Модуль 1 «Якісний аналіз. Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз катіонів І-VI груп»Скачати 204.53 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір204.53 Kb.
Тематичний план лекцій З аналітичної хімії

(МОДУЛЬ 1 )
«Якісний аналіз. Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз катіонів І-VI груп»


з/п

Тема лекції

Години

1.


Аналітична хімія та хімічний аналіз. Основні поняття, принципи, завдання та методи якісного аналізу. Класифікація методів. Аналітичні реакції, вимоги до них. Взаємозв’язок аналітичних властивостей сполук з положенням відповідних елементів в періодичній системі Д.І. Менделєєва. Аналітичні групи катіонів та аніонів. Кислотно-основна класифікація катіонів.

Теорія розчинів електролітів, сильні та слабкі електроліти. Аналітична і активна концентрації іонів, коефіцієнт активності.2


2

Використання закону діючих мас до рівноваг у гетерогенних системах, його значення в аналітичній хімії. Система осад-насичений розчин. Колоїдні системи, роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі.

2

3.

Закон діючих мас та його значення в аналізі. Застосування до різних типів іонних рівноваг в аналітичній хімії. Використання закону діючих мас до рівноваг у гомогенних системах (протолітичні рівноваги та рівноваги у буферних розчинах та розчинах солей, що гідролізують).

2

4.

Закон діючих мас та його значення в аналізі. Застосування до різних типів іонних рівноваг в аналітичній хімії. Використання закону діючих мас до окислювально-відновних рівноваг.

2

5.

Використання закону діючих мас до рівноваг у гомогенних системах (розчини комплексних та амфотерних сполук). Органічні реагенти, їх застосування в аналізі.

2

Разом: 10 год.


Тематичний план ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З аналітичної хімії

(МОДУЛЬ 1 )

«Якісний аналіз. Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз катіонів І-VI груп»


з/п

Зміст лабораторних занять

Кільість годин

Змістовний модуль 1 «Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші катіонів І-ІІІ груп»

1.

Правила роботи і техніка безпеки в хімічній лабораторії. Кислотно-основна класифікація катіонів. Характерні реакції катіонів І аналітичної групи, умови їх виконання. Аналіз суміші катіонів I аналітичної групи.

4


2.

Груповий реагент на катіони II аналітичної групи. Характерні реакції катіонів II аналітичної групи, умови їх виконання. Аналіз суміші катіонів II аналітичної групи.

4


3.

Груповий реагент на катіони III аналітичної групи та умови його застосування. Характерні реакції катіонів III аналітичної групи, умови їх виконання. Аналіз суміші катіонів III аналітичної групи.

4

4.

Аналіз сумішей катіонів I-III аналітичних груп (NH4++ , Nа+ , Pb2+, Аg+, Нg22+, Sr2+,Ca2+, Ва2+).

4

5.

Аналіз сумішей катіонів I-III аналітичних груп.


4

Змістовний модуль 2 «Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші катіонів ІV-VІ груп»

6.

Груповий реагент на катіони IV аналітичної групи, умови його застосування. Характерні реакції катіонів IV аналітичної групи, умови їх виконання. Аналіз суміші катіонів IV аналітичної групи.

4

7.

Груповий реагент на катіони V аналітичної групи. Характерні реакції катіонів V аналітичної групи.

4

8.

Груповий реагент на катіони VI аналітичної групи катіонів, умови його застосування. Характерні реакції катіонів VI аналітичної групи. Аналіз суміші катіонів VI аналітичної групи.

4

9.

Аналіз суміші катіонів IV-VI аналітичних груп.

6

10.

Підсумковий модульний контроль

2

Разом

40ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 1

«Якісний аналіз. Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз катіонів І-VI груп»


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Розв'язувати задачі з кількісних характеристик чутливості аналітичних реакцій. Характеризувати зв'язок аналітичних властивостей катіонів (K+, Na+, NH4+) з електронною будовою та положенням в періодичній системі Д.І. Менделєєва відповідних елементів. Засвоїти якісні реакції визначення катіонів І аналітичної групи.

4

2

Засвоїти основні положення теорії сильних електролітів, гетерогенні рівноваги в системі осад-насичений розчин та застосування їх в якісному аналізі. Розв'язувати задачі на добуток розчинності та розчинність. Вивчити хіміко-аналітичні властивості катіонів II і III аналітичних груп (кислотно-основна класифікація) та характерні реакції визначення.

4

5

Оволодіти методикою систематичного ходу аналізу суміші катіонів І-ІII аналітичних груп за кислотно-основною класифікацією. Розв'язувати ситуаційні задачи сумішей катіонів І-ІП аналітичних груп.

4

4

Систематизувати знання з теоретичних основ аналізу катіонів І-Ш аналітичних груп. Розв'язувати розрахункові задачи за теорією сильних електролітів, гетерогенних рівноваг в системі осад-насичений розчин. Засвоїти тестові завдання.

4

5

Кислотно-основні рівноваги. Поняття про протолітичну теорію кислот та основ, гідролізу, буфернім розчинам, застосування в якісному аналізі. Розв'язувати задачі на розрахунок рН в розчинах сильних і слабких кислот та основ, буферних систем; кількісних характеристик гідролізу.

Протолітична рівновага в неводних розчинниках, константа автопротолізу (сольволізу) та ступінь сольволізу.4

6

Загальна характеристика комплексних сполук. Рівновага в розчинах комплексних сполук. Функціонально-аналітичні та аналітико-активні групи в органічних реагентах. Застосування органічних реагентів в аналітичній хімії. Вивчити хіміко-аналітичні властивості катіонів V-VI аналітичних груп і якісних реакції їх визначення.

5

7

Оволодіти методикою систематичного аналізу суміші катіонів IV-VI аналітичних груп для розв'язування ситуаційних задач по аналізу цих катіонів.

5

8

Систематизувати знання теоретичних основ протеолітичних рівноваг у водних та неводних розчинах, рівноваг в розчинах комплексних сполук та вміти застосовувати їх якісному аналізі. Розв'язувати задачі на розрахунок рівноваги в комплексних сполуках. Засвоїти тестові завдання.

5

9

Реакції окислення-відновлення та їх використання в аналітичній хімії. Рівняння Нернста. Константа рівноваги. Використання редокс-реакцій в аналізі катіонів.

5

Разом

40


Тематичний план лекцій З аналітичної хімії

(МОДУЛЬ 2 )

«Якісний аналіз. Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші аніонів. Екстракція. Хроматографічні методи»


з/п

Тема лекції

Години

1.

Використання закону діючих мас до рівноваг у гетерогенних системах. Методи розділення і концентрування речовин. Екстракція в аналітичній хімії.

2

2.

Хроматографічні методи аналізу. Теоретичні основи хроматографічних методів. Класифікація методів. Застосування в аналізі органічних та неорганічних сполук .

2

3

Газова та рідинна хроматографія. Теоретичні основи методів. Використання в аналізі.

2

4.

Рідинна хроматографія. Класифікація методів. Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ). Застосування в аналізі.

2

Разом: 8 год.

Тематичний план ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З аналітичної хімії

(МОДУЛЬ 2)
«Якісний аналіз. Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші аніонів. Екстракція. Хроматографічні методи»з/п

Зміст лабораторних занять

К-сть год

Змістовний модуль 3. «Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші аніонів. Екстракція.»

1.

Групові реагенти в аналізі аніонів та їх призначення, умови застосування. Характерні реакції аніонів I аналітичної групи, умови їх виконання. Виявлення аніонів у суміші.

5

2.

Груповий реагент на аніони II аналітичної групи та умови його застосування. Характерні реакції аніонів II-III аналітичних груп (Cl-, Br-, I-, S-2, CN-, SCN-,NO2-, CH3COO-). Характерні реакції аніонів органічних кислот, умови їх виконання (C6H4O6-2, C6H5COO-, C6H6OCOO-, C6H5O7-3, C2O4-2). Особливі випадки в аналізі суміші аніонів. Аналіз суміші аніонів 1-Ш аналітичних груп.

5

3.

Загальні реакції тотожності, випробування на чистоту та допустимі межі домішок. Виготовлення хроматографічних пластинок.

5

Змістовний модуль 4 «Теоретичні основи аналітичної хімії. Хроматографічні методи»

4.

Осадова хроматографія на папері і колонках. Розділення сумішей йонів на хроматографічних пластинках (ХТШ). Застосування екстракції в якісному аналізі для ідентифікації та розділення катіонів металів.

5

5.

Газова хроматографія. Будова і принцип роботи газового хроматографу. Якісний аналіз. Ідентифікація алкілнітритів за допомогою параметрів утримування та методом «мітки».

5

6.

Кількісний газо-хроматографічний аналіз. Визначення етилнітриту у воді методом абсолютного калібрування та методом внутрішнього стандарту.

5

7.

Аналіз сумішей сухих солей.

5+3

8.

Підсумковий модульний контроль.

2
Разом:

40ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МОДУЛЯ 2.

«Якісний аналіз. Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші аніонів. Екстракція. Хроматографічні методи»п/п


Назва теми

К-сть

годин


1

Класифікації аніонів за різними їх властивостями та якісні реакції їх визначення.

4

2

Аналіз суміші аніонів I-III груп з елементами систематичного ходу аналізу. Розв'язування ситуаційних задач та вивчення тестових завдань аналізу аніонів.

4

3

Засвоїти методи розділення та концентрування в аналітичній хімії. Екстракція. Хроматографія. Розв'язувати задачі з методів розділення та концентрування.

4

4.

Екстракція. Теоретична основи методу. Розв'язувати задачі з екстракції.

4

5.

Хроматографічні методи аналізу. Аналіз речовин методом тонкошарової та осадової хроматографії.

4

6.

Хроматографічні методи аналізу. Газова хроматографія та високоефективна рідинна хроматографія.. Розв'язувати задачі з хроматографічних методів .

4

Разом

24


Тематичний план лекцій з аналітичної хімії

(МОДУЛЬ 3)

«Кількісний аналіз. Гравіметрія, метод нейтралізації та редоксиметрія»

для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультетуз/п

Тематика лекцій

Години

1.

Кількісний аналіз. Класифікація методів. Похибки кількісного аналізу, їх класифікація та причини виникнення. Значущі цифри. Статистична обробка результатів хімічного аналізу.Гравіметричний аналіз.

2

2.

Титриметричний аналіз. Класифікація методів. Кислотно-основне титрування. Криві кислотно-основного титрування. Індикатори методу, теорії індикаторів. Застосування методу кислотно-основного титрування.

2

3.

Окислювально-відновне титрування. Класифікація методів. Практичне застосування методів.

2

Разом: 6 год.
Тематичний план ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
З аналітичної хімії (МОДУЛЬ 3)


«Кількісний аналіз. Гравіметрія, метод нейтралізації та редоксиметрія»

для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)


з/п

Зміст лабораторних занять

Кількість годин

Змістовний модуль 5 « Гравіметрія».

1.

Гравіметричний аналіз. Визначення масової частки солей магнію, заліза (III) методом осадження.

4

2.

Гравіметричний аналіз. Визначення вологи у сполуках BaCl2, KCl, NaCl та фармацевтичних препаратах. Картковий контроль по гравіметричному аналізу..

4

Змістовий модуль 6 « Метод нейтралізації».

3.

Титриметричний аналіз. Мірний посуд, його калібрування. Перевірка місткості мірної колби, піпетки, бюретки. Титранти, їх приготування. Кислотно-основне титрування. Стандартизація титрантів за стандартними речовинами та за розчинами з відомими концентраціями. Виготовлення титрованого розчину тетраборату натрію. Стандартизація розчину НCl за натрію тетраборатом способом піпетування. Кількісне визначення натрію гідроксиду у препараті. Розрахунки в титриметричному аналізі.

4

4.

Кислотно-основне титрування. Стандартизація титрантів за стандартними речовинами та за розчинами з відомими концентраціями. Стандартизація розчину NaOH за щавлевою або янтарною кислотами і розчином хлороводневої кислоти відомої концентрації.

4

5.

Кислотно-основне титрування. Визначення масової частки кислот, основ та солей, що гідролізують. Титрування сумішей з фіксацією двох точок еквівалентності. Визначення масової частки NaHCO3, Na2B4O7, H2C2O4, NaOH+K2CO3, KHCO3+K2CO3 та ін. Розрахунки результатів визначень за еквівалентною масою та за ДФ.

4

6.

Кислотно-основне титрування. Зворотне титрування: розрахунки при зворотному титруванні. Визначення масово-об’ємної концентрації розчинів NH3·H2O та оцтової кислоти.

4

Змістовний модуль 7 «Метод окислювально-відновного титрування»

7.

Окислювально-відновне титрування. Перманганатометрія. Приготування та стандартизація калію перманганату. Визначення масово-об’ємної концентрації H2O2, масової частки солей заліза (II), H2C2O4·2H2O, Na2C2O4, NaNO2 та ін.

4

8.

Окислювально-відновне титрування. Йодометричне визначення окисників та відновників; приготування та стандартизація розчину тіосульфату натрію та йоду. Визначення масової частки формальдегіду, йоду, активного хлору та ін.

4

9.

Бромо- та броматометрія. Виготовлення 0,1 н. розчину бромату калію. Кількісне визначення As2O3, Na3AsO3, саліцилату натрію у препараті. Нітритометрія. Приготування та стандартизація титрантів. Визначення масової частки стрептоциду та ін.

4

10

Підсумковий модульний контроль

2
Разом

38


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МОДУЛЯ ІІІ

«Кількісний аналіз. Гравіметрія, метод нейтралізації та редоксиметрія»

для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)п/п


Назва теми

К-сть

годин


1

Гравіметричний аналіз. Застосування гравіметрії для аналізу лікарських речовин.

4

2

Титриметричний аналіз. Основні поняття. Класифікація методів. Титровані розчини, їх приготування та стандартизація. Обчислення у титриметричному аналізі.

4

3

Кислотно-основне титрування. Первинні та вторинні стандарти. Титрування сильних кислот та сильних основ. Фіксування КТТ. рН-індикатори. Підбір рН-індикаторів.

4

4

Кислотно-основне титрування. Титрування слабких кислот лугами і слабких основ сильними кислотами.

4

5

Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, основ, сумішей кислот, основ.

4

6

Кислотно-основне титрування. Титрування амфолітів. Помилки титрування. Класифікація індикатолрних помилок, причини їх виникнення.

4

7

Неводне титрування. Застосування кислотно-основного титрування.

4

8

Окисно-відновне титрування. Перманганатометричне титрування.

4

9

Окисно-відновне титрування. Йоді- і йодометричне титрування.

4

10

Окисно-відновне титрування. Бромато- і бромометричне титрування.

4

11

Окисно-відновне титрування. Нітритометричне титрування.

3

12

Окисно-відновне титрування. Дихроматометрія. Церіметрія. Йодхлорометрія. Йодатометрія.

3

Разом

46


Тематичний план лекцій з аналітичної хімії

МОДУЛь 4

«Кількісний аналіз. Осаджувальне титрування та комплексометрія.

Інструментальні методи аналізу»


з/п

Тематика лекцій

Год.

1.

Осаджувальне титрування та комплексометрія. Класифікація методів. Застосування в аналізі.

2

2.

Інструментальні методи аналізу. Класифікація методів. Оптичні методи аналізу. Теоретичні основи методів. Атомно-абсорбційний аналіз. Молекулярно-абсорбційна спектроскопія. Ідентифікація речовин за спектрами поглинання та способи визначень концентрацій. Екстракційно-фотометричний аналіз. Використання в аналізі хімічних сполук та лікарських речовин. Рефрактометрія. Поляриметрія. Теоретичні основи методів. Використання в аналізі хімічних сполук та лікарських речовин.

2

3.

Електрохімічні методи аналізу. Класифікація. Теоретичні основи методів. Застосування в аналізі.

2

Разом: 6 год.


Тематичний план ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
З аналітичної хімії


(МОДУЛЬ 4)

«Кількісний аналіз. Осаджувальне титрування та комплексометрія.

Інструментальні методи аналізу»


з/п

Зміст лабораторних занять

К-сть годин

Змістовний модуль 8 «Осаджувальне титрування, комплексометрія».

1.

Осаджувальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія. Приготування та стандартизація титрантів: срібла нітрату, ртуті (I) нітрату. Визначення масової частки KCl, KBr, NaCl, NaBr аргентометричним та меркурометричним методами.

4

2.

Комплексометрія. Меркуриметрія. Комплексонометрія. Приготування та стандартизація титрантів: ртуті (II) нітрату, трилону Б. Визначення масової частки KCl, NaCl меркуриметричним методом. Комплексонометричне визначення масової частки солей Ca2+, Mg2+, визначення загальної твердості води. Змістовий модульний контроль.

4

Змістовний модуль 9 « Інструментальні методи аналізу»

3.

УФ-спектрфотометрія похідних п-амінобензойної кислоти. Спектрофотометричне визначення концентрацій компонентів у сумішах амідопірину і кофеїну, калію хромату і калію перманганату та ін.

4

4.

Фотометричне визначення концентрацій калію перманганату, калію дихромату, заліза (II) та ін. у розчинах методом фотоколориметрії.

4

5.

Потенціометричне визначення вмісту індивідуальних сполук, аналіз бінарних сумішей. Іонометричне визначення концентрації галогенід-іонів, катіонів лужних та лужноземельних металів. Визначення концентрації заліза (II), компонентів у суміші хлороводневої та борної кислот, хлорид- і йодид-іонів методом потенціометричного титрування.

4

6.

Визначення концентрації солей лужних металів: калію хлориду, натрію броміду та ін. у розчинах методом іонообмінної хроматографії.

4

7.

Навчально-дослідна робота студентів (НДРС). Аналіз сухої солі.

4

8.

Підсумковий модульний контроль

4

Разом

32ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МОДУЛЯ 4

«Кількісний аналіз. Осаджувальне титрування та комплексометрія.

Інструментальні методи аналізу»


№ з/п

Назва теми

К-сть годин

1

Осаджудвальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія.

3

2

Комплексиметричне титрования. Комплексонометрія.

3

3

Класифікація фізичних методів аналізу. їх переваги та недоліки.

4

4

Оптичні методи аналізу. Атомно-абсорбційна фотометрія полум'я.

4

5

Оптичні методи аналізу. Емісійний спектральний аналіз.

4

6

Оптичні методи аналізу. ІЧ-спектрофотометрія.

4

7

Оптичні методи аналізу. Нефелометрія та турбідиметрія.

4

8

Електрохімічні методи аналізу. Загальна характеристика. Застосування у фармацевтичному та косметологічному аналізі.

4

9

Полярографія. Кондуктометрія. Кулонометрія. Амперметричне титрування.

4

Разом

34


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка