Модуль Особливості побудови електромеханічних системСкачати 51.33 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір51.33 Kb.
Модуль 2. Особливості побудови електромеханічних систем

Тема 17. Аналіз процесів, що протікають в природі, технічних системах, приклади.

Тема 18.  Сутність терміну мехатроніка та її складові.

Тема 19. Подібність в структурі біологічних та електромеханічних систем.

Тема 20. Виконавчі механізми електромеханічних систем.

Тема 21. Способи керування потоками електричної енергії. Особливості побудови силових перетворювачів.

Тема 22. Необхідність вимірювання параметрів об’єктів та процесів. Сенсори вимірювання фізичних величин. Особливості реалізації та застосування.

Тема 23. Поняття про неперервні та дискретні сигнали. Елементна база, що використовується в електромеханіці.

Тема 24. Елементи аналогової схемотехніки. Особливості їх застосування.

Тема 25. Елементи цифрової схемотехніки. Основи булевої алгебри.

Тема 26. Застосування елементів цифрової схемотехніки.

Тема 27. Поняття про мікропроцесори, мікроконтролери та програмовані логічні інтегральні схеми.

Тема 28. Персональний комп’ютер як помічник інженера. Знайомство із середовищами програмування мікроконтролерів. Мови програмування.

Тема 29. Особливості побудови систем керування електроприводами.

Тема 30. Знайомство з обладнанням для автоматизації технологічних процесів. Особливості застосування та програмування.

Тема 31. Застосування елементів штучного інтелекту в задачах електромеханіки.

Тема 32. Узагальнення викладеного матеріалу.


Рекомендована література


Базова

 1. Нем В. К. Конспект лекцій з курсу «Вступ до електромеханіки» (для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» / В. К. Нем, В. М. Гаряжа, О. В. Донець, В. Ф. Сидоренко; Харк. нац. акад.міск. госп-ва; – Х. : ХНАМГ, 2009. – 106 с.

 2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Вступ до електромеханіки» (для студентів 1-го курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : В. К. Нем, В. М. Гаряжа, А. Г. Тарновецька. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 18 с.

 3. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, І. В. Грабенко. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 86 с.

 4. Розводюк М. П. Електротехніка. Частина І. Дослідження електричних кіл. Навчальний посібник / М. П. Розводюк, Є. Я. Блінкін, В. С. Ткач. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 206 с.

 5. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІІІ. Асинхронні машини : навчальний посібник / М. П. Розводюк, С. М. Левицький, М. О. Казак. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 197 с.

 6. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV. Трансформатори : навчальний посібник / М. П. Розводюк, С. М. Левицький. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 219 с.

 7. Зимин Е. Н. Автоматическое управление електроприводами / Е. Н. Зимин, В. И. Яковлев. – М. : Высшая школа, 1979. – 318 с.

 8. Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами / Под ред. В. И. Круповича, Ю. Г. Барибина, М. Л. Самовера. – М. : Энергоиздат, 1982. – 416 с.

 9. Попович М.Г. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи: навчальний посібник / М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, В.Б. Клепіков та ін. – К.: Либідь, 2005.

 10. Ткачук В.І. Електромеханотроніка. Підручник / В.І. Ткачук.– Львів: НУ “ЛП”, 2006. – 440 с.

 11. Монтік П.М. Електротехніка та електромеханіка: навчальний посібник / П.М. Монтік. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 500 с.

 12. Азаров О.Д. Комп’ютерна електроніка: навчальний посібник. Ч.2 / О.Д. Азаров, В.В. Байко, М.Р. Обертюх. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 170 с.

 13. Виглеб Г. Датчики. Пер. с нем. / Г. Виглеб. – М.: Мир, 1989. – 196 с.

 14. Щербаков В.И. Электронные схемы на операционных усилителях: справочник / В.И. Щербаков, Т.И. Грездов. – К.: Тэхника, 1983.– 213 с.

 15. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры / В.В. Корнеев, А.В. Киселев. – М.: НОЛИДЖ, 2000. – 320 с.

 16. Simatic. Totally Integrated Automation. – ДП «Сименс Украина», Департамент «Средства автоматизации и приводы», 2007. – 256 с.

 17. Титце У. Полупроводниковая схемотехника. Справочник / У. Титце, К. Шенк. – М.: Мир, 1983. – 512 с.

 18. Хоровиц П. Искусство схемотехники: В 2–х томах. Пер. с англ. / П. Хоровиц, У. Хилл. – М.: Мир, 1983. – Т.1. 598 с.

Допоміжна

 1. Гольдберг О.Д. Электромеханика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / О. Д. Гольдберг, С.П. Хелемская; под ред. О. Д. Гольдберга. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 512 с.

 2. Розводюк М. П. Електротехніка (Електричні машини, основи електропривода, електрозабезпечення, електроніка). Контрольні та розрахунково-графічні роботи для студентів неелектротехнічних спеціальностей : навчальний посібник / М. П. Розводюк, Є. Я. Блінкін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 144 с.

 3. Гост 2.710 – 81 (СТ СЭВ 2182 – 80). Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

 4. ДСТУ 2848-94. Апарати електричні комутаційні. Основні поняття. Терміни та визначення.

 5. ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

 6. 17. ГОСТ 23414-84. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и определения.

 7. Клауснитцер Г. Введение в електротехнику: пер. с нем. / Г. Клауснитцер. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 480 с.

Допоміжна

 1. Гольдберг О.Д. Электромеханика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / О. Д. Гольдберг, С.П. Хелемская; под ред. О. Д. Гольдберга. – Издательский центр «Академия», 2007. – 512 с.

 2. Розводюк М. П. Електротехніка (Електричні машини, основи електропривода, електрозабезпечення, електроніка). Контрольні та розрахунково-графічні роботи для студентів неелектротехнічних спеціальностей : навчальний посібник / М. П. Розводюк, Є. Я. Блінкін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 144 с.

 3. Гост 2.710 – 81 (СТ СЭВ 2182 – 80). Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

 4. ДСТУ 2848-94. Апарати електричні комутаційні. Основні поняття. Терміни та визначення.

 5. ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

 6. ГОСТ 23414-84. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и определения.

 7. Клауснитцер Г. Введение в електротехнику: Пер. с нем. / Г. Клауснитцер. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 480 с.Інформаційні ресурси

 1. Леонтьев А. Г. Электронная книга по электромеханике [Електронний ресурс] / А. Г. Леонтьев. – Режим доступу : http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html

 2. Электромеханика. Лекции по основам измерений [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.governorirk.ru/ehlektromekhanika-lekcii-po-osnovam-izmerenijj/

 3. Інструкція з охорони праці для електромеханіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/instrukcija-z-ohoroni-praci-dlja-elektromehanika-srrsdoc-srh2000117937.html

 4. AVR и PIC учебный курс начинающим с нуля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://123avr.com/

 5. Практическое обучение программированию AVR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://avr.ru/beginer/avrsbs


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка