Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франкаСкачати 425.96 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір425.96 Kb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. декана

______________________доц. А.В. Стасишин

«_____»_________________2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки: 6.030509 «Облік і аудит»

(шифр і назва напряму підготовки)

освітній ступінь: бакалавр

факультет управління фінансами та бізнесу

заочна форма навчання
ЛЬВІВ 2016

ЛЬВІВ 2016ої

Робоча програма „Державний фінансовий контроль” для студентів(назва навчальної дисципліни)
за напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання, на базі молодшого спеціаліста
«30» серпня 2016 року – 23 с.
Розробник: Труш І.Є., доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол від «30» серпня 2016 р. № 1

Завідувач кафедри обліку і аудиту

_______________________ проф. Романів Є. М. б

(підпис) (прізвище, ініціали)


«30» серпня 2016 року

Схвалено Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу

Протокол № 1 від «30» серпня 2016 р.

© І. Труш, 2016 рік

© ЛНУ імені Івана Франка, 2016 рік

1. Пояснювальна записка
Державний фінансовий контроль є однією з важливих функцій державного управління, яка полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування й ефективного використання фінансових ресурсів держави для досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.

Державний фінансовий контроль реалізується за двома основними напрямами діяльності: перший – це контроль держави за формуванням і ефективним використанням коштів державного бюджету та загальнодержавних цільових, позабюджетних фондів України; другий – це контроль держави за дотриманням вимог чинного законодавства для забезпечення законності, раціональності та дотримання фінансової дисципліни в процесі формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі.

Державний фінансовий контроль здійснюється для забезпечення реалізації фінансової політики держави через систему законодавчих і організаційних, адміністративних, правоохоронних та інших заходів і є конкретною методологічною дисципліною.

Навчальна дисципліна “Державний фінансовий контроль” належить до вибіркової дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки фахівців галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямком підготовки 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Під час вивчення даної дисципліни студенти вчаться застосовувати на практиці теоретичні знання з фінансового обліку, податкового обліку, аналізу господарської діяльності, кваліфіковано використовувати у практичній діяльності сучасні форми і методи контролю, знаходити можливі шляхи вирішення поставлених проблем методики і організації контрольного процесу та їх вдосконалення, а також розвивати навички творчої праці та самостійного мислення.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни “Державний фінансовий контроль” є система та методи державного фінансового контролю та ревізії у бюджетних та приватних організаціях.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є формування знань з теорії і практики проведення державного фінансового контролю установ і організацій.

У процесі вивчення навчальної дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

1) визначити теоретичні та методологічні основи, сучасні прийоми державного фінансового контролю;

2) вивчити організаційні засади контрольно-ревізійної роботи, її правового та інформаційного забезпечення;

3) набути практичних навиків щодо застосування методів і способів державного фінансового контролю щодо забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, які належать державі;

4) навчитись робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами контрольно-ревізійної діяльності;

5) набути практичних навиків в документальному оформленні результатів контрольно-ревізійної роботи.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Навчальна дисципліна „Державний фінансовий контроль” є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів з обліку і аудиту. Вона формує базу спеціальних знань та взаємопов’язана з такими дисциплінами як „Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, „Фінанси підприємств”, „Управлінський облік”, „Облік у зарубіжних країнах”, „Фінансовий облік ІІ”, „Аудит”, “Бухгалтерський облік в галузях економіки”.

Вимоги до знань і умінь:
Вивчення навчальної дисципліни “Державний фінансовий контроль” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студентка, за якого він повинен:

а) знати:


  • предмет і метод дисципліни, зміст їх складових;

  • закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо особливостей здійснення державного фінансового контролю;

  • організаційні форми, методи і технології реалізації контрольно-ревізійної роботи;

  • порядок оформлення і реалізації матеріалів контрольних заходів.

б) уміти:

  • застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи підприємств;

  • здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності державних установ і організацій, аудит ефективності;

  • оформляти результати ревізій і аудиту;

  • приймати юридично грамотні та економічно обґрунтовані рішення.

Опанування навчальною дисципліною “Державний фінансовий контроль” повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію сформованості вміння

Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових ситуацій

Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань
та проблемних ситуацій

Робоча програма складена на 4 кредити.Форми контролю – залік.

Опис предмета навчальної дисципліни

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ”
Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та назва галузі знань

0305 «Економіка та підприємництво»
Освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

Цикл навального плану

Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

бакалаврів з обліку і аудиту
Курс: 4 Семестр: 8
Шифр та напрям підготовки

Кількість кредитів

Кількість годин за ОПП

Кількість аудиторних годин

Лекції

семінарські заняття

Самостійна робота


ECTS

6.030509

«Облік і аудит»


4

120

18

12

6

102

Кількість

тижневих годин

Кількість змістових модулів

Вид контролю

4

10

Залік

Методи навчання

лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ, робота в бібліотеці, Інтернет, консультативні заняття, розв'язування завдань тощо


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ”
Тема 1.

Функціонування системи державного фінансового контролю.

Тема 2.

Становлення і сучасний стан розвитку державної фінансової інспекції (ДФІ).


Тема 3.

Основні засади здійснення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів.

Тема 4.

Планування, координація та звітність у системі ДФІ.

Тема 5.

Перевірка використання коштів і майна в бюджетній установі.

Тема 6.

Перевірка виконання державного та місцевих бюджетів.

Тема 7.

Перевірка використання коштів і майна в суб’єкта підприємницької діяльності.

Тема 8.

Аудит ефективності використання державних ресурсів.

Тема 9.

Реалізація результатів контрольно-ревізійної роботи.

Тема 10.

Взаємодія з правоохоронними органами.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка