Міністерство юстиції України Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Новосанжарське районне управління юстиції Звернення до суду за захистом трудових прав смт. Нові СанжариСкачати 82.95 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір82.95 Kb.
Міністерство юстиції України

Головне територіальне управління юстиції

у Полтавській області

Новосанжарське районне управління юстиції

Звернення до суду за захистом трудових прав


смт. Нові Санжари

2015

УДК 349.22

ББК 67

Гаврищук О.М., Бончаківська В.М.. Звернення до суду за захистом трудових прав. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2015.- 11 с.


Гаврищук О.М. - в.о. начальника Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

Підготовлено відповідно до законодавства станом на 31 серпня 2015 року.


Викладено рекомендації щодо звернення до суду за захистом трудових прав. Для працівників органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій.

УДК 349.22

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції, 2015

Зміст


Вступ……………………………………………………….4

  1. Звернення до суду за захистом трудових прав…...4

  2. Строки звернення до суду щодо захисту трудових прав.............................................................................7

  3. Підсудність справ…………………………………..7

  4. Форма і зміст позовної заяви……………………....8

  5. Подання позовної заяви та доданих до неї документів…………………………………………..9

Список використаних джерел ……………..…………....11Вступ

Згідно статті 55 Конституції України проголошується, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 3 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК), кожна особа має право в установленому порядку звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
  1. Звернення до суду за захистом трудових прав

Статтею 232 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) визначено, що безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:


1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються;
2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу;

3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу;

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав;

6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а одиноких матерів (батьків) - при наявності дитини віком до чотирнадцяти років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;

5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий договір.
  1. Строки звернення до суду щодо захисту трудових прав

Відповідно до статті 233 КЗпП України працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.


Встановлений частиною третьою цієї статті строк застосовується і при зверненні до суду вищестоящого органу.  1. Підсудність справ

За правилами підсудності позови, що виникають із трудових відносин, можуть пред'являтися до суду за місцезнаходженням юридичної особи - відповідача або за зареєстрованим місцем проживання чи перебування особи, трудові права якої порушені (статті 109, 110 ЦПК України).4. Форма і зміст позовної заяви

Відповідно до вимог статті 119 ЦПК України


позовна заява подається в письмовій формі.
Позовна заява повинна містити:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
7) перелік документів, що додаються до заяви.
Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.
Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 цього Кодексу, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.

У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.


Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.
Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.


5. Подання позовної заяви та доданих до неї документів

Відповідно до статті 120 ЦПК України позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

Суд розглядає тільки письмові звернення, що відповідають установленій законом формі.


Позовна заява, скарги, клопотання чи будь-які документ подаються до суду:

1) через поштове відділення, як цінний лист із описом вкладення або рекомендований лисі. Необхідно зберегти документи (квитанцію про оплату), який видається на пошті, що підтверджує відправлення документів. При цьому слід пам'ятати, що днем вчинення відповідної дії вважається день здачі документа на пошту, який визначається за поштовим штемпелем, а не день надходження листа до суду;

2) власноруч через канцелярію суду в робочий час працівнику суду, який веде прийом та реєстрацію вхідної кореспонденції (загальна канцелярія).
На копії документів, що подаються до суду, необхідно поставиш відповідний штамп із датою одержання та реєстраційним номером.

Список використаних джерел


1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // www.zakon.rada.gov.ua

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-ІV (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

УДК 349.22

ББК 67

Гаврищук О.М., Бончаківська В.М.. Звернення до суду за захистом трудових прав. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2015.- 11 с.


Гаврищук О.М. - в.о. начальника Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

УДК 349.22

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції,

2015
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка