Міністерство внутрішніх справ україни національний університет внутрішніх справСкачати 380.47 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір380.47 Kb.
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Національний університет внутрішніх справ

==========================================================


Волобуєв А.Ф., Осика І.М., Степанюк Р.Л.


Розслідування економічних злочинів

(спеціальний курс з криміналістики)
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ ДО НИХ


© Волобуєв А.Ф., Осика І.М, Степанюк Р.Л., 2002© Національний університет внутрішніх справ, 2002
1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Практичні заняття з спецкурсу "Розслідування економічних злочинів" проводяться у формі ділових ігор за окремою темою на основі моделювання типових слідчих ситуацій з використанням фабул конкретних кримінальних справ про економічні злочини. Виконання практичних завдань потребує акумулювання курсантами знань з економічної теорії, підприємницького, ба­нківського, податкового законодавства, одержаних на попередніх курсах.

Навчання проходить у формі лекцій, самостійної роботи курсантів і групових аудиторних заняттях під керівництвом викладача.Лекційний курс має своєю метою висвітлення найбільш проблемних пи­тань досудового розслідування злочинів, що вчиняються з використанням і під прикриттям форм легальної господарської діяльності. Конспект лекцій є для курсантів вихідним матеріалом для самостійної роботи і підготовки до практичних занять.

Самостійна робота курсантів по кожній темі полягає:

- в опрацюванні навчального матеріалу (контрольних питань) за конс­пектом лекції, рекомендованою літературою і нормативними актами;

- в аналізі запропонованого первинного матеріалу і визначенні наявно­сті в ньому ознак економічних злочинів (з посиланням на відповідні статті Кримінального кодексу України) та його достатності для обґрунтованого по­рушення кримінальної справи;

- складанні детального письмового плану розслідування з формулю­ванням версій, визначенням тактичних завдань розслідування, слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (ОРЗ), їх виконавців і строків проведення.Групові аудиторні заняття під керівництвом викладача проводяться у формі ділової гри, у якій курсанти, виконуючи роль слідчого:

- доповідають свої рішення керівникові органу внутрішніх справ" ("прокуророві") і обґрунтовують їх з посиланням на відповідні статті кримі­нального і кримінально-процесуального кодексів, законів, інших норматив­них актів;

- відповідають на контрольні запитання;

- приймають участь в обговоренні проблемних запитань і знаходженні їх правильних рішень;

- вносять корективи в письмові плани розслідування у відповідності з результатами обговорення і визначенням правильних рішень;

- одержують завдання для самостійної роботи до наступного заняття.

Письмові роботи курсантів (плани розслідування) перевіряються викла­дачем і виконують функцію контрольних робіт. Усні доповіді курсантів оці­нюються викладачем в кінці аудиторного заняття з виставленням оцінки у журнал. У випадку пропуску занять курсант повинен відпрацювати пропу­щений матеріал у час, визначений викладачем, з виставленням оцінки.

В результаті вивчення спецкурсу кожний курсант повинензнати:

- механізм вчинення економічних злочинів окремих видів організова­ними злочинними групами;

- взаємний зв'язок між предикатними і вторинними злочинами, особ­ливості їх доказування;

- способи протидії розслідуванню і засоби їх подолання;уміти:

- аналізувати первинний матеріал про економічний злочин і приймати обґрунтоване рішення про порушення кримінальної справи;

- кваліфіковано планувати розслідування комплексу взаємопов'язаних економічних злочинів;

- аргументовано доповідати свої рішення.

Підсумковою формою контролю є залік. При наявності всіх письмових робіт, відпрацюванні пропущених занять і позитивних оцінок у журналі кур­сант одержує залік без його окремого складання (автоматично). При відсут­ності окремих письмових (контрольних) робіт, наявності невідпрацьованих пропусків занять чи незадовільних оцінок курсант здає залік у час, визначе­ний викладачем.
2. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ ТЕХНОЛО­ГІЙ ЗБАГАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕГАЛЬНИХ ФОРМ ГОС­ПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аудиторні заняття — 4 год.


Контрольні запитання


1. Поняття технологій злочинної діяльності з використанням легальних форм господарювання, їх структура (предикатні і вторинні злочини).

2. Характеристика предмету і умов вчинення економічних злочинів. “Тіньова економіка" та її вплив на економічну злочинність.

3. Особливості осіб - суб'єктів економічних злочинів. Характеристика слідів - джерел доказів.

4. Способи протидії організованих злочинних груп розслідуванню вчи­нених ними злочинів та їх подолання.


Методичні рекомендації і завдання


Тема має базовий для інших тем спецкурсу характер і тому на неї відве­дено 4 години аудиторних занять.

Перше заняття (2 год.) починається з перегляду у навчально-методичному кабінеті кафедри під керівництвом викладача учбового відео­фільму "Білі комірці" (45 хв.), в якому розкривається механізм економічної злочинної діяльності організованої злочинної групи (ОЗГ), що складалася з економістів, банкірів, підприємців. Під час перегляду відеофільму виклада­чем акцентується увага курсантів на комплексі злочинів, вчинених ОЗГ, да­ються відповідні пояснення (можливі зупинки відеофільму, повторний пере­гляд окремих фрагментів).

Курсантам пропонується самостійно визначити і зафіксувати у робочих зошитах:

- Які саме склади злочинів містяться у діях членів ОЗГ?

- Які з цих злочинів є предикатними, а які вторинними?

- В чому полягає зв'язок між двома різновидами злочинів?

- Які способи протидії розслідуванню були використані членами ОЗГ?

- В чому полягали труднощі виявлення і розслідування діяльності ОЗГ і як вони були подолані?

- Чому стала можливою злочинна діяльність у таких масштабах? Таким чином на основі сюжету відеофільму курсантами повинна бути усвідомлена проблематика розслідування економічних злочинів. Після цього у час, відведений для самостійної роботи, необхідно вивчити рекомендовану літературу для остаточного засвоєння контрольних питань теми № 1.

Друге заняття (2 год.) проводиться для обговорення і остаточного за­своєння контрольних питань теми з використанням сюжету переглянутого відеофільму "Білі комірці". Після цього у час, відведений для самостійної роботи, курсантам необхідно вивчити рекомендовану літературу і норматив­ні акти для засвоєння контрольних питань і виконання завдання за темою № 2 (обміркувати контрольні запитання і виконати письмове завдання за фабу­лою справи - контрольну роботу).Література


Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 р. №817/98, Офіційний вісник України, 1998, N33.

Объектно-структурный анализ организованной преступности в сфере частных инвестиций (кол. авторов). - М.: Моск. ин-т МВД России, 1997.

Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. - Харьков: Консум, 1999, с. 12-119, с.448-453.

Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. - Харків: "Рубікон", 2000, с. 6-67.

Учбовий відеофільм "Білі комірці" - 45 хв. (касета № 1).
ТЕМА 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО (КОМЕРЦІЙНОГО)

ШАХРАЙСТВА


Аудиторне заняття — 2 год.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка