Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема №16Скачати 99.35 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір99.35 Kb.Модуль 1

Змістовий модуль 3


Тема №16 Операціі на органах черевної порожнини. Кишкові шви. Резекція кишок. Різні види ентероанастомозу: кінець в кінець, бік в бік, кінець в бік.

Актуальність теми. Перед вивченням фундаментальних хірургічних дисциплин, таких як госпітальна та факультетська хірургія, в оперативній хірургії необхідні знання теоритичного матеріалу – правил та навичок виконання тієї чи іншої операції на органах шлунково- кишкового тракту. Щоб здійснювати любу операцію в черевній порожнині, треба відрізняти види кишкових швів, знати перевагу використання одног перед іншим. Найбільш поширеною операцією на органах шлунково-кишкового тракту є резекція кишок з наступним накладанням одного з видів анастомозів. Щоб виконати цю операцію в клініці, треба навчитись її виконувати на трупному матеріалі.

Мета(загальна): уміти виконувати на кишковому комплексі або на трупі резекцію кишки з наступнимнакладанням одного з видів анастомозів:кінець в кінець,кінець в бік або бік в бік.

Конкретні цілі.

1. Визначити види кишкових швів, коли накладається той або інший шов.

2. Визначити показання до здійснення операції резекції кишок.

3. З’ясувати методи мобілізації брижі тонкої та товстої кишок.

4. Визначити види кишкових анастомозів, показання до накладання того чи іншого анастомозу.

5. Усвідомити можливі ускладнання, які виникають після виконання резекціїї кишки та накладання анастомозів.Уміти:

1. Користуватися латинською термінологією у відповідальності з грамматикою (кафедра латинської мови).

2.Розпізнавати мікроскопічну структуру, особливості кровообігу брижі кишечнику, тонкої та товстої кишок (кафедра гістології).

3. Розпізнавати фактории, які забезпечують нормальний кровообіг кишечника (кафедра фізіології).

4. Орієнтуватися в побудові брижі кишечника, тонкого та товстого кишечника, знатиїхнє морфологічне значення (кафедра нормальної анатомії).

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1

Гілкою якої судини є верхнябрижова артерія?

1.Селезінкової.

2.Черевної частини аорти.

3.Черевного стовбура.

4.Нижньої брижової артерії.

Завдання 2

Як покрита очеревинною сигмоподібна кишка?

1.Інтраперітонеально.

2.Мезоперітонеально.

3.Екстраперітонеально.

Завдання 3

Якої довжини корінь брижі тонкої кишки?

1. 5см.


2. 10 – 18см.

3. 20 – 30см.

4. 30 – 40см.

5. 40 – 50см.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-2, 2-1. 3-2.

Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

1.Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомія человека.- М.:Медицина 20001.

2.Афанасьев Ю.И., Юрина Н. А. Гистология, цитология и эмбриология. –М.: Медицина 1999.

3.Філімонов В.І. Нормальна фізіологія.- Київ : Здоров’я. - 1994.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконанн цільових видів діяльності:

1.Резекція кишок.

2.Види кишкових швів, показання до їхнього виконання.

3.Методи мобілізації брижі кишечнику.

4.Види кишкових анастомозів, показання до їхнього здійснення.

5.Можливі ускладнення після резекції кишки та накладання анастомазів:” кінець в кінець”, „кінець в бік” та „бік в бік”.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.К.И. Кульчицкий. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – Киев. „Вища школа”, 1994. – С. 210-213, 237-238.

2.Г.Е. Островерхов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – Москва. „Медицина”.1964. – С. 596-598.

3.Фраучи В.Х. Курс топографической анатомии и оперативной хирургии. Издательство Казанского университета. – 1976. – С. 397-404.

4.Лекції за темою „Операції на органах черевної порожнини. Кишкові шви. Резекція кишок. Різні види ентероанастомозу: кінець в кінець, бік в бік, кінець в бік”.

5.Граф логічної структури теми (додаток №1).

7.Інструкція з засвоєння практичних навичок (додаток №2).

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми „Операції на органах черевної порожнини. Кишкові шви. Резекція кишок. Різні види ентероанастомозу: кінець в кінець, бік в бік, кінець в бік”.

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання 1.

Яка кишка найбільш вірогідніше травмується при ударі в ліву половину живота?

1. Поперековободова.

2. Сигмоподібна.

3. Висхідна ободова.

4. Нисхідна ободова.

5. Сліпа.

Завдання 2.

Ушиваючи поздовжню різану рану тонкої кишки, хірург наложив поздовжньо один ряд серо-серозних швів та, осушивши черевну порожнину, пошарово зашив рану черевної стінки. Чи є помилки в діях хірурга?

1. Ні, помилок немає.

2. Так. На рану тонкої кишки треба наложити дворядний шов у поперечному напрямку до її поздовжньої осі.

3. Так. На рану тонкої кишки треба наложити шов Мультановського-Ревердена.

4. Так. На рану тонкої кишки треба наложити шов Шмідена.

5. Так. На рану тонкої кишки треба наложити дворядний шов у поздовжньому напрямку до її поздовжньої осі.

Завдання 3

При резекції тонкої кишки з наступним міжкишковим анастомозом по типу „кінець у кінець” хірург поперечно перетнув петлю кишки. Чи правільна тактика хірурга?

1.Так, тактика хірургі правильна.

2.Ні, для накладення анастомозу „кінець у кінець” кишку для резекції необхідно перетинати косо, більш видаляючи їїбрижів край.

3.Ні, для накладання анастомозу „кінець у кінець” кишку для резекції необхідно перетинати косо, більше видаляючи її протибрижовий край.

4.Ні,на тонку кишку можливо накладати тільки анастомоз за типом „бік у бік”.

5. Ні,на тонку кишку можливо накладати тільки анастомоз за типом „кінець у бік”.

Завдання 4

На яку відстань необхідно відступити у проксимальну та дистальному напрямках від межі видимих змін при резекції клубової кишки під час операції у хворого 42 років і приводу її некрозу внаслідок тромбозу брижових судин?

1. 25-40см та 10-15см.

2. 10-15см та 25-40см.

3. 5-10см та 10-15см.

4. 10-15см та 5-10см.

5. 15-20см та 15-20см.

Завдання 5

Хворому 56 років виконано резекцію клубової кишки з приводу злоякісної пухлини. Після резекції хірург почав накладати анастомоз „кінець у кінець”. Який шов виконують першим рядом при зшиванні передньої губи кишкового анастомозу?

1. Наскрізний безперервний обвивний.

2. Наскрізний безперервний матрацний.

3. Ввертаючий шов із затягувванням нитки зсередини Шмідена.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоконтролю знань-умінь 1-4, 2-2, 3-3, 4-1, 5-3.Короткі методічні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання . Потім шляхом тестового контролю буде перевірена. Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити предметні питання з запропонованої теми. При цьому можливе використання муляжів, музейних препаратів, анастомозів „кінець в кінець”, „кінець в бік”,”бік в бік „.

Необхідною умовою при вивченні цієї теми є здійснення операцій з резекції кишки та послідючим накладанням одного з видів анастомозів:”кінець в кінець”, „кінець в бік”, „бік в бік” на тонкому або на товстому кишечнику трупа.

При з’ясуванні загальних питань операції на органах черевної порожнини можна користуватися графом логічної структури теми ”Операції на органах черевної порожнни.

Кишкові шви. Резекція кишок. Різні види ентероанастомозу :кінець в кінець. бік в бік, кінець в бік”.(додаток №2).

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки якості виконаної операції з резекції кишки, накладання анастомозів та перевірки тестового контролю засвоєння знань.

Додаток №1 Граф логічної структури теми „Операції на органах черевної порожнини. Кишкиві шви.Резекція кишок. Різні види ентероанастомозу: кінеці в кінець, бік в бік, кінець в бік.”


«Брудні»


Резекція частини тонкого або товстого кишечника


Ентероанастамоз

«бік в бік»

Ентероанастамоз

«кінець в бік»

Ентероанастомоз

«кінець в кінець»

Можливі післяопераційні ускладнення

Тромбоз судини брижі
Перитоніт

Розходження швів анастомозу


Звуження просвіту анастомозу, кишкова непрохідність

Додаток №2 Інструкція з оволодіння практичними навичками


Резекція тонкої кишки

Спочатку визначають межу резекції на 25-40 см вище межі видимих змін, нижню межу на 10-15 см нижче видимих змін. Потім виконують мобілізацію кишки - лінійну або клиноподібну. На частину кишки, що видаляють, накладають затискачі, на куксу кишки - еластичні

кишкові жоми. Між затискачами і жомами кишку відсікають.

Ентероанастомоз «кінець в кінець»

На два края кишки накладають шви-тримачи. Спочатку зшивають задню губу анастомозу (перший ряд шов Ламбера, другий ряд-шов Желі), потім зшивають передню губуанастомозу (перший ряд-шов Шмідена, другий ряд-шов Ламбера). Ушивають дефект в брижі тонкої кишки.

Перевіряють прохідність спів устя, ввергаючи пальцем стінку кишки в його просвіт

Ентероанастомоз «кінець у бік»

Після накладання швів-тримачів утворюються дві губи анастомозу Спочатку зшивають задню губу анастомозу (перший ряд швів- Ламбера, другий ряд -Желі), потім зшивають переднюю губу анастомозу (перший ряд швів- Желі або Шмідена, другий ряд -Ламбера). Ушивають дефект в брижі кишки та перевіряють прохідність співустя, ввертаючи пальцем стінку кишки в його просвіт.Ентероанастомоз «бік у бік»

Після формування кукс двох відділів кишок заглушені кінці зіставляють в ізо-або аперистальтичному напрямку, накладають два шва-тримачі.

Стінки кишок між тримачами зшивають вузловими серозо-м'язовими швами. Далі паралельними розрізами розтинають просвіти обох кишок Задню губу анастомозу зшивають швом Желі. На передню губу анастомозу спочатку накладають шов Шмідена, другим рядом-шов Ламбера

Ушивають отвір в брижі та перевіряють прохідність анастомозу.

Технологічна карта заняття


п/п


Етапи

Час в хв..

Засооби заняття

Обладнання

Місце проведення


1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові навчання
Учбова кімната

2.

Виконання операції на трупі з різних видів доступів до черевної порожнини, пошарового препарування передньобокової стінки живота

50

Підручники

Практикуми по предмету

Граф логічної структури (додаток №1)

Інструкція з оволодіння практичними навичками (додаток №2)Труп

Муляжі


Музейні препарати

МікрофотограммиТаблиці

Кишковий комплексУчбова кімната

3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу

10

Цільові навчальні заняття
Учбова кімната

4.

Підсумковий тестовий контроль

10

Збірка тестів
Учбова кімната

5.

Підведення підсумків заняття

5Учбова кімнатаБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка