Міністерство освіти І науки України стратегічний маркетинг конспект лекцій для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) галузі знань 07 «Управління та адміністрування»Сторінка17/17
Дата конвертації26.05.2017
Розмір1.9 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Стратегія цінового лідерства


Стратегія диференціації

2. За принципом вибору цільового ринку фірми

Стратегія ринкової ніші (стратегія одно сегментної концентрації)

Стратегія товарної спеціалізації

Стратегія сегментної спеціалізації

Стратегія селективної спеціалізації

Стратегія повного охоплення ринку

3. За рівнем сегментації ринку збуту

Стратегія ринкової ніші (стратегія концентрованого маркетингу)

Стратегія недиференційованого маркетингу

Стратегія диференційованого маркетингу

4. Конкурентні позиції фірми на ринку (за класифікацією Ф. Котлера)

Стратегія ринкової ніші (стратегія нішера)

Стратегія ринкового лідера

Стратегія челенджера

Стратегія послідовника

Стратегія ринкової ніші є найефективнішою для невеликих фірм, які щойно розпочинають свою діяльність на ринку. Досвід багатьох всесвітньовідомих фірм свідчить, що розпочинали вони ринкову діяльність саме зі стратегії ринкової ніші: так, фірма "Sony" починала з виходу на ринок дешевих портативних радіоприймачів. І тільки закріпивши свої позиції на цьому ринку, фірма перейшла до освоєння інших сегментів ринку.

Стратегія ринкової ніші також дуже часто є базовою атакуючою стратегією челенджерів стосовно ринкового лідера. Залежно від співвідношення темпів зростання фірми-нішера та темпів росту безпосередньо ніші виділяють такі різновиди маркетингових стратегій:


 1. стратегію підтримання позицій,;

 2. стратегію інтеграції;

 3. стратегію виходу за межі ніші;

 4. стратегію лідерства в ніші.
Темп росту фірми-нішера

Темпи зростання ніші

зменшуються

збільшуються

Зменшується

Стратегія підтримання позицій

Стратегія інтеграції

Прискорений

Стратегія виходу за межі ніші

Стратегія лідерства в ніші

Рис. 7.6. Маркетингові стратегії залежно від співвідношення між темпами зростання ніші та нішера


Стратегія підтримання позицій застосовується, якщо темпи зростання і ніші, і нішера зменшуються. У цьому разі фірма не має ні ринкової необхідності розширяти свою діяльність, ні внутрішніх можливостей для розширення. Тому доцільно підтримувати позиції в даній ніші, доки вона не втратить свою ринкову актуальність.

Стратегія інтеграції застосовується, коли темпи росту ніші випереджають темпи росту нішера, тобто фірма-нішер вже не в змозі задовольнити зростаючі потреби ніші за рахунок використання власних можливостей. В цьому разі, ще маючи привілеї позиції нішера, фірма повинна проаналізувати можливість використання різновидів стратегії інтеграції.

Стратегія лідерства в ніші використовується у тому випадку, коли і ніша, і нішер мають тенденцію до прискореного зростання. Тобто ринкові можливості ніші розширюються, і фірма має внутрішні можливості їх задоволення — вона маг неї підстави, щоб стати лідером у ніші.

Стратегія виходу за межі ніші застосовується тоді, коли темпи росту фірми-нішера випереджають темпи росту ніші. Виникає можливість і необхідність виходити в інші сфери бізнесу, використовуючи стратегії росту та диверсифікації. При цьому зовсім не обов'язково залишай діяльність у даній ніші. Нішу не слід залишати доти, доки вона є прибут­ковою.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


 1. Які Ви знаєте різновиди класифікацій маркетингових конку­рентних стратегій?

 2. Які фірми належать до категорії ринкових лідерів?

 3. Які Ви знаєте різновиди маркетингових стратегій ринкового лідера?

 4. У чому сутність стратегії збільшення місткості ринку? Наведіть приклади її практичного застосування в діяльності відомих Вам фірм.

 5. У чому сутність стратегії підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку? Наведіть приклади практичного застосування цієї стратегії.

 6. Які Ви знаєте різновиди стратегії захисту ринкового лідера? У чому їх сутність? Наведіть приклади їх практичного застосування.

 7. Які фірми належать до категорії челенджерів?

 8. Які Ви знаєте різновиди маркетингових стратегій челенджерів?

 9. Охарактеризуйте відомі Вам різновиди маркетингових стратегій наступу, які використовують челенджери. Наведіть приклади їх практичного застосування з діяльності відомих Вам фірм.

10. Які фірми належать до категорії послідовників?

11. Які існують стратегічні альтернативи в маркетинговій діяльності фірм-послідовників?12.У чому сутність стратегій компіляції, імітації та адаптації? Наведіть приклади їх практичного застосування з діяльності відомих Вам фірм.

 1. Які фірми належать до категорії нішерів?

 2. Чому стратегія ринкової ніші відіграє особливо важливу роль у стратегічному маркетингу?

 3. Які можливі стратегічні альтернативи в маркетинговій діяльності фірм-нішерів?

 4. Наведіть приклади відомої Вам фірми-нішера та охарактеризуйте сутність її маркетингової стратегії.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.

 2. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. -М.: Интерэкспорт, 1995. - 344с.

 3. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприя­тии. — М., 1996.

 4. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М.: Издательство МГУ, 1995.

 5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник-К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.

 6. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. -К.: Вид-во "Лібра", 2002. -712с.

 7. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995.-192с.

 8. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. — М.: Высшая школа, 1995.

 9. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты. — М.: Технолог, школа бизнеса, 1993.

 10. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 124 с.

 11. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. — М.: Экономика, 1991.

 12. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. — М.: Прогресс, 1987.

 13. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998.-152с.

 14. Курицын А. Н. Управление в Японии: организация и методы. — М.: Наука, 1981.

 15. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. — Санкт-Петербург: Наука, 1996.

 16. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник/ Є.В. Савельев, В.П. Дяченко, В. Є. Куриляк. — К., 1993.

 17. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. - Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1999.-244 с.

 18. Ноздрева Р. Б., Цыгичко Л. И. Маркетинг: как побеждать на рынке. — М.: Финансы и статистика, 1991.

 19. Паккард Д. Завоевание пространства. Как это делается у нас, в "Хьюлетт-Паккард". — Санк-Петербург: Азбука, 1997.

 20. Питерс Т,, Уормен Р. В поисках эффективного управления: Опыт лучших компаний. — М.: Прогресс, 1986.

 21. Портер М. Международная конкуренция. — М.: Международные отношения, 1993.

 22. Альткорн Є. Стратегії виходу з товарною маркою на закордонні ринки // Маркетинг в Україні. – 2003. - № 2. – С. 14

 23. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: Практическое руководство. —М.: Фолиум, 1996.

 24. Крэнделл Р.  1001 способ успешного маркетинга: Пер. с англ.  М.: ФАИР ПРЕСС, 1999.-496с.

 25. Минго Дж. Секреты успеха великих компаний (52 истории из мира бизнеса и торговли)/Пер. с англ. - СПб: Питер Пресс, 1995 - 256с.

 26. Попов Е. Пять уровней потенциала маркетинга // Маркетинг. – 2000. - № 6. – С. 50-58.

 27. СтенвортД., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе.— М.: Аудит, 1996.

 28. Якокка Ли. Карьера менеджера. — М.: Прогресс, 1990.

 29. Періодичні видання: „Маркетинг в Україні”, „Маркетинг”, „Маркетинг в России и за рубежом”, „Маркетинг і реклама”, „Отдел маркетинга”.ЗМІСТ

Тема 1. Сутність і сфера стратегічного маркетингу

3

 1. Сутність, сучасні риси та завдання стратегічного маркетингу

3

 1. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом

5

 1. Основні категорії стратегічного маркетингу

7

 1. Елементи та види маркетингових стратегій

11

1.4. Маркетингове стратегічне планування

15

Тема 2. Аналіз маркетингового середовища. Визначення конкурентних переваг

19

 1. Сутність і склад маркетингового середовища

19

 1. Фактори маркетингового макросередовища

20

 1. Фактори маркетингового мікросередовища

23

 1. Етапи аналізу маркетингового середовища

27

 1. Аналіз сильних та слабких сторін фірми, маркетингових можливостей та загроз (SWOT аналіз)

30

 1. Конкурентні переваги фірми

36

Тема 3. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку

40

 1. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу

42

 1. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації

44

 1. Стратегії недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу

46

 1. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових сегментів

50

 1. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку

51

Тема 4. Маркетингові стратегії росту

55

4.1. Сутність і класифікація маркетингових стратегій росту

55

 1. Маркетингові стратегії інтенсивною росту

55

 1. Маркетингові стратегії інтегративного росту

59

 1. Маркетингові стратегії диверсифікації

61

Тема 5. Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми

64

 1. Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу фірми

64

 1. Стратегічна модель Портера

65

 1. Матриця Бостонської консультативної групи (матриця росту)

68

 1. Матриця "Мак Кінсі — Дженерал Електрик" (матриця привабливості ринку)

74

Тема 6. Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування

80

 1. Різновиди маркетингової стратегії диференціації

80

 1. Позиціонування. Побудова позиційної схеми

85

 1. Різновиди стратегій позиціонування

86

Тема 7. Маркетингові конкурентні стратегії

89

7.1. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій

89

 1. Маркетингові стратегії ринкового лідера

91

 1. Маркетингові стратегії челенджерів

99

 1. Маркетингові стратегії послідовників

101

 1. Маркетингові стратегії нішерів

103

Список рекомендованої літератури

106

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ
Стратегічний маркетинг [Текст] : конспект лекцій для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / уклад. В.О. Морохова, О.В. Ковальчук

Редактор: О.В. Ковальчук.

Комп’ютерний набір та верстка: О.В. Ковальчук.

Підп. до друку 19. 05. 2016. Формат А4. Папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 7,0. Обл. – вид. арк. 6,8

Тираж 50 прим. Зам. 1056


Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ ЛНТУ

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка