Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни кафедра психології «Затверджую»Скачати 261.33 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір261.33 Kb.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________________ Патика Н.І.

«____» ________________2012р.

ВВНЗПМ 12 ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Підготовки магістрів
Галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Спеціальності 8.03010201 «Психологія»КИЇВ 2012
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічне забезпечення організаційного розвитку» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія»
Розробник програми кандидат філософських наук, доцент Смирнова О.П.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол № 12 від 20 грудня 2012 р.

Завідувач кафедри психології

_____________ Киричук О.В.


Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №10 від 28 грудня 2012 р.Рецензенти:
Киричук О.В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Лавренко О.В., кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Смирнова О.П. Психологічне забезпечення організаційного розвитку. Робоча програма навчальної дисципліни. - К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2012. – 25 с.

©Смирнова О.П., 2012©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2012


 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системних уявлень щодо психологічних закономірностей розвитку сучасних організацій, особливостей реалізації інноваційних програм, психологічних аспектів життєдіяльності персоналу в умовах реорганізації.

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

 • суті організаційного розвитку, його основних положень, принципів і цілей ;

 • процесу управління організаційним розвитком та його психологічного супроводження;

 • стратегій подолання спротиву змінам, інноваціям та нововведенням в організації;

 • ролі і місця організаційного психолога в реалізації стратегії розвитку організації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • сутність організаційного розвитку, його основні положення, принципи і цілі;

 • співвідношення понять «організаційні зміни», «інновації, «нововведення»;

 • індивідуальну реакцію різних психологічних типів працівників на організаційні зміни і нововведення;

 • види та причини спротиву організаційним змінам і нововведенням;

 • основні концепції мотивації трудової поведінки та їх ефективне використання в процесі організаційних змін та нововведень;

 • принципи управління організаційною поведінкою;

 • функціональні обов’язки психолога в організації.

Уміти:

  • виявляти основні тенденції в розвитку організації;

  • вибирати адекватні методи підвищення інноваційної готовності персоналу;

  • виявляти причини і використовувати методи упередження супротиву організаційним змінам;

  • використовувати основи менеджерських, соціокультурних і соціально психологічних підходів до аналізу і управління організаційною поведінкою;

  • використовувати основні методи аналізу і вирішення конфліктів;

  • проводити аналіз особливостей і ефективності комунікації в організації, її специфіки;

  • використовувати на практиці теоретичні розробки з поведінки людей в організації.2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів: 1

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Вибіркова

Модулів: 5

Спеціальність 8.03010201 «Психологія»Рік підготовки

Змістовних модулів: 2

V
Індивідуальне науково-дослідне завдання: 10

Семестр

Загальна кількість годин: 30

II
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 1

самостійної роботи студента: 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

6Практичні, семінарські

2
ЛабораторніСамостійна робота

12Індивідуальні завдання:

10

Вид контролю: екзамен

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Організаційний розвиток: поняття, зміст, принципи і цілі.

Тема 1. Стратегічне управління як основний фактор цілеспрямованого організаційного розвитку. Проектування організації
Сутність стратегічного планування. Етапи становлення стратегічного підходу до організаційного розвитку. Вияви нестратегічного, оперативного управління.

Місія і цілі організації. Поняття місії організації. Носії інтересів, які визначають місію. Функції і фактори формулювання місії.

Цілі організації: види цілей, напрямки визначення цілей, вимоги до цілей.

Аналіз макрофакторів середовища (економічні, політичні, правові, соціальні, технологічні компоненти).

Аналіз факторів безпосереднього оточення організації (клієнт, споживач, покупець, постачальники, конкуренти, ринок праці).

Вироблення і вибір стратегії організації. Типи стратегій. Підходи до вироблення стратегій. Стратегії концентрованого, інтегрованого, диверсифікованого росту і стратегія скорочення.

Оцінка і контроль реалізації стратегії.

Проектування структури організації.

Стабільні і динамічні характеристики організаційної структури. Основні елементи проектування структури організації: поділ праці і спеціалізація, ієрархія в організації, комунікація і координація в організації, масштаб керованості і контролю, централізація і децентралізація.Фактори вибору організаційної структури.

Технології перетворень організаційної структури.
Тема 2. Організаційні зміни та розвиток. Управління організаційним розвитком
Організаційні зміни: поняття, сутність. Типи організаційних змін: нові докорінні перетворення; нові, але несуттєві перетворення; відомі практиці, але докорінні для даної організації; відомі практиці, негативні перетворення. Трансакційні та трансформаційні зміни в організації. Оперативні та стратегічні зміни.

Організаційний розвиток як важливий напрямок діяльності сучасних організацій. Поняття та сутність організаційного розвитку. Теоретичні підходи до проблеми організаційного розвитку. Розвиток організації та організаційний розвиток: спільне, відмінне. Зовнішні чинники змін в організації. Внутрішні чинники змін в організації.

Типи організаційного розвитку: плановий та спонтанний, структурований та неструктурований, директивний і сумісний, індивідуалізований та знеособлений, радикальний та еволюційний. Управління організаційним розвитком. Завдання управління організаційним розвитком. Управління переходом від поточного стану до бажаного та його складові.

Концепції розвитку організації. Концепція життєвих циклів А. (Ісаака) Айзека. Концепція розвитку організації Л.Грейпера.

Моделі розвитку організацій.

Життєвий цикл організації: поняття, основні стадії.
Тема 3. Стадії розвитку організації та їх психологічна характеристика. Інновації в організації
Психологія створення організації. Три етапи зростання організації: народження, дитинство, юність. Три етапи зрілості організації: рання зрілість, розквіт, пізня зрілість. Криза організації. Основні цілі, проблеми і досягнення кожної стадії.

Особливості вимог до персоналу на кожній стадії. Аналіз основних напрямків роботи з персоналом в залежності від стадії розвитку організації: участь в створенні проекту розвитку, оцінка персоналу, формування образу типового працівника організації, адаптація нових працівників, нормування професійної діяльності, планування кар’єри, робота з кадровим резервом, професійне навчання, скорочення працівників.

Принципи оновлення організації. Організація проектування. Методи проектування. Зв'язок проблеми організації проектування і життєвого циклу організації. Етапи проектування. Методологія дослідження діяльності організації. Процес формування організаційної структури. Коректування організаційної структури.Основні напрямки підвищення ефективності організацій. Методи підвищення ефективності організації. Етапи і методи реорганізації, забезпечення підтримки організаційним змінам. Організаційне научіння.

Інновації в організації. Основні типи організаційних змін. Стратегії і тактики змін. Стадії впровадження організаційних змін. Значення проектування кадрової складової реорганізації.

Форми реагування працівників на впровадження інновацій. Опір організаційним змінам. Причини та наслідки опору персоналу в процесі реалізації інновацій. Індивідуальний опір змінам: причини, наслідки. Груповий та організаційний опір змінам: причини та наслідки.

Стратегії і методи зниження опору персоналу інноваціям.Феномен інноваційної готовності. Визначальні фактори інноваційної готовності (індивідуальні особливості персоналу, характеристики організації, особливості впровадження інновацій). Діагностика інноваційної готовності.

Вплив негативного ставлення персоналу до інновацій на виникнення деструктивних форм стресу.

Аналіз емпіричного лонгітюдного дослідження динаміки стресу у працівників в процесі організаційних змін.

Адаптація персоналу. Основні компоненти адаптації: психофізіологічні, професійні, соціально-психологічні.

Змістовний модуль 2. Психологічне забезпечення організаційного розвитку
Тема 4. Організаційна культура та її формування
Основні функції організаційної культури. Стихійна і формована організаційна культура.

Етапи формування ефективної організаційної культури: аналіз актуального стану організаційної культури, визначення відповідності актуальних і бажаних характеристик, впровадження позитивних і викорінення негативних цінностей і норм поведінки.

Методи формування організаційної культури: формалізація елементів організаційної культури, проведення корпоративних заходів, вимоги до зміни керівників низової ланки (лінійних), навчання нормам корпоративної поведінки, впровадження системи стимулювання позитивної поведінки працівників.

Рівні аналізу ефективності елементів організаційної культури.

Інноваційна організаційна культура. Концепції організацій, що ровиваються (організації, що навчаються К. Аргириса, живої організації А.де Гіуса).

Розвиток групи. Стадії розвитку групи (концепції Б.Такмана, А.В.Петровського). Поняття команди. Фактори ефективності команди. Командоутворення.

Етапи командоутворення. Методи формування команд.

Рівні проведення процесів формування команди: індивідуальне консультування, безпосереднє формування команди, побудова міжособистісної взаємодії.

Основні підходи до формування команди: цілепокладаючий, міжособистісний, рольовий, проблемно орієнтований. Стадії роботи з командоутворення (за Р.Кілманом).
Тема 5. Практика психологічного консультування з розвитку організації
Предмет психологічного консультування з розвитку організації. Специфіка психологічного консультування. Напрямки психологічного консультування. Ключовий постулат консультування з організаційного розвитку. Приховані проблеми психологічного консультування.

Організація як живий організм. Професійне підґрунтя консультанта з організаційного розвитку.Основні етапи консультативної роботи з організаційного розвитку: організаційна діагностика, планування і проектування змін, впровадження організаційних змін, моніторинг, супровід ефективності змін.

Методи діагностики організаційного розвитку: спостереження, індивідуальне або групове інтерв’ювання, організаційне тестування, аналіз документів, які відображають історію і ключові показники розвитку організації. Результат діагностики.

Робота по плануванню і впровадженню організаційних змін. Підсумок організаційних змін. Організаційна ефективність.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Практичні

СРС

Індивід.

робота

30

6

2

12

10

Змістовний модуль І. Організаційний розвиток: поняття, зміст, принципи і цілі

Тема 1. Стратегічне управління як основний фактор цілеспрямованого організаційного розвитку. Проектування організації

4

2

0

2

Тема 2. Організаційні зміни та розвиток. Управління організаційним розвитком

3

1

0

2

Тема 3. Стадії розвитку організації та їх характеристика. Інновації в організації

3

1

0

2


Разом за змістовним модулем I

10

4

0

6

Змістовний модуль IІ. Психологічне забезпечення організаційного розвитку

Тема 4. Організаційна культура та її формування

4

1

0

3

Тема 5. Практика психологічного консультування з розвитку організації

6

1

2

3

Разом за змістовним модулем II

10

2

2

6

Усього годин:

20

4

4

12

10

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 5. Психолого-організаційні технології. Технологія запобігання та розв’язання організаційних конфліктів

Практичне заняття:

 1. Основні психодіагностичні методики діагностування організаційних конфліктів.

 2. Модель психолого-організаційного консультування з проблем розв’язання конфліктів в організації.

Література: [1,2, 3, 4,8]
6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Тема 1. Стратегічне управління як основний фактор цілеспрямованого організаційного розвитку. Проектування організації

Відтворіть логічний зв'язок понять: « ціль», «стратегія», «місія», «проект» стосовно відомої Вам організації


2


2

Тема 2. Організаційні зміни та розвиток. Управління організаційним розвитком

Встановіть сутнісний зв'язок між поняттями «організаційні зміни», «інновації», «організаційний розвиток», «нововведення».


2


3

Тема 3. Стадії розвитку організації та їх характеристика. Інновації в організації

Поясніть, на якій стадії життєдіяльності організації найдоцільніше запроваджувати інновації.


2


4

Тема 4. Організаційна культура та її формування

Поясніть сутнісний взаємозв’язок між організаційною культурою та організаційним розвитком3

5

Тема 5. Практика психологічного консультування з розвитку організації

Пприйоми психологічного консультування на етапі проектування організаційного розвитку


37. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науковою літературою, аналітичного мислення, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань з Паблік Рилейшнз та їх застосування на практиці.

Тема 5 . Практика психологічного консультування з розвитку організації

Завдання: Складіть програму вивчення особливостей організаційних конфліктів методами психології.

Оцінка – 10 балів.


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються вступна та оглядова лекції, візуалізація курсу, інтерактивні вправи.
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. Модульне тестування, оцінка за відповідь на лекції та активність на практичному занятті та за індивідуальне навчально-дослідне завдання.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума

Змістовний модуль 1

Модульна контро-льна робота

Змістовний модуль 2

Модульна контроль-на робота

ІНДЗ18

13

15

9

20

25

100

Т1

Т2

Т3

Т4
Т5

Т6

Т7

1

4

6

7

5

5

5Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ. Методичне забезпечення викладання дисципліни «Психологічне забезпечення організаційного розвитку» складають робоча програма навчальної дисципліни, програма нормативної навчальної дисципліни, комплексні контрольні завдання (тести), візуальна презентація курсу, вправи.

12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 1. Організація як відкрита соціальна система: основні ознаки.

 2. Горизонтальні соціально-психологічні процеси в організації.

 3. Вертикальні соціально-психологічні процеси в організації.

 4. Конфлікти в організації та їх роль.

 5. Значення організації для суспільства.

 6. Основні характеристики організації.

 7. Організаційний розвиток: поняття, цілі, чинники.

 8. Основні етапи організаційного розвитку та їх загальна характеристика.

 9. Основні характеристики процесу організаційного розвитку.

 10. Зміни в організації: поняття, сутність.

 11. Процес організаційних змін: основні етапи та їх характеристики.

 12. Цілі організаційного розвитку.

 13. Модель організаційного розвитку Курта Левіна.

 14. Основні методи проведення змін в організації.

 15. Управління змінами в організації.

 16. «Зміни з участю»: поняття, соціально-психологічний зміст.

 17. Нав’язані зміни: поняття, соціально-психологічний зміст.

 18. Планові зміни: поняття, соціально-психологічний зміст.

 19. Незаплановані зміни: поняття, соціально-психологічний зміст.

 20. «Стратегія здійснення змін» в організації.

 21. Причини спротиву організаційним змінам.

 22. Стратегії подолання спротиву організаційним змінам: поняття, основні принципи.

 23. Основні методи подолання спротиву змінам, їх переваги і недоліки.

 24. Новації, нововведення, інновації: поняття, особливості виявлення.

 25. Вплив організаційної культури на процес здійснення змін в організації.

 26. Природа організаційних змін. Реакція на зміни персоналу організації.

 27. Вплив нововведень в організації на поведінку працівників.

 28. Принципи створення команди в організації. Переваги і недоліки команди.

 29. Особистість в організації. Специфіка індивідуальної адаптації. Вплив адаптації окремого працівника на успішність діяльності організації в цілому.

 30. Формування індивідуальної поведінки в організації. Вплив на

адаптаційний процес соціокультурних і соціоекономічних факторів

мікро- і макросередовища.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:


 1. Войтович М.В. Особливості індивідуально-психологічного консультування керівників організацій з проблем управління // Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Соціальна психологія. Психологія управління, організаційна психологія. - Київ: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2001, випуск I. - С. 115-127.

 2. Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. - СПб.: Питер, 2000. - 238 с.

 3. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посібник. - К.: Міленіум, 2003. - 344 с

 4. Карамушка Л.М. Управлінські конфлікти // Словиик-довідник термінів з конфліктології. - Київ-Чернівці, 1995. - С. 285-286.

 5. Карамушка Л.М., Войтович М.В. Особливості здійснення психолого- управлінського консультування в ситуації організаційного конфлікту // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління: 36. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2002. - Ч. 8. - С 258-263. Режим доступу: http://gendocs.ru/v11883/?download2=1

 6. Соснин В.А. Социально-психологический подход к исследованию конфликтов // Социальная психология: Учебн. пособие / Отв. ред. А.Л. Журавлев. – М.: ПЭРСЭ, 2002. - С. 219-230.

 7. Технології роботи організаційних психологів. Навчальний посібник /За науковою редакцією Л.М.Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. - 366с.

 8. Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. - Т. 1. - М.: СП «Иитерэксперт», 1992. - 319 с.


Допоміжна

 1. Аксёненко Ю.Н., Каспарян В.Н., Самохин С.И., Суханов О.И. Социология и психология управления. – Ростов н/Дону.: Изд-во ФЕНИКС, 2001. – 512с.

 2. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджера. – Л.: Знание, 1991. – 164с.

 3. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянкая Е.В. Психология управления. – Харьков: ООО «Фортуна-Пресс», 1998. – 464с.

 4. Брукс Я. Индивидуумы, группы, организации: Организационное поведение. Учебник для вузов / пер. с англ. под ред. Доблаева В.Л. – М.: Дело и сервис, 2008. – 464с.

 5. Васильев Г.А., Деева С.М. Управленческое консультирование. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 256с.

 6. Вересов Н.Н. Психология управления. Учебное пособие. – М.: Издательство МОДЭК, МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «Модэю», 2001. – 224с.

 7. Винокуров Л.В.Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов. Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2001. –512с.

 8. Винославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки: навчальний посібник. – К.: КВІЦ, 2001. – 83с.

 9. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент.4-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во Экономист, 2006. – 670с.

 10. Вудкок К., Френсис Д. Раскрепощённый менеджер. – М.: Дело, 1991. – 320с.

 11. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1997. – 112с.

 12. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Доннели Д.Х. Организация: поведение, структура, процессы. 8-е изд. – М.: «Инфра-М», 2000. – С.238-275.

 13. Д.Герберт, Л.фон Розенштиль. Организационная психология / Перевод с немецкого. - Харьков, изд-во «Гуманитарный центр», 2006. - 622с.

 14. Гринёв В.Ф. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 152с.

 15. Гринберг Дж. Управление стрессом. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 496с.

 16. Громкова М.Т. Организационное поведение: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 207с.

 17. Джордж Дж., Джордж Г.Р. Организационное поведение. Основы управления: Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. Под ред. Проф. Е.А.Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 464с.

 18. Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу. – М.: МЦФЭС, 2002. – 512с.

 19. Занковский А.Н. Организационная психология. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Изд- во Флинта, 2002.- 648с.

 20. Завельский А.А., Разволгина О.Б. Человек в развивающейся организации. Процессуальное управление персоналом. Книга I.- М.: РИЦ «Москва-Санкт-Петербург, 2004. – 138с. Книга II. – 84с.

 21. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2003. – 400с.

 22. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и измерение организационной культуры. – СПб.: Питер, 2001. – 311с.

 23. Карамушка Л.М. Психология управления: Учеб. пособ. – К.:Миллениум, 2003. – 344с.

 24. Карамушка Л.М. / За наук. ред. Карамушки Л.М. Технології роботи організаційних психологів. – К.: ІНКОС, 2005. – 366с.

 25. Киган Р., Леви П., Мунк Б. Корпоративна культура и управление изменениями. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 192с.

 26. Кирхлер Э., Хоффман Е., Катя Майер-Пести. Психологические теории организации. Психология труда и организационная психология . – Харьков, Издательство «Фолио», 2005. – 312с.

 27. Кови Стивен Р. 7 навыков высокоэффективных людей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 192с.

 28. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное моделирование: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 944с.

 29. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 511с.

 30. Кун Д. Основы психологии. Все тайны поведения человека. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2005, 720с.

 31. Лапыгин Ю.Н. Теория организации: Учебное пособие для вузов. – М.: «Инфра-М», 2007. – 311с.

 32. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – з95с.

 33. Лютенс Ф Организационное поведение: Учебник для вузов. Пер. с англ. – М.: Изд-во Инфра, 1999. – 692с.

 34. Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. – 376с

 35. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: «Инфра-М», 2003. – 288с.

 36. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Инфра-М», 2000. – 480с.

 37. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. – СПб.: Питер, 2004. – 512с.

 38. Нив Генри. Организация как система. – М.: Альпина-Паблишез, 2011. – 370с.

 39. Никифоров Г.С. Психология менеджмента: Учебник для вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб., Питер, 2004. – 639с.

 40. Ньюстром Дж. В., Девис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2002. – 448с.

 41. Оленич Д.Б. Теория организации. Учебник.- М.: Феникс, 2008. – 408с.

 42. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 567с.

 43. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И. Скрипюка – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 44. Организационное поведение в таблицах и схемах / Под науч. Ред. Г.Р.Латфуллина, О.Н.Громовой. – М.: Издательство: Айрск-Пресс, 2002. – 288с.

 45. Петухова С.В., Шеметов П.В. Теория организации: Учебное пособие для вузов. – М.: Омега-Л, 2008. – 282с.

 46. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. Учебное пособие. – М.: Изд-во Речь, 2002. – 298с.

 47. Практическая психология для менеджеров. – М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 1996. – 368с.

 48. Райченко А. Прикладная организация: Руководство к действию для продвинутых менеджеров. – СПб.: Питер, 2003. – 304с.

 49. Резник С.Д., Игошина И.А. Организационное поведение: Практикум. – М.: Инфра-М, 2010. – 256с.

 50. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учебное пособие для вузов /Пер. с англ,; под ред. Е.А.Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399с.

 51. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организации. Учебник. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. – 320с.

 52. Семиков В.Л. Организационное поведение руководителя. Издательство: Академический проект, Гаудеамус, 2004. – 224с.

 53. Сметана В.В. Социальные организации. Структура, виды, организационная культура, организационный менеджмент. – М.: Изд-во Современная экономика и право, 2007. – 296с.

 54. Смирнов Э.А. Теория организации. М.: «Инфра-М», 2003. – 248с.

 55. Советова А.С. Основы социально-психологических инноваций: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – 152с.

 56. Спивак В.А. Идеальный руководитель, идеальный предприниматель. – СПб.: Издательский Дом «Нева». 2003. – 320с.

 57. Теория организации: Учебник для вузов / Под ред. Алиева В.Г. –М.: Экономика, 2006. – 431с.

 58. Технології роботи організаційних психологів. Навчальний посібник /За науковою редакцією Л.М.Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. - 366с.

 59. Туровец О.Г., Родионова В.Н. Теория организации: Учебное пособие. – М.:, «Инфра-М», 2004. – 128с.

 60. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2002. – 640с.

 61. Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. - Т. 1. - М.: СП «Иитерэксперт», 1992. - 319 с.

 62. Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра: Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. - Т. 2. - М.: СП «Интерэксперт», 1992. - 350 с.

 63. Управление организацией: Учебник. Под ред. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина.2-е изд.; перераб. и доп. – М.: Изд-во Инфра, 1998. – 669с.

 64. Управленческое консультирование. Введение в профессию. / Под ред. Милана Кубра. – М.: Планум, 2004. – 976с.

 65. Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации. – М.: Книгописная палата, 2002. – 264с.

 66. Фролов С.С. Социология организаций. – М:, 2002. – http://www. i-u.ru / biblio/archive/sociolorg

 67. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. Підручник. К.: Академвидав, 2005. – 608с.

 68. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2002. – 512с.

 69. Хэнди Ч. По ту сторону уверенности. О новом мире внутри и вне организации. – СПб.: Питер, 2005. – 224с.

 70. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. Пер. с англ. Под ред. В.А.Спивака. - СПб.: Питер, 2002. – 448с.

 71. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. – 224с.


ЗМІСТ
1. Мета та завдання навчальної дисципліни………………………………...3

2. Опис навчальної дисципліни…………………………………….………....5

3. Програма навчальної дисципліни…………………………………….……6

4. Структура навчальної дисципліни………………………………………..11

5. Теми практичних занять……………………………………………...……12

6. Самостійна робота…………………………………………………………12

7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання……………………………..13

8. Методи навчання …………………………………………………………..13

9. Методи контролю …………………………………………………………13

10. Розподіл балів, які отримують студенти………………………….….....14

11 Методичне забезпечення………………………………………………….14

12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань…..….15

13. Рекомендована література………………………………………………..17

Зміст

Навчально-методичне видання
Смирнова Олена Павлівна

Робоча програма навчальної дисципліни

Психологічне забезпечення організаційного розвитку ”


Відповідальний за випуск Руженський М.М.

Набір і комп’ютерна верстка О.П.Смирнова


Підписано до друку 2012р. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний.

Ум. друк. арк. Тираж прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ-38, вул. Нововокзальна, 17.


Тел./факс (044) 536-14-85.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка