Міністерство освіти і науки України Сумський державний університетСторінка1/5
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
2726 МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

до вивчення дисципліни "Технологічні

основи нафто- i газопереробки"

для студентів спеціальності 6.090220 "Обладнання хімічних

виробництв i підприємств будівельних матеріалів"

денної та заочної форм навчанняСуми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологічні основи нафто- i газопереробки" для студентів спеціальності 6.090220 „Обладнання хімічних виробництв i підприємств будівельних матеріалів”/Укладачі: В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 50 с.


Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ)


З М І С Т


С.
Вступ……………………………………………………..

4

1

Мета і завдання вивчення дисципліни “Технологічні

основи нафто- i газопереробки”…………………………


5

1.1

Мета вивчення дисципліни………………………....

5
1.2

Завдання вивчення дисципліни……………………..

5
1.3

Місце дисципліни у навчальному процесі…………

6

2

Загальні рекомендації щодо вивчення курсу…………..

8

3

Види навчальної роботи та їх роль у процесі вивчення курсу………………………………………………………

12

3.1

Лекції, мета і завдання проведення лекцій……........

12
3.2

Мета та завдання проведення практичних занять…

13
3.3

Індивідуальна робота студентів……………….........

14
3.4

Підсумковий контроль знань…………......................

14

4

Програма дисципліни “ Технологічнi основи

нафто- i газопереробки.......................................................


15


5

Зміст навчального матеріалу курсу……………………...

17
5.1

Лекційний матеріал (аудиторні заняття )…………..

17
5.2

Теми практичних занять і самостійних робіт……...

18
5.3

Розрахункові роботи (самостійна робота

студентів)......................................................................


19

5.4

Карта модульно-рейтингового контролю знань

студентів……………………………………………………….....


19


6

Питання для самопідготовки (екзаменаційні)………......

20

7

Варіанти завдань розрахункових робіт………………….

23
7.1

Розрахунок і вибір апарата повітряного

охолодження….............................................................


23

7.2

Розрахунок і підбір трубчастої печі………………...

30
7.3

Розрахунок і вибір колони стабілізації……………..

36

8

Методичне забезпечення навчального процесу………...

42
8.1

Основна навчальна література..................…………..

42
8.2

Додаткова рекомендована література........................

43
Додаток А…………………………………………………

45


ВСТУП
В Україні багато років існує нафтовидобувна і нафтопереробна промисловість, яка зосереджена в західних регіонах. Останнім часом і в східних регіонах України на основі відкритих тут запасів нафти і попутних газів побудовані і діють нафтопереробні (НПЗ) і газопереробні (ГПЗ) заводи і комбінати. У зв'язку з цим виникла необхідність вести підготовку фахівців, здатних обслуговувати, експлуатувати, конструювати і виготовляти обладнання для газо- і нафтопереробних заводів.

Складовою частиною планової професійної підготовки фахівців є вивчення ряду дисциплін технологічного циклу, серед яких важливе місце займає курс "Технологічні основи нафто- і газопереробки" (ТОНГП).

Навчальна дисципліна " Технологічні основи нафто- і газопереробки" належить до спеціальних дисциплін і вивчається студентами денної і заочної форм навчання зі спеціальності 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" за спеціалізацією 6.090220.01/б - машини та апарати нафтогазопереробних виробництв.

Вивчення дисципліни складається з таких видів навчальної роботи:

- лекції і консультації із найбільш складних розділів курсу;

- самостійне вивчення матеріалу з навчальних посібників і методичної літератури;

- виконання практичних робіт;

- виконання розрахункових робіт;

- контроль обсягу і ступеня засвоєння матеріалу курсу, який реалізується на заняттях, консультаціях, заліках та іспитах.

На основі отриманих знань студенти будуть підготовлені до вивчення дисциплін "Технологічне обладнання нафтопереробних виробництв" і "Технологічні лінії і комплекси нафто- і газопереробних виробництв".

Ці методичні вказівки стануть у пригоді студентам 4–го курсу денної і 5-го курсу заочної форм навчання під час самостійного вивчення дисципліни.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГIЧНI ОСНОВИ НАФТО- І ГАЗОПЕРЕРОБКИ”
  1. Мета вивчення дисципліни

Дисципліна " Технологічні основи нафто- і газопереробки " є основною дисципліною, що завершує навчальний процес підготовки фахівців зі спеціальності 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" за спеціалізацією 6.090220.01/б - машини та апарати нафтогазопереробних виробництв.

У навчальному процесі щодо даної дисципліни передбачені теоретичні (лекції), практичні та індивідуальні заняття. На основі знань, які отримані студентами під час вивчення курсу, виконується комплексний курсовий проект за спеціальністю.

Ця дисципліна є спеціальною інженерною дисципліною, викладання якої має на меті таке: дати студентам знання основ видобутку і транспортування нафти і газу на переробні підприємства, основних фізичних і фізико-хімічних властивостей нафти, газів і нафтопродуктів, основ первинної і вторинної переробки нафти (способів перегонки нафти, технологічних схем процесів переробки), основ переробки попутних і природних газів, технологічних схем очищення і переробки попутних і природних газів, загальнозаводського господарства газо- і нафтопереробних заводів; навчити розв'язувати практичні задачі з визначення параметрів процесу і підбору обладнання, навчити розраховувати та проектувати апарати для реалізації основних процесів нафто- та газопереробних виробництв. На практичних заняттях закріплюються отримані теоретичні знання.
  1. Завдання вивчення дисципліни

Завданням дисципліни ТОНГП є вивчення теоретичних і кінетичних закономірностей основних процесів нафтогазопереробних виробництв, оволодіння методами розрахунку матеріальних і теплових потоків для окремих апаратів або установок, стандартними методиками для визначення фізико-хімічних властивостей нафти і нафтопродуктів та складання блок-схем технологічних стадій переробки нафти і газу, принципами підбору та розрахунку основного технологічного обладнання для комплектування установок переробки нафти і газу.

У результаті вивчення дисципліни ТОНГП студент ПОВИНЕН ЗНАТИ:

- основи процесів підготовки сировини (нафти і газу) до первинної переробки;

- основні властивості нафти, газу і товарних нафтопродуктів;

- основні процеси первинної і вторинної переробки нафти;

- основні процеси і установки переробки нафтових і природних газів;

- основні технологічні процеси виробництва нафтопродуктів.

У результаті вивчення дисципліни ТОНГП студент ПОВИНЕН УМІТИ:

- свідомо застосовувати одержані знання при виборі і розробці технологічних схем установок для переробки нафти і газу;

- складати рівняння матеріальних і теплових балансів для окремих апаратів або установок;

- розраховувати на основі рівнянь матеріальні і теплові потоки (кількість сировини, продуктів, теплоносіїв);

- проводити вибір обладнання для проведення основних типових процесів;

- обґрунтовувати ухвалені технічні рішення і публічно їх захищати.


1.3 Місце дисципліни у навчальному процесі
Дисципліна "Технологічні основи нафто- і газопереробки" має спеціальну інженерну спрямованість і базується на знаннях, уміннях і навичках, які одержані при вивченні таких дисциплін:

1 Хімія. Хімічна символіка, атомно-молекулярне вчення і хімічні елементи. Розрахунки за формулами атомних і молекулярних мас. Концентрації речовин у газових, рідких і твердих складних сумішах та їх розрахунок. Кінетична теорія газів і рідин. Органічна хімія.

2 Вища математика. Диференціальне та інтегральне обчислення. Складання та розв'язання диференціальних рівнянь. Математичне моделювання. Методи математичної теорії ймовірностей. Математична статистика.

3 Нарисна геометрія і креслення. Виконання ескізів обладнання, креслень основних технологічних схем.

4 Фізика. Фізичні величини, їх розмірності, співвідношення між основними одиницями вимірів, фізичні константи. Фізичні властивості ідеальних і реальних газів. Кінетична теорія газів. Фізичні властивості рідин. Енергетичні властивості речовин. Властивості газів і рідин залежно від температури і тиску.

5 Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Основи прикладної гідравліки, гідростатика, рівняння гідростатики. Переміщення рідин насосами, продуктивність, напір і витрата потужності. Основні параметри та характеристики насосів. Конструкції насосів. Переміщення і стиск газів, термодинамічні основи процесів стиснення газів. Конструкції вентиляторів, газодувок і компресорів.

6 Фізична хімія. Рівновага у газовій (паровій) і рідкій фазах, основні закони рівноваги – закони Генрі, Рауля, Дальтона. Властивості сумішей газів і рідин. Гетерогенні рівноваги, фізико-хімія поверхневих явищ.

7 Опір матеріалів. Основні показники міцності матеріалів. Розрахунки різних конструкцій машин i обладнання на міцність, час роботи.

8 Процеси і апарати хімічних виробництв. Моделювання процесів і апаратів. Основні критерії подібності. Гідромеханічні, теплові і масообмінні процеси і обладнання, теоретичні основи процесів теплообміну, перегонки, ректифікації, абсорбція, адсорбції, екстракції. Конструкції теплообмінників, ректифікаційних і абсорбційних колон, екстракторів.

2 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
Під час вивчення курсу "Технологічні основи нафто- і газопереробки" студентам денної та заочної форм навчання необхідно керуватися наведеними нижче рекомендаціями:

1 Спеціальна інженерна дисципліна "Технологічні основи нафто- і газопереробки" містить велику кількість спеціальних тем і розділів, що послідовно розвиваються, і оволодіння навчальним матеріалом буде успішним за умови систематичної самостійної поетапної роботи відповідно до поданої нижче програми курсу.

2 Вивчення курсу складається з таких навчальних елементів:

а) оглядового лекційного матеріалу, що читається висококваліфікованими викладачами випускової кафедри;

б) практичних занять, проведених під керівництвом викладача кафедри або філії кафедри;

в) самостійного вивчення матеріалу курсу з підручників, навчальних посібників і методичних вказівок;

г) самостійного розв'язання задач і прикладів із кожної теми курсу;

ґ) самостійного виконання розрахункових робіт;

д) індивідуальних консультацій викладачів з окремих складних тем;

е) складання іспиту.

Графік вивчення дисципліни за семестрами та обсяг аудиторних занять подані в табл. 1.

3 Самостійне вивчення курсу з підручників і навчальних посібників повинно супроводжуватися стислим вибірковим конспектуванням матеріалу, кресленням ескізів і розрахункових схем установок та обладнання, а також демонстраційних прикладів, розв'язанням контрольних задач. Для контролю самопідготовки у даних методичних вказівках наведені контрольні питання, які є одночасно питаннями, що виносяться на іспит.

4 Студент повинен знати і вміти пояснити фізичну суть процесу та роботу обладнання, основні теоретичні положення і закони стосовно до конкретних апаратів, будову та принцип роботи основного технологічного обладнання. Знання та уміння скористатися отриманими знаннями перевіряються на іспиті.

Таблиця 1Форма

навчання


Курс

Семестр

Аудиторні заняття

Самостійна робота

РР

(к-сть)


Іспит,

залік


лекцiя

практичні

заняття


лабораторні роботи

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Денна

4

7

40

30

-

70

92

3

Іспит

Заочна

5

9

16

4

-

20

-

2

Іспит

5 Поточний контроль самостійної роботи студентів із вивчення тем і розділів курсу перевіряється за допомогою модульного контролю (перелік питань, що виносяться на модульний контроль знань для студентів денної форми навчання, наведено наприкінці методичних вказівок) та розрахункових робіт, які є обов'язковими для студентів заочної форми навчання.

Розрахункові роботи виконуються в окремому зошиті або на зброшурованих аркушах формату А4.

Заголовний (титульний) аркуш розрахункових робіт повинен мати написи такого змісту:

- розрахункова робота №…з курсу “ Технологічні основи нафто- і газопереробки ”;

- студента денної (заочної) форми навчання 4-го (5-го) курсу, групи ХМ…, (ХМЗ…), прізвище, ім'я, по батькові, залікова книжка №….

Вихідні дані для виконання розрахункових робіт вибираються відповідно до варіантів, які складаються із останніх трьох цифр залікової книжки (кожній із цифр варіанта в таблиці вихідних даних до розрахункових робіт відповідає певний параметр у цих методичних вказівках).

Методика й основні розрахункові рівняння для виконання розрахункових робіт викладені в [4, 12], а вихідні дані - у методичних вказівках (у розділі 7).

Розрахункові роботи складаються з описової і розрахункової частин, висновків щодо роботи і списку літератури.

Розпочинаючи виконання розрахункової роботи, студент вибирає номер завдання на контрольну роботу відповідно до номера своєї залікової книжки і переписує в зошит умову задачі з початковими даними для розрахунку. Потім необхідно вивчити відповідні розділи теоретичної частини курсу з рекомендованої літератури і відповісти на контрольні питання. Після цього слід розібрати приклади і самостійно розв’язати декілька задач з даного розділу підручника.

Тільки після цього можна розпочинати виконання розрахункової роботи.

На першому етапі виконання роботи необхідно нарисувати ескіз установки або апарата і нанести на нього початкові дані: напрям потоків, масові (об'ємні) витрати, температури, концентрації, швидкості руху середовища та ін.

За кожним з етапів розрахунку необхідно пояснити, що розраховується і на базі яких розрахункових рівнянь і залежностей.

На всі розрахункові рівняння, які вперше трапляються, необхідно наводити посилання, з якого джерела узято рівняння і що означають вхідні в нього величини. Посилання на однакові формули наводяться один раз, під час запису формули другий раз посилання дається вже на номер формули в розрахунковій роботі.

Після підставлення величин у розрахункове рівняння в єдиній системі одиниць вимірювання (обов'язкове в системі СІ) роблять розрахунки і дають результат обчислення із зазначенням розмірності одержаної величини.

Наприклад, теплове навантаження апарата повітряного охолодження

, кВт,

де - витрата дистиляту, кг/год; Нп, Нк - початкова і кінцева питома ентальпія дистиляту дизельного палива, кДж/кг.

До списка літератури включають всі літературні джерела, на які зроблені посилання в записці пояснення. Зазначаються прізвище, ініціали авторів, повна назва джерела, видавництво, а також рік видання і кількість сторінок.

Наприклад, Мамедов Б.Б.Технологічні розрахунки процесів переробки нафти та газу: навчальний посібник/Б.Б. Мамедов. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. - 246 с.

Всі рисунки, які наводяться в тексті, графіки, таблиці повинні бути виконані акуратно, мати номер і назву.

Наприклад: Рисунок 1 - Розрахункова схема апарата повітряного охолодження.

Розрахункові роботи повинні виконуватися студентом самостійно і подаватися вчасно, вони рецензуються викладачем і зараховуються у випадку їх правильного виконання. Зарахована робота разом із рецензією повертається студентові. До заліку допускаються студенти заочної форми навчання, що виконали розрахункову роботу.

6 На іспиті студент зобов'язаний подати викладачеві зараховану розрахункову роботу. На основі цих матеріалів і відповідей на контрольні питання оцінюються знання студентів.

7 Студенти, що не мають навчальної заборгованості з усіх дисциплін навчального плану, допускаються до складання державного іспиту на ступінь бакалавра. Перелік екзаменаційних питань державного іспиту на ступінь бакалавра охоплює всі основні розділи курсу і містить перелік додаткових питань з основних спеціальних дисциплін.
3 ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ЇХ РОЛЬ

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ


3.1 Лекції, мета і завдання проведення лекцій
Лекція є однією з найважливіших форм викладання навчальної дисципліни i читається провідними викладачами кафедри, які досконало знають дисципліну, займаються науковою роботою, вміють підсумовувати інформацію наукового характеру, яка публікується у технічній літературі, використовувати отримані знання у практичній роботі зі студентами.

Метою проведення лекції є системний та послідовний виклад навчальної дисципліни у стислій та доступній для сприйняття студентами формі.

Завданням викладача є зрозуміле та чітке викладення студентам суті питання за короткий проміжок часу, а саме: основних процесів нафтогазопереробних виробництв, методів розрахунку матеріальних і теплових потоків для окремих апаратів або установок.

Змістовна лекція повинна розвивати технічне мислення студента, навички творчості, стимулювати до більш глибокого вивчення та оволодіння дисципліною, використання знань у практичній діяльності для своєї успішної роботи.

У результаті засвоєння матеріалу, поданого на лекції, студент повинен ЗНАТИ:

- основи добування і транспортування нафти і газу на переробні підприємства;

- основи процесів підготовки сировини (нафти і газу) до первинної переробки;

- основні властивості нафти, газу і товарних нафтопродуктів;

- основні процеси первинної і вторинної переробки нафти;

- основні процеси і установки переробки нафтових і природних газів;

- основні технологічні процеси виробництва нафтопродуктів.

- склад загальнозаводського господарства газо- і нафтопереробних заводів.3.2 Мета та завдання проведення практичних занять
Практичні заняття мають на меті закріплення теоретичних знань, набуття навичок при використанні отриманих знань для розв'язання конкретних навчальних i практичних задач.

У результаті роботи на практичних заняттях студент повинен ЗНАТИ:

- основні фізичні процеси, на яких ґрунтується функціонування технологічних ліній нафтогазопереробних виробництв;

- методи розрахунку основних технологічних процесів та апаратів нафтогазопереробних виробництв;

- методи визначення основних геометричних розмірів машин та апаратів нафтогазопереробних виробництв;

УМІТИ:


- свідомо застосовувати одержані знання при виборі і розробці технологічних схем установок для переробки нафти і газу;

- користуватися стандартними методиками для визначення фізико-хімічних властивостей нафти і нафтопродуктів;

- складати рівняння матеріальних і теплових балансів для окремих апаратів або установок;

- розраховувати на основі рівнянь матеріальні і теплові потоки (кількість сировини, продуктів, теплоносіїв);

- складати блок-схеми технологічних стадій переробки нафти і газу;

- підбирати і розраховувати основне технологічне обладнання для проведення основних типових процесів для комплектування установок переробки нафти і газу;

- розробляти конструктивне оформлення машин та апаратів;

- розраховувати і вибирати необхідні для роботи установок матеріальні і енергетичні ресурси (повітря, вода, пара, паливо, електроенергія та ін.).

- обґрунтовувати ухвалені технічні рішення і публічно їх захищати.

3.3 Індивідуальна робота студентів
Під час вивчення дисципліни студенти денної та заочної форм навчання самостійно розв'язують задачі з окремих тем курсу і виконують розрахункові роботи з розрахунку установок апаратів в їх складі, допоміжного обладнання. Індивідуальна робота зі студентами проводиться під керівництвом викладача, її завданням є надання методичної допомоги у вигляді консультацій під час вирішення незрозумілих питань. У кінцевому підсумку метою індивідуальної роботи є поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок, розвиток уміння самостійно вирішувати порівняно нескладні інженерні завдання та використовувати методичні вказівки і спеціальну літературу (державні стандарти, довідники).

Відповідно до навчального робочого плану виконують розрахункові роботи з визначення основних технологічних показників обладнання та підбирання апаратури нафтогазопереробних виробництв.


3.4 Підсумковий контроль знань
Підсумковий контроль знань проводиться в період зимової (7-й семестр для денного відділення та 9-й семестр для заочного відділення) сесії у вигляді заліку та іспиту і під час складання державного іспиту на ступінь бакалавра зі спеціальності 6.090220.

Перелік питань, що виносяться на екзамен, наведено у розділі 6 методичних вказівок.Деякі питання курсу входять до переліку екзаменаційних питань державного іспиту. Перелік екзаменаційних питань державного іспиту подано в окремих методичних вказівках.
4 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАФТО- І ГАЗОПЕРЕРОБКИ"
Частина 1. Властивості нафти та нафтопродуктів. Первинна та вторинна переробка нафти

Вступ. Мета й завдання дисципліни. Загальні відомості про нафту, попутні й природні гази. Роль нафти й газу в сучасному світі. Походження й умови залягання нафти й газу. Основні нафтогазоносні райони в Україні й Росії, запаси нафти й газу. Видобуток нафти й газу на промислах, збір, обробка й підготовка їх на промислах, зберігання й транспортування нафти й газу на переробні підприємства.

Тема 1. Загальні відомості про фізико-хімічні властивості нафти й нафтопродуктів. Класифікація нафти й нафтопродуктів. Фракційний і хімічний склад нафти. Хімічна й технологічна класифікація нафти. Фізичні властивості нафти й нафтопродуктів (щільність, молекулярна маса, в'язкість, теплоємність, теплота випару, температури застигання, кристалізації, спалаху, запалення, самозапалювання), їх визначення. Хімічні властивості нафти й нафтопродуктів (елементний, вуглеводневий і фракційний склад). Мінеральні компоненти нафти й домішки. Методи аналізу нафти й нафтопродуктів.

Тема 2. Первинна переробка нафти. Процеси первинної переробки нафти, продукти первинної переробки. Технологічні стадії процесів первинної переробки. Проста й складна перегонка, перегонка з водяною парою й під вакуумом. Технологічні стадії дво- і триступінчастої випарної перегонки нафти.

Тема 3. Вторинна переробка нафти. Процеси вторинної переробки нафти, продукти поглибленої переробки. Термічні процеси переробки: термокрекінг, піроліз, газофракціонування, коксування. Термокаталітичні процеси переробки нафти: каталітичний крекінг, каталітичний риформінг, синтез. Гідрогенізаційні процеси: гідроочищення, гідрокрекінг. Технологічні стадії термічних і термокаталітичних процесів переробки нафти.
Частина 2. Очищення світлих нафтопродуктів. Підготовка вуглеводневих газів до газофракціонування

Тема 4. Процеси й технологічні стадії очищення світлих нафтопродуктів. Ректифікація: вакуумна, екстрактивна, сольова. Рідинна екстракція, застосування вибірних розчинників. Сорбційні й каталітичні методи очищення, характеристики каталізаторів і адсорбентів. Хімічні методи очищення.

Тема 5. Природні й попутні нафтові гази. Хімічна й фракційна сполука природних й попутних нафтових газів, методи визначення сполуки газів. Розрахунок фізичних властивостей газових сумішей. Застосування газів. Показники якості продукції газопереробних заводів: товарні гази, фракції легких вуглеводнів, зріджені гази, стабільний конденсат.

Тема 6. Способи, процеси й технологічні стадії переробки газів. Осушення газів у сепараторах і рідких поглиначах, властивості рідких поглиначів. Абсорбційне очищення й осушення газів. Регенерація поглиначів. Очищення й осушення кислих газів і газів, що містять сірку. Очищення газових конденсатів. Адсорбційне очищення газів. Регенерація адсорбентів.
Частина 3. Переробка вуглеводневих газів

Тема 7. Процеси й технологічні стадії низькотемпературної переробки газів. Підготовка газів до низькотемпературної переробки. Низькотемпературна сепарація, низькотемпературна конденсація з використанням холодильних циклів, низькотемпературна конденсація з ізоентропійним холодильним циклом. Стабілізація газових конденсатів.

Тема 8. Переробка нафтових газів. Газофракціонування, сірчанокислотне й фтористоводневе алкілування.

Тема 9. Загальнозаводське господарство газо- і нафтопереробних заводів. Прийом, зберігання й відвантаження товарних нафтопродуктів. Тепло- і енергопостачання заводу. Загальнозаводські комунікації, водопостачання, заводська каналізація. Інші служби заводу. Техніка безпеки й охорона навколишнього середовища.
5 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ
5.1 Лекційний матеріал (аудиторні заняття)

Таблиця 2№ пор. лекції

пор.


модуля

Розділи та перелік питань, які вивчаються на лекції

Кількість годин

СРС

(д/в)


Рекомендована література (питання для самостійної роботи)

д/в

з/в

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Вступ

4

0,5

4

[1, 2, 25, 26, 28]

2
Загальні відомості про фізико-хімічні властивості нафти й нафтопродуктів

4

1

4

[1, 2, 10, 18, 27, 28, 30- 32]

3
Первинна переробка нафти

6

2

8

[1, 2, 18, 26-28]

4
Вторинна переробка нафти

6

2

8

[1, 2, 26-28]

5

2

Процеси й технологічні стадії очищення світлих нафтопродуктів

2

2

10

[1, 2, 26-28]

6
Природні й попутні нафтові гази

2

2

12

[1, 2, 3, 21, 29-31,33-35]

7
Способи, процеси й технологічні стадії переробки газів

6

2

12

[1-3, 15, 21, 29-31,33-35]

8

3

Процеси й технологічні стадії низькотемпературної переробки газів

4

2

12

[3, 21, 29, 30, 31, 33]

9
Переробка нафтових газів

4

2

12

[1-3, 22, 29-31, 33-35]

10
Загальнозаводське господарство газо- і нафтопереробних заводів

2

0,5

10

[2, 17, 19, 25]

Всього з навчальної дисципліни

40

16

92
5.2 Теми практичних занять і самостійних робіт

Таблиця 3Номер і теми практичних занять

Кількість годин

Рекомендована література

д/в

з/в

1

2

3

4

1 Розрахунок фізико-хімічних властивостей нафтопродуктів та природних газів (мольної маси, щільності, в’язкості, теплоємності, ентальпії, теплоти випару та ін.)

2

0,5

[6, 9, 12]

2 Розрахунок теплообмінного обладнання установок первинної переробки нафти

2

0,5

[12]

3 Матеріальні й теплові баланси процесів горіння палива в трубчастій печі, визначення теплового навантаження, витрати палива й повітря. Розрахунок поверхні труб у печі. Вибір печі

2

1

[11, 12]

4 Матеріальний і тепловий баланс процесів перегонки й ректифікації. Розрахунок матеріальних потоків. Визначення розмірів ректифікаційної колони

2

1

[4, 5, 6, 10]

5 Розрахунок реакторного блока каталітичного риформінгу

2
[10]

6. Розрахунок процесу екстракції дистилятів масел вибірними розчинниками

4
[10]

7 Розрахунок процесу абсорбції й сушіння газу гліколем. Визначення розмірів абсорбера (діаметра, кількості тарілок, висоти)

4

0,5

[4, 15]

8 Розрахунок процесу адсорбції пари леткого розчинника. Визначення об'єму адсорбенту й розмірів адсорбера

2
[13]

9 Розрахунок ректифікаційної колони установки стабілізації конденсату

4

0,5

[4, 10, 12]

10 Розрахунок колонного обладнання газофракціонуючих установок

6
[4]

Всього з навчальної дисципліни

30

4


5.3 Розрахункові роботи

(самостійна робота студентів)


Таблиця 4

Номер розрахункової роботи, її найменування, завдання та його зміст

Норма часу на виконання, годин


Література

д/в

з/в

1

2

3

4

1 Розрахунок і вибір теплообмінника

6
[12]

2 Розрахунок і вибір трубчастої печі

8
[12]

3 Розрахунок і вибір колонного апарата

10
[4, 12]

Всього з навчальної дисципліни

24

5.4 Карта модульно-рейтингового контролю знань студентів

Таблиця 5Номер

модуля


Теоретичний матеріал, який виноситься на

контроль


Вид

контролю


Практ. зан.

Термін

1

2

3

4

5

1

Вступ, тема 1-3

Письм.

1-6

На 5-му

тижні


2

Тема 4-6

Письм.

7-10

На 10-му

Тижні


3

Тема 7-9

Письм.

11-14

На 15-му

тижні6 Питання для самопідготовки (екзаменаційні)
Модуль №1

 1. Роль нафти і газу в сучасному світі. Походження і умови залягання нафти і газу.

 2. Основні нафтогазоносні райони в Україні, у країнах ближнього і далекого зарубіжжя. Запаси нафти і газу.

 3. Видобуток нафти і газу із земних надр. Основні методи видобутку.

 4. Збір і підготовка нафти і газу на промислах. Зберігання і транспортування нафти і газу.

 5. Класифікація нафти. Хімічна і технологічна класифікація.

 6. Фізичні властивості нафти і нафтопродуктів (густина, молекулярна маса, в'язкість, температури кристалізації, помутніння, застигання, спалаху, запалювання і самозаймання).

 7. Хімічний склад нафти і нафтопродуктів (фракційний, елементний, вуглеводневий склад, домішки).

 8. Класифікація нафт.

 9. Методи аналізу нафти і нафтопродуктів (дистиляційні, ректифікації, екстракції, хроматографічні, спектральні методи).

 10. Первинна перегонка нафти: проста і складна перегонка, перегонка з водяною парою і у вакуумі.

 11. Технологічні стадії первинної переробки нафти.

 12. Сировина установок первинної перегонки нафти.

 13. Продукти первинної перегонки нафти.

 14. Блок-схема технологічних стадій процесу двократного випаровування нафти.

 15. Блок-схема технологічних стадій процесу триразового випаровування нафти.

 16. Термічний крекінг, вісбрекинг. Теоретичні основи. Сировина і продукція.

 17. Блок-схема технологічних стадій термічного процесу крекінгу. Найважливіші параметри, що впливають на процес крекінгу.

 18. Коксування. Теоретичні основи, сировина і продукція.

 19. Блок-схема технологічних стадій процесу сповільненого коксування.

 20. Каталітичний крекінг. Теоретичні основи, сировина, продукція і каталізатори.

 21. Блок-схема технологічних стадій процесу каталітичного крекінгу і ректифікації.

 22. Каталітичний риформінг. Теоретичні основи. Сировина, продукція і каталізатори.

 23. Блок-схема технологічних стадій процесу каталітичного риформінгу.

 24. Гідроочищення нафтової сировини і фракцій. Теоретичні основи, сировина, продукція і каталізатори.

 25. Блок-схема технологічних стадій процесу гідроочищення нафтової сировини.

 26. Гідрокрекінг. Теоретичні основи, сировина, продукція і каталізатори.

 27. Блок-схема технологічних стадій процесу одностадійного і двостадійного гідрокрекінгу.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка