Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра теорії держави та права

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

Для напряму підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Магістр»

за спеціальністю (8.18010003) «Судова експертиза»

у галузі знань (1801) «Специфічні категорії»

Автор:

Пікуля Т.О., доцент кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук, доцент

Затверджено

на засіданні кафедри

теорії держави та права протокол №11

від «18» грудня 2014 року

КИЇВ 2015

ЗМІСТ


ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ 1

3. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 11

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи правових знань» є:

науково-юридична: закласти та сформувати у магістрів знання з комплексної юридичної дисципліни, її норм та інститутів, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими національними галузями права України;

загальноосвітня: сприяти розвитку критичного мислення, логіки, здатності розуміти й оцінювати правові явища та процеси, аналізувати різноманітні життєві ситуації з погляду дії правових норм; спонукати магістрів ставити запитання та шукати відповіді щодо ролі держави й права в житті людини і суспільства;

виховна: формування ціннісних орієнтирів магістрів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; сприяти вихованню у магістрів поваги до держави та державотворчих і правотворчих традицій, усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; забезпечити умови для формування у них належного рівня правової культури, правових орієнтирів і правомірної поведінки.; виховання активної громадянської позиції.

Завданнями навчальної дисципліни є:

заохочення магістрів до активної роботи із засвоєння основ правових знань;

прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати та вільно висловлювати свої думки;

розвиток здібності магістрів до самостійного аналізу та використанню нормативно-правових актів у повсякденному житті та професійній діяльності;

вироблення у них навичок пов`язувати загальнотеоретичні положення дисципліни з правовою дійсністю;

сприяти формуванню загальнокультурних компетенцій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи правових знань» є отримання стійких знань щодо предмета дослідження, а саме:


 • основ понятійно-категоріального апарату юриспруденції, а також специфічних ознак, принципів, критеріїв класифікації, стадій тощо певних юридичних понять та категорій.

 • загальних закономірностей розвитку держави та права, основних положень Конституції України, які стосуються правової регламентації організації діяльності держави та суспільства загалом, прав та обов’язків людини й громадянина.

 • базових знань з основних галузей українського законодавства (права) та практики їх застосування.

Об’єктом вивчення є суспільство, а саме такі складні компоненти суспільства, як держава і право, державно-правові явища та процеси суспільного життя.

Предметом дисципліни «Основи правових знань» є: загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, система основних понять юриспруденції, а також такі важливі питання, як структура, форми та механізми діяльності держави і права, співвідношення правових систем, сучасні політико-правові доктрини тощо.

Основи правових знань це комплексна юридична дисципліна, яка базується на системі наукових знань з різних галузей юридичної науки.

Основи правових знань є нормативною (обов‘язковою) дисципліною навчального закладу.

Цілі навчання полягають у тому, що у результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи правових знань» магістр повинензнати:

а) основні і допоміжні методи дослідження навчальної дисципліни «Основи правових знань»;

б) предмет вивчення навчальної дисципліни «Основи правових знань»,

основи теорії держави і права, а саме: • знати основні закономірності становлення та розвитку суспільства, держави, права; а також їх взаємозв’язок та взаємодію між собою;

 • знати основні закономірності організації (побуди) і функціонування держави, як форми організації суспільного життя;

 • знати основні закономірності розвитку і функціонування права, як способу організації та упорядкування суспільного життя;

основи конституційного права України як фундаментальної галузі права, а саме:

 • знати основи конституційного, державного, суспільного ладу та юридичні властивості правового статусу особи;

 • знати форми безпосередньої демократії, конституційно-правові основи організації і здійснення державної влади в Україні;

основи галузевих та міжгалузевих правових наук України, а саме:

 • знати основи адміністративного права як галузі права України, адміністративні правопорушення та адміністративну відповідальність.

 • знати основи цивільного права як галузі права України, цивільних правовідносин, а також про способи захисту цивільних прав та інтересів;

 • знати правову природу правочинів та інституту представництва у цивільному праві;

 • знати основи сімейного права як галузі приватного права України;

 • знати основи юридичної природи, види, підстави та порядок укладання (припинення) трудового договору згідно чинного законодавства;

 • знати основи дисциплінарної та матеріальної відповідальності за трудовим правом України;знати основні завдання та систему кримінального права України, а також закону про кримінальну відповідальність;

 • знати основи інституту покарання, а також з’ясувати які покарання застосовуються до осіб, що вчинили злочин і передбачені Кримінальним кодексом України.

уміти:

 • оперувати основними правовими поняттями і категоріями;

 • формулювати основні ознаки, структурні елементи, класифікаційні підстави для видової характеристики юридичних понять та категорій тощо;

 • обґрунтувати висвітлюванні державно-правові явища з позиції діючого законодавства, монографічних та інших літературних джерел;

 • підтверджувати теоретичні положення та висновки прикладами з юридичної практики.

 • критично оцінювати державно-правову дійсність;

 • готувати конспекти доповіді, публічні виступи, заняття, реферати та ін.;

 • брати участь у диспутах, складати тези.

Змістовні модулі: Теорія держави. Теорія права. Основи конституційного ладу. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Конституційно-правові основи організації і здійснення державної влади в Україні. Основи адміністративно-правового регулювання. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. Цивільне право як галузь права України. Цивільні правовідносини та їх елементи. Правочини. Представництво. Сімейне право України. Трудове право України як галузь права. Трудовий договір. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність у трудовому праві України. Кримінальне право як галузь права України. Злочин: поняття, види, склад. Покарання: призначення та звільнення від нього.

Місце в структурно-логічній схемі: фундаментальні правові науки - галузеві правові науки - міжгалузеві правові науки - спеціально-прикладні правові науки - основи правових знань - міжнародно-правові науки.


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань (1801) «Специфічні категорії»

Нормативна


Спеціальність

«Судова експертиза» 8.18010003
Загальна кількість годин - 60

юрист


Навчальний курс:

1-й
Семестр

1-й
Лекції

Кількість аудиторних годин на тиждень: 2

Ступінь вищої освіти «Магістр»

28 год.

.

Практичні, семінарські

26 год.

.

Самостійна робота

6 год.

год.

Вид контролю: залік

2 год.


Категорія здобувачі вищої освіти: магістри Навчально-наукового інституту управління
Мова навчання: українська мова.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою k001@naiau.kiev.ua

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Теорія держави

Співвідношення суспільства і держави.

Сутність, зміст та типи держави.

Форма держави: поняття, класифікація. Форма української держави.

Класифікації функцій держави. Форми і методи їх реалізації.

Поняття, ознаки, принципи функціонування механізму держави. Поняття та види державних органів. Держава та місцеве самоврядування.

Поняття, структура та функції політичної системи суспільства. Держава як інститут політичної системи суспільства. Політична система України.

Правова соціальна держава.


Змістовий модуль 2. Теорія права

Загальне поняття права як соціальної категорії. Право як спеціально-юридична категорія.

Принципи права.

Функції права.

Джерела права: поняття та класифікація. Систематизація законодавства.

Норми права: поняття, структура, види.

Правова система та система права.

Поняття, принципи, види правотворчості. Стадії правотворчого та законотворчого процесів.

Правове регулювання, форми та механізми реалізації права.

Правові відносини: види та структура.

Реалізація права: поняття та форми.

Основні правові системи сучасності.


Змістовий модуль 3. Основи конституційного ладу. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії.

Конституційні основи державного ладу України: поняття та принципи.

Конституційні основи суспільного ладу України: поняття, сутність, система та основні принципи.

Загальні засади конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

Громадянство України і статус іноземців.

Громадянські права і свободи людини. Політичні права і свободи громадян України.

Економічні, соціальні і культурні (духовні) права й свободи людини та громадянина.

Конституційні обов’язки людини і громадянина.

Поняття та форми безпосередньої демократії в Україні відповідно згідно чинного законодавства.
Змістовий модуль 4. Конституційно-правові основи організації і здійснення державної влади в Україні

Конституційні засади закріплення, організації і здійснення державної влади в Україні. Поняття, система і види органів державної влади України.

Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Функції і форми діяльності Верховної Ради України.

Порядок обрання та повноваження Президента України. Дострокове припинення повноважень.

Поняття виконавчої влади і система її органів. Склад, функції повноваження окремих органів виконавчої влади.

Конституційний суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Система судів загальної юрисдикції: їх система, функції та повноваження.

Вища рада юстиції України. Адвокатура України. Прокуратура України.


Змістовий модуль 5. Основи адміністративно-правового регулювання

Адміністративне право України: поняття, предмет та метод правового регулювання.

Джерела адміністративного права.

Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини.

Суб’єкти адміністративного права: поняття і класифікація. Президент України. Органи виконавчої влади. Громадяни України та іноземці. Об’єднання громадян.

Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців.


Змістовий модуль 6. Адміністративне правопорушення-та адміністративна відповідальність

Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Склад адміністративного правопорушення.

Адміністративна відповідальність. Адміністративні стягнення: поняття та види. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.


Змістовий модуль 7. Цивільне право як галузь права України. Цивільні правовідносини та їх елементи

Цивільне право як галузь права України: поняття, предмет, метод і система правового регулювання. Цивільне законодавство України (загальна характеристика).

Поняття та структура цивільних правовідносин. Суб’єкти цивільних правовідносин. Громадяни як суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Держава як учасник цивільних правовідносин. Об'єкти цивільних прав.

Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов'язків.

Поняття та способи захисту цивільних прав: самозахист, заходи оперативного впливу на порушника, заходи правоохоронного характеру, які застосовуються стосовно правопорушників державою.

Поняття, склад та види цивільно-правової відповідальності. Підстави для звільнення від цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх.


Змістовий модуль 8. Правочини. Представництво
Поняття та класифікація правочинів. Умови дійсності правочину та його форма. Правові наслідки порушення форми правочину. Нікчемні та оспорюванні правочини. Правові наслідки визнання правочину недійсним.

Поняття та підстави представництва. Передоручення. Види представництва. Види довіреностей. Форма та строк довіреності. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Випадки недопущення представництва.


Змістовий модуль 9. Сімейне право України

Поняття сімейного права, його принципи та джерела. Сімейне законодавство України.

Поняття шлюбу, порядок і умови укладення та припинення шлюбу. Шлюбний договір.

Особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя.

Права і обов’язки батьків і дітей за законодавством України.

Опіка і піклування: поняття, підстави встановлення та припинення.


Змістовий модуль 10. Трудове право України як галузь права. Трудовий договір

Право громадян на працю та його конституційні гарантії в Україні.

Поняття, предмет, принципи трудового права. Трудове законодавство України.

Суб’єкти трудового права.

Зайнятість та працевлаштування.

Поняття, зміст та сторони трудового договору, його види.

Порядок укладання трудового договору. Прийом на роботу. Підстави припинення трудового договору.

Робочий час і його види. Поняття і види часу відпочинку.


Змістовий модуль 11. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність у трудовому праві України

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення, заохочення за успіхи в роботі.

Дисциплінарна відповідальність працівників. Види дисциплінарних стягнень та порядок їх укладання.

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю. Матеріальна відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах.


Змістовий модуль 12. Кримінальне право як галузь права України. Злочин: поняття, види, склад

Поняття кримінального права України.

Предмет, метод і система кримінального права України.

Поняття закону про кримінальну відповідальність. Структура Кримінального кодексу України. Тлумачення закону про кримінальному відповідальність.

Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.

Поняття і значення складу злочину. Елементи і ознаки складу злочину.


Змістовий модуль 13. ПОКАРАННЯ: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЬОГО.

Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування.

Поняття покарання та його мета.

Види покарань.Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка