Міністерство освіти І науки україни запорізький національний університетСторінка12/12
Дата конвертації05.03.2017
Розмір2.82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ДОДАТОК А
ПРОЕКТ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення права на надання правової допомоги)

___________________________________________________________

З метою посилення правових гарантій надання в Україні правової допомоги Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

1. До Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, – 2003, - № 40 – 44, – Ст. 356):

пункт 1 частини 2 статті викласти в редакції «укладення правочинів, зокрема договорів»;

частину 3 ст. 22 після слова «якщо» доповнити застереженням «…потерпілий в установленому законом порядку доведе їх наявність та розмір»:

частину 2 ст. 208 після слів «юридичною особою» доповнити словами «…, а також правочини з фізичними особами, у яких фізична особа є споживачем» – далі за текстом;

у статті 243 ЦК України викласти у редакції:

«Стаття 243 Професійне представництво

1. Професійним представником є особа, яка відповідно до її правового становища і перебування на визначені законом посаді чи у силу професійного обов’язку постійно та самостійно є представником при здійсненні цивільних прав та виконанні цивільних обов’язків та захисті порушених прав і охоронюваних законом інтересів.

2. Повноваження професійного представника підтверджується посадовим чи службовим посвідченням, витягами із відповідних реєстрів, копією письмового договору між професійним представником та його клієнтом – особою, які він представляє та/або довіреністю.

3. Професійне представництво одночасно кількох клієнтів допускається, якщо нема конфлікту їх прав і охоронюваних інтересів за згодою цих клієнтів та у інших випадках і порядку, що передбачені законом.

4. Комерційне представництво, як різновид професійного представництва, та його особливості встановлюються законом та посадовими інструкціями таких представників.

5. Особливості представництва адвокатів та інших захисників визначається законом та/або договором на надання правової допомоги»

статтю 535 ЦК України доповнити новою ч. 2 такого змісту: «При відшкодуванні фізичній особі завданого збитку його сума пропорційно збільшується відповідно до рівня інфляції на момент відшкодування такого збитку».

Відповідно ч. 2 цієї статті вважати ч. 3.

У статті 614 ЦК України :

у частині 1 виключити слова «якщо інше не встановлене договором або законом»

доповнити ч. 4 у такій редакції: «Правочини про обмеження розміру відповідальності за договором, в якому кредитором є фізична особа як споживач, є нікчемними»

статтю 633 ЦК України, у її ч.1 після слів «роздрібна торгівля» доповнити словами «побутове обслуговування, надання правової допомоги».

ІІ. У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 27. – Ст. 282):

п.11 ст. 20 викласти у редакції « передавати свої повноваження помічнику чи іншому адвокату, якщо законом чи договором про надання правової допомоги не передбачене інше». Відповідно п. 11 у нинішній редакції стає п. 12 цієї статті.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення права на надання правової допомоги)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення права на надання правової допомоги)» розроблено в ході проведення дисертаційного дослідження на виконання концепції реформи правоохоронної діяльності та посилення гарантів прав людини з метою гармонізації законодавства України з законодавством Європейського Союзу для забезпечення гарантування права споживачів на інформацію.2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акту є посилення гарантій належного надання правової допомоги адвокатами при здійсненні їх професійної діяльності шляхом посилення їх цивільно-правової відповідальності при наданні такої допомоги на основі договорів.

Законопроект регулює цивільні відносини між адвокатами та їх клієнтами при наданні правової допомоги на підставі договорів про надання правової допомоги і визначає правовий порядок притягнення їх до цивільно-правової відповідальності в разі порушення їх зобов’язань .

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Міжнародна конвенція «Про правову допомогу в правових відносинах по цивільним, сімейним і кримінальним справам» (Кишинів, 7 жовтня 2002 р.), Конституція України, Цивільний кодекс України, закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про захист прав споживачів», та інші нормативно-правові акти.4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту акту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.5. Позиція зацікавлених органів

Проект Закону України потребує погодження із Мінфіном, та Мін'юстом .6. Регіональний аспект

Проект акту не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.61. Запобігання дискримінації.

У проекті акту відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська дискримінаційна експертиза не проводилась.7. Запобігання корупції

У проекті акту відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, у зв'язку з чим громадська антикорупційна експертиза не проводилась.8. Громадське   обговорення

Проект акту розміщено в рукописі дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук в мережі Інтернет для громадського обговорення.9. Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується соціально-трудової сфери, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України є регуляторним та охоронним актом, який матиме позитивний вплив на якість надання правової допомоги адвокатами.Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу. Реалізація державної політики з надання правової допомоги.

Відсутні

Інтереси суб'єктів

Створення правових та організаційних засад запобігання зловживанням зі сторони адвокатів, посилення гарантії клієнтів адвокатів.

Відсутні

Інтереси осіб

Визначення правового становища, посилення гарантій належного виконання адвокатами зобов’язань перед їх клієнтами

Відсутні

101. Вплив реалізації акту на ринок праці

Реалізація акту не впливає на ринок праці та зайнятість населення.11. Прогноз результатів

Реалізація положень законопроекту дозволить:

створити результативний механізм надання правової допомоги;

зменшити можливість зловживань зі сторони адвокатів;

приведе у відповідність договірну відповідальність адвокатів із положеннями ЦК України

Прийняття законопроекту є частиною процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері надання правової допомоги та якості правової допомоги населенню.


1 Термін засади є збірним і легальним, що широко використовується актами чинного законодавства, але не розкритий ними як правове явище.

2 В цивільному праві здебільше йдеться про майнову відповідальність, яка взагалі чому упущена.

3 Юридична клініка – це формування, яке створюється для правозахисної і правопросвітницької діяльності та функціонує на базі вищого навчального закладу  (ІІІ – IV рівня акредитації, що здійснює підготовку спеціалістів за напрямком «Право»), за ініціативою вищого навчального закладу (чи громадської організації у співпраці з вищим навчальним закладом), до складу якого входять студенти, викладачі, фахівці-практики.

4 У практиці майже кожного адвоката віднайдеться випадок коли допущені ним помилки при представництві свого клієнта негативно вплинули на внутрішнє переконання судді та винесене рішення суддею було не відповідне характеру та наслідкам допущеного правопорушення.

5 Відзначимо некоректність висловлення чи правовий нігілізм.

Примітка. Такий підхід спричиняє певне здивування саме тому. що пеня виступає у вигляді штрафу чи пені. Відповідно мова або йде про загальне яким є неустойка. Або про його форми – штраф та пеню.

6 На наш погляд, може бути свобода лише волевиявлення, а свободу волі відслідкувати складно і майже не можливо.

7 З цього приводу до Конституційного Суду у січні 2016 р.звернувся С.А. Панасюк з проханням розтлумачити положень ч.1,3 ст. 6 Закону „Про адвокатуру та адвокатську діяльність“, які передбачають необхідність наявності повної вищої юридичної освіти в особи, яка хоче стати адвокатом. Законом України «Про вищу освіту» поняття "повної вищої освіти" скасовано. Також визначається, що необхідний для отримання статусу адвоката стаж роботи в галузі права це стаж роботи за спеціальністю після здобуття особою повної вищої юридичної освіти. Свого часу Рада адвокатів України надавала роз'яснення з цього питання, визначивши, що особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціальністю «правознавство» не може бути адвокатом .

У заяві звернуто увагу, що відповідні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, керуючись Законом про адвокатуру, продовжують вимагати наявності повної вищої юридичної освіти та підтверджуючих документів для можливості здачі необхідних іспитів особою, яка хоче займатись адвокатською діяльністю.

Заявник вважає, що ці факти без тлумачення КСУ можуть стати приводом для корупції та обмеження

права осіб, які мають намір здати кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.8 Майже всіма законопроектами правове становище адвокатів було розширене чи уточнене.

9 Колєсніков О.М. Здійснення цивільних прав адвокатами при наданні ними послуг клієнтам за чинним законодавством України //Вісник національного університету внутрішніх справ. –2006. –№ 36. – С. 359-364.; Колєсніков О. М. Правова природа договору з надання правової допомоги //Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 37. – С. 280-286 .

Примітка. Фізична чи юридична особа, що здійснюють діяльність у сфері права чи займаються іншою юридичною діяльністю в цій статті умовно бути іменуватися суб’єктом, який здійснює приватну юридичну практику.

10 Цей приклад, як і більшість інших запозичені із власної адвокатської практики та відомої практики колег із Харківської колегії адвокатів

Примітка. Допущеним до справи адвокат може лише тоді, коли він укладе договір і стане представником.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка