Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франкаСторінка1/7
Дата конвертації30.11.2016
Розмір1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


Валерій Джунь


ФІЛОСОФІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПОЛІТОЛОГІЯ”

Львів — 2016

Джунь В.В. Філософія: навчально-методичні матеріали для студентів філософського факультету по спеціальності “політологія”. – Львів: Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2016.–106с.

Рецензент докт.філос.наук,проф..А.Ф.Карась
Рекомендовано до друку засіданням кафедри філософії

філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

протокол № ­­­09 від 08.02. 2016 р.

© Валерій Джунь, 2016

© Львівський національний університет

імені Івана Франка, 2016

ЗМІСТ

Пояснювальна записка...................................................................4 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. .....6

 2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ......................8

2.1. Змістовий модуль 1.

Філософія: предмет, його проблематика і структу-­

­­ра, реальність і буття, проблема людини, особа

і суспіль­ство,філософський аналіз пізнання..…….…...8

2.2. Змістовий модуль 2.

Філософія:наукове пізнання, філософія суспільства, філософія історії, філософське вчення про

вартощі, філософія культури………..…………………....13


 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ..…………...17

3.1.Таблиця розподілу годин по видах

роботи на змістових модулях.............................................18

3.2. Теми семінарських занять...................................................18

3.2.1. Плани семінарських занять..............................................19

4. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ …..………………..…………..….40

4.1. Завдання для самоконтролю: самопере­­вірка

на основі тестових завдань…………………………………43

4.2. Тематичний перелік ІНДЗ

(індивідуальних навчаль­но-дослідних завдань)…......….84

4.3. Методичні поради до оформлення ІНДЗ………….…...88


 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ.................................................................90

5.1. Шкала оцінювання..................................................................90

5.2. Розподіл балів, що присвоюються студентам..................91

6.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.............................................94

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу “Філософія” зорієнтована на те, щоб дати студентам спеціалізації “Політологія” цілісне уявлення про осо­б­ли­вість філософського знання, специфіку вирішення філо­софі­єю проб­лем, які хвилювали і продовжують хвилювати людство, роз­кри­ти творчу роль філософії в сучасній культурі, обґрунту­ва­ти не­об­хідність засвоєння філософського знання спеціалістами в га­лу­зі гуманітарних дисциплін. У програмі головна ува­га зосе­ред­жена на вузлових інтелектуальних пунктах розвит­ку фі­­ло­соф­сь­кого знання у контексті європейської і світової циві­лі­зації. Ук­ра­­їнська філософська думка органічно вплетена в кон­текст прак­тично всіх тем.

Вивчення курсу філософії є важливим для забезпечення май­бутніх спеціалістів в галузі гуманітарних дисциплін необ­хідними знаннями найперших життєвих орієн­тирів, оволодіння свідомими засобами само­оз­начення людини у світі.

Логіка викладу матеріалу спрямована на перетворення за­своюваного студентами філософського знання у складник їх вну­трішньої культури, на виформування лінії поведінки у на­прям­ку пошуку вищих вартостей – Істини, Добра, Краси.

Навчально-методичні матеріали укладені на основі норма­тив­­ної частини освітньо-професійної програми підготовки фа­хівців(бакалаврів) Львівського національ­ного університету імені Івана Франка.

У склад навчально-методичних матеріалів включені основні елементи НМК(навчально-методичних комплексів), як-от: нав­чаль­­на програма,плани семінарських занять з літературою до них, розбивка тем і годин по змістових модулях за всіма видами роботи, тестові задання для самоперевірки освоєння змісту лекцій, теми наукових рефератів чи есе до індивідуальних науково-дослідних завдань тощо. Все це за змістом відповідає ос­віт­ньо-дидактичним алґоритмам освоєння дисципліни “Філософія” студентами філо­софського факультету по спеціальності “Політологія”.

Дисципліна викладається для студентів І-го курсу філо­софського факультету по спеціальності “Політологія” у Львів­сь­ко­му національному університеті імені Івана Франка у ІІ-ому семестрі.

Навчально-методичний комплекс дисципліни “Філосо­фія” є од­ним із циклу суспільно-гуманітарних дисциплін, що обов’язково вивча­єть­ся у ВНЗ. Про­грама навчальної дисципліни враховує міжпредметні зв'язки і приписи Болонського освітньо­го процесу.

Сама структура навчального курсу “Філософія” роз­рахо­ва­­­на на 64 аудиторні години і 26 годин самостійної робо­ти. За­гальна кількість — 90 годин (3 кредити). Лекційний курс умовно складається з 2-х частин, що від­повідає логіці викладу норма­тив­ної дисципліни “Філософія” для сту­дентів філософського фа­куль­­тету по спе­ціль­нос­ті “Політологія” в ЛНУ імені Івана Франка.

Навчальний матеріал структурується за модульно-рейтинговим принципом та підсу­мо­вується двома змістовими формами контролю:

Змістовий модуль 1. Філософія: предмет, його проблематика і структура, реальність і буття, проблема людини, особа і суспільство, філософський аналіз пізнання(теми 1-5);

Змістовий модуль 2. Філософія: наукове пізнання, філософія суспільства, філософія історії, філо­соф­ське вчення про вартості, філософія культури (теми 6-10).

Згідно із змістовою структурою навчальної дисципліни, ви­клад та за­своєння матеріалу відбувається на основі лекцій та се­мі­­­нарських занять, під час обговорення відповідних тем, а разом з тим і на основі са­мо­стійної підготовки студентів, виконання бажаного інди­відуального нав­чально-дослідного зав­дання. Основна і додаткова літе­ра­тура є доступною в інтелекту­аль­ному філософському просторі, в неї включені також і вагомі праці українських філософів та наявні україно­мовні переклади світової філософської класики.

В процесі викладання курсу активуються відповідні залиш­кові знан­ня, отримані студентами раніше: під час навчання у се­редній шко­лі, тощо. Також здійснюється опертя на знання зі вже прослуханого цик­лу університет­ських гу­­манітар­них дисциплін (історії філософії, історії України, історії куль­тури, соці­о­ло­гії, основ педагогіки). Не залишаються поза увагою і проб­леми, філософ­сь­ке ос­мислення яких є суголосним з відповідними тео­ре­­тични­ми ас­пектами фа­хових дисциплін, по яких спеціалізувати­муть­ся сту­денти. Це від­нахо­дить свій відбиток у змістові лекцій, семі­нар­­сь­ких занять, питаннях для самоперевірки та можливих зав­дан­нях для ІНДЗ.

Відвідування як лекційних так і семінарських занять сту­ден­­­тами є обов’язковим. Майже кожна з лекційних тем програми курсу має,як правило, опра­цьовуватись на семінарських заняттях, а при необхідності і додат­ко­во само­стійно у відповідності до приписів кредитно-рейтингової системи орг­а­ні­за­ції на­в­чального процесу.

Освоєний курс підсумовується іспитом, який для збере­ження реально діючими усіх функцій філософії, зокрема діа­ло­гічної, про­водиться у традиційній класичній(усній) формі.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета:


 • дати студентам цілісне уявлення про специфіку філософсь­кого знання, особливість вирішення філософією проблем, які хвилю­вали і продовжують хвилювати людство, розкрити творчу роль філософії в сучасній культурі, обґрунтувати не­об­­хі­дність засвоєння філософського знання;

 • забезпечення майбутніх спеціалістів у галузі політології необ­хід­ними знаннями найперших життєвих орієнтирів, ово­ло­дін­ня свідомими засобами самовизначення людини у світі.

Завдання:

1. Допомогти студентам укласти чіткі уявлення про філософію та її мо­ву, засоби, методи, поняття і категорії, про історію філо­соф­­­сь­­кої дум­­ки, її сучасні про­блеми, значення її методо­ло­гічного спад­ку для політологів, що дозволить зорієн­ту­­ва­тися у всьо­­му цьому багатома­ніт­ті;

2. Освоїти студентами філософську україністику, здійснити аналіз націо­нально-специфічної світоглядної культури України в контексті світового філо­софського процесу.

3. В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 • основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми;

 • визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, філософської антропології, персоналізму, гносеоло­гії і епістемології, соціальної філософії і філософії історії, аксіології, філософії культури;

 • орієнтуватися в першоджерелах, основній філософській лі­тературі і філософській україністиці;

вміти:

 • екстраполювати набуті знання в цілісний об­раз світу;

 • застосовувати засвоєні знання для аналізу сучасних світоглядних(зокрема - по­літологічних) проблем і виформування власної позиції у їх вирі­шенні.

Навчальним планом передбачено читання лекцій, прове­ден­­­­­ня семінарських занять, написання контрольних робіт(чи виконання,при бажанні студента, ІНДЗ) і те­стування по тематиці чи завданнях двох модулів, на які розбитий курс.

Програма підготовлена згідно з вимогами до навчання спеціалістів вищої кваліфікації.


2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка