Модуль загальні питання з дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» Змістовий модуль Теоретико-методичні основи маркетингової комунікаційної діяльностіСкачати 125.17 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір125.17 Kb.


Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Маркетингова політика комунікацій»
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи маркетингової комунікаційної діяльності


Тема 1. Комунікації в системі маркетингу

Тема 2. Стратегії та планування маркетингових комунікацій

Тема 3. Рекламування товару

Тема 4. Стимулювання продажу товарів

Тема 5. Організація роботи з громадськістю («паблік рилейшнз»)

Тема 6. Реклама на місці продажу

Тема 7. Організація виставок та ярмарківЗмістовий модуль 2. Організація маркетингових комунікацій


Тема 8. Прямий маркетинг

Тема 9. Персональний продаж

Тема 10. Упаковка як засіб комунікації

Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації

Тема 12. Спонсорування

Тема 13. Брендинг

Тема 14. Організація маркетингових комунікацій

Тема 15. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій


КОНТРОЛЬНІ Питання до МОДУЛЮ 1

з дисципліни «Маркетингова політика комунікацій»


 1. Маркетинг і комунікації: цілі, завдання, сутність, функції.

 2. Характеристика учасників маркетингових комунікацій.

 3. Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Загальне законодавство України щодо діяльності підприємств. Закон України «Про рекламу» та доповнення до нього. Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» (у частині, що стосується реклами).

 4. Класифікація реклами.

 5. Етапи життєвого циклу товару та класифікація стратегії маркетингових комунікацій на ринку збуту цього товару.

 6. Залежність стратегії маркетингових комунікацій від стратегії фірми, стратегії маркетингу, стратегії політики ціноутворення.

 7. Планування рекламної кампанії. Вибір стратегії маркетингу. Політика рекламної кампанії й політика маркетингу.

 8. Вибір цілей рекламування. Визначення цільової аудиторії.

 9. Престижна реклама. Створення фірмового стилю. Спонсоринг. Франчайзинг. Презентації.

 10. Бюджет рекламної кампанії.

 11. Розробка рекламного звернення. Рекомендації щодо розробки ефективного рекламного звернення.

 12. Стимулювання продажу товарів. Види стимулювання.

 13. Стимулювання продажу товарів. Стимулювання споживачів.

 14. Стимулювання продажу товарів. Стимулювання посередників.

 15. Стимулювання продажу товарів. Стимулювання торгового (збутового) персоналу.

 16. Роль стимулювання в життєвому циклі товару. План маркетингу і план стимулювання.

 17. Організація роботи з громадськістю («паблік рилейшнз»).

 18. Особливості діяльності у сфері «паблік рилейшнз». Відносини із засобами масової інформації. Етика відносин із пресою.

 19. Виставки та ярмарки у галузі зв’язків із громадськістю. Мета виставки, бюджет, організація, розроблення графіка, підбір штатів та керівництва.

 20. Конференції: порядок проведення і правила поведінки.

 21. Реклама на місці продажу. Особливості рекламування на місці продажу.

 22. Цілі рекламування на місці продажу. Сфера застосування. Устаткування та оснащення для реклами на місці продажу. Засоби інформативного, рекламного, стимулювального характеру.

 23. Реклама на місці продажу. Інформативні та рекламні матеріали: визначення, замовлення та оформлення, використання.

 24. Реклама на місці продажу. Дизайн, елементи оформлення торгових точок, створення іміджу.

 25. Реклама на місці продажу. Принципи оформлення торгових точок.

 26. Реклама на місці продажу. Планування та оформлення приміщень, використання вітрин.

 27. Використання зовнішньої реклами: на щитах, на товарах масового попиту, на повітряних кулях.

 28. Прямий маркетинг як складова комунікацій (суть, значення, перспективи).

 29. Засоби прямого маркетингу.

 30. Переваги й недоліки прямого маркетингу.

 31. Складові посилкової реклами. Фактори, які зумовлюють використання посилкової реклами.

 32. Підходи до організації виставки та ярмарки.

 33. Поєднання виставок із конференціями.

 34. Функції торгових ярмарок та виставок.

 35. Визначення ефективності проведення виставки та ярмарки.

 36. Визначення персонального продажу, його види та комунікативні особливості.

 37. Принципи роботи за умов персонального продажу. Рекомендації щодо ефективного персонального продажу.

 38. Поняття сітьового маркетингу. Переваги сітьового маркетингу проти системи комівояжерів.

 39. Упаковка як засіб комунікацій. Функції упаковки. Упаковка як складова конкурентоздатності товарів.

 40. ІМК як складова технології маркетинг-мікс. Цели ІМК. Зовнішні та внутрішні засоби ІМК. Елементи стимулювання збуту в системі ІМК.

 41. Спонсорінг. Класифікація спонсорів.

 42. Спонсорінг. Правила спонсорінга.

 43. Фандрайзінг. Джерела фінансування.

 44. Фандрайзінг. Технологія роботи по залученню спонсорів.

 45. Поняття бренду, його сутність і особливості.

 46. Умови існування бренду, його структура і елементи.

 47. Етапи розробки бренду.

 48. Форми організації служб маркетингових комунікацій.

 49. Завдання та функції служб маркетингових комунікацій.

 50. Методи розроблення бюджету маркетингових комунікацій.

 51. Аналіз комунікативної політики. Економічна та комунікативна ефективність маркетингових комунікацій.

 52. Аналіз окремих рекламних акцій.

 53. Аналіз ефективності комунікативних каналів.

 54. Аналіз ефективності окремого рекламного звернення.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ»

Завдання

Побудуйте схематично фрагмент моделі ринку маркетингових комуні­кацій, який складається з виробника лікарських засобів, виробника виробів медичного призначення, оптової фармацевтичної фірми, мережі аптек, банку, страхової компанії, трьох ринкових сегментів, двох газет, телебачення та рекламного агентства. Скільки комунікативних та маркетингових комунікаційних зв'язків Ви виявили? Чи є відмінність між ними? Хто є ринковими суб'єк­тами?Завдання

Побудуйте модель комунікативного процесу між деканатом, виклада­чами та студентами. Які найбільші труднощі її побудови? Скільки типів та форм інформаційних повідомлень Ви отримали?Завдання

Які ефекти маркетингового комунікаційного впливу Вам відомі? Дай­те їх коротку характеристику та наведіть приклади дії.Завдання

У чому полягає сутність синергічного ефекту від застосування інтег­рованих маркетингових комунікацій? Наведіть приклади його пози­тивного чи негативного наслідків.Завдання

Обчисліть бюджет на маркетингові комунікації технічним способом. Дані для розрахунку:

- дохід від реалізації продукції – 174 тис. у. о.; витрати на електроенергію, газ, тепло- та водопостачання – 640 у. о.; заробітна плата основного персоналу – 20 000 у. о.; витрати на сировину та матеріали – 47 800 у. о.; витрати на технічне обслуговування устаткування – 20 310 у. о.; постійні витрати (в тому числі й заробітна плата адміністративного персоналу в розмірі 50 % від заробітної плати основного контин­генту) – 45 000 у. о.; витрати на заробітну плату допоміжного та обслуговуючого персо­налу – 20 % від заробітної плати основного; нарахування на фонд заробітної плати: у пенсійний фонд – 32 %, у фонд соціального страхування – 2,9 %, у фонд захисту від без­робіття – 2,1 %, у фонд захисту від нещасних випадків – 0,94 %; запланований додатковий обсяг реалізації продукції – 2570 у. о. Яким буде додатковий обсяг реалізації продукції в разі збільшення бюджету на маркетингові комунікації на 30000 у. о.?

Завдання

Розрахуйте бюджет на маркетингові комунікації методом визначення бюджету як відсотка від продажу продукції за умови наявності лінійної залежності та коефіцієнта ефективності маркетингових ко­мунікацій 0,8.


Дані для розрахунку: обсяги реалізації продукції до здійснення рекламної кампанії – 275 тис. у. о.; обсяги реалізації продукції після рекламної кампанії– 289 тис. у. о. Обчисліть: а) коефіцієнт ефективності реклами, якщо за тих самих витрат на неї обсяги реалізації дорівнюватимуть 350,6 тис. у. о.; изначте елас­тичність;б) коефіцієнт ефективності реклами, якщо за тих самих витрат на неї обсяги реалізації становитимуть 278,3 тис. у. о.; визначте елас­тичність. Зробіть висновки.

Завдання

Визначте бюджет на маркетингові комунікації, користуючись наве­деними даними та методом розрахунку бюджету на маркетингові ко­мунікації з орієнтацією на загальний бюджет маркетингу. Дані для розрахунку: • прогнозований обсяг продажу продукції підприємства за певний період – 40 000 од;

 • прейскурантна ціна за одиницю товару – 9 у. о.;

 • комісійні та транспортні витрати на одиницю продукції – 0,5 у. о.;

 • витрати на сировину та матеріали на одиницю товару – 1 у. о.;

 • відрядна заробітна плата основного персоналу – 0,5 у. о. на оди­ницю товару;

 • витрати на технічне обслуговування устаткування за визначений період (з них 20 % – заробітна платня персоналу) – 13400 у. о.;

 • експедиторські витрати – 200 у. о.;

 • постійні витрати (в тому числі й заробітна плата адміністратив­ного персоналу в розмірі 50 % від заробітної плати основного) – 21,6 тис. у. о.;

 • нарахування на фонд заробітної плати: у пенсійний фонд – 32 %, у фонд соціального страхування – 2,9 %, у фонд захисту від без­робіття – 2,1 %, у фонд захисту від нещасних випадків – 0,94 %;

 • гранично-необхідний прибуток, який планується отримати після застосування маркетингових комунікацій, – 56 тис. у. о.


Завдання

Сплануйте та розподіліть бюджет на маркетингові комунікації підприємства А, яке працює на фармацевтичному ринку, якщо : • загальна місткість ринку на рік – 4500 тис.у. о.;

 • обсяги продажу підприємства А щоквартально – 50 тис. у. о.;

 • обсяги продажу головного конкурента, підприємства В щокварталь­но – 102 тис. у. о.;

 • бюджет на маркетингові комунікації підприємства В за рік – 120 тис. у. о;

 • запланований відсоток на маркетингові комунікації від загального збуту підприємства А – 8 %.

Завдання

Розрахуйте показники ефективності реклами у наведених в таблиці журналах. У якому з видань Ви б розмістили рекламне оголошення з огляду на його ефективність?Журнал

Ціна за шпальту, грн.

Тираж

“Люди ”

12 000

240 000

“Наш”

4 000

20 000

“Економіка та ресурси”

15 000

320 000

“Ринковий вісник”

3 200

10 000


Завдання

Визначте середню частоту контактів за місяць з рекламою котячого корму за умови її подання під час просмотру кіно серіалу на каналі "1+1". Серіал виходить 20 раз на місяць. Потенційними глядачами можуть стати всі громадяни України, тобто 45 млн осіб. Реклама подається двічі під час перегляду в загальному рекламному блоці. Телевізійне обстеження з використанням частотного аналізу показало, що на цю рекламу звер­тали увагу 20 % глядачів, які взагалі бачили її. Аудиторія серіалу становить 5 млн глядачів. Щотижня вона змінюється на 500 тис. нових осіб.Завдання

Компанія А здійснила маркетингові дослідження і отрима­ла такі дані щодо обсягів продажу продукції та витрат на маркетин­гові комунікації:Витрати на маркетингові комунікації,
тис. грн.


Обсяг реалізації продукції, тис грн.1000

10

1700

50

2000

100

2500

150

3700

200

4900

Визначте економічну ефективність маркетингових комунікацій, на які було витрачено 280 тис. грн.Завдання

Товар знаходиться на стадії росту. Опішить стратегію маркетингових комунікацій та стратегію політики ціноутворення на даному етапі ЖЦТ.


Завдання

Протягом місяця на телеканалі подавалась реклама бісквітів «Барні», які успішно купували підлітки. Для збільшення кількості купівель продукції не тільки підлітками, а й дітьми меншо­го віку фірма вирішила запровадити акцію щодо надання невеличких подарунків (повітряних кульок, маленьких ігор, календариків) всім дітям, які купували бісквіти у супермаркетах. Результатів очікували недовго. Обсяги купівель зросли. Тоді фірма вирішила ще збільшити їх, даючи рекламу у дитячих журналах, всіх газетах масового корис­тування, організовуючи лотереї, конкурси. Які види маркетингових комунікацій доцільно використати ще? Наведіть варіанти рекламних заходів.
Завдання

Рекламний ролик на телебаченні, що розповідає, як вся сім'я ходила в похід: привабливі краєвиди, гарна погода, чиста во­да. При цьому показано, що майже всі члени родини отримали трав­ми. Супроводжувальний слоган: "звичайно, не обійшлося без травм". Як лікувальний засіб запропоновано мазь "Феналгон", якою можна змастити всі травмовані місця і не відчувати болю.Які прямі та приховані асоціації викликає цей ролик у споживачів? Чим він може загрожувати? Як цього уникнути?

Рекомендована література

Базова


 1. Маркетингова політика комунікацій у фармації : моногр. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова, О. В. Шуванова, Н. В. Сотнікова; за ред. проф. З. М. Мнушко. – Х. : НФаУ, 2010. – 168 с. Закон України “Про рекламу” // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 137-138. – С.6-7.

 2. Мнушко З. Н. Маркетинговая политика коммуникаций : метод. рек. к практ. занятиям / З. Н. Мнушко, Л. П. Дорохова, Е. Н. Евтушенко – Х. : Изд-во НФаУ, 2004. – 68 с.

 3. Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе /Сост.: В.А. Седлинек и др.— Самара: СПД, 2002. – 279 с.

 4. Айзенберг М. Менеджмент рекламы. – М.: ИнтелТех, 2007.– 63 с.

 5. Бове К., Аренс І. Современная реклама.— Тольятти: Дом Довгань, 2005.— 704 с.

 6. Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб.— М.: Азимут-Центр, 2002.— 366 с.

 7. Герасимчук В.И. Управление маркетингом.— К.: ИСИО, 2008.— 424 с.

 8. Гермогенова Л.Ю. Как сделать рекламу магазина.— М.: Рус-Партнер Лтд, 2004.— 281 с.

 9. Дейян А. Реклама.— М.: Прогресс-Универс, 2003.— 176 с.

 10. Дейян А., Троадек Анни, Троадек Лоик. Стимулирование сбыта и реклама на месте торговли.— М.: Прогресс-Универс, 2004.— 189 с.

 11. Денисон Д., Тобл Л. Учебник по рекламе: как стать известным, не тратя денег на рекламу.— Минск: СЛК, 2008.— 312 с.

 12. Котлер Ф. Основы маркетинга.— СПб: Коруна, 1994.— 698 с.

 13. Международное рекламное дело.— М.: Банки и биржи, 2004.— 173 с.

 14. Международный кодекс рекламной практики: Пер с англ. Н.В. Гениной, В.Е. Демидова.— К.: Укрреклама, 2005.— 14 с.

 15. Огилви Д. Откровения рекламного агента.— М.: Азимут-Центр, 2008.— 108 с.

 16. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие.— Харьков: :НВФ «Студцентр», 1995.— 214 с.

 17. Тайны рекламного двора. Советы старого рекламиста.— М.: МРЦ, 2009.— 112 с.


Допоміжна

 1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. – М.: Экономика, 2005. – 703 с.

 2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. – СПб.: Питер, 2008. – 864 с.

 3. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: принципы и практика в эпоху информации. - СПб.: Питер, 2007.

 4. Голубкова Е Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Финпресс, 2000.

 5. Денисон Д., Тоби Л. Учебник по рекламе. – Минск: СЛК, 2006. – 320 с.

 6. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2005. – 526с.

 7. Королько В. Г. Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Скарби, 2010. – 399 с.

 8. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М.: Инфра-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2010. – 230 с.

 9. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2012. – 120 с.

 10. Примак Т. О. Маркетингові комунікації. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с.

 11. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. – К.: Експерт, 2001. – 387 с.

 12. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.

 13. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с.

Інформаційні ресурси


 1. Наукова бібліотека НФаУ http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=263

 2. Центр дистанційного навчання НФаУ (розділ Матеріали для самостійної підготовки студентів) http://lib.nuph.edu.ua/

 3. www.ukrstat.gov.ua

 4. www.bank.gov.ua

 5. www.me.gov.ua

 6. www.ufs.kiev.ua

 7. www.rks.ru

 8. www.economics.ru

 9. www.4p.ru

 10. www.marketing.spb.ru

 11. www.marketolog.ru

 12. www.rwr.ru

 13. www.manager.ru

 14. www.reklamaster.com

 15. www.exmar.ru

 16. www.marketing.al.ru

 17. www.marketingmix.com.ua

 18. www.marketingpower.com

 19. http://www.business.kiev.ua

 20. http://www.dsnews.com.ua

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка