Міністерство освіти і науки України Сумський державний університетСторінка1/8
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
Проценко О.Б.

Web-програмування та web-дизайнТехнологія XML


Рекомендовано вченою радою

Сумського державного університету

як навчальний посібник

Суми


Видавництво СумДУ

2009

Навчальне виданняПроценко Олена Борисівна


Web-програмування та web-дизайн


Технологія XML

Навчальний посібник


Дизайн обкладинки О.Б. Проценко

Редактор Н.М. Мажуга
Комп’ютерне верстання О.Б. Проценко
Підп. до друку 6.04.2009.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.7,44. Обл.-вид. арк.5,58.

Тираж 50 пр. Вид. №

Зам. № .

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

4007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

4007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

УДК 004.43 (075.8)

П 84

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету (протокол № від р.)

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. А.С. Довбиш,

канд ф.-м.наук, доц. С.П. Шаповалов

(Сумський державний університет);

Проценко О.Б.П84

Web-програмування та web-дизайн. Технологія XML: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 127 с.
Посібник містить теоретичні та практичні відомості про синтаксис, основні конструкції та застосування мови XML.

Посібник може бути корисним як для студентів, аспірантів і викладачів, так і для широкого кола фахівців, що займаються проблемами програмування для Інтернету.


УДК 004.43 (075.8)

 О.Б.Проценко, 2009

 Вид-во СумДУ, 2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
До друку та в світ дозволяю

на підставі „Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Заступник першого проректора

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.ЮскаєвWeb-програмування та web-дизайн


Технологія XML

Навчальний посібник

Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

Укладач О.Б. Проценко

Відповідальний за випуск А.С. Довбиш
Декан факультету ЕлІТ С.І. Проценко
[

Суми


Видавництво СумДУ

2009


ЗМІСТ

С.

Вступ

ВСТУП 6

Розділ 1 СТВОРЕННЯ XML-ДАНИХ 7

РОЗМІЩЕННЯ АТРИБУТІВ У ЕКЗЕМПЛЯРІ XML 9

ПОРОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ 10

СІМ’Я XML-ТЕХНОЛОГІЙ 12

СТВОРЕННЯ І ПЕРЕГЛЯД XML-ДОКУМЕНТА 13

СИНТАКСИС МОВИ XML 15

ПРАВИЛЬНЕ ВКЛАДЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 18

ВИЗНАЧЕННЯ ІМЕН У XML 19

ДЕКЛАРАЦІЇ XML 19

ПРАВИЛЬНІ ЕКЗМПЛЯРИ XML 20

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ДОКУМЕНТА 24

ПРОСТИЙ ЕЛЕМЕНТ ІЗ ТЕКСТОВИМ ВМІСТОМ 26

Розділ 2 ВНУТРІШНІ СХЕМИ DTD 27

ЕЛЕМЕНТ, ЩО МІСТИТЬ ДОЧІРНІЙ ЕЛЕМЕНТ 28

ОГОЛОШЕННЯ ПОРОЖНЬОГО ЕЛЕМЕНТА 29

ВИКОРИСТАННЯ КЛЮЧОВОГО СЛОВА ANY 30

ЗМІШАНИЙ ВМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ 31

ВИКОРИСТАННЯ АТРИБУТІВ 32

ОГОЛОШЕННЯ АТРИБУТІВ ПЕРШОГО ТИПУ 33

ВИЗНАЧЕННЯ АТРИБУТІВ МАРКОВАНОГО ТИПУ 34

ВИКОРИСТАННЯ АТРИБУТІВ ТИПІВ ID І IDREF 35

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ENTITY В СХЕМАХ DTD 42

ВИКОРИСТАННЯ В СХЕМАХ DTD АТРИБУТІВ ПЕРЕЛІЧЕНОГО ТИПУ 44

АНАЛІЗ ПРАВИЛЬНИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ 48

Розділ 3 СХЕМИ XDR 49

РОЗРОБЛЕННЯ XDR –СХЕМ 50

ОГОЛОШЕННЯ ТИПУ ЕЛЕМЕНТА 51

ОГОЛОШЕННЯ ElementType ВКЛАДЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 53

ЕЛЕМЕНТ AttributeType 56

ТИПИ ДАНИХ У XDR-СХЕМАХ 59

ІНДИКАТОРИ ВХОДЖЕННЯ В XDR-СХЕМАХ 61

ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ ТИПІВ ДАНИХ 63

У XDR-СХЕМАХ 64

ВИКОРИСТАННЯ ГРУП ВМІСТУ 64

Розділ 4 МОВА ВИЗНАЧЕННЯ СХЕМ XML ( XSD) 68

ПРОСТОРИ ІМЕН 70

ПРОСТІ ЕЛЕМЕНТИ 72

ПРОСТІ ТИПИ ДАНИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СХЕМАХ XSD 74

ЕЛЕМЕНТИ СКЛАДНИХ ТИПІВ 76

ОПИС АТРИБУТІВ 80

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ. ТРИ ПІДХОДИ: XDR, DTD, XSD 84

ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ XSL-ТАБЛИЦЬ СТИЛІВ 85

Розділ 5 Обробка xml-даних 101

ВИКОРИСТАННЯ ДЕКІЛЬКОХ ШАБЛОНІВ 101

ФІЛЬТРАЦІЯ І СОРТУВАННЯ ДАНИХ XML 104

ДОСТУП ДО АТРИБУТІВ XML 110

ВИКОРИСТАННЯ КАСКАДНИХ ТАБЛИЦЬ СТИЛІВ 112

ВСТУП
XML (Extensible Markup Language) - це мова розмітки, що описує цілий клас об'єктів даних, які називаються XML-документами. Ця мова використовується як засіб для опису граматики інших мов і контролю за правильністю складання документів. Тобто сам по собі XML не містить ніяких тегів, призначених для розмітки, він просто визначає порядок їх створення. Таким чином, якщо, наприклад, ми вважаємо, що для позначення елемента porche в документі необхідно використовувати тег <car>, то XML дозволяє вільно використовувати визначений користувачем тег і включати його в XML- документ.
Виділяють сім основних характеристик мови XML:

 1. XML пропонує метод структуризації файлу у вигляді текстового файлу.

 2. XML схожий на HTML.

 3. XML зрозумілий як комп'ютеру так і людині.

 4. XML утворює ціле сімейство технологій.

 5. XML достатньо гнучкий.

 6. XML достатньо новий, але у нього глибоке коріння.

 7. XML вільний від ліцензійних відрахувань, платформенно-незалежний, має широку підтримку.

Розглянемо деякі характеристики детальніше.
XML пропонує метод структуризації файлу у вигляді текстового файлу

Дуже часто трапляються казуси, коли необхідно дані однієї програми перемістити в іншу, але формат даних у цих програмах не збігається, а отже, і дані перемістити не-можливо.

XML забезпечує таку можливість, оскільки будь-яке його застосування може працювати зіз текстовими документами, і будь-яка людина може прочитати і зрозуміти текст.

XML дозволяє зберігати в текстовому форматі структуровані дані. XML - це набір правил для створення текстових форматів, простих для обробки комп'ютерами різних типів. Отримані текстові файли структуровані таким чином, що вони: • точно виражені;

 • розширені;

 • платформенно-незалежні.

Для розроблення XML-файлів можна використовувати будь-який текстовий редактор. XML–документи, як правило, мають розширення *.xml, але спеціалізовані діалекти, створені в рамках XML, можуть мати розширення: • *.xls – файли розширеної таблиці стилів (Ехtensible Stylesheet Language);

 • *.xsd – визначення розширеної схеми (Еxtensible Schema Definition);

 • *.xdr – скорочена схема даних XML (XML Data Reduced Schema);

 • *.mml –математична мова розмітки (MATHML Mathematical Markup Language);

 • *.cdf – формат визначення каналів (Channel Definition Format).

Розділ 1 СТВОРЕННЯ XML-ДАНИХ


У мов XML і HTML є декілька схожих характеристик.

Якщо розглянемо приклад розмітки наступного тексту, відповідь на питання це XML або HTML стане складною.

Так, зазвичай, оформлюють

виділений текст у HTML

Відповідь буде правильною у будь-якому випадку, оскільки це приклад оформлення документів і в XML і в HTML.

Проте мова XML була розробленою для того, щоб подолати обмеження, що накладаються мовою HTML. Так, розробник XML-документа може сам визначити ряд своїх власних дескрипторів. Наприклад, якщо дескриптор параграфа в HTML – <p> – єдиний, який може задавати і описувати параграф, то розробник документа XML може самостійно ввести дескриптор параграфа одним з нижче перелічених дескрипторів:

.
Найпростіший елемент включає дескриптор, що відкривається, вміст, дескриптор, що закривається. Наприклад,


Вивчаємо XML .
ПРАВИЛО. Весь рядок Вивчаємо XML називається елементом, дані між дескрипторами називаються вмістом елемента.
ПРАВИЛО. Всі елементи мають бути обов'язково завершені. Всі не порожні елементи обов'язково повинні містити дескриптор, що відкривається і дескриптор, що закривається. Порожні елементи мають бути закриті за наступним правилом.
ПРАВИЛО. Порожній елемент завжди записується за стандартним правилом синтаксису порожнього елемента:
<ім'я _елемента/>.

РОЗМІЩЕННЯ АТРИБУТІВ У ЕКЗЕМПЛЯРІ XML
Слід відзначити, що, як і в HTML, у мові XML є атрибути, які змінюють або класифікують елементи і вказуються у дескрипторі, що відкривається.

Синтаксис визначення атрибута для елемента такий:


<ім’я_елемента ім’я_атрибута=“значення”> Зміст елемента відповідного елемента .
Атрибути розміщуються завжди у дескрипторі, що відкривається. Дескриптор, що відкривається, у елементі може містити декілька атрибутів, дотримуючись таких правил:
<ім’я_елемента

ім’я_атрибута= “значення”

ім’я_атрибута= “значення”

ім’я_атрибута= “значення”> Зміст елемента відповідного елемента .


Наприклад,


Івченко

18623,12

.
Усі значення атрибутів мають бути обов'язково в лапках. У разі відсутності хоча б однієї з лапок, парсер видає таке зауваження (рисунок 1):The XML page cannot be displayed

Cannot view XML input using style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later.

A string literal was expected, but no opening quote character was found. Error processing resource
file:///D:/WORK/Web-pro...

---------------^


Рисунок 1 -­ Результат відображення неправильно оформленого атрибута


Визначення того, чи є дана властивість елементом або атрибутом, є досить непростим питанням.

ПОРОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ
Елементи XML можуть містити текст, інші елементи, будь-яку комбінацію тексту та інших елементів або ж бути просто порожніми елементами.

Порожній елемент завжди записується за стандартним правилом синтаксису елемента:


<ім'я _елемента/>.
Наприклад,
.
Даний елемент є порожнім, навіть, не дивлячись на те, що містить атрибути. Враховуючи той факт, що повна інструкціяфункціонує також як і коротка, для написання порожнього елемента прийнято використовувати коротку форму.

Розглянемо фрагмент HTML-тексту
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка