Н. Д. Карапузова " " 20 рокуСкачати 177.33 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір177.33 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра філологічних дисциплін
Голова вченої ради психолого-педагогічного факультету

Н.Д.Карапузова

“_____”_____________________20___року

Завідувач кафедри філологічних дисциплін

З.О.Валюх

“_____”_____________________20___року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАКТИКУМОМ»

для студентів ІІ курсу

спеціальність «Педагогічна освіта. Початкова освіта»

Розробник – кандидат філологічних наук,

доц. Браїлко Ю.І.

Полтава – 2009

УДК 811.161.2(073)(076)"712"

Назва дисципліни. Програма курсу «Сучасна українська мова з практикумом». – Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2009. – 13 с.

Розробник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Браїлко Ю.І.

Затверджена вченою радою психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка

Протокол №_____ від “____”____________20____р.


  1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: ІІ

Підготовка бакалаврівНапрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3,5
Модулів: 2
Загальна кількість годин: 126

Тижневих годин: 2Шифр та назва напряму: 0101 – «Педагогічна освіта».
Шифр та назва спеціальності: 6.010102 – «Початкова освіта»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестр (2)

Лекції (теоретична підготовка) 36

Практичні: 38

Самостійна робота: 38

Індивідуальна робота: 38

Вид контролю: екзамен


МЕТА

Навчальна дисципліна “Сучасна українська мова з практикумом”, що вивчається на вказаній спеціальності психолого-педагогічного факультету, передбачає дати майбутньому вчителеві глибокі теоретичні знання, сформувати міцні вміння й навички та забезпечити готовність студентів до безпосередньої професійної діяльності. Ґрунтовне вивчення програмного матеріалу зорієнтоване також на розвиток інтелектуальних можливостей студентів, на виховання пошани до культури і традицій українського народу, бо історія української мови переконливо показала, що цей неоціненний скарб народу, найперша ознака його ідентичності у колі інших народів, джерело духовності в найширшому розумінні цього поняття потребує такого ж дбайливого ставлення і захисту, як земля, вода, повітря і, нарешті, сама людина.

Змістом програми передбачено вивчення всіх розділів науки про мову. Передусім студенти повинні засвоїти основні відомості про українську мову – духовний скарб українського народу, щоб дбати про розширення сфери її функціонування в Україні та за її межами, що служитиме справі її розбудови.

Підготовка кваліфікованих спеціалістів, майбутніх учителів, передбачає добре знання ними української мови, оволодіння високою культурою усного мовлення, що забезпечується розумінням тих основних закономірностей і тенденцій, які можна виявити в його сфері. З культурою мови завжди тісно пов’язане вміння грамотно писати й говорити, правильно добирати мовно-виражальні засоби для спілкування.Мета мовного навчання полягає у свідомому практичному оволодінні українською літературною мовою, заснованому на вивченні її системи і підсистем – фонетичної, лексико-семантичної і граматичної, а також закономірностей, які визначають використання різноманітних виражальних засобів відповідно до сучасних норм.

Мовне виховання ставить своїм першочерговим завданням усвідомлення значення рідної мови не лише як засобу спілкування, а й як найважливішого джерела формування інтелекту і духовно-емоційної сфери особистості через її органічний зв'язок з національними традиціями.

ПРОГРАМА

ВСТУП


Вивчення курсу сучасної української мови здійснюється у двох аспектах: теоретичному і практичному.

Теоретичний аспект передбачає оволодіння знаннями про будову мови, функціонування мовних законів, граматичну систему і словник. У лекційному курсі враховано необхідні історичні відомості, зокрема при вивченні понять словосполучення і речення.

Практичний аспект пов'язаний з тим, щоб допомогти студентам оволодіти нормами української літературної мови в її усній і писемній формах, ознайомити їх із тими науковими джерелами, до яких можна звертатися для постійного вдосконалення культури мови. Практичні заняття сплановано згідно з лекційним курсом.

Вивчення навчальної дисципліни “Сучасна українська мова з практикумом” дає змогу студентам усвідомити відмінність між мовою та мовленням, які є двома невіддільними частинами одного явища – мовленнєвої діяльності, зрозуміти національні особливості синтаксичної системи сучасної української літературної мови. Граматичні категорії як певні абстракції від взаємопов’язаних формально виражених значень одного ряду представлено несуперечливо, з урахуванням і узагальненням того вітчизняного і зарубіжного досвіду, яким збагатилася граматична теорія.

Основними видами навчальної діяльності студентів з дисципліни “Сучасна українська мова з практикумом” є лекція та практичне заняття.

Лекція включає всі теоретичні відомості про предмет вивчення. Вона побудована згідно з програмою із сучасної української мови для педагогічних факультетів педагогічних університетів (К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – 22 с.) і спланована відповідно до вивчення основних розділів за семестрами. Кожна лекція містить список основної і додаткової літератури. В основу виділення і класифікації мовних одиниць покладено принцип системної взаємозумовленості всіх елементів мови.

Практичне заняття сплановано відповідно до лекційного курсу. Весь теоретичний матеріал супроводжується виконанням тренувальних вправ. Багато з них передбачає роботу з різними видами текстів, довідковою літературою. Теми та практичні вправи передбачають вивчення пунктуаційних правил і повторення орфографічних.

Зміст лекційного та практичного курсів сучасної української мови підпорядковано одній меті – допомогти студентам оволодіти нормами української літературної мови, щоб нею вільно володіти в усіх сферах спілкування.І семестр

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Поняття про словосполучення і речення

Тема 1. Загальнотеоретичні питання синтаксису. Предмет синтаксису як граматичного рівня мови. Типи синтаксичних одиниць. Синтаксичні зв’язки і відношення. Зв'язок синтаксису з лексикою та морфологією. Поняття про словосполучення як не комунікативну одиницю. Типи словосполучень. Граматичні зв’язки між компонентами словосполучень. Прості і складні словосполучення,синтаксичні, лексичні і фразеологічні словосполучення. Семантико-синтаксичні відношення у підрядному словосполученні.

Тема 2. Речення – основна синтаксична одиниця. Основні ознаки речення. Речення і судження. Формальна, змістова й комунікативна організація речення. Класифікація речень. Модальні типи речень.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Просте речення

Тема 1. Просте двоскладне речення. Поняття про члени речення. Головні члени речення. Підмет і присудок як предикативний центр простого двоскладного речення. Непоширені і поширені двоскладні речення.

Простий підмет, способи його вираження. Складений підмет. Способи його вираження. Присудок: простий, складений іменний, складений дієслівний та способи його вираження. Розділові знаки між підметом і присудком.Тема 2. Другорядні члени речення. Прямий і непрямий додаток, узгоджене й неузгоджене означення, різні типи обставин.

Тема 3. Односкладні й неповні речення. Стилістичні функції односкладних речень. Неповні речення двоскладні та односкладні. Різновиди неповних речень. Слова-речення, особливості їхньої будови, типи за значенням. Розділові знаки в неповних реченнях.

Тема 4. Прості ускладнені речення. Однорідні члени речення. Відокремлені другорядні члени речення: означення, прикладки, обставини, додатки. Уточнюючі члени речення. Вставні синтаксичні конструкції. Звертання. Поняття про вокативні речення. Розділові знаки в простих ускладнених реченнях.

ІІ семестр

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Складне речення

Тема 1. Поняття складного речення. Відмінність складного речення від простого, засоби оформлення. Типи складних речень за способом поєднання частин, за смисловими відношеннями між ними.

Тема 2. Складносурядні речення. Синтаксичні відношення між частинами складносурядних речень. Речення з єднальними, протиставними, розділовими, градаційними, приєднувальними сполучниками.

Тема 3. Складнопідрядні речення. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, означальними, обставинними, підрядними часу, місця, причини, з підрядною частиною умовною, допустовою, наслідку, мети, підрядними способу дії, міри або ступеня, порівняльними, з підрядною частиною приєднувальною, із зіставними відношеннями між частинами, з пояснювальними відношеннями між частинами. Сполучникові речення ускладненого типу.

Тема 4. Безсполучникові складні речення. Граматична природа і відмінність безсполучникових речень від сполучникових. Засоби зв’язку і синтаксичні відношення між частинами безсполучникових складних речень. Розділові знаки у складних безсполучникових реченнях.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Складні синтаксичні конструкції

Тема 1. Складні сполучникові речення з різними видами зв’язку. Речення із сурядним і підрядним зв’язком. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Складне синтаксичне ціле.

Тема 2. Період. Синтаксична природа і особливості інтонаційного оформлення періоду. Різновиди періоду. Розділові знаки в періоді.

Тема 3. Пряма і непряма мова. Способи передачі чужої мови. Пряма мова, розділові знаки при прямій мові. Розділові знаки в діалозі й при цитатах. Непряма мова, невласне пряма мова.

Тема 4. Синтаксичні структури зв’язного мовлення. Типи зв’язку між реченнями. Типи контекстуальних відношень між реченнями.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З КУРСУ


І семестр

Кількість годин, відведених на:
лекції

Семінарські та практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль І. Поняття про словосполучення і речення

Тема І. Загальнотеоретичні питання синтаксису


2

410

Тема 2.

Речення – основна синтаксична одиниця2
Змістовий модуль ІІ. Просте речення

Тема І

Просте двоскладне речення4

16
2

7

Тема 2. Другорядні члени речення.

2
Тема 3. Односкладні й неповні речення

4

2
Тема 4.

Прості ускладнені речення6

13
Усього годин

18

20
17

17
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬп/п

Тема

К-сть

годинЗагальні питання синтаксису. Поняття словосполучення

2Поняття речення

2Поняття про члени речення. Головні члени речення

2Другорядні члени речення

2Односкладні речення

2Неповні речення

2Однорідні члени речення

2Речення з відокремленими членами

2Вставні і вставлені конструкції

2Контрольна робота

2
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИп/п

Тема

К-сть

годин

1.

Вправи з теми «Розділові знаки в простому неускладненому реченні»

2

2.

Вправи з теми «Розділові знаки в неповних реченнях»

2

3.

Вправи з теми «Розділові знаки при однорідних членах речення»

4

4.

Вправи з теми «Розділові знаки у реченнях з відокремленими членами»

5

5.

Вправи з теми «Звертання. Розділові знаки при звертаннях»

4


ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ,

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТп/п

Тема

К-сть

годин

1.

Порушення мовних норм різних рівнів в українському соціумі

17


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Поточний контроль

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

20

20

100


20

40

ІІ семестр
Кількість годин, відведених на:
лекції

Семінарські та практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль І. Складне речення

Тема І


Поняття складного речення

2

12


Тема 2.

Складносурядні речення2

2

Тема 3. Складнопідрядні речення

4

2
Тема 4. Безсполучникові складні речення

2

2
Змістовий модуль ІІ. Складні синтаксичні конструкції

Тема І

Складні речення з різними видами зв’язку2

6


Тема 2. Період.

2

1

Тема 3. Конструкції з чужим мовленням

2Тема 4.

Синтаксичні структури зв’язного мовлення2

2

9

Усього годин

18

18
9

9
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬп/п

Тема

К-сть

годин

1.

Поняття складного речення

2

2.

Складносурядні речення

2

3.

Складнопідрядні речення

4

4.

Сполучникові речення ускладненого типу

2

5

Безсполучникові складні речення

2

6.

Складні речення з різними видами зв’язку

2

7.

Період

2

8.

Конструкції з чужим мовленням

2
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИп/п

Тема

К-сть

годинВправи з теми «Розділові знаки в складносурядному реченні»

2

2.

Вправи з теми «Розділові знаки в складнопідрядному реченні»

2

3.

Вправи з теми «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні»

2

4.

Вправи з теми «Конструкції з чужим мовленням»

2

5.

Вправи з теми «Синтаксичні структури зв’язного мовлення»

1


ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ,

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТп/п

Тема

К-сть

годин

1.

Написання твору на індивідуально дібрану тему з використанням різного виду синтаксичного зв’язку в реченнях і між реченнями

9


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Поточний контроль

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

5

40

100


35

20


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

A

90 – 100 балів

відмінно

зарахованоB

83 – 89 балів

добре

C

75 – 82 балів

D

68 – 74 балів

задовільно

E

60 – 67 балів

FX

35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного складання

Не зарахованоF

0 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; плани практичних занять, завдання для самостійної роботи.

ЛІТЕРАТУРА


Основна

Вихованець І.Р. Граматика української мови. – К., 1993.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Каранська М.І. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К., 1992. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. Пономаріва О.Д. – К., 1994. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1972.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ. – К., 2001. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К.: Вища школа, 2007.

Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 406 с.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004.

Додаткова

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1992.

Волох Т.О. та ін. Сучасна українська літературна мова. – К., 1989.

Грищенко А.П. Прикметник у структурі словосполучення і речення // Українська мова і література в школі. – 1986. – №7.

Дорошенко С.І. безсполучникові складні конструкції в сучасній українській мові / Дорошенко С.І. Наукові простори. – Харків, 2009. – С.53-163.

Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. – Донецьк, 2001.

Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К., 1995.

Кващук А.Г. Синтаксис складного речення. – К., 1986.

Олексенко В.П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого речення: Навчально-методичний посібник. – Херсон, 2004.

Плиско К.М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. – Харків, 1992.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови. – К., 1994.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.РЕСУРСИ


www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського

www.franko.lviv.ua – сайт Наукової бібліотеки Львівського державного університету ім. І.Франка

www.nplu.kiev.ua – сайт Національної парламентської бібліотеки України

korolenko.kharkov.com – сайт Харківської державної наукової бібліотеки

www.library.donetsk.ua – сайт Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки

www.libr.dp.ua – сайт Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки

http://litopys3.freeservers.com/ukrmova/um.htm – енциклопедія “Українська мова”База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка