Мовні обов’язки громадянСторінка1/11
Дата конвертації15.05.2017
Розмір2.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Мовні обов’язки громадян
1. Мова – запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ти захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє. Не ухиляйся від цієї боротьби!

2. Захист рідної мови – найприродніший і найпростіший, найлегший і водночас найнеобхідніший спосіб національного самоутвердження і діяльності в ім’я народу. Маєш нагоду бути борцем за свій народ – будь ним!

3. Володіння рідною мовою – не заслуга, а обов’язок патріота.

4. Розмовляй рідною мовою – своєю і свого народу: скрізь, де її розуміють, з усіма, хто її розуміє. Не поступайся своїми мовними правами заради вигоди, привілеїв, лукавої похвали – це зрада свого народу.

5. Ставлення до рідної мови має бути таким, як до рідної матері: її люблять не за якість принади чи вигоди, а за те, що вона – мати.

6. Сім’я – первинна клітина нації. Щоб вона не мертвіла і не відпала від національного організму, її має живити культ рідної мови. Тому розмовляй у сім’ї мовою своєї нації. Не вмієш – учись. Прищеплюй дітям ставлення до мови як до святині, найдорожчого скарбу.

7. Допомагай кожному, хто хоче вивчити українську мову.

8. Ніколи не зупиняйся у вивченні рідної мови. « Усі головні європейські мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити все життя».

9. У твоїй хаті завжди мають бути українські книжки, журнали, газети. Не забудь і про дитячі видання. Хай звучить у твоїй хаті українське слово з теле- і радіоприймачів.

10. Підтримуй усі починання окремих осіб і громадськості, спрямовані на утвердження української мови.

11. Не будь байдужим до найменших виявів обмежень чи зневаги української мови. Стався до інших мов так, як би ти хотів, щоб ставилися до твоєї рідної мови.

12. Подбай, щоб у місті твоєї праці (навчання) обов’язково був створений осередок Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта».

13.Оберігай своє ім’я та імена своїх близьких від лакейських деформацій за чужомовним зразком. Пестлива форма власних імен, особливо дитячих, повинна відповідати нормам українського словотворення, національної традиції.

14. Пам’ятай: найкращі вчителі мови для дітей – це мати і батько.

15. У наш час доволі поширені змішані шлюби. Цілком природно, що в таких сім’ях виникає проблема вибору мови. В ідеалі тут повинні звучати обидві мови, однак не в якомусь змішаному вигляді, а кожна – у своєму літературному варіанті.

16. Батьки в таких сім’ях повинні використати обидві мови не просто для спілкування, а як засіб залучення своїх дітей до багатств духовної культури обох народів.

17. Незнання рідної мови не звільняє тебе від обов’язку і не позбавляє права боротися за неї, за те, щоб твої діти і внуки мали можливість знати і користуватися мовою свого народу.

18. Вивчай інші мови. Це дасть можливість не тільки оволодіти ключами до скарбниць духовності інших народів, а й об’єктивно оцінити свою мову, її сильні та слабкі сторони. «Хто не знає чужих мов, той нічого не відає про свою власну» (Й.В. Гете).

Знання чужих мов пробуджує бажання працювати для утвердження і розвитку рідної мови, сприяти тому, щоб вона зайняла гідне місце серед авторитетних мов світу.

Немає кращого і легшого способу справити приємність чужій людині, як розмовляти з нею її мовою, особливо коли це мова «недержавна», «непрестижна», «мала».

19. Якщо ти українець і живеш поза Україною, не дай використати себе для денаціоналізації народу, серед якого перебуваєш, а тим більше – для боротьби проти його намагань утвердитись На шляху самостійного розвитку.

20. Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання – відродження української мови, державності, нації. За нас цього ніхто не зробить. Це наш історичний обов’язок, виправдання нашого перебування на цьому світі. Не перекладаймо цього тягаря на плечі своїх нащадків, бо може бути запізно. Діймо! В ім’я нашого народу, в ім’я найвищих ідеалів людства – свободи і справедливості.Вступ
Перед вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації поставлено завдання підготувати спеціалістів висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом. До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише у досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванню нею у всіх сферах діяльності.

Українська мова за професійним спрямуванням допоможе майбутнім фахівцям опанувати професійну лексику, мовні норми, основні риси офіційно-ділового стилю. З метою полегшення опрацювання студентами — заочниками тем, винесених на самостійне опрацювання, кращої підготовки до заліку з предмету, пропонується методичний посібник з української мови за професійним спрямуванням.

До методичного посібника включено робочу програму з предмета, інструкції до тем, винесених на самостійне опрацювання, теоретичний матеріал з української мови за професійним спрямуванням.

Крім названих вище матеріалів, до посібника включено «Словничок термінів ділового мовлення», «Словничок — рятівничок від закання», зразки ділових паперів, матеріали до заліку (варіанти контрольних робіт, перелік запитань), лекції з предмету, практичні заняття.

Перелік типових помилок, які зустрічаються у мовленні студентів допоможуть майбутнім фахівцям відредагувати своє усне літературне мовлення, позбавитися від уживання помилок.

Важливими є матеріал про зміни в українському правописі 1990 (третє видання) та 1993 р. Та про ті зміни, які обговорюються зараз і передбачаються в майбутньому. У посібнику подано матеріали з цікавого мовознавства, які сприятимуть патріотичному вихованню.

“Затверджую”

Заступник директора з навчальної роботи

_________________________ Шакотько В.В.

“______” _________________________ 200 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

3 предмету____Українська мова_за професійним спрямуванням

Відділення__________________дошкільне(заочне)____________

Термін вивчення предмету: з ____V_____ по ___ VІ______ семестрСкладена на основі “Програми для педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”, рекомендованої Міністерством освіти і науки країни, 2002 рік.
викладачів _________ української філології_________________

(назва комісії)

протокол №________від ”_______” ____________________200 року

Викладач ____Ладягіна В.П.____

Голова предметної


(циклової) комісії ____________________ (Скоропльот Н.А.)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Перед вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації поставлено завдання підготувати спеціалістів висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом. До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише в досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею у всіх сферах і особливо у професійній та офіційно-діловій.

Уміння спілкуватись мовою професії сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися у професійній діяльності та в ділових контактах.

Програму дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" складено відповідно до Державних стандартів гуманітарної освіти в Україні. На вивчення дисципліни відводиться 54 години: з них 4 години - практичні заняття, 6 годин лекційних, 44 години - на самостійне опрацювання тем.

Мета курсу - сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійної мови, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.

Програма складається з 5 розділів: "Культура професійного мовлення", "Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні", "Морфологічні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні", "Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні", "Складання професійних документів".

Предметом вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є мова фахової галузі. Тому велика увага під час вивчення всіх тем приділяється засвоєнню мовних стереотипів комунікацій певного фаху. Робота над культурою мови студентів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів і їх фахової мовної культури.

Основна увага на заняттях зосереджується на різних видах словникової роботи, що має на меті . насамперед збагатити словник студентів термінологічною, фаховою лексикою, навчити вільно орієнтуватися в словниковому запасі української мови, правильно використовувати його, залежно від сфери й мети спілкування.

При опрацюванні термінологічної, фахової та інших груп лексики звертається увага на правопис, вимову й стилістичні функції аналізованих слів, що сприяє підвищенню загальномовної і фахової мовної культури майбутніх спеціалістів.

Програма дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" визначає загальну спрямованість курсу й обов'язковий обсяг знань і умінь, якими повинні оволодіти студенти.

Форма підсумкового контролю знань - залік.Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу;

 • загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і документів;

 • лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні;

 • морфологічні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні;

 • синтаксичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні;

 • терміни, професіоналізми та фразеологію майбутнього фаху;

 • номенклатурні назви в професійній мові;

 • особливості професійного спілкування;

 • основи культури професійного мовлення;

 • етикет ділового спілкування.

Студент повинен уміти:

 • володіти культурою діалогу та полілогу;

 • здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української літературної мови;

 • сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та різноманітні професійні документи;

 • застосовувати фахову українську термінологію у різноманітних комунікативних процесах;

 • уміти користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

 • перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні, електронні словники;

 • брати участь у процесі ділового спілкування;

 • готуватися до публічного виступу;

 • дотримуватись етикету спілкування.

Орієнтовний тематичний план


Назва розділів, тем

Кількість годин

Всього

Лекційні заняття

Практичні заняття

Самост.

робота

Консультації


І. Культура професійного мовлення

10

2
8
Тема №1. Мова і професія. Основні вимоги до мовлення. Особливості професійного спілкування. Мовленнєвий етикет спілкування

2

2


Тема №2 Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Жанри публічних виступів. Композиція мовлення


4
Тема №3 Форми проведення дискусії. Культура мовлення під час дискусії


4
II. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні

10

2
8
Тема №4 Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми, фразеологізми

2

2


Тема №5 Багатозначні слова і контекст. Пароніми та Омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова


4

1

Тема №6 Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурними словами та без них. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.


2
Тема №7 Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп'ютерний переклад текстів


2
III. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні

1010
Тема №8 Особливості використання граматичних форм Іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні


4

1

Тема №9 Особливості використання числівників у професійному мовленні


2
Тема №10 Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні


2
Тема №11 Особливості використання прийменників у професійному мовленні


2
IV. Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні


10
Тема № 12 Синтаксичні особливості професійних текстів


5
Тема №13 Складні випадки керування й узгодження


5
V. Складання професійних документів
2

4

8
Тема №14 Укладання документів щодо особового складу та розпорядчих документів

2

2


Тема №15 Укладання довідково-інформаційних документів (листи-запити, листи-відповіді, виробничі звіти, виробничі протоколи, витяги з протоколу)


6

1

Тема №16 Укладання документів з господарсько-договірної діяльності (договір, трудова угода, контракт)2Тема №17 Укладання обліково-фінансових документів (відомість, накладна (вимога), виробничі акти)2Тема №18 Укладання організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила)


2Всього

54

6

4

44

3


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка