Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститут Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСкачати 210.5 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір210.5 Kb.

Додаток А


до п.п. 3.1.
(Ф 03.02 – 96)

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститутСистема менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни

Психодіагностика


для галузі знань 1301 Соціальне забезпечення

напряму підготовки 6.130102 Соціальна робота

спеціальність «Соціальна робота»

спеціалізація
СМЯ НАУ НМК 12.01.13. – 01 – 2016

КИЇВ

Продовження Додатку А


Система менеджменту якості

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«Психодіагностика»

назва дисципліни


Шифр

документаСМЯ НАУ НМК

12.01.13. – 01 – 2016


Навчально-методичний комплекс розробили:


доцент кафедри соціальних технологій ______________ М. Радченко

підпис П.І.Б.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціальних технологій, протокол № 12 від « 30 » листопада 2016 р.
Завідувач кафедри _____________ О. Котикова

підпис П.І.Б.


Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні НМРР ________, протокол № ____ від «___» ____________ 20___р.


Голова НМРР ______ С. Ягодзінський

підпис П.І.Б.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник 1

Додаток Б


до п.п. 4.4

Зміст Навчально-методичного Комплексу

Дисципліна Психодіагностика

(назва дисципліни)

галузь знань 1301 Соціальне забезпечення

(шифр та назва)

напрям 6.130102 «Соціальна робота»

(шифр та назва)

Спеціальність «Соціальна робота»

(шифр та назва)

спеціалізація_____________________________________________________________

(шифр та назва)Складова комплексу

Позначення
електронного файлу1)

Наявність

друкований
вигляд2)

електронний
вигляд3)

1

Навчальна програма

01_П_НП2

Робоча навчальна програма

(денна форма навчання)02_П_РНП_С3

Робоча навчальна програма

(заочна форма навчання)03_П_РНП_З4

Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання)

04_П_РСО_З5

Календарно-тематичний план

05_П_КТП6

Конспект лекцій/курс лекцій

06_П_КЛ7

Методичні рекомендації з виконання домашніх завдань (розрахунково-графічних робіт)

07_П_МР_ДЗ (РГР)8

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

08_П_МР_КРз9

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (проекту)

09_П_МР_КР (КП)10

Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу

10_ П _МР_СРС11

Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять

11_ П _МР_ПРЗ12

Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі

12_ П _Т13

Модульні контрольні роботи4)

13_П _МКР_1
14_ П _МКР_214

Пакет комплексної контрольної роботи

15_ П _ККР
х

15

Затверджені екзаменаційні білети

16_ П _ЕБ
х

1) ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни)

2) Вказується дата затвердження до друку та номер справи у Номенклатурі справ кафедри

3) Вказується дата розміщення у інституційному депозитарії АБО дата та місце розміщення на кафедрі

4) У вигляді переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку, з яких формуватимуться білети для проведення модульної контрольної роботи

Додаток В


до п.п. 3.5.

Зразок

Календарно-тематичний план вивчення дисципліни


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. Кафедри соціальних технологій

_________________О. М. Котикова

К-сть тижнів«___» ______________ 20__ р.

17


Лекцій

17

Практичних занять


17

Індивідуальна робота
Самостійна робота

20з них:

ДЗ РГР КР-

Всього

54

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра __соціальних технологій_______

(повна назва кафедри)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 1301 Соціальне забезпечення

напрям (спеціальність) 6.130102 «Соціальна робота»

Курс 4 групи 416, 417


з дисципліни "Психодіагностика"

7 семестр 2016-2017 навчальний рік
Дата

Лекції

Кількість годин

Само­стійна робота (год.)

Дата

Практичні заняття

Кількість годин

Само­стійна робота (год.)17

1017

10

Науково-педагогічний працівник ______________ (М. Радченко)

Додаток Г


до п.п. 3.6

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій


Конспект лекцій

з дисципліни «Психодіагностика»

за напрямом (спеціальністю) 6.130102 «Соціальна робота»

Укладач(і):М.І. Радченко

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри

соціальних технологій

Протокол № _12__ від «_30__»_11__2016 р.

Завідувач кафедри _________ О.Котикова

Продовження Додатку ГЗразок оформлення лекції

Лекція № 1

Тема лекції:ПСИХОДІАГНОСТИКА ЯК НАУКА

План лекції

 1. Поняття, предмет та структура психодіагностики.

 2. Класифікації психодіагностичних методик.

 3. Завдання, які вирішує психодіагностика.

 4. Основні вимоги до психодіагностичних методик.

 5. Історія психодіагностики.

Література

1. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики. – М.: Изд-во Эксмо, 2001. – 480с.

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 688с.

3. Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440с.

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384с.

5. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике – СПб.: Издательство «Питер», 2000 – 528с.

6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн.2: Психология образования. – 608 с.

7. Психологическая диагностика. Учебное пособие / Под общей ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. — М.: Изд-во УРАО, 2007.- 218 с.


Зміст лекції

Поняття, предмет та структура психодіагностики. Завдання, які вирішує психодіагностика. Основні вимоги до психодіагностичних методів. Історія виникнення психодіагностики як науки. Життєві та навчальні цілі, очікування від вивчення дисципліни «Психодіагностика». Принципи та правила роботи на практичних заняттях. Прийоми самостійної роботи з теоретичним матеріалом. Класифікація психодіагностичних методів практичної психології: методи організації дослідження, методи збирання та обробки інформації. Спостереження та експеримент.


Лекція № 2

Тема лекції:ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК

План лекції

 1. Операціоналізація і верифікація - основні вимоги, що пред'являються до понять і методів психодіагностики.

 2. Бланкові, опитувальні, рисункові, об'єктивно-маніпуляційні й проективні психодіагностичні методики.

 3. Валідність та надійність – основні характеристики психодіагнотичних методик


Література

1. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440 с

2. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 с. – С. 270-409

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гума-нит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 384 с: ил. – С.154-379

4. Шмелев Г. и кол-в. Основы психодиагностики- Учебное пособие для студентов педвузов. – Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006. – 544 с. – С. 197-341
Зміст лекції

Основні психодіагностичні методи: тести, письмові та усні опитувальники, аналіз документів та продуктів діяльності, спостереження та експеримент. Специфіка їх використання. Бланкові, опитувальні, рисункові і проективні психодіагностичні методики. Поняття про об'єктивно-маніпуляційні методики. Чинники, що впливають на результат психологічного дослідження. Методи характеристики надійності. Ретестова надійність. Надійність паралельних форм. Надійність частин тесту. Валідність психологічних тестів. Методи визначення валідності. Вимоги до виконання психодіагностичних завдань.


Лекція № 3

Тема лекції:ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ

План лекції

1. Біхевіоризм як теоретична основа тестування. Поведінка як сукупність реакцій організму на стимули. Роботи Дж. М. Кеттела, А. Біне.

2. Шкала Біне - Симона. Поняття «розумовий вік». Шкала Стенфорд - Біне.

3. Поняття про інтелектуальний коефіцієнт (IQ). Роботи В. Штерна.

4. Виникнення групового тестуванняЛітература

1. Богданова Т, Г., Корнилова Т. В. Диагностика познавательной сферы ребенка. — К., 2007. — 68 с.

2. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. – 312 с.

3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. — Самара, 2002. — 248 с.

4. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. — М., 2001. — 272 с.

5. Шмелев А. Г. Введение в экспериментальную психосоматику: Теоретико-методологические основания и психодиагностические возможности. — М., 2003. — 158 с.Зміст лекції

Класифікація тестів. Історія розвитку тестування. Тести інтелекту та тести на визначення рис особистості. Вимоги до створення тестів: надійність та валідність. Шкала Біне - Симона. Поняття «розумовий вік». Коефіцієнт IQ. Поняття статистичної норми. Вимоги практики (масове обстеження великих груп випробовуваних). Роботи А. С. Отіса. Поява армійських тестів «Альфа» і «Бета». Недоліки та обмеження тестів загальних здібностей. Тести креативности. Конструкт тесту.Лекція № 4

Тема лекції:ПРОКТИВНИЙ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ПІДХІД

План лекції

 1. Проективні техніки. Теоретичні витоки проективних методів.

 2. Проекція як психологічний феномен. Переваги та недоліки методу.

 3. Основні різновиди методик, що засновани на принципі проекції.

Література


 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер, 2001. – 380с.

 2. Бондарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120с.

 3. Дофман Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для студ. высш.учеб.завед. – М.: Смысл; Изд. Центр «Академия», 2005. – 288с.

 4. Зароченцев Н.Д. Экспериментальная психология: Уч. для вузов / Н.Д.Зароченцев, А.И.Худяков. – М.: Проспект, 2005. – 208с.

 5. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: теория и методы: Уч. для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 581с.

 6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2004. – 713с.

Зміст лекції

Проекція як психологічний феномен – види проекцій. Вили проективних методик. Принципи побудови проективних методик за Л. Франком. Ассоціанізм. Метод вільних словесних асоціацій Ф. Гальтона. Психоаналіз як теоретична основа розвитку проективних методик. Роботи Г. Роршаха (плями Роршаха), X. Моргана та Г. Мюррея (ТАТ). Особливості використання проективних методик. Виконання проективних методик на виявлення підсвідомих прагнень особистості: „Про що мовчить підсвідомість?” Методики дослідження характеру. Проективні тести: «Намалюй свій характер», «Неіснуюча тварина», «Домінуючі інстинкти», «Методика піктограм» та ін. Специфіка інтерпретації результатів дослідження.
Лекція № 5

Тема лекції:ОСОБИСТІСНІ ОПИТУВАЛЬНИКИ

План лекції
 1. Опитувальники. Інтроспекціонізм як теоретична основа методу. Роботи Ф. Гальтона, А. Біне, Р. Вудвортса.

 2. Опитування та типи опитних методів.

 3. Факторний аналіз.

 4. Види опитувальників.

Література


1. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики. – М.: Изд-во Эксмо, 2001. – 480с.

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 688с.

3. Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440с.

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384с.

5. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике – СПб.: Издательство «Питер», 2000 – 528с.

6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн.2: Психология образования. – 608 с.


Зміст лекції

Види опитувальників, форми питань та представлення результатів. Проблема достовірності особистісних опитувальників. Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник. Опитувальник «Шістнадцять особистісних факторів". Шкала «Прояви тривожності». Опитувальник самоставлення. Опитувальник рівня суб'єктивного контролю. Спрямованість особистості. Діагностика професійної спрямованості. Можливості і обмеження різних методик для діагностики характеру людини. Діагностика самооцінки.


Лекція № 6

Тема лекції:ПСИХОДІАГНОСТИКА ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

План лекції

1. Факторний аналіз як теоретична основа побудови комплексних батарей тестів здібностей.

2. Двофакторна теорія здібностей Ч. Спірмена.

3. Багатофакторна теорія здібностей Т. Л. Кіллі і Л. Л. Терстона.

4. Тести досягнень.

5. Шкали вимірювання інтелекту Векслера.

6. Шкала пам'яті Векслера.

7. Кубики Коса.

Література


1. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики. – М.: Изд-во Эксмо, 2001. – 480с.

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 688с.

3. А.Н.Белоус Використання в роботі пед.-псих. Діагностичних карт інтелектуально-пізнавального розвитку дітей / / Діяльність практичного психолога на сучасному етапі. Мн., 2000. С.13-25.
4. Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440с.

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384с.

6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике – СПб.: Издательство «Питер», 2000 – 528с.

7. Психологическая диагностика. Учебное пособие / Под общей ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. — М.: Изд-во УРАО, 1997.- 218 с.Зміст лекції

Факторний аналіз та теорії здібностей. Тести досягнень. Психодіагностичні методики на визначення особливостей сприймання, пам’яті, уваги та мислення. Аналіз продуктів діяльності. Визначення особливостей психічних процесів. Сприймання. Визначення особливостей сприймання. Увага. Перевірка уважливості. Обговорення індивідуальних особливостей уваги. Пам’ять. Визначення обсягу пам’яті. Діагностика мислення. Тест «Фігури». Шкала пам’яті Векслера. Визначення гнучкості мислення за методикою “Словесний лабіринт”


Лекція № 7

Тема лекції:ПСИХОДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

План лекції

1. Особливості психодіагностування дітей молодшого шкільного віку (на етапі зрілого дитинства)

2. Психодіагностика професійно важливих якостей дорослої людини

3. Особистісні опитувальники Айзенка.

Література


 1. Абрамова Г.С. Практична психологія. - М., Академічний Проект, 2001. - 480 с.

 2. Айзенк Г. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта.—Кострома, 2003. – 90 с.

 3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словник-довідник з психодіагностики. - СПб., Питер, 2005. - 520с.

 4. Винокурова Н.К. Сборник тестов и упражнений для развития ваших творческих способностей. – М., ИМПЕТО, 2005. – 96 с.

 5. Нємов Р. С. Основи психологічного консультування: Підручник, М., ВЛАДОС, 2009. - С. 9.

 6. Скребець В. А. Психологічна діагностика: Підручник. - К., МАУП, 2001. - 152 с.

 7. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. - Х., Прапор, 2005. - 639с.

Зміст лекції

Діагностика потреб, мотивів, рис особистості та особливостей поведінки особистості. Психодіагностичний експеримент. Основні вимоги до психодіагностичного експерименту. Діагностика потреб та мотивів людини. Позиція і статус людини в групі. Вивчення індивідуальних статусно-рольових позицій в групі (методика “Подарунок на день народження”) Особистісні опитувальники Айзенка. Комплекс психодіагностичних методик: технічне мислення - методика Бенетта; комунікативні й організаторські нахили - методика "КОС - 2"; концентрація уваги - методика "Коректурна проба"; оперативна пам'ять-методика "ОП - 1"; невербальний інтелект - тест Равена; стійкість уваги - методика "ВН - 2"; просторові уявлення - методика "Кубики"; наочно-образна пам'ять - методика "КНОП-1; основні характеристики темпераменту - тест Айзенка; емоційна стабільність - тест Тейлора; лабільність і сила нервової системи - методика "Теппінг-тест"; вербальний і невербальний інтелект - методика Р. Амтхауера; індивідуально-типологічні особливості – методика ІТО (Л.Собчик)


Лекція № 8

Тема лекції:ПСИХОДІАГНОСТИКА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН

План лекції

 1. Спілкування та міжособистісні стосунки

 2. Індивідуальні прояви спілкування в умовах групового розв’язання спільної проблеми

 3. Інтерперсональна діагностика Т. Лірі.

Література


 1. Собчик Л. Н. Диагностика межличностннх отношений: модифицированый вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. -2000.-48 с.

 2. Субчик Л. Н. Метод цветовых виборов. Модифицированый цветовой тест Люшера: Метод, руководство. - М., 2000. - 88 с.

 3. Социально-психологические методы практической работи в коллективе: диагностика и воздействие / Отв. ред, А. Л. Журавлев, В. А. Хащенко. - М., 2001. - 205 с.

 4. Шмелев А. Г, Введение в экепериментальную психосемантику: Теоретико-методологические основания и психодиагиостические возможности. — М., 2003. - 158 с.

 5. Юнг К. Психологические типы. - М., 2005. -716 с.Зміст лекції

Спостереження, опитування та експеримент – основні методи психодіагностики міжособистісних відносин. Діагностика індивідуально-особистісних властивостей, що впливають на міжособистісні відносини. Особливості міжособистісних стосунків та їх вивчення. Дослідження особливостей спілкування в умовах групової взаємодії (дидактична гра “Космонавти”). Якості особистості, важливі для міжособистісної взаємодії. Складання переліку важливих для міжособистісної взаємодії якостей особистості (мозковий штурм). Інтерперсональна діагностика Т.Лірі.Додаток Д


до п.п. 3.12

Зразок оформлення типових тестових завдань

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри _О. Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.ТИПОВІ ТЕСТИ

з дисципліни «Психодіагностика»

Визначте від однієї до трьох правильних відповідей: 1. Основні вимоги, що пред’являються до понять та методів психодіагностики, – це:

А) валідність;

Б)операціоналізація; .В) верифікація. 1. Поняття, яке вказує, що тест вимірює і наскільки добре він це робить, - це:

А) надійність;

Б) операціоналізація;

В) валідність.


 1. Проективні методики поділяються на:

А) бланкові;

Б) опитувальні;

В) рисункові.
Розробник М.Радченко

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)


Додаток Е


до п.п. 3.13

Зразок оформлення
Переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку
для проведення модульної контрольної роботи


Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій
Затверджую

Зав. кафедри ________ О. Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни «Психодіагностика»


 1. Наведіть класифікацію психодіагностичних методів за характеристикою основного методичного принципу.

 2. Назвіть методики приходіагностики психічних станів. Охарактеризуйте одну з них.

 3. Професійно-орієнтоване завдання: Уявіть, що до Вас звернулися з таким проханням: « Для вдосконалення навчання у нашому ліцеї нам потрібен тест інтелекту, який не враховує міжкультурних відмінностей і дозволяє виміряти вроджений потенціал дитини». Якою буде Ваша реакція на це прохання? Чи припустимим є непрофесійне або некоректне використання психологічної методики? Відповідь обґрунтуйте. Зазначте, які етичні принципи могли бути порушені

Розробник М. Радченко

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)
Додаток Є

до п.п. 3.14Зразок оформлення екзаменаційного білета

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ О.Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Екзаменаційний білет № 4
Дисципліна «Психодіагностика»
І. Теоретичне завдання

 1. Назвіть та охарактеризуйте галузі психодіагностики.

 2. Назвіть методики приходіагностики міжособистісних стосунків. Охарактеризуйте одну з них.

ІІ. Практичне завдання

 1. Розкрийте сутність проективної методики “Намалюй свій характер” Яке психологічне явище вона діагностує? Визначте місце даної методики в процесі консультування клієнтів.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №____ від „____” ________________ 20____рокуВикладач _______________ М. Радченко

(підпис) (П.І.Б)База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка