Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогікиСторінка1/10
Дата конвертації02.01.2017
Розмір1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра методики і технологій дошкільної освіти
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

з додатковою спеціалізацією «Логопедія»
(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")
за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра методики і технологій дошкільної освіти

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Проректор Вченою радою

з науково-методичної Педагогічного інституту

та навчальної роботи Протокол № ___

_______________О.Б. Жильцов від «__»_______2010 р.

«___»_______________ 2010 р. Учений секретар______________


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ

ПЕДАГОГІКИ

для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

з додатковою спеціалізацією «Логопедія»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")


УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри методики

і технологій дошкільної освіти,

протокол № __ від «__» ________ _ 2010 р.

Завідувач кафедри________ Н.В. КудикінаКиїв 2010

УДК 378.1(073)

ББК 74.580

Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с.


Укладач: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри методики і технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:
Колесник Іван Пантелійович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної психопедагогіки Інституту корекційної педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова.
Луцько Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики і технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

ББК 74.580

© КМПУ, 2010 р.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Структура програми навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ІІІ. Програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Змістовий модуль І. Теоретичні основи корекційної педагогіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Змістовий модуль ІІ. Особливості корекційно-розвивальної роботи з дітьми

з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі . . . . . . . .21

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи корекційної педагогіки» . . . . 26

V. Плани практичних і семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Карта самостійної роботи магістранта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . . . .56

VІІІ. Інші види самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ІХ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Х. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

ХІ. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ХІІ. Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт бакалавра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

XIII. Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи корекційної педагогіки» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою методики і технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.010101 – Дошкільна освіта з додатковою спеціалізацією «Логопедія» для денної форми навчання. Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України, зокрема згідно Наказу МОН України за № 691 від 02.12.2005 р. «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю», за яким передбачено введення навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» (з 01.09.2006 р.) у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з галузі знань «Педагогічна освіта». Навчальна програма з дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для напряму підготовки 6.010101 – Дошкільна освіта з додатковою спеціалізацією «Логопедія» розроблена на основі орієнтовної програми з курсу «Основи корекційної педагогіки» (укладач: д. пед. н., проф. В. М. Синьов) та врахування специфіки підготовки фахівців для системи дошкільної спеціальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовленнями.Робочу навчальну програму укладено згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи корекційної педагогіки», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Мета курсу – розкрити методологічні і теоретичні основи корекційної педагогіки, зокрема дошкільної, науково-теоретичні засади корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, розглянути історичний аспект розвитку теорії та практики спеціальної освіти, сучасні тенденції і проблеми організації педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, розкрити особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах дошкільних навчальних закладів загального типу і спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; сформувати у студентів знання, уміння та навички організації ефективної корекційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями в спеціальних та інклюзивних групах, розуміння специфіки надання їм необхідної допомоги.

Завдання курсу:

 • аналіз методологічних і теоретичних основ корекційної педагогіки, зокрема дошкільної;

 • ознайомлення майбутніх вихователів з підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, основами теорії та історії корекційної педагогіки, основами її спеціальної дидактики та предметними галузями, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, особливостями і закономірностями розвитку різних категорій дітей з психофізичними вадами (глухих, сліпих, розумово відсталих, з порушеннями мовлення, емоційно-вольової сфери, соціальної поведінки, опорно-рухового апарату), комплексним діагностичним обстеженням дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання та виховання кожної із категорій дітей, головним чином, в умовах їх індивідуальної освіти;

 • презентація потужного гуманістичного потенціалу корекційної педагогіки і широкої технологічної оснащеності, які дозволяють вирішувати такі проблеми, які є непосильними для медицини та загальної педагогіки;

 • інформування майбутніх вихователів про стан допомоги дітям з особливими освітніми потребами на сучасному етапі розвитку держави, нормативно-правове забезпечення і практику надання корекційно-реабілітаційної допомоги різним контингентам дітей з особливостями психофізичного розвитку;

 • забезпечення необхідної теоретичної підготовки студентів з питань корекційної педагогіки, зокрема дошкільної, пов’язаних з розумінням особливостей проблемної дитини раннього і дошкільного віку та можливих шляхів надання їй допомоги, формування уявлення про значущість своєчасного виявлення порушень розвитку в дітей, шляхи та способи попередження, діагностики та корекції порушень психофізичного розвитку у дітей раннього і дошкільного віку;

 • ознайомлення з педагогічними технологіями виховання і навчання дітей дошкільного віку з порушеннями або відхиленнями в розвитку;

 • ознайомлення з особливостями забезпечення індивідуалізації розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку з особливими потребами; формування вміння складати індивідуальні програми розвитку, навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, які перебувають в загальноосвітньому просторі дошкільного закладу;

 • формування професійного інтересу у майбутніх вихователів логопедичних груп до проблеми виховання і навчання дітей з відхиленнями в розвитку, зокрема мовленнєвого, розкриття перед ними освітніх можливостей різних предметних галузей корекційної педагогіки і потенційних можливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: теоретичні основи корекційної педагогіки, особливості навчання, виховання і розвитку дітей раннього і дошкільного віку з різними видами порушень, система корекційної роботи з дітьми дошкільного віку в умовах спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та в умовах інклюзивного навчання, індивідуалізація розвитку, навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Підвищенню ефективності практичних занять сприятиме передбачене програмою виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання та завдань для самостійної роботи, зокрема реферативних досліджень з актуальних проблем становлення і розвитку педагогічних систем навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку з відхиленнями в розвитку в контексті інтеграції у європейський освітній простір; логопедії як науки, розроблення моделі комплексної системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями мовлення; презентація методик діагностики і корекції мовленнєвого розвитку дітей раннього і дошкільного віку, підготовка творчого проекту «Інтегроване, інклюзивне виховання дітей з особливими потребами: проблеми, пошуки, перспективи».

Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

1. Аналізувати політику Української держави щодо розвитку спеціальної освіти в історичній ретроспективі.

2. Виокремлювати методологічні і науково-теоретичні основи корекційної педагогіки.

3. З'ясовувати способи виявлення і подолання порушень психофізичного розвитку у дітей раннього і дошкільного віку.

4. Опрацьовувати наукову та методичну літературу з проблем діагностики та корекції психофізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

5. Опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологіями і методиками навчання дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.

6.Розробляти модель комплексної корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.

7. Визначати зміст корекційої роботи з дітьми, що мають відхилення в розвитку і перебувають в ДНЗ загального типу.

8.Планувати та організовувати корекційну роботу з дітьми з особливими потребами в інклюзивних групах.

9. Організовувати спостереження за дитиною з особливими освітніми потребами, яка перебуває в загальноосвітньому просторі.

10. Розробляти індивідуальні програми навчання і виховання дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку.

11. Індивідуалізовувати заняття для дітей віком від 3 до 6-7 років, фіксувати додаткові варіанти для індивідуалізації заняття, планувати та оцінювати ефективність індивідуальних занять.

12. Аналізувати заняття, що проводяться в інклюзивних групах, з погляду реалізації у його змісті навчальної, розвивальної і вихованої мети.

13. Визначати особливості співпраці ДНЗ з сім’ями, де є діти з особливими освітніми потребами.

14. Аналізувати і визначати особливості мовленнєвого розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

14. Розробляти завдання для діагностики і корекції мовленнєвого розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

Одержані знання та уміння допоможуть майбутнім вихователям дошкільних установ, зокрема спеціальних дошкільних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, забезпечити моніторинг психофізичного і соціального розвитку дітей, врахувати індивідуальні особливості кожної дитини при організації корекційно-розвивальної роботи в освітньому процесі логопедичної групи та при складанні індивідуальної програми розвитку, навчання і виховання з метою корекції процесів розвитку і соціалізації дитини, у якої внаслідок дії різних факторів ці процеси ушкоджені; ефективно організувати взаємодію з родинами, котрі виховують дітей з особливими освітніми потребами.

Програма складається з 4 модулів (6 кредитів) – 216 годин. У I семестрі (108 год., 3 кредити) – 26 год. лекційних, 16 год. практичних, 12 год. індивідуальних, 6 год. модульного контролю, 48 годин самостійної позааудиторної роботи. Вивчення студентами навчальної дисципліни в цьому семестрі завершується складанням заліку. У II семестрі (108 год., 3 кредити) – 24 год. лекційних, 18 год. практичних, 12 год. індивідуальних, 6 год. модульного контролю, 48 годин самостійної позааудиторної роботи. Вивчення студентами навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" завершується складанням екзамену.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: теорія і практика навчання, виховання і розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами , що охоплює вивчення:

 • особливостей навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі;

 • особливостей навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення в освітньому процесі спеціального дошкільного закладу для дітей з тяжкими порушеннями мовлення;

 • особливостей становлення і соціалізації дитини з порушеннями фізичного та (або) психічного розвитку як особистості;

 • використання цих знань для обрання найкращих шляхів, засобів, умов, які забезпечать корекцію психофізичних вад, компенсацію діяльності порушених органів і систем організму дитини та освіту з метою її соціальної адаптації та інтеграції у суспільство і забезпечення можливостей максимально незалежного життя.

Курс:Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

6 кредитів
Змістові модулі:

4 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години):216 годин

Тижневих годин: 3 години
Шифр та

назва галузі знань0101 " Педагогічна

освіта "
Шифр та назва напряму

підготовки:6.010101 Дошкільна освіта
Освітньо-кваліфікаційний

рівень


"бакалавр"


Нормативна
Рік підготовки: 3.
Семестр:5,6.
Аудиторні заняття: 36 годин, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 50годин;
Практичні заняття: 34 годин.

Індивідуальна робота:

24 годин.

Модульний контроль: 12 год.

Самостійна робота: 96 годин.

Вид контролю: ПМК (залік) – I сем.;

Екзамен – II семестр

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка