Міністерство освіти І науки україни таврійський державний агротехнологічний університет критерії оцінювання показників рейтингу кафедр тдатуСторінка1/4
Дата конвертації19.05.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЙТИНГУ КАФЕДР ТДАТУ

Розглянуто та схвалено

методичною радою ТДАТУ

протокол № 4

від «17» грудня 2013р.
Перезатверджено

методичною радою ТДАТУ

Протокол № 4

від 17.03.2015

МЕЛІТОПОЛЬ 2015

Критерії оцінювання показників рейтингу кафедр Таврійського державного агротехнологічного університету /Кюрчев В.М., Скляр О.Г.,
Ломейко О.П., Надикто В.Т., Халіман І.О., Подшивалов Г.В., Рижков А.О.,
Грицаєнко І.М., Андрущенко М.В., Рогач Ю.П. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013.

Критерії оцінювання показників рейтингу кафедр Таврійського державного агротехнологічного університету розроблено відповідно до методики рейтингового оцінювання діяльності кафедр Таврійського державного агротехнологічного університету затвердженою на засіданні методичної ради університету (протокол №3 від 19.11.2013р.)


Авторський колектив:

Кюрчев В.М. – ректор університету, к.т.н., професор

Скляр О.Г. – перший проректор, к.т.н., доцент

Ломейко О.П. – проректор з НПР, к.т.н., доцент

Надикто В.Т. – проректор з НР, д.т.н., член-кор. НААН, професор

Халіман І.О. – проректор з НПРЗВ, к.б.н., доцент

Рижков А.О. – проректор з НП та міжнародної діяльності, к.т.н, доцент

Подшивалов Г.В. – директор інституту ПО та дорадництва

Андрущенко М.В. – голова профспілкового комітету

Рогач Ю.П. – зав. кафедрою ОП та БЖ, к.т.н., професор

Грицаєнко І.М. – помічник ректора з ОВР і студентських справ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ ректора університету

від 14.04.2015 року № 107-ОДНАВЧАЛЬНА РОБОТАпп

Найменування показника

Норматив

(бали)

Критерії оцінювання показниківНаявність затвердженого плану роботи кафедри та усіх протоколів засідань кафедри і методичних семінарів

-15

(при відсутності) • наявність затвердженого плану роботи кафедри на звітний навчальний рік;

 • наявність у плані необхідних розділів;

 • відповідність плану і звіту кафедри за навчальний рік.

 • наявність на кафедрі протоколів усіх засідань відповідно до плану

Бали за план роботи кафедри не надаються. У разі відсутності плану роботи кафедри або невідповідність вказаним критеріям кафедра отримує «мінус» 15 балів від загальної кількості балів з навчальної роботи)Виконання індивідуальних планів викладачів (за середнім показником рейтингу викладачів кафедри)

100*(сер. рейтинг викл. каф.)

 • відповідність годинного навантаження у індивідуальному плані викладача положенню про нормування часу;

 • фактичне виконання індивідуального плану викладача;

 • врахування рейтингу професорсько-викладацького складу кафедри. (наявність індивідуального плану та рейтингу викладача обов’язкова)Кількість навчально-методичних комплексів дисциплін, які відповідають вимогам Положення про НМКД та наявні в бібліотеці (перевіряється деканом і головою методичної комісії факультету до проведення рейтингування) * «/»

до 30 (1НМКД)

 • наявність НМК з дисципліни
  (10 балів);

 • відповідність складових комплексу типовій та робочій програмам та вимогам Положення про НМКД (10 балів);

 • наявність НМКД в електронній базі бібліотеки університету (10 балів)Кількість навчально-методичних комплексів дисциплін, які не відповідають вимогам Положення про НМКД або відсутні у бібліотеці (перевіряється деканом і головою методичної комісії факультету до проведення рейтингування) * «/»

до -30 (1НМКД)

 • відсутність НМК з дисципліни на кафедрі (-10 балів);

 • невідповідність складових комплексу типовій та робочій програмам та вимогам Положення про НМКД (-10 балів);

 • відсутність НМКД в електронній базі бібліотеки університету (-10 балів)Кількість нових навчально-методичних комплексів з дисциплін, розроблених на кафедрі за навчальний рік (тільки при введені нових дисциплін в навчальному плані) *

До 20

(1компл.) • при розробці у звітному навчальному році НМК з дисциплін, які вперше введені або будуть введені у навчальний процес додатково додається до 20 балів за кожний комплекс при відповідності критеріїв п.3Кількість розробленого за навчальний рік методичного забезпечення (затверджені в установленому порядку) * «/»

10

(1 ум. а.а.) • наявність нового розробленого методичного забезпечення з дисципліни, затвердженого методичною комісією у навчальному році;

 • оформлення переліку методичних вказівок у додатку відповідно до вимог оформлення бібліографії (додаток 1).

 • при розрахунку балів визначається загальна сума сторінок усіх затверджених у навчальному році методичних вказівок, визначається їх загальна кількість в умовних авторських аркушів (поділом на 16) і отримана кількість ум.а.а. помножується на 10 балів. (1 ум.а.а. – 16 сторінок формату А4 надрукованих шрифтом 14 через 1 інтервал)Кількість діючих тестових електронних баз з дисциплін в науково-методичному центрі університету* «/»
Кількість відсутніх або недіючих тестових електронних баз з дисциплін в науково-методичному центрі університету* «/»

10

(1 електронна тестова база з дисципліни)


-10 при відсутності електронної тестової бази з дисципліни

 • попередня перевірка у НМЦ наявності тестових баз з дисциплін згідно реєстру дисциплін кафедри;

 • наявність 4 варіантів тестових завдань з дисципліни та ключів до них, введені в електронну базу науково-методичного центру;

 • 10 балів надається за кожну електронну базу в незалежності від кількості навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, на яких вона використовується

у разі відсутності, невідповідності вимогам або неможливості введення тестових завдань з дисциплін в електронну базу науково-методичного центру університету «мінус» 10 балів за кожний тестовий комплексНаявність і навчальна робота філій кафедр у навчальному році (у відповідності до Положення про філію)*

до 50 (1філ.)

 • повнота відповідності створеної філії кафедри Положенню про філію кафедри (10 балів);

 • наявність документації (розклад занять, накази, розпорядження тощо), яка підтверджує використання філії кафедри у навчальному процесі звітного року (40 балів)

Якщо вказана кафедрою філія не використовується при проведенні навчальних занять студентів згідно розкладу – бали не надаються)Наявність і робота методичного кабінету

до 25

 • наявність на кафедрі спеціалізованого методичного кабінету
  (20 балів);

 • наявність бібліографії у методичному кабінеті (5 балів)Наявність договорів і паспортів сучасних баз виробничих практик, які використовувалися у навчальному році (у відповідності до наказів з практичної підготовки) *

30 балів

(1 виробнича практика) • наявність усіх затверджених договорів в навчальному році і оформлених паспортів баз практик вказаних у наказі на виробничу практику

 • бали надаються тільки за виробничу практику студентів. Навчальні, переддипломні, науково-дослідні практики не враховуються.

У разі відсутності хоча б одного діючого договору або паспорту на студента вказаного в наказі бали не нараховуютьсяОрганізація та проведення кафедрою конференції за підсумками практики *:

- міжрегіональної

- університетської


20

10 • Документація (протокол, стаття, фото тощо), що підтверджує проведення конференції на кафедрі за підсумками практик (5 балів);

 • наявність збірника тез доповідей конференції (5 балів);

 • присутність на конференції представників баз практик, виробничників і фахівців відповідної галузі (10 балів).Кількість надрукованих підручників за навчальний рік з грифом МОН або МАП та продовольства України *

200 (1підр.)

 • наявність переліку надрукованих підручників за навчальний рік з грифом МОН або Мінагрополітики та продовольства України, оформленого у відповідності до вимог оформлення бібліографії (додаток 1);

 • наявність надрукованого оригінала або копії підручника, рік видання якого відповідає звітному н.р.

(200 балів надається при виконанні усіх вказаних критеріїв)Кількість надрукованих навчальних посібників за навчальний рік з грифом МОН або Мінагрополітики та продовольства України *

150 (1посіб.)

 • наявність переліку надрукованих навчальних посібників за навчальний рік з грифом МОН або Мінагрополітики та продовольства України, оформленого у відповідності до вимог оформлення бібліографії (додаток 1);

 • наявність надрукованого оригінала або копії навчального посібника, рік видання якого відповідає звітному н.р.

(150 балів надається при виконанні усіх критеріїв)Кількість надрукованих підручників, навчальних посібників за навчальний рік (без грифу або рекомендовані рішенням Вченої ради з обов’язковим ІSBN)

50

(1видання) • наявність надрукованого оригінала або копії підручника або навчального посібника, рік видання якого відповідає звітному н.р., який не має грифу або рекомендований рішенням Вченої ради з обов’язковим ІSBN, та використовується в нав. процесіКількість виданих кафедрою методичних збірників у навчальному році

20

(1 мет. зб.) • наявність надрукованого оригінала методичного збірника, виданий кафедрою у звітному навчальному році (затверджений методичною комісією факультету)Кількість опублікованих статей методичного характеру за навчальний рік * «/»

10

(1стат.)


 • наявність переліку надрукованих статей методичного характеру, оформленого у відповідності до вимог оформлення бібліографії (додаток 1);

 • наявність оригінала або копії статей методичного характеру, рік видання яких відповідає звітному навчальному року.

(10 балів надається за кожну статтю при виконанні усіх
критеріїв)
Використання ЕОМ в навчальному процесі: «/»

∑ бал.

Визначається спеціальною комісією під керівництвом начальника центру інформаційних технологій

– кількість лекцій з елементами комп‘ютерного супроводу (презентаційні, мультимедійні, анімаційні) *

1

(лекція)


 • наявність електронних версій лекцій з елементами комп‘ютерного супроводу та їх відповідність робочій програмі з дисципліни.

презентація – це інформаційний інструмент, який дозволяє донести до цільової аудиторії інформацію про об‘єкт у зручній формі. Представляє собою поєднання тексту, гіперпосилань, графіки, анімації, відео та звуку.

мультимедіа – це взаємодія візуальних і аудіоефектів під управлінням ПЗ, які об‘єднують текст, звук, графіку, фото і відео з можливістю інтерактивної взаємодії з нею.

анімація – це комп‘ютерна імітація рухів за допомогою зміни об‘єктів або показу послідовних зображень з фазами руху.

– кількість лекцій з елементами комп‘ютерного супроводу (презентаційні, мультимедійні, анімаційні) *

- розроблено за навчальний рік

- оновлено за навчальний рік

10 (лекція)

2 (лекція)


– кількість лабораторних, практичних, семінарських занять з елементами комп‘ютерного супроводу (презентаційні, мультимедійні, анімаційні) *

- розроблених за навчальний рік

- оновлено за навчальний рік


5 (1робота)

2 (1робота) • наявність електронних версій лабораторних, практичних, семінарських робіт з елементами комп‘ютерного супроводу та їх відповідність робочій програмі з дисципліни.

- кількість тестових комплексів дисциплін, що використовуються у навчальному процесі (база тестового комплексу дисципліни)

1 бал

(20 тестових питань) • наявність електронної тестової бази з дисципліни (відповідно до затвердженого тестового комплексу).

Один бал надається за кожні 20 тестових питань в базі, якщо електронна тестова база використовується при тестуванні студентів

– кількість програмних засобів та Web-додатків (навчальних, контролюючих, розрахункових) *

5

(1 прогр.) • демонстрація програмних засобів та Web-додатків та їх відповідність робочій програмі з дисципліни.

програмні засоби – це набір алгоритмів, реалізованих за допомогою якої-небудь мови програмування.

Web-додаток – це клієнт-серверне застосування з використанням у якості клієнта браузер, а сервер у якості Web-сервера, яке імітує роботу настільного застосування.

– кількість програмних засобів та Web-додатків навчальних, контролюючих, розрахункових), які розроблені на кафедрі за навчальний рік *

до 20

(1 прогр.)– кількість інформаційно-довідкових систем, баз даних, які використовуються в начальному процесі *

1

(1 прогр.) • демонстрація наявних інформаційно-довідкових систем, баз даних та їх відповідність робочій програмі з дисципліни.

інформаційно-довідкова система – це інформаційна система, в основі якої лежить база даних і яка має набір інструментів для автоматизованої обробки довідкової інформації.

база даних – це спільно використовуваний набір логічно зв'язаних даних, а також опис цих даних, призначений для задоволення інформаційних потреб організації.

– кількість інформаційно-довідкових систем, баз даних, які розроблені на кафедрі за навчальний рік *

до 10

(1 прогр.)– кількість інтерактивних засобів (навчальних, контролюючих, розрахункових), розроблених на кафедрі за навчальний рік *

до 10

(1 засіб) • демонстрація наявних інтерактивних засобів та їх відповідність робочій програмі.

інтерактивні засоби (використання програмних засобів без явних елементів програмування), мають на увазі активну взаємодію користувача з розробленим продуктом.Кількість електронних On-line підручників, розроблених за навчальний рік *

- систематична підтримка і оновлення підручника (додатково)до 100 (1підр.)
+10

 • демонстрація наявних електронних On-line підручників та їх відповідність вимогам та робочій програмі з дисципліни.

 • У разі систематичної підтримки і оновлені підручника додатково додається 10 балів за кожен підручникКількість електронних навчальних курсів з дисципліни, розроблених за навчальний рік*

- систематична підтримка і оновлення ЕНК (додатково)30

(1ЕНК)
+7 • наявність ЕНК з дисципліни на навчально-інформаційному порталі ТДАТУ.

 • відповідність Положенню про ЕНК;

(30 балів надається за кожний ЕНК при виконанні усіх критеріїв)

 • При систематичній підтримці і оновлені ЕНК додатково додається 7 балів за кожен курсКількість виготовлених наочних стендів за навчальний рік (відповідно до критеріїв)*

до 15 (1стенд)

 • наявність стенду зміст якого відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. Якщо стенд є загально інформаційним і не відноситься до навчальної дисципліни – бали не нараховуються;

 • основними критеріями стенду є якість та розмір

 • стенд повинен бути виготовлений на планшеті з твердим покриттям, мати естетичний вигляд з використанням сучасних технологій та матеріалів

 • бали нараховуються в залежності від формату стенду в розрахунку 15 балів за розмір формату А1 при відповідності вище вказаних критеріїв. Якщо формат менший або більший бали нараховуються еквівалентно вказаному розміруКількість діючих лабораторних установок або мобільної техніки, що використовується в навчальному процесі *«/»

5

(1 лаб. уст.) • наявність діючої лабораторної установки або мобільної техніки з обов’язковим методичним забезпеченням робочого місця лабораторної роботи відповідно до робочої програми дисципліниКількість нових лабораторних установок, запроваджених у навчальний процес за навчальний рік *

20

(1лаб. уст.)наявність нових розроблених лабораторних установок запроваджених у навчальний процес за навчальний рік з обов’язковим методичним забезпеченням робочого місця лабораторної роботи відповідно до робочої програми дисципліни

(20 балів за кожне розроблене місце обладнане відповідним лабораторним устаткуванням)Кількість загальноуніверситетських олімпіад з дисципліни, проведених на кафедрі в поточному році *

5

(1олім.)


 • наявність звіту про проведення предметної олімпіади на кафедріПідготовка кафедрою студентів до незалежного заміру знань студентів (дистанційне он-лайн тестування з напрямів підготовки)

20

 • бали нараховуються деканом факультету відповідно до участі кафедриПеремога студентів у незалежному замірі знань студентів (он-лайн тестування з напрямів підготовки, тестування Агрохолдінг Мрія):

- 1 місце

- 2 місце

- 3 місце


30

2010

 • бали нараховуються деканом факультету в залежності від зайнятого місця відповідно до участі кожної кафедриКількість студентів, підготовлених викладачами кафедри до участі олімпіадах у навчальному році *

- Міжнародних

- Всеукраїнських (ІІ, ІІІ етапів)

- регіональних, обласних


15 (1особа)

10 (1особа)

5 (1особа) • бали нараховуються за кожного студента, що приймав участь у вказаних олімпіадах при наявності підтверджуючого документу (довідка, сертифікат, диплом, грамота тощо)Кількість переможців олімпіад у навчальному році, підготовлених викладачами кафедри *

- Міжнародних

- Всеукраїнських (ІІ, ІІІ етапів)

- регіональних, обласних45 (1особа)

30 (1особа)

10 (1особа) • бали нараховуються за кожного студента, що здобув перемогу у вказаних олімпіадах при наявності підтверджуючого документу (диплом)

Студенти, що отримали перемогу у додаткових номінаціях олімпіади не враховуютьсяОбсяг фінансових надходжень до університету від навчальної діяльності кафедри у навчальному році *

3

(за 1 тис.) • прибуток від додаткової навчальної діяльності кафедри (курси, робочі професії тощо) за даними планово-економічного відділу університету.Кількість залучених погодинно до навчальної роботи провідних виробничників та науковців*

20

(1особа)


 • перелік залучених погодинно до навчальної роботи провідних виробничників та науковців;

 • наявність звітної документації про залучення провідних виробничників та науковців до навчальної роботи (наказ, погодинна оплата)

 • виробничники або науковці, які є співробітниками університету або сумісниками кафедри не враховуються)

(20 балів надається за кожну залучену особу при виконанні усіх

критеріїв)Кількість штатних НПП, які є авторами та співавторами чинних типових навчальних програм з дисципліни затверджених НМК або затверджених стандартів вищої освіти (ОКХ,ОПП, засоби діагностики) у навчальному році *

30

(1прогр.) • перелік штатних НПП, які є авторами та співавторами чинних типових навчальних програм з дисципліни затверджених НМК у навчальному році;

 • наявність оригіналу або копії типової навчальної програми з дисципліни, затвердженої НМК або затверджених стандартів вищої освіти

(30 балів надається за кожного НПП при виконанні усіх критеріїв)
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка