Міністерство освіти І науки україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний інститутСкачати 106.95 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір106.95 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Педагогічний інститут

ПОГОДЖЕНО

Проректор з наукової роботи та інновацій

­­­­­­­­­­__________________ проф. А.О.Бояр

«____»________________20_ р.ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ імені Лесі Українки

________________ проф. І.Я.Коцан

«____»________________20_ р.ДОДАТКОВА ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ


підготовки доктора філософії

галузі знань 23 Соціальна робота

спеціальності 231 Соціальна робота


Луцьк-2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст додаткової програми на здобуття освітньо-наукового рівня зі спеціальності 231 «Соціальна робота» базується на основних положеннях навчальних робочих програм зазначених навчальних дисциплін, які вивчались аспірантами різних спеціальностей у передбачених навчальними планами семестрах, та доповнений сучасними науковими дослідженнями. Пропонований варіант програми передбачає чітке структурування і розподіл навчального матеріалу за основними розділами.


ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
1. Загальні тенденції розвитку вищої освіти України

Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. Методологічні аспекти педагогіки вищої школи. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки.

Поняття про цілісний педагогічний процес. Характеристика компонентів цілісного педагогічного процесу у вищій школі. Закономірності педагогічного процесу у вищій школі. Категорії педагогіки вищої школи. Методи педагогіки вищої школи.

Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Система освіти в Україні, її структура. Принципи діяльності освітніх закладів.

Стан і тенденції розвитку вищої освіти України початку третього тисячоліття. Болонський процес. Пріоритетні напрями реформування та модернізації вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору.
2. Сутність процесу навчання у вищій школі. зміст освіти у вищій школі. Методи і засоби навчання у ВНЗ

Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Предмет і об’єкт дидактики вищої школи. Організація навчально-виховного процесу. Закони та закономірності навчання.

Зміст освіти. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи. Сутність і структура процесу навчання у ВНЗ.

Принципи, методи та засоби навчання у вищому навчальному закладі. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання у вищому навчальному закладі. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування компетентності.


3. Форми організації навчання у вищій школі. система діагностики знань і умінь студентів у ВНЗ

Лекції та методика їх проведення. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі.

Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних закладах.

Комплексні форми організації навчання. Дидактичні основи індивідуальних занять.

Педагогічна і виробнича практика студентів. Самостійна робота, вимоги до її організації.

Дистанційне навчання в системі освіти: соціально-економічна потреба, сутність, умови ефективності.

Форми, види і методи організації науково-дослідницької роботи студентів.

Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі. Значення та функції оцінювання навчальних досягнень студентів. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів.


4. Виховна робота зі студентською молоддю

Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі. Структура виховного процесу.

Психологічні особливості студентського віку. Типологія студентів.

Принципи виховання. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами. Завдання національного виховання студентської молоді у ВНЗ. Мотиви виховання. Моральне виховання студентів. Критерії вихованості особистості.

Основні поняття теми: виховання, виховна робота, виховний процес, мотиви виховання, принципи виховання, зміст виховної роботи, напрями виховної роботи, форми виховної роботи, методи виховної роботи, національне виховання, моральне виховання, критерії вихованості особистості.
5. Основи управління у вищій школі. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи

Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. Система управління вищим навчальним закладом.

Основні поняття теорії педагогічного менеджменту. Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного менеджменту. Особливості діяльності викладача ВНЗ.

Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої школи. Педагогічна культура та педагогічна майстерність викладача вищої школи.Педагогічна техніка викладача вищої школи. Профілактика синдрому професійного вигорання.

Перелік питань додаткової програми

вступного випробування 231 Соціальна робота з педагогіки вищої школи

 1. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук.

 2. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками.

 3. Методологічні аспекти педагогіки вищої школи.

 4. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки.

 5. Поняття про цілісний педагогічний процес.

 6. Характеристика компонентів цілісного педагогічного процесу у вищій школі.

 7. Закономірності педагогічного процесу у вищій школі.

 8. Категорії педагогіки вищої школи.

 9. Методи педагогіки вищої школи.

 10. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні.

 11. Система освіти в Україні, її структура.

 12. Принципи діяльності освітніх закладів.

 13. Стан і тенденції розвитку вищої освіти України початку третього тисячоліття.

 14. Пріоритетні напрями реформування та модернізації вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору.

 15. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи.

 16. Предмет і об’єкт дидактики вищої школи.

 17. Організація навчально-виховного процесу.

 18. Закони та закономірності навчання.

 19. Зміст освіти.

 20. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти.

 21. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи.

 22. Сутність і структура процесу навчання у ВНЗ.

 23. Принципи, методи та засоби навчання у вищому навчальному закладі.

 24. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання у вищому навчальному закладі.

 25. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування компетентності.

 26. Лекції та методика їх проведення.

 27. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі.

 28. Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних закладах.

 29. Комплексні форми організації навчання.

 30. Дидактичні основи індивідуальних занять.

 31. Педагогічна і виробнича практика студентів.

 32. Самостійна робота, вимоги до її організації.

 33. Дистанційне навчання в системі освіти: соціально-економічна потреба, сутність, умови ефективності.

 34. Форми, види і методи організації науково-дослідницької роботи студентів.

 35. Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі.

 36. Значення та функції оцінювання навчальних досягнень студентів.

 37. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

 38. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі.

 39. Структура виховного процесу.

 40. Психологічні особливості студентського віку.

 41. Типологія студентів.

 42. Принципи виховання.

 43. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами.

 44. Завдання національного виховання студентської молоді у ВНЗ.

 45. Мотиви виховання.

 46. Моральне виховання студентів.

 47. Критерії вихованості особистості.

 48. Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою.

 49. Система управління вищим навчальним закладом.

 50. Основні поняття теорії педагогічного менеджменту.

 51. Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного менеджменту.

 52. Особливості діяльності викладача ВНЗ.

 53. Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої школи.

 54. Педагогічна культура та педагогічна майстерність викладача вищої школи.

 55. Педагогічна техніка викладача вищої школи.

 56. Профілактика синдрому професійного вигорання.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аймедов К.Д. Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник / К.Д. Аймедов. – Київ : Слово, 2014. – 352 с.

 2. Барабаш Ю. Г. Педагогічна майстерність : теоретичні й навчально-методичні основи / Барабаш Ю. Г., Позінкевич Р. О. – Луцьк : РВВ"Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2006. – 476 с.

 3. Блистів О. М. Організаційно-методичні засади планування навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Блистів О. М. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – Київ, 2010. – 20 с.

 4. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. 3-тє вид., стер / Волкова Н. П. – Київ : Академія, 2009. – 611 с.

 5. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія : навч. посіб. / Галузинський В. М., Євтух М. Б. – Київ : Вища школа, 1995. – 237 с.

 6. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методичні поради молодим науковцям / Гончаренко С. У. – Київ, 1995. – 45 с.

 7. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. – Київ, 1997. – 376 с.

 8. Гура О. І. Педагогіки вищої школи:вступ до спеціальності : навчальний посібник / Гура О. І. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

 9. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI ст.) // Освіта. – 1993. – грудень.

 10. Дроб’язко П. І. Українська національна школа: витоки і сучасність / Дроб’язко П. І. – Київ : Академія, 1997. – 180 с.

 11. Закон України “Про освіту” : прийнятий 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями станом на 26.01.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

 12. Закон України “Про загальну середню освіту” : прийнятий 13.05.1999 р., зі змінами і доповненнями станом на 26.01.2016 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14

 13. Закон України “Про вищу освіту” : прийнятий 01.07.2014р., зі змінами і доповненнями станом на 24.12.2015 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 14. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник / Карпенчук С. Г. – Київ : Вища шк., 2005.

 15. Києво-Могилянська академія : історія та день сьогоднішній // Просвіта. – 1995. – 23 грудня.

 16. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інф. зб. М-ва освіти України. –1996. – № 13. – С. 2-15.

 17. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : наказ Міністерства освіти і науки України : від 16.06.2015 № 641 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

 18. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки / Кравець В. П. – Тернопіль,1994. – 388 с.

 19. 29. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2012. – 486 с.

 20. Кучерявий О. Г. Педагогіка : особистісно – розвивальні аспекти : навчальний посібник / Кучерявий О. Г. – Київ : Видавничій Дім «Слово», 2014. – 234 с.

 21. Логіка науково-педагогічного дослідження : методичні рекомендації / Розроб. В. О. Тимчишин, Л. П.Тимчишин, В. А. Поліщук. – Тернопіль, 1994.

 22. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / Лозова В. І., Троцко Г. В. – Харків, 2002. – 225 с.

 23. Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 252 с.

 24. Любар О. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад.: О.О.Любар За ред. В.Г.Кременя. – Київ : Знання 2005. – 752 с.

 25. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Максимюк С. П. – Київ : Кондор, 2005. – 667 с.

 26. Малафіїк І.В. Дидактика новітньої школи : навчальний посібник / Малафіїк І.В. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 632с.

 27. Мешко О. І. Історія української школи і педагогіки / Мешко О. І., Янкович О. І., Мешко Г. М. – Тернопіль, 1999.

 28. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навчальний посібник / Мойсеюк Н. Є. – Київ, 2003. – 350 с.

 29. Нариси історії Українського шкільництва (1905-1933 рр.) / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – 302 с.

 30. Науково-дослідна робота в закладах освіти : методичний посібник / укл. Ю. О. Туранов, В. І. Уруський. – Тернопіль : АСТОН, 2001. – 140с.

 31. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ століття. – Київ, 2001.

 32. Онишків З. М. Основи школознавства / Онишків З. М. – Тернопіль, 1996. – 104 с.

 33. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / Ортинський В. Л. – Львів : ЦУЛ, – 2009. – 470 с.

 34. Освіта: ідеали і цінності (історико-теоретичний аспект) / під ред. З. І. Равкіна. – М., 1995. – 361с.

 35. Освітні технології : навч. – метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М.Любарська [та ін.] ; за ред. О. М. Пєхоти. – Київ : Вид-во А.С.К., 2003. – 255с.

 36. Педагогіка : навч. посіб. – Харків : ТОВ “Одіссей”, 2005. – 352 с.

 37. Педагогічні технології : навч. посіб. для вузів / Падалка О. С., Нісімчук А. С., Смолюк І. О. – Київ : Українська Енциклопедія ім. М. Бажана, 1995. – 254 с.

 38. Підласий І. П. Педагогіка. Новий курс : підручник для студентів пед. вузів : В 2-х кн. – Москва : Гуманіт. вид центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1. – 573с. ; Кн. 2. – 253 с.

 39. Постанова МОНУ “Про концепцію загальної середньої освіти ( 12-річна школа)” // Інформ.зб. МОНУ. – 2002. – № 2. – С. 2.

 40. Поясик О. І Історія педагогіки : навчальний посібник / О. І. Поясик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 172 с.

 41. Практикум з педагогіки / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир, 2004. – 483с.

 42. Рудницька О. П. Педагогіка:загальна та мистецька : навчальний посібник / Рудницька О. П. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2005. – 360с.

 43. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / Савченко О.Я. – Київ : Абрис, 2002. – 416 с.

 44. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований / Скаткин М. Н. – Москва, 1986.

 45. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / Стельмахович М. Г. – Київ : Радянська школа, 1985. – 312 с.

 46. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / Фіцула М. М. – К. : Академвидав, 2010. – 454 с.

 47. Фіцула М. М. Педагогіка / Фіцула М. М. – Київ : Академія, 2005. – 528 с.

 48. Харламов И. Ф. Педагогика / Харламов И. Ф. – 7-е изд. –Минск :Университетское, 2002. – 560с.

 49. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / за заг. ред. С. А. Литвинова. – Київ, 1961.

 50. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник / Ягупов В. В. – Київ : Либідь, 2002. – 560с.

 51. Яремчук В. Д. Національні проблеми загальноосвітньої школи України : історія і сучасність / Яремчук В. Д. – Київ, 1993. – 243 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка