Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологійСкачати 230.46 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір230.46 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор ______________С.В. Іванов

« 28 » лютого 2014 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування “Якість, стандартизація та сертифікація”

для зарахування на навчання за ОКР “магістр” за спеціальністю

8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація”Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи

Протокол №_5_від «_18лютого 2014 р.


Голова Вченої ради факультету,


декан____________Л.Ю. Арсеньєва

Київ - 2014

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН

Невід’ємною умовою вступу України до Ради Європи, Світової організації торгівлі (СОТ), інших впливових міжнародних організацій є зростання якості життя, забезпечення розвитку цивілізованого ринку і демократичних реформ, захист конституційних прав громадян, в тому числі їх прав як споживачів. Стратегічний курс на поліпшення якості й конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпечення захисту інтересів споживача має широку нормативно-правову базу і налічує нині майже 300 законів та інших нормативних актів.

Національна інфраструктура зі стандартизації, управління якістю, акредитації та метрології відіграє головну роль для забезпечення конкурентоспроможності в секторі експорту. Вона повинна вчасно надавати експортерам адекватну інформацію про технічні регламенти і стандарти та повідомляти їм про зміни, що передбачаються.

Споживачі та суспільство очікують на те, що продукція та товари повсякденного попиту на ринку будуть безпечними, не нанесуть шкоди їхньому здоров'ю та не будуть негативно впливати на навколишнє середовище. Проте, на ринок України надходить продукція, яка має попит, але не є безпечною для здоров'я і довкілля.

Завдяки торгівлі та іншим чинникам, установи метрології, стандартизації, сертифікації, управління якістю досягли більш тісного співробітництва на регіональному та міжнародному рівнях. Результатом цього є краще розуміння атрибутів системи метрології, стандартизації, сертифікації, управління якістю, а також вищий рівень гармонізації питань, пов'язаних з метрологією, стандартами та оцінкою відповідності. Завдяки регіональним та міжнародним системам існують засоби визнання довіри, яка виходить далеко за рамки національних кордонів. Неспроможність стати частиною цих регіональних та міжнародних організацій зазвичай призводить до тяжких наслідків для промисловості країни, а також до створення бар’єрів у торгівлі.

Забезпечення населення якісними харчовими продуктами має виняткове соціальне та політичне значення і є пріоритетним завданням Уряду України, котрий піклується про високу якість життя населення, продовольчу та інтелектуальну незалежність країни, а кваліфіковані кадри зі спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” здатні виконувати ці завдання. Випускники за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» відповідають, перш за все, за якість та безпеку харчових продуктів, а саме відсутність небезпеки для здоров’я людини у разі їх споживанні як з точки зору гострого негативного впливу, так і з позицій загрози віддалених наслідків небезпечних для здоров’я нинішнього і майбутнього поколінь.

Нині вже очевидно, що конкурентоспроможність будь-якого підприємства залежить, у першу чергу, від якості його продукції або послуг як сукупності властивостей і характеристик, що мають здатність задовольняти реально існуючі прогнозовані потреби споживача.

Метрологія, стандартизація і сертифікація – це нормативно-методична основа забезпечення якості продукції і конкурентоспроможності виробництва.

Якість та безпека харчових продуктів переросла у надзвичайно важливу проблему, і її розв’язання має стати державним та науковим пріоритетом, спрямованим на збереження та поліпшення здоров’я населення України, завдяки виробництву високоякісних і безпечних харчових продуктів. У зв’язку з цим Постановою Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.97 р. передбачено підготовку магістрів з напряму «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація”.

Підготовку таких фахівців здійснюють деякі ВНЗ України, а з 2011 р. підготовку магістрів за цією спеціальністю реалізує і Національний університет харчових технологій.Програма фахового вступного випробування передбачає оцінку знань вступників з питань, що характеризують особливості формування спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація», а саме:

 • стандартизація та її роль у народному господарстві, види стандартів, об’єкти стандартів, державна система стандартизації, комплекс основоположних стандартів, органи і служби стандартизації, послідовність розроблення, затвердження, перегляду та впровадження стандартів, державний нагляд та відомчий контроль за впровадженням та дотриманням вимог стандартів та технічних вимог, правові основи стандартизації.

 • державна сертифікація харчової продукції в Україні, сертифікація в Європейських країнах, сертифікація систем якості, політика в ЄС з оцінюванням відповідності, комплексний підхід до взаємного визнання результатів сертифікації, європейські модулі на стадіях життєвого циклу продукції (на стадіях проектування, виробництва, об‛єднаній стадії проектування і виробництва, мета сертифікації в Україні, підтвердження відповідності у законодавчо-регульованій та законодавчо-нерегульованій сферах, загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації продукції, системи сертифікації. структура системи сертифікації УкрСЕПРО, обов‛язкова і добровільна сертифікація продукції, загальні вимоги до нормативних документів на продукцію, яку сертифікують.

 • метрологія як наукова і практична основа контролю якості продукції, основні параметри засобів вимірювання, державна система забезпечення єдності вимірювань, метрологічні основи вимірювання, засоби вимірювання, основні поняття теорії похибок, поняття про засоби вимірювання, вимірювальна техніка, поняття «результат вимірювання», «збіжність» та «відтворюваність». Точність результату вимірювання, класифікація приладів за класом точності, метрологічна експертиза, класифікація похибок, принципи оцінювання похибок, похибка і невизначеність.

 • управління якістю технологічного процесу та харчової продукції, основні принципи та системи управління якістю, елементи системи якості, управління якістю за державними стандартами ДСТУ ISO 9001-2001 та ДСТУ ISO 9004-2001, класифікація показників якості продукції, рівень якості продукції та методи його визначення, управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності. Системи технічного контролю, бездефектного виготовлення продукції, бездефектної праці, системи забезпечення якості за допомогою інженерно-технічних заходів, формування комплексного підходу до проблеми забезпечення якості, комплексна система управління якістю продукції, міжнародні та державні стандарти з управління якістю та забезпечення якості.

Під час підготовки до вступного фахового випробування абітурієнту слід орієнтуватися на 4 блоки питань програми. Фахове випробування дає змогу оцінити уміння вступниками використати набуті знання, що стосуються основних понять і визначень у сфері якості продукції як об’єкту управління, економічних та правових аспектів якості, захисту споживачів продукції в Україні, сучасних досліджень вчених у сфері якості, нормативного та метрологічного забезпечення якості, діяльності у сфері якості в Україні [1-3, 6-10, 12, 15-16, 18-20, 22-24, 28-30,-32, 35-36, 42].

Належне значення у програмі надається проблемам сертифікації, невід’ємними складовими якої є діяльність зі стандартизації, метрології та управління якістю продукції. Особливу актуальність сертифікація набирає в галузях агропромислового комплексу, продукція якого підлягає обов’язковому контролю за показниками безпеки. [2-6, 11, 13-14, 16, 17, 20-22, 24-28, 31, 37-41].Необхідним є також вивчення питань забруднення продовольчої сировини і харчових продуктів ксенобіотиками хімічного та біологічного походження З цими питаннями безпосередньо пов’язані екологічні аспекти, нормативно-законодавча основа безпеки харчової продукції в Україні тощо [3, 25, 27, 31, 33- 35, 36, 41].

Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування
Блок А «Теоретичні та практичні аспекти стандартизації»:


 1. Органи Державної служби зі стандартизації. Система стандартизації в Україні

 2. Міжгалузеві системи стандартизації.

 3. Функції стандартизації та її економічна ефективність.

 4. Види продукції і послуг, на які розробляються Державні стандарти України.

 5. Стандартизація в організації. Стандарти як нормативна база управління якістю продукції.

 6. Основні аспекти впровадження стандартів ДСТУ серії ISO 9001 на харчових підприємствах України.

 7. Діяльність України з міждержавної стандартизації.

 8. Основна мета стандартизації. Основні терміни та визначення у галузі стандартизації.

 9. Основні завдання стандартизації. Стандарти та їх застосування.

 10. Форми та методи стандартизації.

 11. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації.

 12. Основні принципи стандартизації.

 13. Порядок впровадження стандартів і техніко-економічна ефективність стандартизації.

 14. Державна система стандартизації, основна мета стандартизації.

 15. Послідовність розроблення, затвердження, впровадження та перегляду стандартів.

 16. Державний нагляд та відомчий контроль за впровадженням і дотриманням вимог стандартів та технічних умов.

 17. Правові основи стандартизації.

 18. Теоретичні та методичні основи стандартизації. Методи і форми стандартизації.

 19. Система переважних чисел, параметричні ряди.

 20. Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної документації.

 21. Гармонізація національних стандартів з міжнародними стандартами.

 22. Системи стандартів. Система основоположних стандартів.

 23. Основна роль стандартизації для забезпечення виробництва якісної продукції.

 24. Обов’язки та функції Національної системи стандартизації.

 25. Нормативні документи зі стандартизації і види стандартів. Особливості застосування нормативних документів і характер їхніх вимог


Блок Б «Сертифікація харчових продуктів, систем якості та атестація виробництв»:


 1. Державна система сертифікації України. Функції національного органу України з сертифікації.

 2. Основні положення Державної системи сертифікації.

 3. Порядок проведення сертифікації продукції та сертифікації систем якості в УкрСЕПРО.

 4. Показники безпеки, що визначаються під час проведення сертифікації продуктів.

 5. Порядок проведення сертифікації харчових продуктів. Вимоги супровідних документів для проведення сертифікаційних випробувань.

 6. Політика ЄС з оцінювання відповідності продукції.. Комплексний підхід до взаємного визнання результатів сертифікації. Європейські модулі на стадіях життєвого циклу продукції

 7. Сертифікація в Україні. Структура системи УкрСЕПРО. Обов‛язкова і добровільна сертифікація продукції.Правила та порядок проведення робіт з сертифікації продукції.

 8. Сертифікація систем якості. Вимоги до документації на системи якості.

 9. Сучасний стан сертифікації продукції, систем якості та персоналу в Україні. Схеми (моделі) сертифікації, засоби і методи здійснення сертифікації

 10. Порядок проведення акредитації випробувальних лабораторій в Національному органі з акредитації.

 11. Вимоги до документації, персоналу та випробувальних лабораторій. Інспекційний нагляд за діяльністю акредитованих лабораторій. Припинення або скасування дії атестату акредитації.

 12. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів. Критерії оцінки аудиторів.

 13. Порядок проведення атестації аудиторів, умови видачі та скасування атестатів аудиторів.

 14. Порядок проведення робіт з сертифікації систем якості. Подовження терміну дії сертифікату на систему якості.

 15. Задачі атестації виробництва. Загальні вимоги до документації виробництва, що атестується. Порядок здійснення робіт з атестації виробництва. Видача атестату.

 16. Технічний нагляд за атестованим виробництвом. Вимоги до атестованого виробництва та організації контролю за виготовленням і випуском продукції.

 17. Внесення змін до системи якості та правил порядку оцінки системи. Аудит системи якості. Апеляції та коригувальні дії.

 18. Атестація виробництва. Загальні вимоги до документації виробництва, що атестується. Вимоги до атестованого виробництва та контроль за виготовленням продукції.

 19. Мета сертифікації систем якості. Технічний нагляд за сертифікованими системами якості.

 20. Мета і завдання акредитації органу з оцінки відповідності.

 21. Етапи проведення сертифікації персоналу. Принципи і процедури проведення оцінювання персоналу.

 22. Загальні відомості про сертифікації і підтвердження відповідності. Сутність сертифікації. Динаміка. її історичного розвитку

 23. Законодавча та нормативна база системи сертифікації.

 24. Аспекти сертифікації: наукова. метрологічна, технологічна, правова, нормативна. Основні положення. Стандартизація термінів у галузі сертифікації

 25. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією в Україні. Облік сертифікатів. Оскарження рішень органу з сертифікації.


Блок В «Основи метрологічного забезпечення»:


 1. Метрологія як наукова і практична основа контролю якості продукції. Етапи розвитку метрології. Постулати метрології.

 2. Основні положення та структура теоретичної метрології. Метрологія: теоретична, законодавча, прикладна, історична.

 3. Принципи і методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання.

 4. Вчення про фізичні величини. Одиниці фізичних величин та їх системи. Теорія одиниць фізичних величин.

 5. Теорія єдності вимірювань. Теорія вихідних засобів вимірювання. Теорія методів вимірювання. Теорія планування вимірювань. Державна система забезпечення єдності вимірювань.

 6. Основні поняття теорії похибок. Характеристики похибок. Похибка: систематична, прогресуюча, груба. Принципи оцінювання похибок.

 7. Поняття про засоби вимірювання. Елементарні та комплексні засоби вимірювань.

 8. Характеристики і параметри засобів вимірювань. Вимірювальна техніка.

 9. Основні поняття про контроль. Етапи контролю. Допусковий контроль. Класифікація контролю за ознаками, за видом дії на об’єкт, за формою порівняльних сигналів.

 10. Фізичні величини. Вимірювальна величина. Класифікація величин за видами явищ, за належністю до різних груп фізичних процесів за розмірністю.

 11. Мета вимірювання. Точність результату вимірювання. Результат вимірювання, збіжність та відтворюваність. Управління вимірюваннями.

 12. Класи точності засобів вимірювань. Класифікація приладів за класом точності. Характеристики і параметри засобів вимірювань.

 13. Основні поняття про випробування. Мета випробувань. Результат випробувань. Об’єкт випробування. Ознаки випробувань. Умови випробувань.

 14. Метрологічні основи вимірювання. Принципи і методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання. Методи обробки вимірювальної інформації. Вимірювальний сигнал.

 15. Державна метрологічна служба України, її структура та завдання. Міжнародні метрологічні організації.

 16. Принципи і методи визначення та нормування метрологічних систем вимірювання.

 17. Математична модель об’єкта вимірювання. Апріорна інформація.

 18. Вимірювання та його основні операції. Елементи процесу вимірювання.

 19. Точність результату вимірювання. Вимірювальний пристрій. Відліковий пристрій.

 20. Фізичні величини. Міжнародна система одиниць фізичних величин Класифікація фізичних величин.

 21. Методи обробки вимірювальної інформації.

 22. Вимірювальна техніка. Види засобів вимірювання. Параметри засобів вимірювання.

 23. Метрологічна атестація засобів вимірювання. Статистична характеристика вимірюваної величини

 24. Експериментальне визначення метрологічних характеристик. Державні випробування та повірка засобів вимірювальної техніки. Еталони, їхня класифікація і види.

 25. Метрологічне забезпечення підготовки виробництва.


Блок Г «Управління якістю технологічного процесу та готової продукції»:


 1. Якість як об’єкт управління. Еволюція якості і систем управління якістю.

 2. Якість продукції. Фактори, що впливають на якість продукції. Стадії формування якості продукції.

 3. Основні принципи та системи управління якістю. Управління якістю згідно з державними стандартами ДСТУ ISO 9001-2009 та ДСТУ ISO 9004-2009.

 4. Розвиток систем управління якістю (СУЯ).

 5. Елементи системи якості. Вимоги до елементів системи якості.

 6. “Петля якості” або типові стадії життєвого циклу, на яких забезпечується якість продукції.

 7. Правила та порядок виконання функцій системи забезпечення якості продукції. Виконання функцій забезпечення якості на стадіях технологічного циклу продукції.

 8. Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності. Доцільність систем управління якістю. Політика та цілі у сфері якості.

 9. Мережа процесів в установі та системі якості. Підхід до систем управління якістю. Процесний підхід.

 10. Вимоги до систем управління якістю та вимоги до якості та безпеки продукції.

 11. Класифікація промислової продукції за показниками якості. Методи оцінки рівня якості продукції. Види контролю якості.

 12. Напрями функціонування якості продукції. Формування якості продукції на стадіях: планування, виробництва, експлуатації.

 13. Чинники, що впливають на забезпечення якості продукції. Управління якістю через управління процесами.

 14. Якість продукції. Властивості продукції. Основні терміни та визначення галузі управління якістю.

 15. Рівень якості продукції та методи його визначення.

 16. Класифікація показників якості продукції. Показники призначення, надійності, екологічності, безпечності, технологічності тощо. Рівень якості продукції та методи його визначення.

 17. Етапи створення та розвитку системи якості продукції та методів їх забезпечення. Системи технічного контролю, бездефектного виготовлення продукції, бездефектної праці.

 18. Системи забезпечення якості за допомогою інженерно-технічних заходів. Формування комплексного підходу до проблеми забезпечення якості. Комплексна система управління якістю продукції.

 19. Міжнародні та державні стандарти з управління якістю та забезпечення якості.

 20. Управління системами і процесами. Застосування принципів управління якістю. Керівництво, його зобов‛язання. Управління ресурсами. Випуск продукції та планування випуску продукції.

 21. Оцінювання рівня якості та безпеки харчових продуктів.

 22. Вітчизняні системи управління якістю. Напрями удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

 23. Особливості зарубіжних систем управління якістю

 24. Міжнародні стандарти на системи управління якістю.

 25. Сучасна філософія управління якістю. . . . . . .

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/ «спеціаліст»
з фахового вступного випробування “Якість, стандартизація та сертифікація” за спеціальністю
8.18010010 “Якість, стандартизація

та сертифікація”

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення (питання), але не може відтворити основні поняття.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

Голова фахової атестаційної комісії ,

доцент Усатюк С.І.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр» / «спеціаліст»
за спеціальністю 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” з фахового вступного випробування “Якість, стандартизація та сертифікація”, що проводиться
у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до

НУХТ у 2014 році
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова комісії з проведення співбесіди,

доцент Усатюк С.І.Список рекомендованої літератури:
Законодавча:


 1. Закон України «Про стандартизацію» №2408-ІІІ від 17 травня 2001 року ( в редакції №2289-VI від 30.07.2010).

 2. Закон України N 3164-IV від 01.12.2005 «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» (редакція № 5312-17 від 04.11.2012).

 3. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР.

 4. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05. 2001, № 2406-ІІІ.- Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 32, ст. 169

 5. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17.05. 2001, № 2407-ІІІ. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 32, ст. 170.

 6. Декрет КМУ « Про стандартизацію та сертифікацію» від 10.05.1993, № 46-93. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.289.


Нормативно-правова:


 1. Національна стандартизація. Основні положення : ДСТУ 1.0:2003. - [Чинний від 2003-02-24]. – К. Держспоживстандарт України, 2003. – 12 с. – (Національний стандарт України).

 2. Правила розроблення національних нормативних документів: ДСТУ 1.2:2003. - [Чинний від 2003-07-01]. – К. Держспоживстандарт України, 2003. – 16 с. – (Національний стандарт України).

 3. Правила реєстрації нормативних документів: ДСТУ 1.6:2004. - [Чинний від 2004-10-01]. – К. Держспоживстандарт України, 2004. – 18 с. – (Національний стандарт України).

 4. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1995. – 195 с.

 5. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» - К.: Держстандарт України, 2007. – 23 с.

 6. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 9004:2000, IDT) ДСТУ ISO 9004-2001. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 44 с.

 7. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і екологічного управління (ISO 19011:2002,IDT) ДСТУ ISO 19011:2003. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 24 с.

 8. Настанова ІSО/ІEС Guide 28:2004 Загальні правила типової системи сертифікації продукції третьою стороною. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 26 с.

 9. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT) ДСТУ ISO 9001-2001. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 25 с.

 10. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.2. – Київ, 1998. – 416 с.


Базова:


 1. Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів та послуг / І.П. Студеняк, Ю.М. Ажнюк, І.М. Чучка. – К.: Кондор. – 2007. – 152 с.

 2. Основи метрології та вимірювань / Д.Б. Головко, К.Г. Рего, Ю.О. Скрипник. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.

 3. Цюцюра В.Д. Метрологія та основи вимірювань: навч. посіб. / В.Д. Цюцюра, С.В. Цюцюра. – К.: Знання-Прес, 2003. – 180 с.

 4. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 560 с.

 5. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: підручник. Саранча Г.А. / – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с.

 6. Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: Підручник / Л.С.Кириченко, А.А. Самійленко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2008.- 240 с.

 7. .Бичківськиій Р.В. Управління якістю. / Р.В. Бичківськиій - Л.: Львівська політехніка, 2000.- 329 с.

 8. Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Навчальний посібник. / Л.І. Боженко, О.Й. Гутта – Львів, 2001. – 176 с.

 9. Стригунова М.М. Сертифікація: теорія і практика: навч. посіб. / М.М. Стригунова. — Севастополь: СНУЯЕ та П, 2012. — 384 с.

 10. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: ЦУЛ, 2013. — 426 с.

 11. Тріщ Р.М. Сертифікація продукції: навч. посіб. / Р.М. Тріщ, Д.А. Янушкевич, Л.Ю. Шубіна, Е.В. Білецький; УІПА. КНТЕУ. — К.: Освіта України, 2012. — 520 с.

 12. Топольник В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю: навч. посіб. / В.Г. Топольник, М. А. Котляр; МОН України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 212с.


Допоміжна:


 1. Сергеев А.Г. Метрология: Учеб. Пособие для вузов / А.Г. Сергеев, В.В. Крохин. – М.: Логос, 2002. – 408с.

 2. Метрологія та вимірювальна техніка: підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук та ін.; За ред.. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544 с.

 3. Болотніков А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. О.Болотніков. – К.: МАУП, 2005. – 144 с.

 4. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : [підручник] / М.І. Шаповал.– К.: Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 159 с.

 5. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів. Т.М. Димань, Т.Г.Мазур– К.: ВЦ "Академія", 2011. – 520с.

 6. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення. / Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютіна Г.А., Шапорова Т.М., Кононенко Л.В., Науменко В.А. – К.: ВД Професіонал, 2007. – 384 с.

 7. Михальські Т. Управління якістю у харчовій промисловості із врахуванням Європейського харчового кодексу і міжнародно визнаних стандартів. / Т. Михальські, Л. Франк, А. Досін – Лівів: ПАІС, 2006. – 336 с.

 8. Богомолов О.В., Управління якістю переробних і харчових виробництв. / О.В. Богомолов, О.М. Сафонова, О.І. Шаповаленко, О.І. Черевко – Х.: Еспада, 2006. – 296 с.

 9. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація: навч. посіб. Ч.1: Метрологія / М.Т. Бакка, В.В. Тарасова. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 337с.

 10. Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: підруч. / В.В. Тарасова, А.С. Малиновський, М.Ф. Рибак; МОН України, ДАУ. — К.: ЦУЛ, 2006. — 264 с.

 11. Гутіков, В.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація та ліцензування : стандартизація та сертифікація в Україні: навч. посіб.: для студентів спеціальності "Технологія харчування" денної та заочної форм навчання / В. В. Гутіков. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 166 с.

 12. Боженко, Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація / Л.І. Боженко: навч. посіб. – Львів : Афіша, 2006. – 323 с.

 13. Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: навч. посіб. / Г.А. Тіхосова, О.Ф. Богданова, О. О. Горач. — К.: Ліра-К, 2013. — 328 с.

 14. Основи метрології для фахівців повірочних та вимірювальних лабораторій / Л.П. Почекайлова, Ю.В. Кожедуб, Ю.М. Фуркалова // Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», 2011. – 99 с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка