. ред. О.Я. Лазора. - К. : НАДУ, 2009. - 49 с.

 59. Рубцов В.П. Державне управління та державні установи : навч. посіб. для дистанц. навчання / В.П. Рубцов, Н.І. Перинська. - К.: Університет "Україна", 2008. - 439 с.

 60. Серьогін С.М., Прокопенко Л.Л., Рашитова Н.К. Державне управління та державна служба : навч. посіб. / За заг. ред. Є.І. Бородіна, В.Г. Логвінова, О.Ф. Мельникова, П.І. Шевчука. - Х.: ХарРІ НАДУ, 2003. -159 с.

 61. Скрипничук В.М. Правове забезпечення державного управління : конспект лекцій. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 554 с.

 62. Цвєтков В.В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика : монографія. - К.: Юридична думка, 2007. - 335 с.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:

 • навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Управлінні ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

– аудиторією №№ 207, 409

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожитком інституту.


Слухачі зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Управління ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);

 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Управління ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.

Шановний слухачі!

За підсумками семінару Вам буде запропоновано оцінити якість організації навчального процесу, рівня підготовки професорсько-викладацького складу та послуг, які забезпечують процес навчання. Для того щоб Ви мали можливість ретельніше підготуватись до опитування надаємо основні питання анкети:12. Загальна оцінка рівня якості навчального процесу:

(Оцінка за п’ятибальною шкалою, необхідну оцінку обведіть кружечком)1. Яку б оцінку Ви поставили навчальному процесу вцілому

5

4

3

2

1

2.Як Ви оцінюєте зальний рівень  підготовки професорсько-викладацького складу

5

4

3

2

1

3.Оцініть якість організації навчального процесу

5

4

3

2

1

4.Оцініть зручність аудиторного фонду

5

4

3

2

1

5.Оцініть забезпеченість процесу навчання технічними засобами

5

4

3

2

1

6.Оцініть морально-психологічний клімат у Вашій групі

5

4

3

2

1

7.Оцініть морально-психологічний клімат в Управлінні ПКК

5

4

3

2

1

8.Якою була якість роздаткових матеріалів під час навчання

5

4

3

2

1(Обведіть кружечком Ваш варіант)

Так

Скоріше так, ніж ні

Скоріше ні ніж так

Ні

9.Чи відповідав зміст навчання Вашим потребам

+

+

+

+

10.Чи був зміст навчання інноваційним

+

+

+

+

11.Чи спонукає зміст навчання до подальшого вдосконалення у цій темі

+

+

+

+

12.Чи була отримана інформація корисною для Вас

+

+

+

+

13.Чи допомогло навчання зрозуміти як і коли використовувати отриману інформацію у роботі

+

+

+

+

13. Напишіть будь ласка Ваші пропозиції та зауваження щодо організації процесу підвищення кваліфікації

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

14. Дайте оцінку якості навчання та рівня потреби за 5-бальною шкалою

Форма проведення, тема заняття, викладач

Оцінка якості

Оцінка потреби

Лекція: Система державного управління в Україні

Надолішній П.І.Тематична зустріч: Гуманітарні аспекти сталого розвитку територіальних громад

Овчаренко С.В.Лекція: Управлінський контроль та ефективність управління

Приходченко Л.Л.Лекція: Державна служба як політико-правовий інститут

Свірін М.Г.Лекція: Сутність та принципи державної політики

Балабаєва З.В.Лекція: Проблеми управління розвитком регіону

Берегой Т.А.Лекція: Філософська культура управління

Росколотько І.Л.Практичне заняття: Ділова українська мова

Чорненький М.І.Лекція: Організаційно-правові засади державного управління в умовах адміністративної реформи

Пахомова Т.І.Тематична зустріч: Сутність та складові національної безпеки України

Кривоцюк П.С.Тематична зустріч: Інформатизація органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Пігарєв Ю.Б.Круглий стіл: Міжнародна та європейська інтеграція в умовах глобалізації

Кривцова В.М., Овчар О.М., Остапенко О.А.Тематична зустріч: Соціальна політика держави на сучасному етапі

Гансова Е.А.Тематична зустріч: Управління соціальним і гуманітарним розвитком

Корвецький О.Д.Лекція: Авторитет державного службовця: професійно-етичні складові

Оганісян М.С.
Лекція: Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та потреба у реформуванні

Саханенко С.Є.Круглий стіл: Система державних фінансів України та сучасна бюджетна політика України

Голинська О.В., Осадчук С.В.
Круглий стіл: Основні поняття держави і права та їх конституційне забезпечення

Долгіх Н.П., Козуліна С.О.15. Які форми  навчання найбільше сприяють  професійному розвитку?

1- Лекція

2- Дискусія

3- «Круглий стіл»

4- Тренінг

5- Ділова гра

6- Тематична зустріч

7- Практичне заняття

8- Семінарські заняття

9- Самостійна робота

10- Складання тестів

11- Індивідуальні консультації

12- Виїзне практичне заняття

13- Відеоконференція14- Виконання індивідуальних завдань

16. Яку тематику Ви бажаєте опанувати у процесі подальшого підвищення кваліфікації

 1. з питань управління персоналом

 2. з бюджетування

 3. з прийняття управлінських рішень

 4. із стратегічного планування

 5. з адміністративно-територіального реформування

 6. з адміністративної культури

 7. з технології зв’язків з громадськістю

 8. з інвестиційної політики

 9. з європейської інтеграції

 10. з пенсійної реформи

 11. з питань оподаткування

 12. з питань запобігання та протидії корупції

 13. з питань організації доступу до публічної інформації

 14. з питань захисту персональних даних

 15. з питань проведення державних закупівель

 16. з адміністративного аудиту


18. Оцініть рівень якості послуг, які забезпечують процес навчанняПослуги

Оцінка

1.

Рівень придатності аудиторій до проведення занять

5

4

3

2

1

2.

Зручність користування бібліотекою

5

4

3

2

1

3.

Побутові умови мешкання у гуртожитку

5

4

3

2

1

4.

Якість харчування та рівень обслуговування в їдальні

5

4

3

2

1

5.

Загальне враження від Інституту

5

4

3

2

1Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обід

13.30-14.00
ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10
Працівники Управління ПКК:

Давтян

Степан Гургенович

заступник директора – начальник Управління ПКК

тел.: 729-76-77

729-76-75, к.109


Привалова

Наталія Володимирівна


Штефанюк

Андрій

Миколайовичначальник відділу організації семінарів за державним замовленням

тел.: 729-76-72, к.101

завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи

тел.: 729-76-81, к.101
Литвиновська
Поліна Сергіївна

провідний фахівець відділу організації семінарів за державним замовленням

тел.: 729-76-72, к.101


Рух транспорту від площі 10 Квітня:
До залізничного вокзалу:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 129, 185, 198, 204, 242До автовокзалу:

трамвай № 5

маршрутне таксі № 198

До центру міста:

тролейбуси №№ 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 129, 137, 146, 185, 195

Начальник відділу організації семінарів

за державним замовленням Н.В. Привалова
Литвиновська П.С.

(048)729-76-72

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка