Міністерство освіти та науки україни донбаська державна машинобудівна академія кафедра філософії та соціально-політичних наук плани семінарських занять з філософії для студентів всіх спеціальностейСкачати 282.06 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір282.06 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

Кафедра філософії та соціально-політичних наук

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ФІЛОСОФІЇ

для студентів всіх спеціальностей

27-18

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри

Протокол № 19 від 28.05.2013Краматорськ 2013

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З курсу філософії передбачається проведення 4 аудиторних контрольних робіт (2 на лекції та 2 на семінарському заняттях), котрі дозволяють дослідити рівень знань студентів, коефіцієнт засвоєного матеріалу, та оцінити знання, що отримали студенти в процесі аудиторної та самостійної робіт.

Лекційний контроль № 1 включає питання з першого модулю лекційних занять (теми 1-5) – «Класична філософія», та відбувається наприкінці модулю і оцінюється за положенням про кредитно-модульну систему (від 0 до 50 балів) Останні 50 балів студент має можливість заробити на семінарських заняттях.

Лекційний контроль № 2 включає питання з другого модулю лекційних занять (теми 6-13) і оцінюється за положенням про кредитно-модульну систему (від 0 до 50 балів) Останні 50 балів студент має можливість заробити на семінарських заняттях.

Тобто кожний модуль оцінюється незалежно від іншого за 100 бальною модульно-рейтинговою системою.

Семінарська контрольна робота № 1 в формі тестування включає питання, що були розглянуті на 1-3 семінарських заняттях з курсу філософії, що дозволяє студентам зорієнтуватися – що таке філософія, коло її проблем та її роль в житті суспільства, початок філософського мислення, класична та некласична філософія .

Семінарська контрольна робота №2 відбувається в формі тестування включає питання з другого модулю курсу «Філософія», та охоплює теми, що були розглянуті на семінарських заняттях (3-7) даного розділу.

Питання до лекційного контролю, та семінарські тести кожного з розділів додаються.

Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Філософія» здійснюється у формі семінарських занять та контрольних робіт, які студенти виконують на семінарських заняттях та на лекціях. Оцінка знань студентів проводиться в балах максимальна кількість яких складає 100 балів.

Види робіт на семінарських заняттях оцінюються таким чином:

Відповідь на питання семінару від 4 до 10 балів

Написання реферату від 4 до 10 балів

Доповнення до питання семінару від 2 до 5 балів

За рекомендацією викладача і рішенням кафедри студенти учасники наукової внутрішньо-вузівської конференції, та активно приймаючі участь у роботі політичного клубу можуть бути заохочені до 10 балів.

Для того, щоб автоматично отримати підсумкову позитивну оцінку автоматично студент повинен мати 60 балів.Перерахунок балів у підсумкові оцінки здійснюється таким чином:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Форми контролю

Кіл-ть

Кількість балів

Зміст контролю та норма часу виконання

За заняття

Загальна

1

Семінарське заняття

4

10

40

Згідно з планами семінарських занять 85 хв.

2

Контрольна робота на семінарі

1

10

10

Відповідно питань, що розроблені кафедрою - 40 хв.

3

Контрольна робота на лекції

1

50

50

Відповідно до тематики, що затверджена кафедрою - 40 хв.

Критерії оцінки знань студентів на іспиті:

Оцінка „відмінно” виставляється тоді, коли студент вільно відповідає на питання екзаменаційного білет, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання, може пов’язати теоретичний матеріал із життєвими проблемами минулого і сьогодення;

Оцінка „добре” виставляється, коли студент вільно відповідає на питання екзаменаційного білета, орієнтується в матеріалі при відповіді на додаткові питання, може показати життєве значення філософських проблем;

Оцінка „задовільно” виставляється, коли студент може викласти основні положення теорії при відповіді на питання екзаменаційного білета орієнтується в основних проблемах філософії, розуміє її роль у житті суспільства;

Оцінка „незадовільно” виставляється, коли студент не відповідає на питання екзаменаційного білета і не орієнтується в основних проблемах філософії.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ з курсу «ФІЛОСОФІЯ»
Тема 1. ФІЛОСОФІЯ, КОЛО ЇЇ ПРОБЛЕМ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

1 заняття

1 Поняття світогляду та його структура. Людина та всесвіт - головне питання світогляду.

2 Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія.

2 заняття

1 Природа та зміст філософських проблем.

2 Філософія та наука. Методологічна функція філософії.

3 Філософія в системі культури.


Головні поняття та категорії:

Світогляд, філософія, методологія, матеріалізм, ідеалізм, онтологія, гносеологія, агностицизм, скептицизм, наука, культура, політика, проблеми сенсу життя.

Література


 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.5-16.

 2. История философии: Учеб. пособие для студентов вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 1998.-С.6-37.

 3. Філософія: Навч. посібник.- /За ред. Л.Ф.Надольного - 2 вид, перероб. і доп.- К.: Вікор, 2001. -С. 11 -24.

 4. Философия: Учебник /под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М.: Юрист, 2002.-С.14-30.

 5. Невлева И.М. Философия: Учеб. Пособие для студентов вузов. - М.: РДЛ, 2002.-С.9-20.

 6. Каган М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы философии.-1997.-№9.-С.36-46.

 7. Перминов В.Я. Философия как метод // Вестник МГУ.-1997.-№5.-С.3-25.

 8. Иорданский В.В. О едином ядре древних цивилизаций //Вопросы философии.-2001.-№12.-С.11-19.


3 заняття

Тема 2. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

1 Проблема буття і пізнання філософії "досократиків".

2 Софісти та Сократ. Самопізнання як мета філософії. Етичний ідеалізм Сократа. (Поворот філософії до проблем людини).

3 Філософія Платона:

а) вчення про буття;

б) теорія пізнання;

в) проблема людини і суспільства.

4 Філософія Аристотеля:

а) вчення про буття;

б) гносеологія Аристотеля;

в) проблема людини і суспільства.

Головні поняття та категорії:

Матеріалізм, діалектика, ідеалізм, апорії, атомізм, софістика, самопізнання, етичний ідеалізм, ідея, буття, пізнання, метод, матерія, форма, рух, людина, суспільство, держава.
Література


 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.19-37.

 2. Философия: Курс лекций М.: Центр, 1999.-С.31-57.

 3. Философия. Учебник для вузов.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .-С.27-45.

 4. Філософія: Підручник/За заг. Ред. М.1.Горлача та ін. - Харків: Консум, 2000.-С.77-101.

 5. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии/Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С.19-42, 59-76, 86-99,116-121.

 6. Невлева И.М. Философия: Учеб.. пособие для студентов вузов. - М.:, РДЛ, 2002.-С.43-86.

 7. Балкина В.И. Космологическое учение Гераклита Эфесского //Вестник МГУ.-1998.-№4.-С.42-55.

 8. Шуков В.А. Апология свободомыслия Сократа // Вопросы философии.

2001.-№12.-С.140-152.

4 заняття

Тема 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ

1 Філософія Середньовіччя:

а) середньовічна філософія як синтез християнства і античної філософії.

б) вчення про буття у філософії А. Августина;

в) предмет пізнання;

г) проблема людини і суспільства;

д) співвідношення віри та розуму, філософії та релігії у філософії Ф. Аквінського;

е) суперечка про природу універсалій у середньовічній філософії.

2 Філософія Нового часу:

а) соціально-економічні перетворення, наукова революція і їх віддзеркалення у філософії;

б) Ф. Бекон - родоначальник дослідної науки і філософії Нового часу;

в) емпірико-індуктивний метод Ф. Бекона;

г) раціонально-дедуктивний метод Р. Декарта.

3 Вчення про субстанцію в філософії Нового часу (Б. Спіноза, Г. Ляйбниць).


Головні поняття та категорії:


Неоплатонізм, гностицизм, патристика, схоластика, теологія, теоцентризм, істина, універсалії, реалізм, номіналізм, ірраціоналізм, креаціонізм, фідеїзм. (філософія Середньовіччя), механіцизм, метафізика, дуалізм, емпіризм, наука, досвід, індукція, дедукція, раціоналізм, сенсуалізм, експеримент, інтуїція, субстанція, пантеїзм, атрибути, модуси, монади (філософія Нового часу).
Література:

Середньовічна філософія

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.37-48.

 2. Миголатьев А.А. Философия: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-С.63-64, 67-69.

 3. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии/Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001, С. 177, 183-201, 209-212, 219-230.

 4. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. -М.: Логос, 2000.- С.53-55.

 5. Чанышев А.А. «Град земной» в эсхатологической перспективе// Вопросы философии.-1999.-№1.-С.124-136.

 6. •Нестик Т.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и время // Вопросы философии.-1998-№10.-С.112-126.

Філософія Нового часу

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.48-58.

 2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. - М.: ПБОЮЛ, 2001.-С.123-133.

 3. Спиркин А.Г. Философия: Учебник М.: Гардарики, 1999.- С.82-90, 95-100.

 4. История философии. Учебник для вузов/ Под ред. В.П. Кохановского, В.П.Яковлева. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. -С. 136- 144, 150-155, 159-163.

 5. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии/Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С.275, 310, 365-366.

 6. Розеншток-Хюсси О. Прощание с Декартом//Вопросы философии 1997.№12-С.139-151.

 7. Грюнбаум Р. Новая критика теологических интерпретаций физической космологии (Лейбніц и др.) //Вопросы философии 2002.-№4.-С.67-88.


5 заняття

Тема 4. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

1 Теорія пізнання та етика І. Канта.

2 Абсолютний ідеалізм В.Ф. Гегеля.

а) принцип тотожності буття та мислення:

б) закони та категорії діалектики;

в) система та метод Гегеля.

3 Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

4 Філософія марксизму:

а) відмінність матеріалістичної діалектики від діалектики Гегеля;

б) принцип матеріалістичного розуміння історії (К. Маркс).


Головні поняття та категорії:


«Коперніканський переворот», «чистий розум», «річ в собі», апріорні форми, феномени, ноумени, трансцендентне, трансцендентальне, антиномії, «категоричний імператив», абсолютна ідея, закони і категорії, діалектики, система, метод, закони, категорії і принципи матеріалістичної діалектики, засіб виробництва, базис, надбудова, суспільне буття, суспільна свідомість, суспільно-економічна формація.
Література

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.70-81.

 2. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. -М.: Логос, 2000.- С. 96-101, 103-107.

 3. Філософія Підручник /За заг. ред. М.І.Горлача та ін. - Харків: Консум, 2000, -С.185-188, 191-197.

 4. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии /Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С.441-454, 494-495.

 5. Миголатьев А.А. Философия: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-С.136-143,147-158.

 6. Невлева И.М. Философия: Учеб. пособие для студентов вузов. -М.: РДЛ, 2002.-С. 125-132.

 7. Чернов Г.А., И. Кант. Критика чистого разума //Вопросы философии.-2000.-№2.-С.184-189.

 8. Тиме Г. Пессимизм духа и оптимизм абсолюта (Гегель) //Вопросы философии.-2000,-№7.-С.91-104.

 9. Философия: Учебник /Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М.: Юрист, 2002.-С.127-135.

 10. Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии.-2001.-№2.-С.З-33.


6 заняття

Тема 5. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА УКРАЇНИ

1 Єдність витоків російської і української філософії.

2 Класичний період української філософії. Р. С. Сковорода.

3 Соціально-політичні погляди діячів Кирило-Мефодієвського товариства.

4 Філософська думка в Україні кін. XIX - поч. XX ст. (П.Д. Юркевіч, В.И. Вернадський).

Головні поняття та категорії:

Християнство, «книжність», християнський антропоцентризм», «три світи», «дві натури», пізнання, кардіоцентрізм, ідея «спорідненої праці», «Горна Республіка», неоплатонізм, «філософія серця», космізм.
Література

 1. Філософія: Підручник/За заг. ред. М.І.Горлача та ін. - Харків Консум, 2000.-С.213-221, 227-239, 280-282, 288-291, 294-296.

 2. Філософія: Навч. посібник /За ред.: Л.В. Губерського та ін. - 2 вид, перероб. 1 доп.- К.: Вікар, 2001. С.128-133, 170-176.

 3. Громов М.А. Кардиогносия П. Юркевича и традиции отечественной философии // философская и социологическая мысль.-1996.-№3,-с.16-29,-№4.-С.21-32.

 4. Пич Р. Критическое рассмотрение Юркевичем философии Канта// Вопросы философии. -2002.- №7. - С. 107-115.

7 заняття

Тема 6. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В НЕКЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ


1 Філософія життя:

а) трактування життя і «волі до влади» Ф. Ніцше;

б) критика християнства і традиційної моралі;

в) імморалізм. Надлюдина - носій нової моралі.

2 Філософія психоаналізу:

а) структура психіки людини в психоаналізі 3. Фрейда;

б)природа несвідомого. «Лібідо» і його роль в структурі особи;

в) неофрейдистське трактування природи несвідомого (К.Г. Юнг).

г) концепція кохання Е. Фрома.

3 Філософія екзистенціалізму:

а) соціально-історичні умови і ідейне коріння екзистенціалізму;

б) категорія буття. Буття всесвіту і буття людини;в) людське існування та воля.
Філософія життя:
Головні поняття та категорії:

Ірраціоналізм, волюнтаризм, нігілізм, «життя», «воля», «воля до влади», християнство, мораль, імморалізм, «надлюдина».
Література

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.82-94.

 2. Скирбекк Р., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Пер. с ант. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского.- М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2001. С. 581-590.

 3. Філософія. Навч. посібник /За ред.: Л.В.Губерського та ін.-2 вигляд, перероб і доп.;- Вид-во.: Вікар, 2001.-С.78-84.

 4. Философия: курс лекций: Учеб. пособие для студ. Вузов /Под общей ред. В. Л. Калашникова.- М.: Гумант. Изд. центр ВЛАДОС,1999.- С.299-316.

 5. Геворкян А.Р. Ницше и метафизический пессимизм //Вопросы философии.-2001.-№8.-С.157-166.

 6. Субири X. Пять лекций о философии//Вопросы философии.-2002.-№5.-С.156-173.


Філософія психоаналізу:

Головні поняття та категорії:

Фрейдизм, психоаналіз, «катартичний метод», свідомість, несвідоме, «Едипів комплекс», «лібідо», сублімація, неофрейдизм.
Література

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.95-103.

 2. Філософія: Навч.посібник / За ред. Л.В.Губерського. та ін. - 2 видання, перероб. і доп. – Вид-во: Вікар, 2001. - С. 84-88, 89-92.

 3. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии /Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С. Б. Крымского.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - С.620-638

 4. Исторя философии: Учебник для вузов /Под ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева – Ростов - н/Д: Феникс, 2001.- С.303 -315

 5. Невлева И.М. Философия: Учеб. пособие. - М.: РДЛ, 2002 .- С. 156- 162

 6. Грюнбоиз М. Сто лет психоанализа: итоги и перспектива // Вопросы философии - 1997. -№7 - С.85-99.

 7. Лекторский В.А. О некоторых философских уроках 3.Фрейда// Вопросы философии.-2000.- №10 - С.4-9.

 8. Дворкин Ю.А. «Ты и оно» // Вопросы философии. - 2002.-№4 - С.141-158.


Філософія екзистенциалізму:

Головні поняття та категорії:

Ірационалізм, екзистенція, існування, «буття свідомості», «буття - до -смерті», «турбота», «модуси», відчудження, «прикордонна ситуація», воля.
Література

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.104-115.

 2. Філософія: Навч.посібник / За ред. Л.В.Губерського. та ін.-2 вигляд, перероб. і доп. – Вид-во: Вікар, 2001. - С.92-102.

 3. Канке В.А. Философия: Учебник для вузов. - М.: Логос, 2000. - С.116-118.

 4. Кохановский В.П. Философия: Учебник для вузов. – Ростов - н/Д:Феникс,1998.- С.106-115.

 5. Невлева И.М. Философия: Учеб. пособие. - М.: РДЛ, 2002. - С.140-146.

 6. Мильдон К. Еще раз об екзистенциальной философии //Вопросы философии.-2002.-№3.-С.32-42.


Тема 7. ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХХ СТ.

8 заняття

1. Неопозитивизм:

а) виникнення та етапи розвитку позитивизму;

б) неопозитивизм та його трактовка предмету філософії;

в) принципи неопозитивизму (верифікації, фальсифікації, конвенционалізму).

9 заняття

2. Прагматизм.

а) характерні ідеї філософсофії прагматизма;

б) критика традиційного поняття істини в філософських концепціях прагматизму.

3. Феноменологія та герменевтика:

а) Феноменологія – вчення про феномени; основні ідеї феноменологічної теорії; поняття істини.

б) герменевтика як засіб філософствовання; антична та середньовічна герменевтика;

в) герменевтика свідомості та герменевтика бутя як форми філософської герменевтики.


Головні поняття та категорії:

Позитивизм, неопозитивизм, логічний позитивизм, філософія семантичного анализу, фізікализм, веріфікация, фальсифікация, конвенционализм, постпозитивизм, прагматизм, феномени, феноменологія, герменевтика, герменевтика свідомості, герменевтика буття.
Література

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009, с.116-134.

 2. Канке В.А. Философия. Учебник. - М.: Логос, – 2002. –С. 118-141.

 3. Миголатьев А.А. Философия: - М.: Юнити - Дана, 2001.- С.217-220, 237-244.

 4. Касьянов В.В. История философии: сдаем экзамен, -Ростов н/Д, 2003. - С.267-272, С.273-278.

 5. Философия под ред. Зотова А.Ф.-С.285-330, 221-239, 240-284.

 6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии/ Пер. с анг. В.И.Кузнецова; Под ред. С.Б.Крымского. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,–2001. - С.703-729, 764-770.

 7. Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс): Уч. пособие – М.: Академический Проект, 2003. – С.681-691.

 8. Спиркин А.Г. Философия. Учебник. – Изд. 2-е. – М.: Гардарики, 2002. – С. 169-170, 170-172, 172-173, 176, 192-200.

 9. История философии: учебник для вузов/ В. Ильин – СПб: Питер, 2003. - С.404-417, 441 – 447.


ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ
Тема Філософія епохи відродження
Головні поняття та категорії:

Гуманізм, антропоценрізм, епоха “Відродження”, пантеїзм, діалектика, гносеологія, політика.
Головні проблеми теми

 1. Гуманізм філософії доби Відродження.

 2. Культ людини-творця в філософії Відродження.

 3. Мистецтво та філософія, їх взаємозв’язок в філософії.

 4. Проблеми діалектики в філософії Миколи Кузанського.

 5. Поняття світогляду та його особливості в філософії доби Відродження.

 6. Місце та роль політики в працях філософів доби Відродження.

 7. Вчення М. Макіавеллі про етику та державу.

 8. Зародження ідей утопічного соціалізму в епоху Відродження.


Питання для самоконтролю

 1. Назвіть хронологічні рамки філософії Відродження.

 2. Дайте характеристику світогляду філософії доби Відродження.

 3. В чому з’являлась особливість діалектики М. Кузанського?

 4. Назвіть головних представників філософів доби Відродження.

 5. Дайте визначення пантеїзму, його місце та роль в філософії.

 6. Що нового вніс М. Макіавеллі в вчення про державу та політику?

 7. Назвіть основні ідеї та представників утопічного соціалізму.


Література:

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009.

 2. Філософія. Навч. посібник/ За ред. І.Ф.Надольного.- К., 2001.

 3. Спиркин А.Г.Філософія Підручник-М.: Гавдарики, 1999.

 4. Миголатьєв Філософія Підручник для вузів. –М.: 2001.

 5. Історія філософії в короткому викладі». - М.,1991.

 6. Історія філософії Навч. посібник для вузів. – Р. н/ Д..-1991.

Тема Російська релігійна філософія кінця ХIХ – початку ХХ СТ.
Головні поняття та категорії:

Соборність, соборний дух, етичний раціоналізм, всеєдність, цільне знання, вільна теософія. Софія, Логос, теократія, теургія, буття, суще, Абсолют, Боголюдина, боголюдство, ірраціональна свобода, раціональна свобода, свобода проймана любов’ю до Бога, людина, етика творчості, космізм, біосфера, ноосфера.

Головні проблеми теми

1 Філософські та соціально - політичні концепції слов’янофілів і західників.

2 Концепція позитивної „всеєдності”. Людина як сполучне кільце між божественним і природним світом.

3 Учення В.Соловйова про боголюдство як джерело відродження світу.

4 Філософські погляди М.О.Бердяєва. Проблеми буття, пізнання і свободи.

5 Ідеї космизма в російській філософії (М.Ф.Федоров, В.І.Вернадський).Питання для самоконтролю

 1. Учення Вол. Соловйова про буття, абсолютно суще.

 2. Погляд Вол. Соловйова на нову філософію як „вільну теософію”.

 3. Поняття „всеєдності”, „цільного знання”, істини Вол. Соловйова

 4. Практичний „вихід” теоретичних поглядів Вол. Соловйова, його періоди.

 5. Поняття Софії, Логоса, Абсолюту у вченні Соловйова.

 6. Поняття людини, боголюдство як джерело відродження світу.

 7. Сутність та зміст поняття „природа”, „дух” в філософії М.Бердяєва.

 8. Градації свободи у вченні М.Бердяєва.

 9. Етика творчості по Бердяєву.

 10. Філософія „космизма”. Сутність понять „біосфера”, „ноосфера”.

Література

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009.

 2. Хорунжий С.С. Трансформации славянофильской идеи в ХХ ст. //Вопросы философии.-1994.-№11.-С.54-59.

 3. Щукин В.г. На заре русского западничества. //Вопросы философии.-1994.-№7.-с.135-148.

 4. Кулинин В.Н. Философия всеединства: От В.С.Соловьева к П.А. Флоренскому.- Новосибирск, 1990.-190с.

 5. Лосский Н.О. История русской философии.- М., 1991.-714с.

 6. Кожен А.Н. Религиозная метафизика Вол.Соловьева //Вопросы философии.-2000.-№2.-С.104-135.

 7. Пугачев О.С. В.С.Соловьев: Этические абсолюты и линии жизненного поведения //Вестник МГУ.-№6.-С.102-107.

 8. Бердяев Е.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М.,1989. – с.248с.

 9. Три свободы Н.Бердяева - М., 1990. - 81с.

 10. Вадимов А.В. Николай Бердяев: изгнание // Вопросы философии.-1994.-№1.- С.104-115.

 11. Лосский Н.О. История русской философии.- М., 1991.- С.103-111.

 12. Шверт Ван дер Звердс. Конец русской философии.- М., 1991.-С.103-111.

 13. Философский словарь.- 1980. - С.48, 385.

Тема СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ. НЕОТОМІЗМ.
Головні поняття та категорії:

Томізм, неотомізм, тейардізм, гілеморфізм, панпсихізм. “точка Омега”, “град земний”, „град божий”, креаціонізм, еволюція.
Головні проблеми теми

 1. Головні напрями сучасної релігійної філософії.

 2. “Класичні” та “Неокласичні” течії в релігійної філософії ХХ ст.

 3. Неотомізм – офіціальна сучасна філософська доктрина Ватикану.

 4. Концепція гармонії віри та розуму.

 5. Співвідношення філософії та релігії в неотомізмі.

 6. Креаціонізм та спонукання доказів буття богу.

 7. Проблема людини в релігійній філософії.

 8. Етична проблематика релігійної філософії.


Питання до самоконтролю

 1. У чому сутність еволюції релігійної філософії ХХ ст.?

 2. Назвіть класичні та неокласичні течії в релігійній філософії ХХ ст.

 3. Що є офіціальною доктриною католицької церкви?

 4. Розкрийте співвідношення релігії та філософії в неотомізмі.

 5. Розкрийте антропологічну та етичну сутність філософії неотомізму.

 6. Дайте характеристику еволюційній концепції Тейяра де Шардена.

 7. Виділить основні орієнтації сучасної релігійної філософії.


Література:

 1. А.А. Лузан Введение в философию. ДГМА. 2009.

 2. Історія філософії в короткому викладі. - М.,-1991.

 3. Г.Скирбекк, Н.Гільє, Історія філософії. / Під ред. С.Б.Кримського. М.:-2001.

 4. В.А.Канке “Філософія: історичний та систематичний курс”,М.,-2000.

 5. А.Г.Спиркин “Філософія” Підручник, М.,-1999.

 6. Філософія: курс лекцій.-М.:Центр,-1999.Теми рефератів з філософії
1. Основне питання філософії. Принципи класифікації філософських напрямків.

2. Антична філософія як виток сучасної європейської цивілізації.

3. Етичні проблеми в античній філософії.

4. Змоги вирішення питання-людина та світ-в античній та середньовічній філософії. Порівняльний аналіз.

5. Пантеізм . як специфічна риса філософії Відродження

6. Бородьба сенсуалізму та раціоналізму у філософії Нового часу.

7. Філософські погляді Т. Гобса та Д. Лока на природу та походження держави.

8. Субєктивний ідеалізм Фіхте.

9. Принцип тотожності духу та природи у філософії Шелінга.

10. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

11. ”Абсолютна міфологія” А.Ф. Лосєва.

12. Філософські ідеї у російській літературі XIX століття. Філософія людини Ф.М. Достоєвського.

13. Соціально – демократичні (І. Франко) та ліберально – демократичні (М. Драгоманов) тенденції у поглядах на суспільний розвиток.

14. Марксистське трактування суспільства та антропосоціогенезу людини. Зміст матеріалістичного розуміння історії.

15. Соціальні та наукові передумови філософії життя. Ірраціональний волюнтаризм А. Шопенгауера.

16. Вплив філософії життя на некласичну філософію.

17. Неофрейдизм .Тенденції його розвитку у ХХ столітті.

18. Вплив екзистенціалізму на культуру та мистецтво сьогодення.

19. Теорія наукових революцій Т. Куна.

20. Сучасна релігійно-філософська доктрина протестантизму.

21. Еволюціонизм Тейяра де Шардена.

22. Суспільство та природа, історичні типи їх взаємодії.

23. Суспільство як система. Філософські підгрунття теоретичної моделі суспільства: матеріалізм, ідеалізм, натуралізм.

24. Соціальна структура сучасного суспільства.

25. Політична система суспільства та її структура. Держава-ядро політичної системи суспільства.

27. ”Людський вимір” суспільства.

28. Основні форми суспільної свідомості ,їх взаємозв’язок та значення у суспільному житті.

29. Ідея прогресу в історії філософської думки.

30. Постмодерністська маргіналізація культури: апологія та критика.
ПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ФІЛОСОФІЇ

для студентів всіх спеціальностей


МОДУЛЬ 1.


 1. Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.

 2. Философия как тип мировоззрения. Круг философских проблем.

 3. Функции и назначение философии.

 4. Философия в системе наук. Методологическая функция философии.

 5. Истоки античной философии: от мифа к логосу. Космоцентрический характер античной философии.

 6. Метафизика и диалектика в эпоху античности. Объективная и субъективная диалектика

 7. Проблема бытия в древнегреческой философии.

 8. Проблема человека и общества в античной философии..

 9. Теоретико-познавательные проблемы в философии античности.

 10. Синтез христианства и античной философии в Средневековой философии..

 11. Учение о бытии в философии Средневековья. Креационизм.

 12. Проблема соотношения веры и разума, религии и философии в Средневековой философии..

 13. Спор о природе универсалий: реализм и номинализм.

 14. Философские взгляды Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога. Гносеология.

 15. Учение о человеке и обществе в философии Средневековья. Проблема свободы воли.

 16. Гуманизм философии Возрождения.

 17. Научная революция ХVII века и ее отражение в философии Нового времени.

 18. «Новый Органон» Ф. Бэкона: от «идолов» познания к индуктивному методу.

 19. Принцип сомнения Р. Декарта. Метод рационалистической дедукции.

 20. Понятия Субстанция, Бог и Природа в философии Б. Спинозы.

 21. Учение о монадах Г.В.Ф. Лейбница.

 22. Учение о человеке и обществе в философии Нового времени.

 23. Гносеологические проблемы в философии И. Канта.

 24. Этика И. Канта. Категорический императив.

 25. Абсолютного идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Идея тождества бытия и сознания

 26. Концепция диалектики Г.В.Ф. Гегеля. Законы диалектики.

 27. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Критика им христианства.

 28. Истоки и наиболее характерные черты древнерусской философии. Ее практически-нравственная ориентация.

 29. Философия Г. Сковороды. Представления о «сродном труде».

 30. Развитие украинской философской и социально-политической мысли в ХІХ – нач.ХХ ст. (М.Костомаров, П.Юркевич, М.Драгоманов).


МОДУЛЬ 2.


 1. Классическая и неклассическая философия: общность и различие.

 2. Социально-исторические, теоретические, естественнонаучные предпо сылки возникновения марксизма. Отличие марксистской философии от предшествующей.

 3. Концепция материалистической диалектики К.Маркса. Отличие диалектики Маркса от диалектики Гегеля.

 4. Представления о направленности исторического процесса. Общественно-экономические формации.

 5. Способ производства. Диалектика производительных сил и производственных отношений.

 6. Проблема отчуждения человека в философии К. Маркса.

 7. Ницшеановский волюнтаризма. «Воля к власти».

 8. Критика христианской морали Ф. Ницше.

 9. «Сверхчеловек» – носитель новых ценностей и новой морали, философский идеал Ницше.

 10. Психоанализ. Учение З.Фрейда о бессознательном. Структура психики, смысл и происхождение неврозов.

 11. Психоаналитическая концепция личности. Концепция культуры и общества в психоанализе.

 12. Концепция любви Э.Фромма.

 13. Истоки экзистенциализма. Социально-исторические и культурные предпосылки.

 14. Категория бытия в экзистенциализме. Бытие мира и бытие человека.

 15. Человек в условиях «пограничной ситуации». Смысложизненные проблемы в экзистенциализме.

 16. Человеческое существование и свобода в философии экзистенциализма.

 17. Философия позитивизма. Основные этапы её эволюции.

 18. Понимание предмета философии в неопозитивизме.

 19. Принципы позитивизма: верификации, фальсификации, конвенционализма.

 20. Концепция научных революций Т. Куна.

 21. Прагматизм. Критика традиционного понятия истины в прагматических философских концепциях.

 22. Философская герменевтика: античная и средневековая герменевтика.

 23. Герменевтика сознания и герменевтика бытия: принципиальные различия.

 24. Феноменология Понятие истины и задачи философии в феноменологической теории.

 25. Постмодерн как тип культуры и способ философствования.

 26. Философия всеединства Вл. Соловьева. Идея богочеловечества

 27. Философия свободы Н. Бердяева.

 28. Проблема веры и разума, философии и религии в философии неотомизма.

 29. Эволюционизм Тейяра де Шардена. Мир как ткань Универсума.

 30. Учение Тейяра де Шардена о человеке и конечной точке его развития.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

для студентів всіх спеціальностей
 1. Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.

 2. Философия как тип мировоззрения. Круг философских проблем.

 3. Философия в системе наук. Методологическая функция философии.

 4. Истоки античной философии: от мифа к логосу. Космоцентрический характер античной философии.

 5. Метафизика и диалектика в эпоху античности.

 6. Проблема бытия в древнегреческой философии.

 7. Проблема человека и общества в античной философии.

 8. Теоретико-познавательные проблемы в философии античности.

 9. Синтез христианства и античной философии в средневековой философии.

 10. Учение о бытии в философии Средневековья. Креационизм.

 11. Проблема соотношения веры и разума, религии и философии в средневековой философии.

 12. Учение о человеке и обществе в философии Средневековья. Проблема свободы воли.

 13. Гуманизм философии Возрождения.

 14. Научная революция ХVII века и ее отражение в философии Нового времени.

 15. «Новый Органон» Ф. Бэкона: от «идолов» познания к индуктивному методу.

 16. Принцип сомнения Р. Декарта. Метод рационалистической дедукции.

 17. Понятия «Субстанция», «Бог» и «Природа» в философии Б. Спинозы.

 18. Учение о монадах Г. В. Ф. Лейбница.

 19. Учение о человеке и обществе в философии Нового времени.

 20. «Коперниканский переворот» в философии И. Канта.

 21. Философия Г. В. Ф. Гегеля. Метод и система.

 22. Философская мысль в Украине.

 23. Социально-исторические, теоретические, естественнонаучные предпосылки возникновения марксизма.

 24. Концепция материалистической диалектики К. Маркса. Отличие диалектики Маркса от диалектики Гегеля.

 25. Представления о направленности исторического процесса. Общественно-экономические формации.

 26. Проблема отчуждения человека в философии К. Маркса

 27. Критика христианской морали Ф. Ницше.

 28. «Сверхчеловек» – носитель новых ценностей и новой морали, философский идеал Ф. Ницше.

 29. Психоанализ. Учение З. Фрейда о бессознательном.

 30. Концепция культуры и общества в психоанализе. Неофрейдизм.

 31. Истоки экзистенциализма. Социально-исторические и культурные предпосылки.

 32. Категория бытия в экзистенциализме. Бытие мира и бытие человека.

 33. Человеческое существование и свобода в философии экзистенциализма.

 34. Философия позитивизма. Основные этапы её эволюции.

 35. Понимание предмета философии в неопозитивизме. Принципы неопозитивизма.

 36. Прагматизм. Понятие истины в прагматизме.

 37. Философская герменевтика. Античная и средневековая герменевтика.

 38. Феноменология. Понятие истины и задачи философии в феноменологической теории.

 39. Постмодерн как тип культуры и способ философствования.

 40. Проблема веры и разума, философии и религии в философии неотомизма.

ПОНЯТИЯ ПО ФИЛОСОФИИ,

включенные в экзаменационные билеты


Агностицизм

Антропоцентризм

Априори

Атомизм


Базис

Бессознательное

Библия

Бог


Бытие

Вера


Верификация

Вещь в себе

«Воля к власти»

Герменевтика

Гносеология

Государство

Гуманизм

Диалектика

Идеализм

Идея (эйдос)

Истина

КардиоцентризмКатегории

Конвенционализм

Космоцентризм

Культура


Либидо

Максима прагматизма

Марксизм

Материализм

Материя

МетафизикаМетод познания

Методология

Мировоззрение

Миф


Монады

Мышление


Наука

Неофрейдизм

Неопозитивизм


Общественно-экономическая формация

Общество


Онтология

Основной вопрос философии

Пантеизм

Патристика

Пограничная ситуация

Позитивизм

Постмодерн

Прагматизм

Провиденциализм

Производительные силы

Производственные отношения

Противоречие

Психоанализ

Рационализм

Религия

СамопознаниеСверхчеловек

Свобода


Сознание

Софистика

Способ производства

Сублимация

Схоластика

Теология


Теоцентризм

Универсалии

Фальсификация

Феноменология

Феномены

Физика


Философия

Философия сердца

Человек

ЭкзистенциализмЭкзистенция

Эмпиризм


Эстетика

Этика


Этический релятивизм


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА з курсу «Філософія»


 1. Алексеев, П.В., Панин, А.В. Философия. - М. : ПБОЮЛ, 2001.

 2. Балкина, В.И. Космологическое учение Гераклита Эфесского // Вестник МГУ. - 1998. - № 4. - С. 42-55.

 3. Геворкян, А.Р. Ницше и метафизический пессимизм // Вопросы философии. - 2001. - № 8. - С. 157-166.

 4. Громов, М.А. Кардиогносия П. Юркевича и традиции отечественной философии // Философская и социологическая мысль. - 1996. - № 3. - С. 16-29, - № 4. - С. 21-32.

 5. Грюнбаум, Р. Новая критика теологических интерпретаций физической космологии (Лейбніц и др.) // Вопросы философии. – 2002. - № 4. - С. 67-88.

 6. Грюнбоиз, М. Сто лет психоанализа: итоги и перспектива // Вопросы философии. - 1997. - № 7. - С. 85-99.

 7. Дворкин, Ю.А. «Ты и оно» // Вопросы философии. - 2002. - № 4. - С. 141-158.

 8. Иорданский, В.В. О едином ядре древних цивилизаций // Вопросы философии. - 2001. - № 12. - С. 11-19.

 9. История и современное положение православной церкви в Украине. - В.В. Дементьева, Краматорск : ДГМА, 2006. – 48 с.

 10. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В.П Кохановского, В.П. Яковлева. – Ростов-н/Д : Феникс, 2001.

 11. История философии: Учеб. пособие для студентов вузов. - Ростов н/Д. : Феникс, 1998.

 12. История философии: учебник для вузов / В. Ильин. – СПб : Питер, 2003.

 13. Каган, М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы философии. - 1997. - № 9. - С. 36-46.

 14. Канке, В.А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. - М. : Логос, 2000.

 15. Канке, В.А. Философия: Учебник для вузов. - М. : Логос, 2000.

 16. Касьянов, В.В. История философии: сдаем экзамен. - Ростов н/Д, 2003.

 17. Кохановский, В.П. Философия: Учебник для вузов. – Ростов-н/Д :Феникс, 1998.

 18. Лекторский, В.А. О некоторых философских уроках 3. Фрейда // Вопросы философии. - 2000. - № 10. - С. 4.

 19. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 96 с.

 20. Лузан, А.О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 136 с.

 21. Мареев, С.Н., Мареева, Е.В. История философии (общий курс): Уч. пособие. – М. : Академический проект, 2003.

 22. Миголатьев, А.А. Философия: Учебник для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 23. Мильдон, К. Еще раз об екзистенциальной философии // Вопросы философии. - 2002. - № 3. - С. 32-42.

 24. Невлева, И.М. Философия: Учеб. пособие для студентов вузов. - М. : РДЛ, 2002.

 25. Нестик, Т.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и время // Вопросы философии. – 1998. - № 10. - С. 112-124

 26. Ойзерман, Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии. - 2001. - № 2. - С. З-33.

 27. Перминов, В.Я. Философия как метод // Вестник МГУ. - 1997. - № 5. - С. 3-25.

 28. Пич, Р. Критическое рассмотрение Юркевичем философии Канта // Вопросы философии. - 2002. - № 7. - С. 107-115.

 29. Розвиток філософської думки в Україні. - В.В. Дубінін, Краматорськ : ДГМА, 2006.- 208 с.

 30. Розеншток-Хюсси, О. Прощание с Декартом // Вопросы философии. – 1997. № 12. - С. 139-151.

 31. Скирбекк Г., Гилье, Н. История философии / Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

 32. Спиркин, А.Г. Философия. Учебник. – Изд. 2-е. – М. : Гардарики, 2002.

 33. Спиркин, А.Г. Философия: Учебник. – М. : Гардарики, 1999.

 34. Субири, X. Пять лекций о философии // Вопросы философии. - 2002. - № 5. - С. 156-173.

 35. Тиме, Г. Пессимизм духа и оптимизм Абсолюта (Гегель) // Вопросы философии. – 2000. - № 7. - С. 91-104.

 36. Философия под ред. Зотова А.Ф.

 37. Философия. Учебник для вузов. - М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 38. Философия: курс лекций: Учеб. пособие для студ. вузов / Под общей ред. В.Л. Калашникова. - М. : Гумант. Изд. центр ВЛАДОС, 1999.

 39. Философия: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М. : Юрист, 2002.

 40. Філософія: Підручник / За заг. ред. М.І. Горлача та ін. – Харків : Консум, 2000.

 41. Філософія: навч. посібник / За ред. Л.Ф. Надольного. - 2 вид, перероб. і доп. - К. : Вікор, 2001.

 42. Філософія: Навч. посібник / За ред.: Л.В. Губерського та ін. - 2 вид, перероб. і доп. - К. : Вікар, 2001.

 43. Чанышев, А.А. «Град земной» в эсхатологической перспективе // Вопросы философии.-1999. - № 1. - С. 124-136.

 44. Чернов, Г.А. И. Кант. Критика чистого разума // Вопросы философии. - 2000. - № 2.- С. 184-189.

 45. Шуков, В.А. Апология свободомыслия Сократа // Вопросы философии. – 2001. - № 12. - С. 140-152.


План семінарських занять з філософії розробив _____________ проф., д.філос.н. А.О. Лузан


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка