Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститутСкачати 291.19 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір291.19 Kb.

Додаток А


до п.п. 3.1.
(Ф 03.02 – 96)

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету)
Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни

Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі


для галузі знань 1301 Соціальне забезпечення

напряму підготовки 6.130102 Соціальна робота

спеціальність «Соціальна робота»

СМЯ НАУ НМК 12.01.08. – 01 – 2016
КИЇВ
Продовження Додатку А
Система менеджменту якості

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі»Шифр

документаСМЯ НАУ НМК

12.01.08. – 01 – 2016


Навчально-методичний комплекс розробив:


доцент, кандидат психологічних наук Блінов О.А.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціальних технологій, протокол № ___ від «___» _________ 2016 р.

Завідувач кафедри Котикова О.М.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні НМРР ________, протокол № ____ від «___» ____________ 20___р.

Голова НМРР _____________ _____________

підпис П.І.Б.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник 1

Додаток Б

до п.п. 4.4Зміст Навчально-методичного Комплексу
Дисципліна «Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі»

галузь знань 1301 Соціальне забезпечення

напрям 6.130102 «Соціальна робота»

спеціальність «Соціальна робота»


Складова комплексу

Позначення
електронного файлу1)

Наявність

друкований
вигляд2)

електронний
вигляд3)

1

Навчальна програма

01_ХХХ_НП2

Робоча навчальна програма

(денна форма навчання)02_ХХХ_РНП_С3

Робоча навчальна програма

(заочна форма навчання)03_ХХХ_РНП_З4

Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання)

04_ХХХ_РСО_З5

Календарно-тематичний план

05_ХХХ_КТП6

Конспект лекцій/курс лекцій

06_ХХХ_КЛ7

Методичні рекомендації з виконання домашніх завдань (розрахунково-графічних робіт)

07_ХХХ_МР_ДЗ (РГР)8

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

08_ХХХ_МР_КРз9

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (проекту)

09_ХХХ_МР_КР (КП)10

Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу

10_ХХХ_МР_СРС11

Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять

11_ХХХ_МР_ПРЗ12

Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі

12_ХХХ_Т13

Модульні контрольні роботи4)

13_ХХХ_МКР_1
14_ХХХ_МКР_214

Пакет комплексної контрольної роботи

15_ХХХ_ККР
х

15

Затверджені екзаменаційні білети

16_ХХХ_ЕБ
х

1) ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни)

2) Вказується дата затвердження до друку та номер справи у Номенклатурі справ кафедри

3) Вказується дата розміщення у інституційному депозитарії АБО дата та місце розміщення на кафедрі

4) У вигляді переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку, з яких формуватимуться білети для проведення модульної контрольної роботи

Додаток В


до п.п. 3.5.

Зразок

Календарно-тематичний план вивчення дисципліни


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри соціальних технологій

_________________О. М. Котикова

К-сть тижнів«___» ______________ 20__ р.

8


Лекцій

34

Практичних занять


34

Індивідуальна робота
Самостійна робота

76з них:

ДЗ РГР КР-

Всього

144

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра __соціальних технологій_______

(повна назва кафедри)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 1301 Соціальне забезпечення

напрям (спеціальність) 6.130102 «Соціальна робота»

Курс 4 група 416


з дисципліни «Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі»

7 семестр 2016-2017 навчальний рікДата

Лекції

Кількість годин

Само­стійна робота (год.)

Дата

Практичні заняття

Кількість годин

Само­стійна робота (год.)34

1934

21Науково-педагогічний працівник ______________ (О. Блінов)

Додаток Г


до п.п. 3.6
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій


Конспект лекцій

з дисципліни «Соціально-психологічні основи реабілітації

в соціальній роботі»

за напрямом (спеціальністю) 6.130102 «» Соціальна робота


Укладач: к. психол. н. О.А. Блінов

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри

соціальних технологій

Протокол № __ від «___»_________2016 р.

Завідувач кафедри _________ О.Котикова

Продовження Додатку ГЛекція № 1

Тема лекції:


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
План лекції

1. Соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я.

2. Медико-психологічна реабілітація, її визначення, становлення, види, завдання, принципи.

3. Організація та управління системою медико-психологічної реабілітації.

4. Погляди науковців на зміст поняття «Психологічна реабілітація».

5. Основні напрямки розвитку фахівцями психологічної реабілітації.

6. Теоретичні та практичні проблеми створення системи психологічної реабілітації.
Література


 1. Блінов О.А. Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі : Практикум / О.А. Блінов. – К. : НАУ, 2013. – 80 с.

 2. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб. : Питер, 2002. – 960 с. (Серия «Национальная медицинская библиотека»). ISBN 5-8046-0187-3

 3. Медицинская реабилитация: Руководство для врачей / Под ред. В.М. Боголюбова. – 2-е изд., доп. – М., 2007. – 678 с.


Зміст лекції

Здоров’я. Складові системи керування здоров’ям. Рекреація. Реадаптація. Фізичний стан. Спосіб життя. Медико-психологічна реабілітація, її визначення, становлення, види, завдання, принципи. Реабілітація. Реабілітація інвалідів. Основна мета, завдання, види реабілітації. Організація та управління системою медичної та соціальної реабілітації. Система реабілітації хворих. Етапи державної системи медичної реабілітації. Психологічна реабілітація та основні напрямки розвитку фахівцями психологічної реабілітації. Внесок Ф. Месмер, З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, К. Хорні, К. Рудестам, Я.Л. Морено, К. Роджерса, Ф.С. Перлза, А.С. Співаковської, В. В. Лебединського. В.В. Століна, Л.А. Петровської в розуміння та організацію реабілітаційного процесу. Теоретичні та практичні проблеми створення системи психологічної реабілітації.Лекція № 2
Тема лекції:
ХВОРОБИ ЛЮДИНИ. ЇХ ПРИЧИНИ, КОНЦЕПЦІЇ І МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ
План лекції

 1. Навіщо потрібна хвороба?

 2. Причини хвороб.

 3. Психосоматика.

 4. Психофізіологічні концепції.

 5. Психоаналітичні концепції.

 6. Ментально-когнітивні моделі.

 7. Соціопсихосоматика.

 8. Системно-теоретичні моделі


Література

 1. Александер Ф. Психосоматическая медицина (принципы и применение). – М. : Геррус, 2000. – 127 с.

 2. Дальке Р. Болезнь как путь. Значение и предназначение болезней / Р. Дальке, Т. Детлефсен. − СПб. : Весь, 2003. − 320 с.

 3. Петрова Н. Н. Основы психосоматической медицины: учеб.-метод. пособие. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. – 72 с.


Зміст лекції

Рівні відносин людини зі світом. Захворювання органів і систем людини. Умовно – рефлекторні механізми. Реакції в экстремальних ситуаціях, стрес. Психоаналітичні концепції. Конверсіонна модель Фрейда. Модель вегетативного неврозу Александера. Концепції «десоматизації-ресоматизації» М. Schur. Модель двухешелоної лінії оборони Мітчерліха. Концепція «хвороб готовності і вираження» F. VexKull. Ментально-когнітивні модели. Концепція алекситимії P. Е. Sifneous. Концепція втрати об’єкта Н. Freyberger. Модель порушення об'єктних відносин. Когнітивні моделі. Соціопсихосоматика. Теорія Морено. Концепція Аммона. Системно-теоретичні моделі. Концепція Ананєва-Пригожина. Точка біфуркації. Універсальна модель атракції. Модель поэтапного развития субъекта в системном комплексе. Модель матричного прогнозування. Універсальна модель самоврядування - організація суб'єктом психологічного простору в системному комплексі. Метод кардинальної психодіагностики.


Лекція № 3

Тема лекції:


УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАКОНИ РОЗВИТКУ
План лекції

1. Закон полярних взаємодій (дуалізму).

2. Закон спадковості і подібності.

3. Закон причинної обумовленості (збереження енергії в причинно-наслідкових зв'язках).

4. Закон циклічності (закон переходу кількості в якість).

5. Закон альтернативності (закон свободи вибору).

6. Діалектичні причини виникнення хвороби.
Література


 1. Виторская Н.М. Причины болезней и истоки здоровья. 5–е изд., перераб. и доп. – М.: Амрита–Русь; Новосибирск: Издательский дом «Манускрипт», 2007. – 256 с. Серия «Универсология».

 2. Поляков В. А. Универсология. История. Законы. Практика. – Минск : ВЭВЭР, 2003. − 200 с.

 3. Полякова И. Ю. Психосистемология / И. Ю. Полякова, В. А. Поляков. – Минск : ВЭВЭР, 2003. − 244 с.


Зміст лекції

Закон полярних взаємодій (дуалізму) та його складові. Символ «Тайцзи». Вегетативні прояви для калібрування стану. Взаємообумовленість: надсистема-система-підсистема. Закон спадковості і подібності. Класифікація аналогій макрокосмосу і мікрокосмосу по концепції у-сін. Закон причинної обумовленості (збереження енергії в причинно-наслідкових зв'язках). Два основні способи одержання енергії. Закон циклічності (закон переходу кількості в якість). Сексуальні цикли жінки, її фази. Закон альтернативності (закон свободи вибору). Діалектичні причини виникнення хвороби. Хвороби багатошарові і обумовлені генотипом, психотипом і архетипом людини.


Лекція 4.

Тема лекції:СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗДОРОВʼЯ
План лекції

 1. Розвиток системного світогляду.

 2. Сім рівнів системних відносин


Література

 1. Блінов О. А. Функції та специфіка роботи практичного психолога: навч. посібник / О. А. Блінов, П. П. Криворучко, В. М. Марченко. – К. : КиМУ, 2009. – 462 с.

 2. Малкина-Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

 3. Старшенбаум Г. В. Психосоматика и психотерапия : исцеление души и тела / Г.В. Старшенбаум. – Изд. 3. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 350 с. – (Психологический практикум).


Зміст лекції

Розвиток системного світогляду. Основні характеристики людини. Захист особистості від зовнішнього відторгуючого впливу. Структура здоров'я. Зв'язок психічних функцій з зародковими листками організму людини. Сім рівнів системних відносин. Сім базисних рівнів досягнення акме (вершини розвитку). Сім основних залоз, що визначають роботу внутрішніх органів. Зв'язок ендокринних залоз і систем організму. Поетапний розвиток суб'єкта в системному комплексі. Вікова періодизація Гіппократа.

Лекція 5.

Тема лекції:


ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ, СТАТЕВОЇ ТА ТРАВНОЇ СИСТЕМИ. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
План лекції

1. Захворювання сечовидільної системи. Нефрит. Сечокам'яна хвороба. Нетримання сечі.

2. Захворювання статевої системи. Запальні захворювання жіночих та чоловічих статевих органів. Безпліддя. Патологія вагітності. Кесарів розтин.

3. Захворювання травної системи. Жовчнокам'яна хвороба. Хронічний гастрит. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.


Література

 1. Кречмер З. Медицинская психология. Пер. с нем. / Изд. подгот. А.Луков. – СПб. : Союз, 1998. – 464 с.

 2. Психиатрия: Национальное руководство / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова. – М .: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1000 с.

 3. Старшенбаум Г. В. Психосоматика : руководство по диагностике и самопомощи / Г.В. Старшенбаум. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 251, [1] с. – (Психологический практикум).


Зміст лекції

Захворювання сечовидільної системи. Цілителі Стародавнього Сходу про систему нирок і сечового міхура. Нефрит. Сечокам'яна хвороба. Нетримання сечі. Захворювання статевої системи. Принцип взаємовідносин — закон полярності. Чоловік і жінка — два полюси життя. Відповідальність. Дисципліна. Зосередженість та ініціативність. Сталість. Запальні захворювання жіночих і чоловічих статевих органів. Безпліддя. Кесарів розтин. Захворювання травної системи. Функції шлунково-кишкового тракту. Жовчнокам'яна хвороба. Хронічний гастрит. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Причини хвороби та рекомендації щодо профілактики захворювання та лікуванння. Питання для роздумів.


Лекція 6.

Тема лекції:


ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ, КРОВОТВОРНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМИ
План лекції

1. Захворювання серцево-судинної і кровотворної систем. Гіпертонія. Гіпотонія. Інфаркт міокарда. Ревматизм. Інсульт. Лейкоз.

2. Імунна система. Механізми захисту. Алергія. Рак.
Література


 1. Бройтигам В. Психосоматическая медицина / В. Бройтигам, П. Кристиан, Д. Рад. − М. : ГЭОТАР Медицина, 1999. − 376 с.

 2. Бурбо Лиз. Пять травм, которые мешают быть самим собой. Перев. с англ. под. ред. И. Старых. – М. : ООО Издательство «София», 2007. – 192 с.

 3. Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.


Зміст лекції

Захворювання серцево-судинної і кровотворної систем. Гіпертонія. Гіпотонія. Інфаркт міокарда. Ревматизм. Інсульт. Лейкоз. Імунна система. Механізми захисту. Алергія. Рак. Гіпертонія. Гіпотонія. Інфаркт міокарда. Ревматизм. Інсульт. Лейкоз. Імунна система. Імунітет. Механізми захисту. Алергія. Рак. Рекомендації щодо профілактики захворювання та її подолання. Питання для роздумів.


Лекція 7.

Тема лекції:


ПРИЧИНЫ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ, ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ, ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ ПОЧУТТІВ І КІСТКОВО-СУГЛОБОВА ПАТОЛОГІЯ. ЗАХВОРЮВАННЯ ЗУБІВ. ЗАХВОРЮВАННЯ ОЧЕЙ. ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХ. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
План лекції

1. Захворювання дихальної системи. Бронхіт. Пневмонія. Бронхіальна астма.

2. Захворювання шкіри, опорно-рухової системи, патологія органів почуттів і кістково-суглобова патологія. Шкірні захворювання. Нейродерміт (атопічний дерматит, ендогенна або конституціональна екзема). Ревматоїдний артрит. Остеохондроз.

3. Захворювання зубів. Карієс.

4. Захворювання очей. Короткозорість. Далекозорість. Косоокість.

5. Захворювання вух. Отит. Глухота.


Література


 1. Кречмер З. Медицинская психология. Пер. с нем. / Изд. Подг. Вал. А.Луков. – СПб. : Союз, 1998. – 464 с.

 2. Кулаков С. А. Основы психосоматики. − СПб. : Речь, 2003. − 288 с.

 3. Сандберг, Н., Клиническая психология. Теория, практика, исследования / Норман Сандберг, Аллен Уайнбергер, Джулиан Таплин. – СПб. : Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2007. – 383, [1] с. – (Большая университетская библиотека).


Зміст лекції

Захворювання дихальної системи. Бронхіт. Пневмонія. Рецепти як розвинути в собі почуття любові. Захворювання шкіри. Нейродерміт (атопічний дерматит, ендогенна або конституціональна екзема). Ревматоїдний артрит. Остеохондроз. Захворювання зубів. Карієс. Захворювання очей. Короткозорість. Далекозіркість. Косоокість. Захворювання вух. Отит. Глухота. Причини. Рекомендації з профілактики захворювань і лікування хвороб. Питання для роздумів.


Лекція 8.

Тема лекції:


ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

ТА ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.

ЕНДОКРІННІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИНИ ТА ІНШІ ЗАХВОРЮВАННЯ. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
План лекції

1. Захворювання нервової системи та психічні захворювання. Пухлина головного мозку. Дитячий церебральний параліч (ДЦП). Алкоголізм. Епілепсія. Шизофренія. Маніакально-депресивний психоз (циклофрения). Безсоння. Сонлівість.

2. Ендокрінні захворювання. Цукровий діабет. Тиреотоксикоз. Гіпотиреоз.

3. Порушення обміну речовини та інші захворювання. Атеросклероз. Ожиріння. СНІД.


Література

 1. Исаев Д. Н. Психосоматическая медицина детского возраста. − СПб. : Спец. лит., 1996. – 454 с.

 2. Медицинская реабилитация : Руководство для врачей / Под ред. В. М. Боголюбова. – 2-е изд., доп. – М., 2007. – 678 с.

 3. Ранер К. Основы реабилитации. – М. : Прогресс, 1980. – 215 с.


Зміст лекції

Захворювання нервової системи та психічні захворювання. Пухлина головного мозку. Дитячий церебральний параліч (ДЦП). Алкоголізм. Епілепсія. Шизофренія. Маніакально-депресивний психоз (циклофренія). Безсоння. Сонливість. Ендокрінні захворювання. Цукровий діабет. Тиреотоксикоз. Гіпотиреоз. Порушення обміну речовини та інші захворювання. Атеросклероз. Ожиріння. Генетичні, психічні, екологічні та соціальні фактори. СНІД.


Лекція 9.

Тема лекції:


ПСИХОТЕРАПІЯ У ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. ПСИХОТЕРАПІЯ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
План лекції

 1. Загальні питання терапії психосоматичних пацієнтів.

 2. Сугестивна психотерапія.

 3. Методи і техніка гіпнозу.

 4. Самонавіювання.

 5. Терапія, сфокусована на рішенні.

 6. Позитивна психотерапія.

 7. Гештальт-терапія.

 8. Когнітивно-поведінкова психотерапія.

 9. Символдрама (метод кататимного переживання образів).


Література

 1. Бек, Джудит С. Когнитивная терапия: полное руководство: Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Ви-льямс», 2006. – 400 с.: ил. – Парал. тит. англ.

 2. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер с нем. / Носсрат Пезешкиан. – 2-е издание. – М. : Институт позитивной психотерапии, 2006. – 464 с. – (серия «Позитивная психотерапия).

 3. Петров Н. Н. Аутогенная тренировка для вас. Практическое пособие (с примечаниями для инструкторов). Под общ. ред. В. Леви. – М. : Центр психологии и психотерапии, 1990. – 32 с. (Библиотека психологической практики. Выпуск 1).


Зміст лекції

Терапія психосоматичних пацієнтів. Психотерапія. Сімь основних джерел емоційно обумовлених (психосоматичних) захворювань. П’ять груп для психотерапії та зручності аналізу результатів. Дві групи методів психотерапії, які використовують в психосоматичній медицині. Сугестивна психотерапія. Гіпноз, навіювання і аутотренінг. Гіпносугестія. Методи і техніка гіпнозу. 16 етапів методики гіпнотерапії. Лікувальне навіювання в гіпнозі. Показання та протипоказання до застосування гіпносугестивної терапії. Самонавіювання. Довільне самонавіюяння (метод Куе). Прогресивна м’язова релаксація (метод Джекобсона). Аутогенне тренування (метод Шульца). Техніка АТ-1. Техніка АТ-2. Аутогенне тренування і біологічний зворотний зв’язок. Терапія, сфокусована на вирішенні. Основні постулати і принципи психотерапії, сфокусоване на вирішенні. Позитивна психотерапія. П’ять етапів терапевтичної моделі позитивної психотерапії. Гештальт-терапія. Когнітивно- поведінкова психотерапія. Символдрама (метод кататимного переживання образів).


Лекція 10.

Тема лекції:


МЕТОДИ ПСИХОТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ
План лекції

 1. Транзактний аналіз.

 2. Терапія мистецтвом (арт-терапія).

 3. Психодрама.

 4. Танцювально-рухова терапія.

 5. Танатотерапія.

 6. Сімейна психотерапія.

 7. Нейролінгвістичне програмування (НЛП).

 8. Емоційно-образний напрямок психотерапії


Література

 1. Берн Эрик. Трансакционный анализ и психотерапия. – СПб. : «Братство», 1992. – 224 с.

 2. Линде Н. Д. Эмоционально-образная (аналитически-действенная) терапия: чувство–образ–анализ–действие. – М. : Генезис, 2015. – 384 с.

 3. Малкина-Пых И. Г. Семейная терапия. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с., ил.


Зміст лекції

Психотерапія. Транзактний аналіз. Схеми транзакцій. Ігри та аналіз ігор. Терапія мистецтвом (арт-терапія). Структура заняття. Психодрама. Основні компоненти та техніки психодрами. Танцювально-рухова терапія. Танатотерапія. Сімейна психотерапія. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях. Нейролінгвістичне програмування (НЛП). Алгоритм системи психосоматичного лікування. Основні положення НЛП щодо до психосоматики. Принципи НЛП. Репрезентативні системи. Субмодальні характеристики. Якоріння. Моделі зміни в нейролінгвістичному програмуванні. Логічні рівні здоров'я. Емоційно-образний напрямок психотерапії.


Лекція 11.

Тема лекції:


ЗМІСТ МУЗИКОТЕРАПІЇ, АРТ-ТЕРАПІЇ, КАЗКОТЕРАПІЇ, БІБЛІОТЕРАПІЇ. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ (МАК)
План лекції

 1. Зміст застосування музикотерапії.

 2. Вокалотерапія.

 3. Терапія мистецтвом (арт-терапія).

 4. Мандала-терапія.

 5. Акутоніка, звукова терапія камертонами.

 6. Характеристика казкотерапії.

 7. Поняття бібліотерапії.

 8. Основи використання куклотерапії.

 9. Особливості роботи з метафоричними асоціативними картами


Література

 1. Копытин А. И. Методы арт-терапии в преодолении последствий травматического стресса. – М. : Когито-Центр, 2014. – 203 с.

 2. Павлов И.С. Психотерапия в практике. 3-е издание. – М.: ПЕРСЭ, 2006. – 608 с.

 3. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия : Теория и практика : Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 176 с.


Зміст лекції

Музикотерапія. Історія розвитку. Напрями музичної терапії. Форми музичної терапії. Вокалотерапія. Терапія мистецтвом (арт-терапія). Мандала – терапія. Акутоніка, звукова терапія камертонами. Характеристика казкотерапії. Поняття бібліотерапії. Лялькотерапія. Метафоричні асоціативні карти. Особливості роботи з колодами.


Лекція 12.

Тема лекції:


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АРОМОТЕРАПІЇ, КОЛЬОРОТЕРАПІЇ, ІГРОТЕРАПІЇ ТА ПІЩАНОЇ ТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ
План лекції

 1. Аромотерапія, кольоротерапія та піщана терапія в реабілітаційної діяльності фахівця.

 2. Використання ігротерапії в практиці роботи з дітьми.

 3. Оволодіння технікою орігамі.

 4. Особливості зоотерапії (пет-терапії), фототерапії та смехотерапії.


Література

 1. Киселева М.В. Арт-терапия в психологическом консультировании : учебное пособие / М.В. Киселева, В.А. Кулганов. – СПб. : Речь, 2014. – 64 с.

 2. Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 848 с. – (Новейший справочник психолога).

 3. Тарарина Елена. Научно-методическое пособие: Практикум по арт-терапии: шкатулка мастера. – Луганск, Элтон-2. – 160 с.


Зміст лекції

Аромотерапія. Кольоротерапія. Піщана терапія. Ефірні масла і їх застосування в практиці реабілітації. Зв’язок днів тижня з планетою і коліром. Дія кольору. Обладнання для роботі з піском. Пісочна гра для дітей. Ігротерапії в практиці роботи з дітьми. Практична реалізація методу ігротерапії в психокорекційної практиці. Оволодіння технікою орігамі. Просте орігамі. Складання по розгортці. Мокре складання. Формат паперу. Особлівості зоотерапії (пет-терапії). Фототерапія. Смехотерапія. Дельфінотерапія. Основні показання та протипоказання для проведення курсу. Фелінотерапія. Апітерапія. Особлівості фототерапії. Особливості смехотерапії.


Лекція 13.

Тема лекції:


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
План лекції

 1. Стрес-фактори діяльності військовослужбовців.

 2. Організація психологічної реабілітації воїнів.

 3. Посттравматичні стресові розлади і психологічна допомога психотравмованим військовим.


Література

 1. Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми : монографія / О. А. Блінов. – К. : НАВС, 2016. – 211 с.

 2. Блинов О. А. Колода метафорических ассоциативных карт «Стресс-стоп!». – К. : НАУ. – 2015.

 3. Колодзин Б. Как жить после психической травмы / Проблемы военной психологии : Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок ; Под общ. ред. А. Е. Тараса. – Мн. : Харвест, 2003. – 640 с. – (Библиотека практической психологии).


Зміст лекції

Стрес-фактори діяльності військовослужбовців. Психотравмуючі фактори сучасного бою. Основні психічні розлади, які спостерігаються у військовослужбовців у ході бойових дій. Співвідношення тривалості сну і стану боєздатності. Реакція організму військовослужбовця на брак сну. Обсяг першої психологічної допомоги на полі бою залежно від вираженої психічної реакції. Рекомендована схема використання засобів попередження психічних травм при різних реакціях на впливи психогенних факторів. Система надання психологічної і медичної допомоги в бойовій обстановці.

Організація психологічної реабілітації воїнів. Психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах бойової обстановки і після бою. Психологічна реабілітація поранених та інвалідів війни. Досвід організації психореабілітаційної роботи з військовослужбовцями країн НАТО. Посттравматичні стресові розлади, їх діагностика та психологічна допомога психотравмованим військовим. Методики, спрямовані на вимірювання ознак і рівня ПТСР. Психотерапія посттравматичних стресових розладів. Метафоричні асоціативні карти. Колода метафоричних асоціативних карт «Стрес-стоп!».
Лекція 14.

Тема лекції:


РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА ОСІБ, ЯКІ БУЛИ ЖЕРТВАМИ НАСИЛЛЯ
План лекції

 1. Консультування і психотерапія жертв насильства.

 2. Консультування дітей - жертв насильства.

 3. Соціально-психологічна реабілітація інвалідів.


Література


 1. Закон України. Про реабілітацію інвалідів в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст. 36). N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст. 96, N 489-V 489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66, N 932-V (932-16) від 13.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст. 366.

 2. Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. – М. : Изд-во Эксмо, 2006. – 1008 с. – (Справочник практического психолога)

 3. Храпылина Л. П. Основы реабилитации инвалидов. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 392 с.


Зміст лекції

Консультування і психотерапія жертв насильства. Принципи роботи психотерапевтів з дітьми, постраждалими від насильства. Психотерапевтичні підходи при роботі з дітьми, які пережили насильство. Соціально-психологічна реабілітація інвалідів. Етапи процесу реабілітації. Основні виконавці реабілітаційиіх програм. Фахівці, які прічетні до медико-соціальної реабілітації. Етапи реабілітації.. Загальні протипоказання до направлення хворих на реабілітаційне стаціонарне лікування. Структура центрів (відділень) реабілітації. Реабілітаційно-оздоровчі установи Курорти. Санаторії. Реабілітаційні програми. Періоди реабілітації. Психотерапія. Загальна психотерапія. Раціональна психотерапія. Сугестивна психотерапія. Аналітична психотерапія. Музикотерапія. Вокалотерапія. Танцетерапія.


Лекція 15.

Тема лекції:


ПСИХОПРОФІЛАКТИКА СУЇЦІДАЛЬНОЇ ТА ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ
План лекції

 1. Самогубство. Причини самогубств.

 2. Фактори ризику. Вчинення самогубства.

 3. Періоди підготовки і здійсненяя суїціду.

 4. Діагностика суїцидального ризику.

 5. Профілактика суїцидальної поведінки.

 6. Психопрофілактика людей з алкогольною, наркотичною залежностями.


Література

 1. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).

 2. Психологія суїциду // За ред. В.Б. Москальця. – К. : Академвидав, 2004. – 217 с.

 3. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. – М. : Когито-Центр, 2005. – 376 с.


Зміст лекції

Самогубство. Причини самогубств. Фактори ризику. Вчинення самогубства. Періоди підготовки і здійсненяя суїціду. Діагностика суїцидального ризику. Профілактика суїцидальної поведінки. Психопрофілактика людей з алкогольною, наркотичною залежностями. Фактори ризику. Вчинення самогубства. Підготовка та різновиди самогубства. Релігія і самогубство. Самогубство і закон. Самогубство і психіатрія. Антисуїцидальні фактори. Постсуїцидальний період. Діагностика суїцидального ризику. Технології консультування. Діагностичне інтерв’ю. Поведінкові та лінгвістичні маркери суїцидальної поведінки. Профілактика суїцидальної поведінки. Кризова психотерапія. Показання для групової кризової терапії. Алкоголі́зм. Хронічний алкоголізм. Вплив алкоголізму на сімейне життя. Ураження статевої функції. Ураження потомства. Боротьба з алкоголізмом. Наркоманія. Профілактика наркоманії серед підлітків. Заходи та види профілактики наркоманії.


Лекція 16.

Тема лекції:


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ОНКОЛОГІЮ
План лекції

 1. Причини раку.

 2. Вплив об'єктивних и суб'єктивних факторів на початок захворювання на рак.

 3. Особливості взаємовідносин хворого та лікаря.

 4. Реабілітаційні програми.

 5. Формування віри у хворого на онкологію в одужанні.

 6. Технології психопрофілактики.Література

 1. Ионычева Н. Оружие против рака. Стоп, рак! Газета «Сегодня». 24.01.2013. – С. 24-25.

 2. Руководство по профилактичекой медицине. Рекомендации по психической помощи онкобольным / Пер. с англ. Левандовского И. В. – М. : Медицина, 1995. – 283 с.

 3. Хей, Луиза. Полная энциклопедия целительных методик / Луиза Л. Хей; [пер. с англ. Л.Н. Савельевой]. – Од. : «Издательский дом Луизы Л. Хей», 2003. – 608 с.


Зміст лекції

Причини раку. Особистісні риси, що призводять до онкології. Емоційна травма. Вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів на початок ракового захворювання. Передумови захворювання. Основні особливості онкохворих. Етапи розвитку психологічного процесу, який сприяє виникненню раку. Типові фази процесу, які можуть бути пройдені хворим на рак. Психологічні етапи, що виводять людину з кризи до здоров’я. Завдання психотерапії. Особливості взаємовідносин хворого і лікаря. Реабілітаційні програми. Формування віри у хворого на онкологію в одужанні. Технології психопрофілактики.


Додаток Д

до п.п. 3.12


Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ _____________

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.ТИПОВІ ТЕСТИ

з дисципліни «Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі»

Визначте правильну відповідь:

1. Відновлення здоров’я та працездатності шляхом відпочинку поза житловою зоною, на природі, у туристичній поїздці - це:

а) реабілітація

б) реадаптація

в) рекреація


2. Скільки існує базисних рівнів досягнення акме (вершини розвитку)?:

а) 4


б) 7

в) 2
3. Основоположник психоаналітичної теорії:а) 3. Фрейд

б) Д. Брейді

в) К. Юнг
4. Інтуїція – це …

а) якість людини, яка характеризується розумом, інтелектом

б) якість людини, яка характеризується розумінням того, що відбувається

в) якість людини, яка характеризується переосмисленням ситуації

Розробник к.психол.н. О.Блінов

Додаток Е


до п.п. 3.13
Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій
Затверджую

Зав. кафедри ________ О. Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.Модульна контрольна робота № 1
з дисципліни «Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі» 1. Назвіть рівні відносин людини зі світом. Поясніть що хвороба дозволяє усвідомити людині у власній програмі життєдіяльності?

 2. Проаналізуйте причини захворювання органів і систем людини. Розкрийте причини хвороб.

 3. Розкрийте зміст поняття «психосоматика».

Розробник к.психол.н. О. Блінов


Додаток Є

до п.п. 3.14


Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ О.Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Екзаменаційний білет № 2
Дисципліна «Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі»

І. Теоретичне завдання

1. Назвіть основні психофізіологічні концепції.

2. Розкрийте умовно-рефлекторні механізми людини.

3. Визначте що є стресом людини. Охарактеризуйте реакції психіки і поведінки людини в екстремальних ситуаціях.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Викладач ___________________ О. Блінов(підпис) (П.І.Б)База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка