На допомогу аспіранту Бібліографічний список База даних: Електронний каталог наукової бібліотеки зну місце зберігання: наукова бібліотека знуСкачати 68.73 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір68.73 Kb.
На допомогу аспіранту

Бібліографічний список

База даних: Електронний каталог наукової бібліотеки ЗНУ

Місце зберігання: наукова бібліотека ЗНУЧ21

Б438


Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник для бакалаврів, магістрантів і аспірантів екон. спец. вищ. навч. закл. освіти / Микола Тимофійович Білуха. — К. : АБУ, 2002. — 480 с. : рис.

718032 - 718034: Абонемент художньої літератури

718031: Ч.З. філологічної літератури

718030: КХ /книгосховище/
Ч215

В758Воротіна Л. І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту [Текст] : посіб. для аспірантів і здобувачів наук. ступ. / Воротіна Людмила Іванівна, Воротін Валерій Євгенович, Гуткевич Світлана Олександрівна. – Вид. 2-ге перероб. і доп.– К. : Видавництво Європейського університету, 2006.– 137 с. - Бібліогр.: с. 38.

746441: Відділ інформації
Ув6

Г192


Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ/ Ганін Віктор Іванович, Ганіна Неля Василівна, Гурова Капіталіна Дмитрівна ; Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. — Бібліогр.: с. 168-169.

745710: КХ /книгосховище/
Ч215

Є713


Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник/ А.М.Єріна, В.Б.Захожай, Д.Л.Єрін. - К. : ЦНЛ, 2004. – 212 с.

733924, 733925: Абонемент художньої літератури

733923: Ч.З. філологічної літератури

733921: КХ /книгосховище/

733922: Відділ інформації
Ч215

К518


Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження [Текст]: авторський підручник / Олександр Валеріанович Клименюк. – Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. - 398 с.

743346: Відділ інформації
Ч215

К518


Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження [Текст] : авторський підручник / Олександр Валеріанович Клименюк.- К.-Ніжин: Аспек-Поліграф, 2006.- 308 с.- 20.00

743347: Відділ інформації
Ч215

К563


Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вузів, реком. МОНУ / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Професіонал, 2005.- 240 с.

735563 - 735568, 738582: Абонемент художньої літератури

735561, 735562: Ч.З. філологічної літератури

735559: КХ /книгосховище/

735560: Відділ інформації
Ч215

К848


Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Ольга Володимирівна Крушельницька. - К. : Кондор, 2004. – 192 с.

735835: Відділ інформації
Ув6

М151


Макогон Ю. В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посібник, затвердж. МОНУ / Макогон Юрій Володимирович, Пилипенко Валерія Валеріївна. – 2-ге вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с. — Бібліогр.: с. 140-143.

739281, 739282: Абонемент наукової літератури

749758, 9395у.к.-01 - 9395у.к.-40: Абонемент учбової літератури

739279, 739280: Ч.З. економічної літератури

739278: КХ /книгосховище/
Ч215

Н343


Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / Наумовець Антон Григорович ; НАН України; Інститут фізики. – К. : Наукова думка, 2003. – 56 с. : рис. – Бібліогр.: с. 52-53. - (Проект "Наукова книга").

725648: КХ /книгосховище/

735576: Відділ інформації
Ч215

П312


Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Петрук Василь Григорович, Володарський Євген Тимофійович, Мокін Віталій Борисович ; Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 144 с. : рис. — Бібліогр.: с. 137-143.

736367: Відділ інформації
Ч215

П324


Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень [Текст] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Обладнання лісового комплексу"], задвердж. МОНУ / [Марія Іванівна Пилипчук, Анатолій Сергійович Григор`єв, Володимир Васильович Шостак].– К. : Знання, 2007.– 270 с. : рис., табл.

744783: КХ /книгосховище/
Ч215

П324


Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ / Пілюшенко Віталій Лаврентійович, Шкрабак Ірина Володимирівна, Славенко Едвін Ігорович. – К. : Лібра, 2004. – 344 с. : іл. — Бібліогр.: с. 343.

745951: КХ /книгосховище/
Ч215

С242


Свердан М. М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Свердан Михайло Михайлович, Свердан Марія Романівна ; Буковинська держ. фінансова академія. – Чернівці : Рута, 2006. – 352 с. — Бібліогр.: с. 351-352.

735859: Відділ інформації
Ч21

С347


Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для вищ. пед. закл. освіти / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К. : РННЦ "ДІНІТ", 2000. – 260 с. — Бібліогр.: с. 254-258.

713836: КХ /книгосховище/
Ч21

С603


Соловйов С. М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ / Станіслав Миколайович Соловйов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

745730: Відділ інформації
Ч215

С799


Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень [Текст] : підруч., затвердж. МОНУ / Стеченко Дмитро Миколайович, Чмир Олена Сергіївна.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007.– 317 с. — Бібліогр.: с. 295-317.

745497: Відділ інформації
Ч215

Ф533


Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій [Текст] : [навч. посіб.] / Філіпенко Антон Сергійович. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с. – (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 196-199.

744868: Відділ інформації
Ч215

Ц55


Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Галина Степанівна Цехмістрова] ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – К. : Слово, 2003. – 240 с.

725788: Відділ інформації
Ч215

Ш393


Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Шейко Василь Миколайович, Кушнаренко Наталя Миколаївна. — 4-те вид., виправ. і доп. — К. : Знання, 2004. — 307 с. — Бібліогр.: с. 305-307.

8878у.к.-01 - 8878у.к.-11: Абонемент учбової літератури

726956: Абонемент художньої літератури

726954, 726955: Ч.З. суспільної літератури

726953: КХ /книгосховище/

726957: Відділ інформації


Електронні ресурси

Доступ з локальної мережі ЗНУ

  1. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Електронний ресурс] / автор-упорядник докт. техн. наук, проф. Л.А. Пономаренко. – 2-ге вид., випр. і доп.– К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", Видавництво "Толока", 2001. – 80 с. – Бібліогр.: с. 80. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi2/4.pdf

  2. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників [Електронний ресурс] / автор-упорядник Ю.І. Цеков ; за ред. першого заступника голови ВАК України Р.В. Бойка. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", Видавництво "Толока", 2003. – 80 с. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi2/3.pdf

  3. Довідник здобувача наукового ступеня [Електронний ресурс] : зб. нормат. докум. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Ю.І. Цеков ; передмова до 3-го, 2-го і з переднього сл. до 1-го вид. Р.В. Бойка. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", Видавництво "Толока", 2004. – 69 с. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi2/2.pdf

  4. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи [Електронний ресурс] : зб. нормат. докум. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Ю.І. Цеков. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", Видавництво "Толока", 2004. – 79 с. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi2/1.pdf

  5. Ермаков С.С. Диссертация: "Как избежать ошибок при ее подготовке" [Електронний ресурс] : методические рекомендации. – Харьков : ХГАДИ, 2002. – 36 с. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi2/diss.zip


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка