Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З. ҐЖицького кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиСкачати 374.46 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації09.12.2016
Розмір374.46 Kb.
1   2   3   4

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Вивчення предмету “Основи ветеринарної медицини” проводиться за допомогою наступних методів:

– викладання лекційного матеріалу;

– використання навчального наглядного матеріалу (таблиці, схеми, стенди, муляжі, слайди та ін.);

– використання комп’ютерних програм, відеофільмів, відеороликів;

– розв’язування ситуаційних завдань;

– проведення клінічних досліджень та оцінка отриманих результатів;

– проведення лабораторних досліджень та оцінка отриманих результатів;

– науково-дослідна робота;

– самостійна робота студентів.

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

– лекції;

– лабораторні заняття;

– самостійна позааудиторна робота студентів (СМС).

Головна мета лекційного курсу – дати студентам біолого-технологічного факультету певний об’єм знань про причини і умови виникнення хвороб, а також про їх суть, розпізнавання та профілактику і боротьбу з ними. Ці знання необхідні при організації утримання, годівлі та експлуатації сільськогосподарських тварин, при комплектуванні ферм та господарств новим поголів’ям, наданні першої невідкладної допомоги хворим тваринам, проведенні племінної роботи, а також загальних профілактичних, протиепізоотичних та інших заходів, які забезпечують підвищення ефективності тваринництва.

Лабораторні заняття за методикою їх організації є практично-орієнтованими та передбачають:

– отримати певний базовий об’єм знань про дослідження тварин, незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби тварин;

– вивчитися фіксувати та досліджувати тварин, освоїти техніку й послідовність їх застосування при дослідженні окремих органів і систем;

– навчитися аналізувати виявлені при дослідженні окремих органів і систем показників (температури тіла, частоти пульсу і дихання, скорочення рубця, тони серця, дихальні шуми і т.д.) та відхилення їх від показників здорових тварин;

– навчитися підсумовувати одержані при дослідженні хворої тварини симптоми;

– навчитися надавати першу допомогу тваринам.

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях відповідно до конкретної поточної теми. Засвоєння кожної теми контролюється на заняттях (початковий контроль – як рівень готовності до проведення лабораторних занять та кінцевий – рівень знань та умінь, що набуті) шляхом усного або письмового опитування, безмашинного програмованого контролю, розв’язання ситуаційних завдань.

Підсумковий контроль засвоєння розділу здійснюється по завершенню його вивчення. Оцінка засвоєння проводиться на підсумковому занятті у вигляді письмового опитування та розв’язання ситуаційних задач.


10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни та «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького» (2015) розробленого на основі Закону України «Про вищу освіту» (2014).

Поточний контроль здійснюється на кожному лабораторному занятті відповідно до конкретних цілей кожної теми. На усіх лабораторних заняттях проводиться об’єктивний контроль теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок у вигляді тестування, письмового та (або) усного опитування, розв’язування ситуаційних завдань. Теми контролюються на заняттях (початковий контроль – як рівень готовності до проведення лабораторних занять та кінцевий – рівень знань та умінь, що набуті).

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенти виставляються оцінка за 4-ри бальною шкалою.Поточний контроль та оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачено поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті відповідно конкретним цілям кожної теми.

Всі види поточних контрольних заходів оцінюються за національною шкалою, входять в обчислення САЗ.Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем дисципліни. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою.

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

11.1. ДЕННА ФОРМА

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного контролю.

Максимальна кількість балів за дисципліну «Основи ветеринарної медицини», яку може отримати студент протягом семестру за засвоєння змістових модулів становить 100 балів.
100 (ПК) = 100, де

100 (ПК) –100 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати студент за семестр.

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою:, де

ПК – поточний контроль;

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01);

5 – максимально можливе САЗ.

Поточний контроль проводиться протягом тетраметру шляхом опитування (усного, тестового, експрес-контролю і ін.), перевірки виконання тем самостійної роботи тощо.

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою («2», «3», «4», «5») шкалою.

Переведення підсумкових рейтингових оцінок з дисципліни, виражених у балах за 100 бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно до таблиці 1 і заноситься в додаток до диплому фахівця.

Таблиця 1

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90–100

А

відмінно

зараховано

82–89

В

добре

74–81

С

64–73

D

задовільно

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0–34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у графі «за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/незараховано».

Присутність студента при виставленні підсумкової оцінки не обов’язкова, якщо ним виконані усі передбачені види робіт.


11.2. ЗАОЧНА ФОРМА

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю. Максимальна кількість балів за кожний розділ з навчальної дисципліни, яку може отримати студент протягом семестру, становить 100 балів.

Дані про успішність студента заносяться викладачами у «Журнал обліку відвідування занять та контролю успішності студентів», «Екзаменаційну відомість».

Розподіл балів для дисципліни «Основи ветеринарної медицини»:30 (ПК) + 70 (КР+ЕК) = 100, де

30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати студент під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії.

Бал поточного контролю включає бали за відвідування та активність студентів.70 (КР+ЕК) – бали за контрольну роботу (КР) та екзамен (ЕК), які максимально можуть становити 70.
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Методичні вказівки до лабораторних занять, підручники, таблиці, плакати, презентації, фотографії, відеоролики, відеофільми.14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Бурделев Т.Е. Основы ветеринарии. – М.: Колос, 1978. – 432 с.

2. Бурделев Т.Е., Жильцова В.Г. Практикум по основам ветеринарии. – М.: Агропромиздат, 1989. – 303 с.

3. Старовыборный И.Х., Основы ветеринарии. – Минск.: Высшая школа, 1988, – 362 с.


Допоміжна

1. Колтун Є.М., Чернушкін Б.О., Леньо М.І., Максимович І.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з основ ветеринарної медицини для студентів біолого-технологічного факультету. – Ч. 1. – Львів, 2008. – 63 с.

2. Колтун Є.М., Чернушкін Б.О., Леньо М.І., Максимович І.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з основ ветеринарної медицини для студентів біолого-технологічного факультету. – Ч. 2. – Львів, 2008. – 55 с.

3. Колтун Є.М., Драч М.П., Чернушкін Б.О., Леньо М.І., Максимович І.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з основ ветеринарної медицини для студентів біолого-технологічного факультету. – Ч. 3. – Львів, 2008. – 32 с.

4. Колтун Є.М., Драч М.П., Чернушкін Б.О., Леньо М.І., Максимович І.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з основ ветеринарної медицини для студентів біолого-технологічного факультету. – Ч. 4. – Львів, 2008. – 63 с.

5. Засоби визначення рівня освітньо-професійної підготовки студентів біолого-технологічного факультету з навчальної дисципліни «Основи ветеринарної медицини» (навчально-методичний посібник за кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / М.П.Драч, Б.С. Гайдук, М.І.Леньо, Б. О. Чернушкін. – Львів, 2009. – 125 с.

6. Драч М.П. Методичні вказівки з курсу ”Основи ветеринарної медицини” і завдання для виконання контрольних робіт студентами-заочниками зооінженерного відділення. – Львів, 2000. – 34 с.

7. Драч М.П. Методичні рекомендації для студентів зооінженерного відділення факультету заочної освіти до самостійної роботи у міжсесійний період. – Львів, 2003. – 40 с.

8. Драч М.П. Основи ветеринарної медицини. Робочий зошит для самостійної роботи студентів зооінженерного факультету. – Львів, 2003. – 40 с.

9. Драч М.П., Леньо М.І. Робочий зошит для тематичної самостійної роботи студентів 3 курсу біолого-технологічного факультету з навчальної дисципліни «Основи ветеринарної медицини» за кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Львів, 2008. – 40 с.

10. Леньо М.І., Драч М.П. «Основи ветеринарної медицини» Завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету заочної освіти. – Львів, 2012. – 40 с.

11. Леньо М.І., Драч М.П. «Основи ветеринарної медицини» Конспект лекцій для студентів факультету заочної освіти. – Львів, 2012. – 36 с.

12. Закон України про ветеринарну медицину.

13. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных / А.М.Смирнов, И.Я. Кононенко, Р.П. Пушкарев и др. – М.: Агропромиздат, 1988. – 512 с.

14. Общая ветеринарная хирургия / А.А.Белов, М.В.Плахотин, Б.А.Башкирев и др. – М.: Агропромиздат, 1990. – 592 с.

15. Основы ветеринарии / Под ред. В.С.Ершова. – М.: Колос, 1966. – 362 с.

16. Паразитология и инвазионные болезни с.-х. животных/ К.И.Абуладзе, Н.В.Демидов, И.А.Непоклонов и др.–М.: Агропромиздат, 1990. – 464 с.

17. Спеціальна ветеринарна хірургія / В.В. Борисович, І.С. Панько, М.О. Терес, В.І. Іздепський. – К.: Вид-во УСГА, 1993. – 496 с.

18. Хмельницький Г.О., Хоменко В.С. Канюка О.І. Ветеринарна фармакологія. – Харків: “Паритет” ЛТД, 1995. – 480 с.

19. Эпизоотология и инфекционные болезни с.-х. животных / А.А. Конопаткин, Й.А. Бакулов, Я.В. Нуйкин и др. – М.: Колос, 1984. – 544 с.14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


 1. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 2. http://www.student.vetdoctor. ru – Сервер студентів-ветеринарів та ветеринарних лікарів

 3. http:// www.vet.in.uaветеринарний інформаційний ресурс України

 4. http://www.pharmencyclopedia.com.ua – ветеринарні фармакологічна енциклопедія

 5. http:// www.zakon.rada.gov.ua – Офіційний портал Верховної ради України

 6. http:// www.gendocs.ru – ветеринарна паразитологія та інвазійні хвороби тварин

 7. http:// www.veterinarua.ru/ - інформаційно-довідковий сайт

 8. http://www.hvoroby-tvaryn.ru – сайт-довідник хвороб тварин

 9. http:// www.webfermer.org.ua - сайт-довідник незаразних хвороб тварин

 10. http:// www.tvarynnyctvo.ruсайт про тваринництво

 11. http:// www. agroua.net – аграрний сектор України

Додаток до Робочої програми навчальної дисципліни

Погодження

міждисциплінарних інтеграцій навчальної дисципліни«Клінічна діагностика хвороб тварин»п/п

Навчальні дисципліни, що забезпечують дану

Кафедра

Прізвище та ініціали відповідального викладача

Підпис викладача

1

Анатомія свійських тварин

нормальної та пато-логічної морфології і судової ветеринарії2

Фізіологія тварин

нормальної та пато-логічної фізіології ім. С.В. Стояновського3

Годівля тварин

годівлі тварин та технології кормів4

Генетика

генетики і розведення
п/п

Навчальні дисципліни,

забезпечувані даною

Кафедра

Прізвище та ініціали відповідального викладача

Підпис викладача

1

Технологія виробництва молока та яловичини

технології виробництва молока та яловичини2

Технологія виробництва продуктів свинарства

виробництва продуктів дрібного тваринництва3

Технологія виробництва продуктів вівчарства

виробництва продуктів дрібного тваринництва4

Технологія виробництва продуктів звірівництва

виробництва продуктів дрібного тваринництва


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка