Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Полтавській області Новосанжарське районне управління юстиції Працівникам про невикористані відпустки смт. Нові Санжари



Скачати 69.37 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір69.37 Kb.




Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у Полтавській області

Новосанжарське районне управління юстиції
Працівникам про невикористані відпустки




смт. Нові Санжари

2014

УДК 349.22

ББК 67

Лисенко Ю.С., Бончаківська В.М.. Працівникам про невикористані відпустки. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2014.- 10 с.


Лисенко Ю.С. - начальник Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

Підготовлено відповідно до законодавства станом на 01 вересня 2014 року.


Викладено рекомендації щодо невикористаних відпусток працівників. Для працівників державних підприємств, установ та організацій.


УДК 349.22

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції, 2014

Зміст


Вступ……………………………………………………….4

  1. Компенсація у разі звільнення працівника ……………………………………………………….4

  2. Невикористані відпустки у разі переведення працівника на іншу посаду ………………………..6

  3. Відпустки працівникам, які мають дітей, та сумісникам………………………………………….7

Список використаних джерел ……………..…………….9


Вступ
Право на відпустку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організа­ціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Це право поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які працюють на теренах нашої держави.

Але, в житті виникають об’єктивні причини, відмовитись від відпуст­ки або відкласти її. Таким чином складається ситуація, коли працівник не використо­вує надане йому законодав­ством право на відпочинок протягом двох, трьох, або більше років. У законодавстві України застосовується термін «невикористані щорічні від­пустки».


  1. Компенсація у разі звільнення працівника

Листом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.02.2008 №33/13/116-08 передбачено: якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічні відпус­тки за кілька попередніх років, він має право використати їх, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути випла­чено компенсацію за всі невико­ристані дні щорічних відпусток, визначених статтею 4 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року.

Відповідно до статті 83 Кодексу законів про працю України, у разі звіль­нення виплачується грошова компенсація за всі невикорис­тані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Отже, компенсації підлягають такі щорічні відпустки: основна відпустка, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий харак­тер праці, інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законо­давством, та додаткова соці­альна відпустка працівникам, які мають дітей.

Особам віком до вісімнад­цяти років заміна всіх видів від­пусток грошовою компенсацією не допускається.

Щорічна основна відпустка надається працівникам трива­лістю не менш як 24 календар­них дні за відпрацьований робочий рік, який починається з дня укладення трудового договору.

Важливим є те, що зако­нодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх­нього невикористання.

При продовженні трудових відносин працівник має право відпочивати за всі невикорис­тані дні щорічної відпустки або, відповідно до статті 24 Закону Ук­раїни «Про відпустки» від 15.11.1996 року, за бажанням праців­ника частина щорічної відпустки компенсується грошима. При цьому тривалість наданої пра­цівникові щорічної та додатко­вих відпусток не повинна бути менше 24 календарних днів. На­приклад, якщо у працівника від­пустка 28 календарних днів, то 24 календарних дні він повинен відпочити, а за решту 4 отри­мати грошову компенсацію.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року, забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнад­цяти років та працівникам, які мають право на щорічні додат­кові відпустки за роботу із шкід­ливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.


  1. Невикористані відпустки у разі переведення працівника на іншу посаду

Відповідно до статті 83 Кодексу законів про працю України, у разі пере­ведення співробітника на роботу на інше підприємство, в уста­нову, організацію грошова ком­пенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перера­хована на рахунок установи чи організації, до якої він перейшов.

Отже, працівник, який був переведений на роботу на інше підприємство і грошова компенсація якого за невикорис­тані дні щорічних відпусток була перерахована на рахунок цього підприємства, має право на використання щорічної від­пустки повної тривалості, а у разі звільнення - на отримання грошової компенсації.

У Листі Міністерства праці та соціальної політики України від 15.08.2005 № 09-293 зазначалося, що бухгалтерська служба на під­ставі заяви працівника і нада­них банківських реквізитів здійснює перерахунок коштів за невикористану відпустку на ра­хунок підприємства, на яке пе­рейшов працівник.

Відповідно до частини 3 статті 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року, якщо працівник, переведений на роботу на інше підприєм­ство, повністю або частково не використав щорічні ос­новну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу ро­боти, що дає право на що­річні основну та додаткові від­пустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

У випадку, коли працівник на попередньому місці роботи ско­ристався своїм правом на що­річну відпустку або при звіль­ненні йому виплачена грошова компенсація, стаж роботи на но­вому місці обчислюється від дня укладення трудового договору.


3. Відпустки працівникам, які мають дітей, та сумісникам
Відповідно до Закону України «Про відпустки», додаткові від­пустки працівникам, які мають ді­тей, надаються понад тривалість щорічних відпусток. Зазначена відпустка належить до виду со­ціальних відпусток. Тому додат­ковий відпочинок працівникам, які мають дітей, надається за календарний рік, а не за відпрацьо­ваний робочий рік, використати його можна незалежно від дати народження дитини - до чи після. Якщо працівник з певних причин не використав таку від­пустку, він має право на її одер­жання, а при звільненні йому має бути виплачено компенса­цію за дні, що залишилися. За­конодавством не передбачено терміну давності, після якого втрачається право на додат­кову відпустку працівникам, які мають дітей.

Сумісники, відповідно до пункту 6 статті 10 Закону України «Про від­пустки» від 15.11.1996 року, за ба­жанням мають право на отри­мання одночасно щорічної відпустки повної тривалості до настання шестимісячного тер­міну безперервної роботи у пер­ший рік роботи на підприємстві, де працюють за сумісництвом. Якщо тривалість відпустки, наданої підприємством, на якому працівник працює за су­місництвом, менше тривалості відпустки за основним місцем роботи, йому в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

У разі смерті працівника гро­шова компенсація за невикорис­тані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, ви­плачується спадкоємцям.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

3. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.02.2008 №33/13/116-08 [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://www.mlsp.gov.ua

4. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.08.2005 № 09-293 [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://www.mlsp.gov.ua

УДК 349.22

ББК 67


Лисенко Ю.С., Бончаківська В.М.. Працівникам про невикористані відпустки. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2014.- 10 с.
Лисенко Ю.С. - начальник Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

УДК 349.22

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції,

2014





База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка