Міністерство освіти І науки україни львівський національний аграрний університет наукова бібліотека соціально-економічні проблеми розвитку українського села І сільських територій науково-допоміжний ретроспективний бібліографічний покажчик ЛьвівСкачати 442.72 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.12.2016
Розмір442.72 Kb.
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Науково-допоміжний ретроспективний бібліографічний покажчик

Львів 2015
УДК 631:304

ББК
Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: Науково-допоміжний ретроспективний бібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015. – 33 с.


Покажчик є науково-допоміжним ретроспективним довідковим виданням. Призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих і середніх навчальних закладів, працівників наукових галузевих бібліотек.


Редакційна колегія

Ю. Е. Губені, д.е.н., проф., зав. каф. права і підприємництва; Л. А. Пинда, доц., директор наук. бібліотеки; І. С. Амізян методист наук. бібліотеки,
С. В. Шафранська, завідувач інформаційно-бібліографічого відділу бібліотеки.

Укладачі: І. С. Амізян, Г. В. Бекало, С. Є. Любчик


©Львівський національний аграрний університет

Передмова
Сільська територія – колиска нації та суспільне середовище її формування, становлення і розвитку. Останнім часом увага до проблем розвитку сільських територій значно зросла. Така тенденція спостерігається не лише у європейських країнах, але й в Україні. Природне загострення уваги до питань розвитку села і сільської місцевості знайшло відображення у наукових дослідженнях, що в свою чергу втілилось у наукові публікації. Оскільки тематика розвитку сільських територій є багатоплановою, ці публікації суттєво відрізняються не лише за тематичним наповненням, але й методикою, інформаційними джерелами, об’єктами дослідження. Перелік авторів та наукових установ, що проводять дослідження з проблем соціально-економічного розвитку сільських територій, є досить розлогим. Відтак виникає об’єктивна необхідність бібліографічної систематизації основних публікацій.

В цьому бібліографічному покажчику систематизовано подано опис основних наукових публікацій з проблем соціально-економічного розвитку українського села і сільських територій. Усі доступні публікації вміщено в 4 розділах:

– Розвиток соціально-економічної сфери села

– Розвиток сільських територій

– Зайнятість сільського населення та розвиток ринку праці

– Державне регулювання соціального розвитку села


Всього у покажчику вміщено опис 310 бібліографічних джерел, серед яких монографії, наукові статті, огляди, довідники, наукові записки та повідомлення. Бібліографічний опис джерел подано за їх основним форматом. Покажчик охоплює публікації за 2006–2015 роки.

Покажчик підготовлено науковою бібліотекою Львівського національного аграрного університету у співпраці із викладачами економічного факультету. Він призначений для наукових працівників, аспірантів і здобувачів, студентів та усіх, хто цікавиться аграрною економікою, соціально-економічним розвитком українського села і сільських територій зокрема.


Ю. Е. Губені, доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри права і підприємництва

Державне регулювання соціального розвитку села


 1. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи. – К., 2009. – 615 с.

 2. Ганущак Ю. І. Територіальна організація влади / Ю. І. Ганущак. – К. : Легальний статус, 2012. – 348 с.

 3. Гуменюк М. М. Вплив державної політики регулювання аграрного ринку на ефективність сільськогосподарських підприємств / М. М. Гуменюк // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 138.

 4. Дем’яненко М. Я. Державне фінансування аграрного сектору АПК (моніторинг бюджетних програм за 2002-2013 роки) / М. Я. Дем’яненко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 167 с.

 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

 6. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ligazakon.ua

 7. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року. – К. : Кабінет міністрів України, 2007. – 68 с.

 8. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 19 верес. 2007 р. № 11-58 // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3–58.

 9. Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ligazakon.ua.

 10. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / [за ред. В. С. Воротіна, Я. А. Жаліла]. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

 11. Державні будівельні норми України (ДБН 360–92**). “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень [Електронний ресурс]. Режим доступу: bnp://dbn.at.ua/load.

 12. Державні будівельні норми України (ДБН Б.2.4–*1–94) “Планування і забудова сільських поселень” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.budinfo.com.ua/ dhn/64.htm.

 13. Дієсперов В. С. Сільські громади та адміністративно-територіальні реформи / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2015. – № 1 –
  С. 56

 14. Економічна активність населення України – 2011 : стат. зб. / [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України ; відп. за вип. І. В. Сеник. – Режим доступу. – www.ukrstat.gov.ua.

 15. Житловий фонд України у 2011 році : стат. бюл. / [відп. за вип. І. В. Калачова]. – К. : Держкомстат України, 2012. – 375 с.

 16. Загальноосвітні навчальні заклади України на початок 2011/2012 навчального року : стат. бюл. / [відпов. за вип. І. В. Калачова]. – К. : Держкомстат України, 2012. – 100 с.

 17. Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2011 році : стат. бюл. / [відпов. за вип. І. В. Калачова]. – К. : Держкомстат України, 2012. – 92 с.

 18. Звіт про результати аналізу використання коштів Державного бюджету України, виділених на державну підтримку АПК [Електронний ресурс]. – К. : Рахункова палата України, 2009. – Режим доступу: http://www. aerada .gov .ua/control/main/uk/index.

 19. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 516 с.

 20. Калашнікова Т. В. Стратегія розвитку державної підтримки аграрних підприємств в умовах глобалізації / Т. В. Калашнікова // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : зб. матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 16-17 жовтня 2012 р. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2013. – С. 736–738.

 21. Кваша С. М. Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу / С. М. Кваша, К. С. Кваша. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 40 с.

 22. Коденська М. Ю. Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки / М. Ю. Коденська, А. В. Єрємєєва // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 14.

 23. Концепція загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ligazakon.ua.

 24. Корецька С. О. Соціальна політика України: теорія, методологія, механізми реалізації : монографія / С. О. Корецька. – Донецьк : Юго-Восток, 2010.445 с.

 25. Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій / А. В. Лісовий. – К. : Дія, 2007. – 400 с.

 26. Лісовий А. Методичні підходи до оцінювання сільської соціальної інфраструктури в Україні / А. Лісовий // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 52–55.

 27. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 182 с.

 28. Мазур Г. Ф. Механізм державного регулювання системи страхового захисту в аграрній сфері / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 41.

 29. Малік М. Й. Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – 160.

 30. Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств : стат. бюл. – К. : Держкомстат України, 2012. – 125 с.

 31. Населення України за 2011 рік : демографічний щорічник [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України ; відпов. за вип. Г.М. Тимошенко. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

 32. Національні рахунки охорони здоров’я України у 2011 році: стат. зб. / [відпов. за вип. І. В. Калачова]. – К. : Держкомстат України, 2012. – 205 с.

 33. Олійник О. В. Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств / О. В. Олійник // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 95.

 34. Орлатий М. К. Проблеми розвитку основних галузей соціально-побутового призначення в сільській місцевості / М. К. Орлатий. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrzd/201l_1/14.pdf.

 35. Орлатий М. К. Розвиток соціальної інфраструктури села / М. К. Орлатий, Ю. О. Лупенко // Продуктивність агропромислового виробництва : наук.-практ. зб. – 2006. – № 4. – С. 102–111.

 36. Орлатий М. К. Формування системи планування розвитку території сільського населеного пункту / М. К. Орлатий, В. Ю. Глеба // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері : Тринадцяті річні збори Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 20-21 червня 2011 p. : зб. матер. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2011. – С. 551557.

 37. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2011 році: стат. бюл. / [відп. за вип. О. М. Прокопенко]. – К.: Держкомстат України, 2012. 82 с.

 38. Податковий кодекс України : за станом на 23 груд. 2010 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2010. 544 с. – (Бібліотека офіційних видань).

 39. Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 1 січня 2012 р. : стат. бюл. / [відп. за вип. О. Е. Остапчук]. – К. : Держкомстат України. – 2012.50 с.

 40. Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. / [Клименко М. О., Боголюбов В. М., Клименко Л. В., Брежицька О. А.]. – Херсон : Олді–плюс, 2013. – 230 с.

 41. Праця України у 2011 році : стат. зб. / [за ред. О.Г. Осауленка] ; Держ. служба статистики України. – К., 2012. – 324 с.

 42. Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів : постанова Кабінету Міністрів України від 24 січ. 2007 р. № 40. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

 43. Про планування та забудову територій : Закон України від 22 лют. 2007 p. 703-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 21. – С. 287.

 44. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лют. 2011 p. 3038-VI // Голос України. – 2011. – 12 берез. – № 45. – С. 14–18.

 45. Про сільський зелений туризм [Електронний ресурс] : проект Закону України // Все о туризме : туристическая библиотека. – Режим доступу: http //tjurlib.net/zakon/pro_siltur.htm.

 46. Прокопа І. В. Умови отримання сільським населенням основних послуг: поселенський аспект / І. В. Прокопа. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/usoc/2008_4/Pages%20from%2087-95.pdf.

 47. Регіони України – 2010 : стат. бюл. / [відп. за вип. Н.С. Власенко]. - К. : Держкомстат України, 2010. – Ч. І. – 2010.367 с. – Ч. ІІ.2010. – 807 с.

 48. Розвиток сільських територій України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006.751 с.

 49. Розвиток сільського господарства України у 2013 році науково-аналітичний прогноз / За ред. Ю. О. Лупенка та М. І. Пугачова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 261 с.

 50. Розвиток соціальної інфраструктури. –Режим доступу: wvvw.agroua. net/economics/documents/category.

 51. Роздрібна торгівля України у 2009 році : стат. бюл. / [відп. за вип. А. О. Фризоренко]. – К. : Держкомстат України, 2010. 173 с.

 52. Синявська І. М. Державна підтримка та фінансування соціальної інфраструктури сільських територій / 1. М. Синявська // Фінансове та облікове забезпечення функціонування аграрних підприємств : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 квіт. 2009 р., м. Херсон. – Херсон : РВЦ “Колос”, 2009.Т. 2.С. 110112.

 53. Синявська І. М. Рентні відносини як основа оплати інтелектуальної праці / І. М. Синявська // Тези доповідей Причорноморської регіональної наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу, 2729 квіт. 2011 p., м. Миколаїв. – Миколаїв, 2011. – С. 43–45.

 54. Сільське господарство України за 2011 р. / [за ред. Ю. М. Остапчука]. – К. : Держкомстат України, 2012.384 с.

 55. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : словник-довідник / [за ред. Р. Я. Корінця, М. П. Гриценка, М. Й. Маліка]. Львів : НВФ “Українські технології”, 2010. 160 с.

 56. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України за 2013 рік: Стат. зб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

 57. Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2011 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

 58. Соціально-економічні характеристики домогосподарств України у 2011 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : стат. зб. / [відп. за вип. І. І. Осипова]. – К. : Держкомстат України, 2012.79 с.

 59. Стан і розвиток зв’язку в Україні за 2011 рік : стат. бюл. / [відп. за вип. І. В. Калачова]. – К. : Держкомстат України, 2012. – 34 с.

 60. Статистичний збірник “Витрати і ресурси домогосподарств України у 2011 році” / [відп. за вип. І. І. Осипова]. – К. : Держкомстат України, 2012.370 с.

 61. Статистичний збірник “Соціальні індикатори рівня життя населення” / [відп. за випуск І. В. Калачова]. – К. : Держкомстат України, 2012.203 с.

 62. Статистичний щорічник “Сільське господарство України” за 2013 рік / Державний комітет статистики України. – К., 2014. – 340 с.

 63. Статистичний щорічник Львівської області за 2012 рік. – Ч. 1. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2013. – 192 с.

 64. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2011 рік. Головне управління статистики у Тернопільській області / За ред. В. Г. Кирича. – Тернопіль, 2012. – 468 с.

 65. Статистичний щорічник України за 2011 р. : стат. зб. / Державна служба статистики України / [за ред. О.Г. Осауленка]. К. : ТОВ “Август Трейд”. – 2012.560 с.

 66. Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці в 2011 році. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 67. Талавиря М. П. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки розвитку сільських територій : монографія / М. П. Талавиря. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2009. – 424 с.

 68. Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку : експертна допов. / [за ред. Ю. Г. Рубана]. – К. : НІСД, 2007. – 256 с.

 69. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / [за ред. Ю. Г. Рубана]. – К. : НІСД, 2008.744 с.

 70. Україна-2011 : стат. зб. / Державна служба статистики України / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К., 2012. – 27 с.

 71. Шолойко А. С. Тенденції державної підтримки сільського господарства / А. С. Шолойко // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 41.

 72. Fulton M. The Changing Landscape of Cooperatives in North America / M. Fulton // Papers presented at the XIV International Economic Historry Congres Helsinki, Finland, 21 to 25 August 2006. – Рage 32–35.Розвиток соціально-економічної сфери села

 1. Антипенко Д. Роль і місце розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості в реалізації державної інноваційної політики / Д. Антипенко // Підприємництво, господарство, право. – 2012. – № 12. – С. 143–146.

 2. Барбашев В. Х. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів і держави та шляхи їх вирішення : монографія / В. Х. Барбашев. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 267 с.

 3. Береговий К. В. Соціально-економічний розвиток села в умовах європейської інтеграції / К. В. Береговий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 233–239.

 4. Білоусько Я. К. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва / Я. К. Білоусько. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 59 с.

 5. Боголюбов В. М. Стратегія сталого розвитку : підручник / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, Л. Г. Мельник. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 446 с.

 6. Бородіна О. Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою / О. Бородіна // Економіка України. – 2012. – № 11. – С. 48–61.

 7. Будюк Ю. Особливості заселення та соціально-економічного розвитку села Зелена Балка (Нестерівка) Олександрійського повіту Херсонської губернії протягом ХІХ століття / Ю. Будюк // Історія в школі. – Киiв : Етносфера, 2012. – № 9. – С. 18–21.

 8. Булах Т. М. Державне регулювання соціального розвитку села / Т. М. Будлах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 115–119.

 9. Булах Т. М. Комплексна оцінка соціальної інфраструктури села / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 145–149.

 10. Булах Т. М. Методичні підходи до оцінки соціального розвитку села / Т. М. Булах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 190–194.

 11. Булах Т. М. Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 198–202.

 12. Булах Т. М. Проблеми соціального розвитку села в ринкових умовах / Т. М. Булах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 100–103.

 13. Булах Т. М. Соціальний розвиток села : стан, проблеми, перспективи : монографія / Т. М. Булах. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. – 428 с.

 14. Булах Т. М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т. М. Булах, К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 225–228.

 15. Булах Т. М. Стратегічні засади соціального розвитку села / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 118–123.

 16. Бурак О. М. Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів України в умовах урбанізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / О. М. Бурак ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2009. – 20 с.

 17. Василенька Н. І. Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання / Н. І. Василенька // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 105.

 18. Витрати і доходи домогосподарств України у 2009 р. – К. : Держкомстат України, 2010. – 347 с.

 19. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / [Воскобійник Ю. П., Шпикуляк О. Г., Камінський І. В. та ін.]; за ред. Ю.П. Воскобійника. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – Вип. 5. – 438 с.

 20. Гайдуцький П. І. Державно-приватне партнерство в аграрному секторі / П. І. Гайдуцький // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : зб. матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 16-17 жовтня 2012 р. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2013. – С. 48–52.

 21. Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні : теорія та практика правового регулювання : монографія / О. В. Гафурова. – Київ : Ірідіум, 2014. – 478 с.

 22. Геєць В. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4–14.

 23. Горбач Л. М. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області). Наукове видання / Л. М. Горбач. – К. : Кондор, 2009. – 376 с.

 24. Горьовий В. П. Розвиток соціальної інфраструктури села та сільських територій / В. П. Горьовий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 169–174.

 25. Горьовий В. П. Розвиток соціальної інфраструктури села та сільських територій [Електронний ресурс] / В. П. Горьовий. – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2011_163_2/11gvp.pdf.

 26. Губені Ю. Органи самоорганізації населення на селі як інструмент місцевого розвитку / Ю. Губені // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 84–91.

 27. Дієсперов В. С. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2013 році: науково-аналітичний прогноз / О. Є. Гудзь. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 34 с.

 28. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року : затверджена Постановою КмУ № 1158 від 19 верес. 2007 р. [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики України. – Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua/page /?5082.

 29. Дієсперов В. С. П'ятигори: економіка села / В. С. Дієсперов, О. І. Роїк. К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 68 с.

 30. Дієсперов В. С. Соціальний статус селянина – критерій сільського розвитку / В. С. Дієсперов // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері : Тринадцяті річні збори Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 20–21 черв. 2011
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка