Міністерство освіти і науки УкраїниСкачати 229.48 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір229.48 Kb.
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

голова Приймальної комісії

_________________ проф. І.Є. Цепенда

„__” __________ 2016 р.

П Р О Г Р А М А
фахового вступного випробування з

Психології


для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

за спеціальністю

053 Психологія
на основі ступеня бакалавра при прийомі на навчання у 2016 році

Розглянуто та схвалено

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № _ від „_” _______ 2016р.

Івано-Франківськ — 2016ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою вступного випробування з “Психології” є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 053, Психологія при прийомі на навчання на основі ступеня бакалавра до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2016 році.

Програма містить основні питання з Психології та перелік рекомендованої літератури.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для вступного випробування.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Загальна психологія»
1. Значення положень Платона про «ідеї» та «Царство Ідей» для становлення наукової психології. Психологічна сутність абстрагування і поняття.

2. Значення християнського морального вчення для становлення наукової психології.

3. Основний психологічний зміст концептів cogito ergo sumР. Декарта, tabula rasaДж. Локка і esse est percipiДж. Берклі.

4. Значення вчення Ї. Прохазки для становлення наукової психології.

5. Основний психологічний зміст вчення І.М. Сєчєнова про функції нервової системи і психіки, зворотний зв’язок, центральне гальмування, «мозкову машину» та її «придатки».

6. Основний психологічний зміст вчення І.П. Павлова про сигнальний зв’язок (умовний рефлекс) і В.М. Бєхтєрєва про сполучний рефлекс.

7. Екстирпації (руйнування) різних ділянок мозку, електроенцефалограма (ЕЕГ), ефекти вживлених електродів і психотропних речовин як свідчення зв’язку мозку і психіки.

8. Основні функції нижнього, середнього та верхнього відділів головного мозку людини. Функціональна специфіка лівої і правої півкуль мозку.

9. Свідомість людини. Основні складові свідомості: понятійні (дискурсивні) знання, самосвідомість, цілепокладання, ставлення. Несвідомі і підсвідомі феномени у психіці людини.

10. Увага. Види, властивості і функції уваги.

11. Відчуття. Рецептор. Аналізатор. Перекодування в аналізаторі. Модальність відчуттів. Синестезія.

12. Екстероцептивні відчуття. Дистантні і контактні відчуття.

13. Інтероцептивні відчуття. Органічні і пропріоцептивні відчуття.

14. Сила подразника та інтенсивність відчуття. Пороги відчуттів. Чутливість органу чуття. Закон Бугера-Вебера. Закон Вебера-Фехнера.

15. Адаптація відчуттів. Сенсибілізація. Прості, основні і складні відчуття. Інерція відчуттів.

16. Предметність (об’ємність) перцептивного відображення (сприймання) та її фактори: перспективне скорочення, перекривання, розподіл світла й тіней, відблиски і контрасти, повітряна перспектива, руховий паралакс.

17. Структурність перцептивного відображення (сприймання) та її фактори: перепади світла й тіней та забарвлень, близькість, подібність, плавність, неперервність, завершеність, простота, симетричність, прегнантність.

18. Атрибутивність і цілісність перцептивного відображення (сприймання).

19. Константність, конструктивність і вибірковість сприймання. Перцептивна модель.

20. Уява. Уявлення. Фантазія.

21. Психологічна сутність інтелекту і мислення.

22. Наочно-дійове мислення. Сенсомоторний інтелект.

23. Наочно-образне мислення.

24. Дискурсивне (словесно-логічне) мислення. Зв’язки мислення і мовлення.

25. Асоціативні комплекси (синкретичні образи), псевдопоняття за Л. Виготським. Трансдукція за В. Штерном. Словотворення і словесний символізм за О. Потебнею.

26. Мисленнєві операції: аналіз і синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, означення.

27. Теоретичне, формальне і творче мислення.

28. Пам’ять. Види і процеси пам’яті (мнемічні).

29. Емоції та їх види. Настрої. Афект. «Вегетативна буря». Емоційна складова стресу.

30. Вищі почуття: моральні, релігійні, національно-патріотичні (почуття етнічної ідентичності), естетичні, екологічні.

31. Особистість як психологічний феномен. Біологічна, соціальна і духовна природа особистості.

32. Темперамент особистості.

33. Задатки і здібності особистості.

34. Конституційно-антропометричні концепції Е. Кречмера і У. Шелдона.

35. Авторитарний тиск на особистість. Конформізм і його види. «Втеча в Натовп».

36. «Втеча від Свободи». «Гонитва за Ідолами». (За Е. Фроммом).

37. Соціально-психологічні механізми взаємовпливу і взаєморозуміння: інтеракція, переконування, навіювання, емоційне зараження, ідентифікація, емпатія, рефлексія. Референтність, авторитет, авторитарність особистості.

38. Основний психологічний зміст духовності, моральності, совісті особистості.

39. Психологія віри в Бога і християнської любові. Психологія «розумного егоїзму».

40. Характер особистості.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / М.Й. Варій. – К.: «Центр учбової літератури», 2012.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологи: Информационно-методическое пособие к курсу «Психология человека» / М.В.Гамезо, И.В.Домашенко, . – М.: Педагогическое общество России, 2001.

3. Максименко С.Д., Зайчук В.О., Клименко В.В. та ін. Загальна психологія: Підручник / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко; за ред. С.Д.Максименка. – Вінниця: «Нова книга», 2004.

4. Москалець В.П. Зоопсихологія і порівняльна психологія: Підручник / В.П. Москалець. – К.: «Центр учбової літератури», 2014.

6. Москалець В.П. Психологія особистості: Навчальний посібник / В.П. Москалець. – К.: «Центр учбової літератури», 2013.

7.Москалець В.П. «Загальна психологія» Курс лекцій длястудентів спеціальності «Психологія». Матеріали для самостійного опрацювання. Івано-Франківськ. 2015 рік.(електроний варіант у бібліотеці)

8. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навчальний посібник / П.А.М’ясоїд. – К.: Вища школа, 2004.

9. Савчин М.В. Загальна психологія: Посібник / М.В.Савчин. – К.: «Академвидав», 2011.

10.Москалець В.П. «Загальна психологія» Курс лекцій длястудентів спеціальності «Психологія». Матеріали для самостійного опрацювання.Івано-Франківськ. 2015 рік.ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Основи психологічного консультування»
1.Визначення, мета та завдання психологічного консультування.

2.Психологічне консультування як вид психологічної допомоги. Історія його виникнення.

3.Специфічні особливості та види психологічного консультування.

4.Поняття про консультативний контакт і його особливості в різних психотерапевтичних напрямах.

5.Перенесення та контрперенесення в консультуванні: визначення, риси, причини, значення.

6.Загальна характеристика невербальних засобів консультативної взаємодії. Техніка дзеркального відображення невербальної поведінки клієнта.

7.Значення невербальної поведінки клієнта для консультативного процесу.

8.Поведінкові ознаки позитивного та негативного ставлення клієнта в консультативному контакті.

9.Особливості організації роботи психологічної консультації.

10. Фізичні компоненти консультативної взаємодії (обстановка психологічної консультації, структурування терапевтичного простору та часу).

11. Умови та чинники ефективності процесу консультування.

12. Морально-етичні принципи та відповідальність психолога-консультанта.

13. Основні вимоги до особистості консультанта. Модель ефективного консультанта.

14. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта. Зміст поняття «синдром вигорання» та способи його запобігання.

15. Особливості професійної підготовки психолога-консультанта. Професійно значущі риси консультанта.

16. Психологічний зміст понять: «скарга клієнта», «психологічний запит», «проблема клієнта».

17. Характеристика процесу консультування: оптимальна часова тривалість консультативних зустрічей (з урахуванням віку клієнтів), загальна кількість зустрічей, інтервал між бесідами тощо.

18. П’ятикрокова модель інтерв’ю: етапи, завдання консультанта, психотехнічне забезпечення.

19. Еклектична модель консультативного процесу, за Б.Е. Гілландом: завдання та психотехнічне забезпечення.

20. Методи впливу і вислуховування та їх функції в структурі консультативного процесу.

21. Загальна характеристика основних технік психологічного консультування.

22.Особливості застосування психометричних методів у практиці психологічного консультування.

23.Особливості консультування тривожних клієнтів. Значення механізмів психологічного захисту.

24.Особливості консультування «немотивованих» клієнтів.

25.Особливості консультування у випадку смерті близької людини.

26.Особливості консультування клієнтів, що пережили розлучення.

27.Особливості консультування клієнтів з депресіями і суїцидальними намірами.

28.Особливості консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів.

29.Елементи класичного психоаналізу в практиці психологічного консультування: процедури, техніки, опір та опрацювання механізмів психологічного захисту.

30. Значення та функції захисних механізмів для процесу саморегуляції клієнта.

31. Характеристика консультативного процесу в руслі аналітичної психології К.Юнга. Вербальні й невербальні методи аналітично зорієнтованого психологічного консультування.

32. Особливості застосування юнгіанської піскової терапії.

33. Основні поняття, психотехнічні прийоми та методи індивідуальної психології А.Адлера.

34. Поведінкове консультування: мета, особливості консультативного контакту, технічне забезпечення.

35. Гештальт-консультування: основні поняття, мета та психотехнічне забезпечення.

36. Трансактний аналіз: основні поняття, мета, сучасні психотехніки.

37. Раціонально-емотивне поведінкове консультування. Застосування АВС-схеми у практиці психологічного консультування.

38. Клієнт-центроване консультування. Характеристика недирективних методів роботи з клієнтами.

39. Особливості консультування клієнтів з екзистенційною проблематикою, за Р. Меєм, І. Яломом, В. Франклом.

40. Прикладна логотерапія: техніки і методи.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Адлер А. Индивидуальная психология / А.Адлер // История зарубежной психологии. 30-60-е годы ХХ в.) / под ред.П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1986.

 2. Адлер А. Лекции по аналитической психологии // А. Адлер. – М. : Рефлбук, К. : Ваклер, 1996.

 3. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии / А.Адлер. – М : Когнито-Центр, 2002. – 220 с.

 4. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А.Адлер. – М. : Мысль, 1993.

 5. Айви А.Е. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство / А.Е. Айви, М.Б. Айви, Л. Саймэн-Даунинг. – М., 1999.

 6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э.Берн. – СПб.: Лениздат, 1992. – 400 с.

 7. Берн Э. Развитие Я-концепции и воспитание / Э.Берн. – М. : Прогресс, 1986.

 8. Берн Э. Секс в человеческой любви / Э.Берн. – М. : Прогресс, 1990.

 9. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия / Э.Берн. – СПб. : Лениздат, 1994.

 10. Биркхойзер-Оэри Сиббил. Мать : Архетипический образ в волшебных сказках / Сибилл Биркхойзер-Оэри ; [пер. с англ.]. – М. : Когито-Центр, 2006. – 255 с. (Юнгианская психология).

 11. Булюбаш И.Д. Руководство по гештальт-терапии / И.Д. Булюбаш. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2004. – 768 с. (Сер. : Золотой фонд психотерапии).

 12. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: навчальний посібник / С.В. Васьківська. – К.: Четверта хвиля, 2004.

 13. Гулдинг М.Психотерапия нового решения. Теория и практика / М.Гулдинг, Р.Гулдинг. - М.: Класс, 1997.

 14. Джин Шинода Болен. Богини в каждой женщине. Новая психология. Архетипы богинь / Джин Шинода Болен ; [пер. с англ. И. Старых]. – М. : ОООИздательский дом «София», 2006. – 272 с.

 15. Дрейкус-Фергюссон Е. Введение в теорию Альфреда Адлера / Е. Дрейкус-Фергюссон. – Минск, 1995.

 16. Калина Н.Ф. Основы юнгианского анализа сновидений / Н.Ф. Калина. – К. : Академвидав, 2005.

 17. Каліна Н.Ф. Психотерапія : підручник / Н.Ф. Каліна. – К. : Академвидав, 2010. - 288 с.

 18. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия / Р.Кочюнас. – М. : Академический Проект; ОППЛ, 2003.

 19. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч.посіб. // С.Б. Кузікова. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

 20. Лазарус А. Мысленным взором: Образы как средство психотерапии / А.Лазарус. — М.: Не­зави­симая фир­ма “Класс”, 2000. — 144 с.

 21. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать душевное здоровъе / Р. Мэй. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 256 с.

 22. Невис Э. Организационное консультирование. Гештальт-метод / Э.Невис.- СПб. : Издательство Пирожкова, 2001.

 23. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р.Нельсон-Джоунс. – СПб : Издательство Питер, 2000.

 24. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учеб. для студ. вузов / Р.С. Немов. – М. : Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 78 - 80.

 25. Нолл Р.Х.А. Тайная жизнь Карла Юнга : [текст] / Ричард Нолл ; [пер. с англ. В.И. Менжулин]. – М. : Рефл-Бук ; К. : Ваклер, 1998. – 432 с. (Серия «Актуальная психология»).

 26. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва на ін. Підручник. К. : Либідь, 2003.

 27. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації : Монографія / Л.Е. Орбан-Лембрик. –Чернівці : Книга-ХХІ, 2009. – 528 с.

 28. Перлз Ф. Гештальт-семинары / Ф.Перлз. – М. : Пресс, 1998.

 29. Перлз Ф. Практика гештальт-терапии / Ф.Перлз. М.: Ин-т общегуманит. Исследований, 2001.

 30. Перлз Ф. Практикум по гештальттерапии / Ф.Перлз, П. Гудмен, Р.Хефферлин. – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2001.

 31. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам / А. Пиз. – М. : Изд-во Эксмо, 2006. – 288 с.

 32. Польстер И.. Интегрированная гештальт-терапия: Контуры теории и практики / И.Польстер, М.Польстер. – М.: Класс, 2001.

 33. Психотерапевтичний практикум. Випуск 1. Класичний психоаналіз / Редактор-упорядник З.С.Карпенко. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004.

 34. Роджерс К. Взгляд на психотерапию: Становление человека / К. Роджерс. – М.: Прогресс-Универс, 1994.

 35. Роджерс К. Клиент-центрированная терапия / К. Роджерс. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1997

 36. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы / К.Р. Роджерс. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 143-283.

 37. Сара Ф. Файн Первичная консультация : Установление контакта и завоевание доверия / Сара Ф. Файн, Пол Г. Глассер ; пер. с англ. – М. : Когито-Центр, 2003. – 238 с.

 38. Сидоренко Е.В. Терапия и тернинг по Альфреду Адлеру / Е.В. Сидоренко. – СПб. : Питер Пресс, 2000.

 39. Степанов О.М. Психологічна енциклопедія // О.М. Степанов. – К. : Ніка-Центр, 2006.

 40. Стюарт Я.Современный трансактный анализ / Я.Стюарт, В.Джонс. – СПб.: Социально-психологический центр, 1996.

 41. Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування. – К.: Главник, 2004.

 42. Тихонравов Ю.В. Экзистенциальная психология. Учебное-справочное пособие / Ю.В. Тихонравов. – М. : ЗАО «Бизнес-школа», Интел-Синтез, 1998. – 238 с.

 43. Трач Р. Гуманістична психологія : Антологія : В 3-х т.: навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл. //Трач Р., Г.Балл. – К . : Унів.вид-во ПУЛЬСАРИ, 2001.

 44. Франкл В. Психотерапия на практике / В.Франкл. – СПб . : Ювента, 1999.

 45. Франкл В.Э. Основы логотерапии. Психотерапия и религия / В.Франкл. – СПб . : Речь, 2000.

 46. Фрейд З. Введение в психоанализ : Лекции / З. Фрейд ; авторы очерка о Фрейде Ф.В. Бассин и М.Г. Ярошевский. – М. : Наука, 1989. – 456 с. – (Серия «Классика науки»).

 47. Фрейд З. Влечения и их судьба / З. Фрейд. – М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 432 с. (Серия «Антология мудрости»).

 48. Фрейд З. О клиническом психоанализе. Избранные сочинения / З. Фрейд. – М. : Медицина, 1991. – 288 с.

 49. Фрейд З. Тотем и табу : сб. / З. Фрейд. – М. : Олимп; ООО «Издательство АСТ-ЛТД; 1998. – 448 с.

 50. Фройд З. Вступ до психоаналізу / Зігмунд Фройд ; [пер. з нім. П. Таращук]. – К. : Основи, 1998. – 709 с.

 51. Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследование и применение). – СПб.: Питер Пресс, 1997. – С. 105 – 160.

 52. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція // І.М. Цимбалюк. - К. : Ваклер, 2007.

 53. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник // В.Б. Шапар. – К. : Ваклер, 2008.

 54. Шоттенлоэр Г.Рисунок и образ в гештальттерапии / Шоттенлоэр Г. – СПб. : Питер Пресс, 2001.

 55. Экзистенциальная психология / Под ред. Р.Мея // Экзистенция / Под ред. Р.Мея, Э.Энджела, Г.Элленбергера. – М.. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001.

 56. Эллис А. Гуманистическая психотерапия: Рационально-эмоциональный подход // А. Эллис. – СПб. : Сова, 2002.

 57. Юнг К.Г. Аналитическая психология (Тавистокские лекции). – СПб.: Питер Ком, 1994.

 58. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии / И.Ялом. – СПб. : Питер, 2000. – 640 с.

 59. Інформаційні ресурси:

 60. http://www.glavnyk.com.ua//www.glavnyk.com.ua

 61. http://www.test.vin.com.ua/

 62. http://www.psi.lib.ru/

 63. http://www.psychologi-online.ru/lit/obzorf.htm

 64. www.gestalt.sp.ru

 65. www.existentialtherapy-easteurope.lt

 66. http://institut.smysl.ru

 67. http://www.intik.lib.ru


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Вікова психологія»


 1. Предмет, завдання, структура та методи вікової психології.

 2. Методологічні проблеми вікової психології.

 3. Поняття про розвиток, дозрівання і ріст.

 4. Принципи, закономірності, критерії та фактори психічного розвитку.

 5. Поняття про вік. Основні підходи та критерії вікової періодизації (К. Бюлер, Б. Заззо, П.П. Блонський, З. Фройд, Л. Кольберг, Е. Еріксон, Ж. Піаже, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін та ін.).

 6. Передумови виникнення дитячої психології як самостійної науки (І.Ф. Герберт, К.Д. Ушинський, У. Джеймс, Г. Мюнстенберг, В. Прейєр та ін.).

 7. Виникнення та розвиток вікової психології на початку XX століття (Ст. Холл, Е. Мейман, Д. Селі, В. Штерн, Е. Клапаред, К. Бюлер, Ш. Бюлер та ін.).

 8. Біологічний підхід до розвитку (теорія рекапітуляції Ст. Холла, теорія дозрівання А. Гезелла, етологічна теорія К. Лоренца).

 9. Психодинамічний підхід до розвитку (теорія психосексуального розвитку З. Фройда, психосоціальна теорія Е. Еріксона).

 10. Біхевіористський підхід до розвитку (теорія оперантного зумовлення Б. Скіннера, соціально-когнітивна теорія А. Бандури).

 11. Когнітивно-генетичний підхід до розвитку (теорія розвитку дитячого інтелекту Ж. Піаже, теорія обробки інформації).

 12. Контекстуальний підхід до розвитку (культурно-історична теорія Л.С. Виготського, теорія екологічних систем У. Бронфенбреннера).

 13. Теорія конвергенції В. Штерна.

 14. Теорія морального розвитку Л. Кольберга.

 15. Теорії розвитку у вітчизняній психології (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, О.В. Запорожець, Б.Г. Ананьєв, П.Я. Гальперін, А.В. Петровський, Д.Б. Ельконін, Г.С. Костюк та ін.).

 16. Взаємозв’язок навчання та розвитку особистості: основні концепції (Е. Торндайк, Ж. Піаже, Л.С. Виготський).

 17. Пренатальний ріст та розвиток дитини. Вплив зовнішнього середовища на пренатальний розвиток дитини. Криза народження.

 18. Психологічна характеристика періоду новонародженості. Розвиток орієнтації в оточуючому світі (сенсорний та перцептивний розвиток) у немовлячому віці.

 19. Когнітивний розвиток у немовлячому віці. Поняття про знаково-символічну функцію свідомості.

 20. Криза першого року життя. Центральні психологічні новоутворення немовлячого періоду.

 21. Особливості пізнавальної сфери в ранньому віці: сприймання, увага, пам’ять, мислення. Якісні і кількісні характеристики словникового запасу дітей раннього віку.

 22. Становлення Я-концепції у ранньому віці. Криза 3-х років: симптоми, шляхи подолання.

 23. Загальна характеристика психічного розвитку дошкільника.

 24. Гра як провідна діяльність і основний рушій розвитку в дошкільному дитинстві.

 25. Соціалізація та розвиток особистості у дошкільному віці. Ідентифікація та его-ідентичність.

 26. Готовність дитини до навчання у школі: основні критерії. Криза семи років.

 27. Навчання та когнітивний розвиток у молодшому шкільному віці. Причини та шляхи подолання шкільної неуспішності.

 28. Розвиток емоційно-вольової та мотиваційної сфер у молодшого школяра.

 29. Особливості психічного та особистісного розвитку в підлітковому віці. Моральний розвиток у підлітковому віці (Л. Кольберг, Л.І. Божович).

 30. Теоретичні підходи до проблеми підліткової кризи (Ст. Холл, Е. Шпрангер, В. Штерн, Ш. Бюлер, Е. Еріксон, Ж. Піаже, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін).

 31. Акцентуації характеру в підлітковому віці.

 32. Чинники психічного розвитку в ранній юності. Внутрішня позиція і формування життєвих планів.

 33. Особистісне та професійне самовизначення в ранній юності. Етапи становлення професійного самовизначення.

 34. Психосоціальний розвиток у період ранньої дорослості.

 35. Професійна підготовка та вибір професійного шляху у ранньому дорослому віці.

 36. Сім’я і батьківство. Гендерна рівність, прийняття гендерних ролей та стратегії сімейного виховання.

 37. Середня дорослість: особливості емоційного та когнітивного розвитку.

 38. Причини та наслідки кризи середнього віку.

 39. Загальна характеристика періоду пізньої зрілості. Старіння: фізіологічні, психологічні та соціальні причини.

 40. Особистісний та соціальний розвиток у похилому віці. Екзистенційна криза: шляхи подолання.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Психология развития. / Под ред. А. К. Болотовой и О. Н. Молчановой / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова.. — М: ЧеРо, 2005. – 524 с.

 2. Вікова психологія /За ред Г. С. Костюка. – К: Радянська школа, 1976.

 3. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Каравелла, 2001. – 416 с.

 4. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2003. — 512 с.

 5. Кайл Роберт Детская пссихология: Тайны психики ребенка. СПб.: прайм-Еврознак, 2002. – 416 с.

 6. Крейг Грейс Психология развития. –СПб: Изд-во “Питер”, 2000. – 992 с. – Серия “Мастера психологии”.

 7. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. -М: ТЦ "Сфера",2001. – 464 с.

 8. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. – М : Изд-во МГУ, 1997.

 9. Психология развития: Учебник для студентов высш. психол. и пед. учеб. заведений; Под. ред Т.Д. Марцинковской. - М.: "Академия", 2000. – 352 с.

 10. Психология человека от рождения и до смерти. /Под общ. Ред. А.А. Реана. – СПб: прайм-Еврознак, 2001. – 656 с. (Серия “Психологическая энциклопедия”).

 11. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія Навчальний посібник. – Дрогобич: "Відродження", 2001. – 287 с.

 12. Сапогова Е. Е. Психология развития человека: Учебное пособие / Е. Е. Сапогова. – М. Изд.: Аспект Пресс, 2005. – 460 с.

 13. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. – М.: Школа-Пресс, 1995. — 384 с. – С

 14. Чернобровкина, С.В. Психология развития и возрастная психология: учебно-методическое пособие / С.В. Чернобровкина. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 128 с.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Cоціальна психологія»

1. Предмет і завдання соціальної психології.

2. Місце соціальної психології у системі наукового пізнання.

3. Поняття «соціально-психологічного простору», «соціально-психологічних явищ» та «соціально-психологічної реальності» у соціальній психології.

4. Ознаки сучасної соціальної психології.

5. Функції соціальної психології.

6. Основні методи соціальної психології.

7. Етапи становлення української соціальної психології.

8. Статус особистості у структурі міжособистісних відносин. Складові статусу особистості: авторитет, престиж. Поняття «позиція особистості».

9. Поняття соціалізації особистості. Соціалізація як інкультурація. Соціалізація як інтерналізація. Соціалізація як адаптація. Соціалізація як конструювання соціальності.

10. Критерії соціалізованості особистості. Ресоціалізація особистості.

11. Стадії соціалізації.

12. Соціальні інститути соціалізації. Засоби соціалізації (традиційний, інституційний, міжособистісний, рефлексивний, стилізований).

13. Чинники та механізми соціалізації (наслідування, навіювання, соціальна фасилітація, чутки, інтеріоризація, рефлексія тощо). Форми соціалізації (цілеспрямована і стихійна).

14. Теорії соціалізації: біогенетичний, соціогенетичний, соціоекологічний (У. Бронфенбреннер), психоаналітичний підходи.

15. Сучасні теорії соціалізації (когнітивізм, ситуаціонізм, конструктивізм).

16. Види соціалізації: політична, економічна, статево-рольова.

17. Механізми соціальної регуляції поведінки: зовнішні і внутрішні; соціальні норми, соціальні установки (аттитюди), цінності, ціннісні орієнтації.

18. Девіантна поведінка: неузгодженість поведінки соціальним нормам і цінностям. Фактори девіантної поведінки. Теорія Е. Дюркгейма, Р. Мертона, культурологічні теорії (Т. Селліна, У. Міллера).

19. Поняття внутрішньоособистісного конфлікту. Специфіка, показники.

20. Типологія внутрішньоособистісних конфліктів. Причини виникнення внутрішньоособистісних конфліктів.

21. Поняття «атракція» (потяг), соціальна фасилітація, соціальна інгібіція, конформність підпорядкування, когнітивна реінтеграція як форми соціального впливу. Експерименти С. Мілгрема.

22. Теорії когнітивної відповідності (теорія структурного балансу Ф. Хайдера, комунікативних актів Т. Ньюкома, когнітивного дисонансу Л. Фестігнера, конгруентності Ч. Осгуда і П. Таненбаума).

23. Соціально-психологічні характеристики малої групи.

24. Класифікація малих груп.

25. Динаміка групоутворення.

26. Лідерство і керівництво. Стилі лідерства і керівництва.

27. Прийняття рішень. Різновиди особистісних профілів рішень.

28. Нормативна поведінка. Групові норми.

29. Груповий конформізм.

30. Нонконформна поведінка.

31. Групові рішення. Групомислення.

32. Поняття «соціально-психологічного клімату колективу». Показники СПК та чинники успішності міжособистісних стосунків у колективі.

33. Групова сумісність і згуртованість. Визначення індексу згуртованості групи.

34. Стадії формування згуртованої групи. Ознаки згуртованості.

35. Конфлікти. Типи конфліктів: між особистістю і групою, внутрігрупові, міжгрупові. Функції конфліктів.

36. Способи і методи подолання конфліктів. Шляхи вирішення конфліктів. Стратегії поведінки у конфліктній ситуації.

37. Великі групи. Суттєві ознаки великих груп. Структура великих груп. Види великих груп.

38. Метод соціометрії у вивченні міжособистісних відносин у групі.

39. Поняття про міжособистісні стосунки: соціальні стосунки, формальні і неформальні взаємини, соціальний контроль, офіційні взаємини, особистісні стосунки. Теорія «людських відносин» Е. Мейо.

40. Роль як реалізація статусу і позиції особистості. Соціальна роль. Класифікації ролей (Дж. Міда, Т. Парсонса, Дж. Морено).
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева М., - 2000.

 2. Андриенко Е. В. Социальная психология / Е. В. Андриенко [Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений]. – М., 2000. 264 с.

 3. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія / М. Н. Корнєв - К., 1995.

 4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик : [Посібник]. - К. : Академвидав, 2003. – 448 с.

 5. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик [Підручник] : у 2-х кн. Кн.1 Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. : Либідь, 2004. – 576 с.

 6. Орлов А. Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека / А. Б. Орлов // Вопросы психологии. – 1995. – №2. — С. 5-19.

 7. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2010. — 794 с.

 8. Савчин М. В. Соціальна психологія / М. В. Савчин – Дрогобич, 2000.

 9. Семичнко В. А. Гендерні особливості самосприйняття студентів у контексті соціально-психологічних суспільних відносин / В. А. Семичнко / Соціальна психологія, 2009. - №2. – С. 143-151.

 10. Социальная психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. завдений / А. Н.Сухов, А. А.Бодалев, В. Н.Казанцев и др. / Под ред А. Н.Сухова, А. А. Деркача. – М. : Издательский цент «Академия», 2001. – 600 с.

 11. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани – Ростов н / Д: «Феникс», 2002. – 544 с.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання вступних випробувань здійснюються за 10-бальною шкалою і регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

«Відмінно» (9-10 балів) – у відповідях чітко простежується вміння аналізувати, диференціювати, узагальнювати інформацію, оцінювати факти, події, оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень. Абітурієнт опирається у знаннях не тільки на навчальні підручники, посібники, але й оперує матеріалом сучасних наукових досліджень (аналіз статей) та першоджерел.

«Добре» (7-8 балів) сформовані вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати інформацію. Дано правильну відповідь на всі питання, можливі незначні неточності. Відповідь може носити переважно репродуктивний характер, немає цілісності у сприйнятті матеріалу, існують неточності у трактуванні понятійного апарату.

«Задовільно» (5-6 балів) існують прогалини у знаннях. Відповіді неповні, не чіткі, простежується невміння інтегрувати матеріал. Абітурієнт не дає відповіді на всі питання білету.

«Незадовільно» (1-4 бали) відповідь фрагментарна, відсутнє вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати інформацію, мінімальний рівень репродуктивних знань, нема відповідей на допоміжні питання.Голова комісії _____________ (Шкраб'юк Вероніка Степанівна)

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка