Міністерство освіти І науки України київський національний університет культури І мистецтвСторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Затверджено

Голова приймальної комісії

Київського національного університету культури і мистецтв
проф._______________________

«___»_________________2016 р.

П Р О Г Р А М А

вступного випробування (фахового іспиту)

для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра

(6.030303, видавнича справа та редагування),

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Видавнича справа та редагування»Київ – 2016
Програма розроблена, розглянута і затверджена на засіданні кафедри видавничої справи та мережевих видань КНУКіМ

Протокол № 8 від 23.02.2016 р.


_______________________________

Зав. кафедри проф. Тимошик М. С.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування (фахового іспиту) розроблена для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (6.030303, видавнича справа та редагування) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Видавнича справа та редагування».

Комплексне вступне випробування має на меті виявити знання, уміння і навички абітурієнтів з ряду загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра.

Програма розроблена згідно з навчальними програмами нормативних фахових дисциплін: «Основи видавничої справи», «Історія видавничої справи», «Літературне та художньо-технічне редагування», «Коректура», «Літературний стиль», «Сучасна українська мова», «Електронна комерція», «Макетування і верстка», «Типологія помилок», «Редакційно-видавничий менеджмент».

Фахове випробування проводиться у формі тестування, оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальний прохідний бал становить 124 бали.

Під час випробування абітурієнт повинен продемонструвати ґрунтовні знання, вміння та навички з наступних фахових дисциплін: Основи видавничої справи», «Історія видавничої справи», «Літературне та художньо-технічне редагування», «Коректура», «Літературний стиль», «Сучасна українська мова», «Електронна комерція», «Макетування і верстка», «Типологія помилок», «Редакційно-видавничий менеджмент».


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Відповідно до Правил прийому до КНУКіМ у 2016 році результати тестування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Тестування складається з 50 тестових завдань. За кожну правильну відповідь абітурієнт отримує 2 бали. Мінімальний прохідний бал становить 124 бали.

Відмінно(190-200 балів) заслуговує абітурієнт, який на високому рівні володіє навчальним матеріалом; демонструє всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного матеріалу; виявляє уміння визначати та науково обґрунтовувати основні закони і принципи з теоретичних дисциплін; під час тестування абітурієнт вірно відповів на 45-50 тестових завдань;

Добре(170-189 балів) заслуговує абітурієнт, який на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом; демонструє добрі знання навчально-програмного матеріалу програми; виявляє вміння визначати основні закони, принципи із наведених дисциплін; показує здатність розв’язувати основні проблеми теоретичних дисциплін; під час тестування абітурієнт вірно відповів на 35-44 тестові завдання;

Задовільно(124-169 балів) заслуговує абітурієнт, який на низькому рівні володіє навчальним матеріалом; демонструє знання навчально-програмного матеріалу дисципліни в мінімальному обсязі, необхідному для майбутньої роботи за спеціальністю; виявляє вміння орієнтуватись в ключових проблемах теоретичних дисциплін; під час тестування абітурієнт вірно відповів на 12-34 тестових завдань;

Незадовільно(100- 123 балів) заслуговує абітурієнт, який не володіє навчальним матеріалом; демонструє низький рівень знань навчально-програмного матеріалу, який не відповідає рівню знань фахівця зі спеціальності; допускає грубі помилки під час відповіді на теоретичні питання; під час тестування абітурієнт вірно відповів на 0-11 тестових завдань.1. ОСНОВИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є видавнича справа як сфера суспільних відносин, що поєднує організаційну, творчо-технічну, виробничо-господарську та промоційну діяльність фізичних і юридичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням та поширенням різних видів видавничої продукції.

Перелік питань:

 1. Закон України «Про видавничу справу»: права та обов’язки видавця.

 2. Сучасне українське законодавство в галузі видавничої справи: загальна характеристика.

 3. Тенденції розвитку української видавничої справи на сучасному етапі: організаційний та тематичний аспекти.

 4. Структура Статуту сучасного видавництва (видавничого підрозділу).

 5. Структура видавництв західного типу.

 6. Видавнича продукція за кількістю видань, періодичністю випуску та способом укладання тексту.

 7. Порядок відкриття замовлення на поліграфічне відтворення сигнал-макету в друкарні.

 8. Надвипускні та випускні дані книжкових українських та зарубіжних видань: порівняльна характеристика.

 9. Випадки обов’язкового та не обов’язкового зазначення ISBN на кожному примірнику видання.

 10. Формати видань.

 11. Міжнародний стандартний номер ISBN: структура, зміст цифрових блоків та порядок одержання видавцем.

 12. Структура видавництв радянського типу.

 13. Шляхи пошуку видавцем авторського оригіналу та вимоги до авторського оригіналу.

 14. Основні етапи роботи редактора з друкарнею після підписання плівок до друку.

 15. Гонорар. Його види та порядок виплати видавцем.

 16. Видавнича програма: кон’юнктурні видання.

 17. Матеріальна частина книжкового видання та її складові.

 18. Шляхи зниження собівартості видавничої продукції.

 19. Видавнича продукція за адресністю читача.

 20. Початкові сторінки книжкового видання: титул (розгорнутий титул).

 21. Видавнича продукція за рівнем художнього оформлення та поліграфічним виконанням.

 22. Типологічний ряд художніх видань та специфіка їх редагування.

 23. Видавнича програма: безпрограшні видання.

 24. Видавнича продукція за цільовим або функціональним призначенням.

 25. Складові системи продажу видань у ринкових умовах.

 26. Поняття книга. Еволюція її форми.

 27. Видавнича продукція за формою і матеріальною конструкцією.

 28. Видавнича програма: ексклюзивні видання.

 29. Видавнича продукція за знаковою природою інформації.

 30. Критерії вибору видавцем поліграфічного підприємства.

 31. Змістова частина книжкового видання та її складові.

 32. Головні типологічні ознаки видавництва.

 33. Службова частина книжкового видання та її складові.

 34. Зворот титулу та його обов’язкові елементи.

 35. Структура витрат на конкретне видання.

Рекомендована література

Базова

 1. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. – К.: Наша культура і наука, 2005. Розділ 1 (с. 11-200).

 2. Тимошик М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. – К.: Наша культура і наука, 2005.


Додаткова

 1. Дурняк Б. В., Штангерт А. М., Мельников О. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд. – Львів: Українська академія друкарства, 2006. – С. 9-63.

 2. Бем Гольгер та ін. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / пер. з нім. – К.: Основи, 1994. – С. 18-26 (організація видавництва).

 3. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців / За ред. А. Дашкевича. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 52-172.

 4. Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998. – С.106 (про безпрограшні видання); С. 368-379 (про конкурентну ситуацію на видавничому ринку).

 5. Інструкція про присвоєння Міжнародного стандартного номера книги в Україні. – К.: Книжкова палата України, 1998. - 16 с.

 6. Книгоиздательский бизнес: Сб. статей: Пер. с англ. М.: СП Бук Чембер Интернэшнл, 1993. – С. 60-71 (пошук ідеї, вибір);

 7. Лизанчук В. Навічно кайдани кували. - Львів, 2000. – 460 с.

 8. Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрих-кодових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю. - Державний стандарт України ДСТУ 3359-96. – К., 1996. – 26 с.

 9. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / Пер. с польского. – М.: Книга, 1991 (параграфи про етимологію поняття книга).

 10. Мильчин А. Издателький словарь-справочник. – М.: Юрист, 1998. – 472 с.

 11. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское оформление издания . – 2-е изд. – М.: Олма-Пресс, 2003. - С. 281-646.

 12. Мильчин А. Э. Культура издания Или как не надо и как надо делать книги. – М.: Логос, 2002. – С. 27-207.

 13. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи. – Львів: Палітра друку, 2002. – 224.

 14. Пикок Д. Издательское дело: Книга – о замысла до упаковки / Пер. с англ. – М.:ЭКОМ, 1998. – С. 29-38. (вибір формату, стандартні формати видань).

 15. Сава В. Основи техніки творення книги. – Львів: Каменяр, 2000. – С. 16-43 (формати, підрахунки обсягів видань).

 16. Сенченко М. Світове книговидання і випуск творів друку в Україні // Друкарство. – 2003. - №3. – С. 12-18.

 17. Тимошик М. Краху національного книговидання можна уникнути... // Літ. Україна. – 2003. – 23 січ.

 18. Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємства. – Львів: УАД, 2005. – С. 51-68 (Організаційно-правові форми видавничого підприємства).


2. ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Предметом історії видавничої справи є цілісна картина створення, поширення, використання тих чи інших видів видавничої продукції, переважно книги та результати їх функціонування, а також тематика різних видів видань, особливості їх редакційно-видавничої підготовки в різні періоди розвитку рукописання та друкарства в Україні та світі.

Перелік питань:

 1. Історичні передумови виникнення рукописної книги.

 2. Форми ранньої рукописної книги та матеріал для її творення.

 3. Роль рукописного книготворення в суспільному поступі.

 4. Українська рукописна книга дохристиянської доби: періодизація, джерела, твори.

 5. Давньоукраїнський книжковий скриптоній при дворі Ярослава Мудрого.

 6. Реймська Євангелія ХІ століття київського походження – національна святиня французького народу.

 7. Творці й переписувачі книг як перші автори, перекладачі, редактори і видавці.

 8. “Києво-Печерський патерик” як джерело вивчення ролі редактора й упорядника текстів у подальшому удосконаленні твору.

 9. Пересопницька Євангелія – видатна пам’ятка українського рукописного мистецтва.

 10. Історичні передумови виникнення й етапи розвитку друкарської справи в Європі.

 11. Запровадження друкарства як переломна доба в історії видавничої справи.

 12. Наукова концепція виникнення українського друкованого слова в контексті поширення друкарства у слов’янських народів.

 13. Перший український друкар Степан Дропан: гіпотези, документальні свідчення, опоненти.

 14. До проблеми датування початків діяльності Києво-Печерської друкарні.

 15. Тематичний репертуар києво-печерського друкарства та його місце в історії вітчизняної видавничої справи.

 16. Становлення та розвиток наукового книговидання (на прикладі вашого університету чи інституту).

 17. Цензура українського друкованого слова як чинник заборони українства.

 18. Книги Святого Письма як предмет книговидавничого налізу.

 19. Видавнича політика українських урядів доби УНР.

 20. Політика радянської влади щодо українізації та її вплив на розвиток видавничої справи

 21. Специфіка роботи редактора-видавця в умовах тоталітарної держави.

 22. Радянська цензура видавничої справи: становлення і розвиток.

 23. Роль діаспори в започаткуванні та ствердженні української видавничої справи за кордонами України.

 24. Видатні діячі українського відродження про редакторську в видавничу справу.

 25. Редакторський і видавничий досвід П. Куліша (Т. Шевченка, М. Костомарова, М. Максимовича, М. Грушевського, Б. Грінченка, Л. Глібова, С. Єфремова, І Франка, Лесі Українки, Івана Огієнка, Івана Тиктора) та його значення для сучасного редактора і видавця.

Рекомендована література

Базова

1 Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с. (2-ге вид. – 2007).

2. М. Тимошик. Її величність – книга / Передмова В. Скопенка. – К.: Наша культура і наука, 1999. - 308 с.

3а. Ковальчук Г. Рукописні книги та стародруки: Навч. посібник. – К., 2011. – 100 с.3. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / Упорядк., передмова і примітки М. Тимошика. - К.: Наша культуора і наука, 2007. - 536 с.
Допоміжна

4. Биковський Л. У службі українській книжці / Упорядники Л. Винар, Я. Ісаєвич. – Львів-Нью-Йорк, 1997. – 326 с.

5. Биковський Л. Книгарні, бібліотеки, академія: Спомини. – Мюнхен-Денвер, 1971. 180 с.

6. Владимиров В. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. – 388 с.

7. Владимирский-Буданов М. История императорского университета Св. Владимира. – К., 1884. – 674 с.

8. Грицак Є. З історії книжкового руху на Великій Україні: 1917-1922 // Літературно-науковий вістник. - 1923. - Кн. ІХ і Х.

9. Добровольский В. Запрещенная книга в Росси. - М., 1962.

10. Єфремов С. Мартиролог українського слова // Київ. - 1991. - №5.

11. Єфремов С. Літературно-критичні статті (стаття «Вне закона: к истории цензуры в России»). - К., 1993. - С. 14-48.

12. Животко А. Історія української преси / Упорядк., передм. і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука. 2000. - 368 с.

13. Записка Володимира Антоновича у справі обмеження українського друкованого слова // Записки Українського наукового товариства в Києві. - 1908. - Кн. 3.14.. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. - Львів.: Світ, 1995. - 490 с.

15. Запаско Я. Ошатність української рукописної книги. - Львів: Фенікс, 1998. - 136 с.

16. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. - Львів: Центр Європи, 2000. - 222 с.

17. Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – Харків, 1931. – 296 с.18. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: Історія та сучасний стан: Навч. посібник, - Львів: Світ, 2002. - 268 с.

19. Иконников В. Университетская типография // В кн.: Исторические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях императорського университета Св. Владимира (1834-1884). – К., 1884. С. 348-355.

20. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів: І-т українознавства, 2002. – 520 с.

21. История книги / Под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. – М.: Светотон, 2001. – С. 5-36. (Гл. 1. «Книга как предмет исторического изучения»; гл. 2 «Методы изучения истории книги»; гл. 3. «Источниковедение истории книги»; гл. 4 «Историография истории книги»).

22. Книга і друкарство на Україні / За ред. П. Попова. - К.: Наукова думка, 1964. - 314 с.

23. Книга. Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1999. - 800 с.

24. Книжные сокровища мира / Сост. Леви Е. – М.: Книжная палата, 1989. - Вып. 1. – 224 с.

25. Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923). – К.: Логос, 1996. – 344 с.

26. Книга і друкарство на Україні / За ред. П. Попова. - К.: Наукова думка, 1964. - 314 с.

27. Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. материалов. 1941-1984 – К.: Наукова думка, 1986. – 380 с.

28. Книга. Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1999. - 800 с.29. Левчук О. Книгоспілка: Становлення кооперативного книговидання в Україні. – К.: 2001. - 158 с.

30. Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 годов. - СПб., 1909. 614 с.

31. Львов-Рогачевский В. Печать и цензура. - М., 1906.

32. Об отмене стеснений малорусского печатного слова. Записка Императорской академии наук. - СПб., 1910.33. Максимович М. «Киев явился градом великим»: вибрані українознавчі праці. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.

34. Малыхин Н. Г. Очерки по истории книгоиздательского дела в Украинской ССР. – М.: Книга, 1965. – 448 с.

35. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / Пер. с польського О. Медведевой, В. Мочаловой, Р. Смирновой. – М.: Книга, 1991. – 320 с.

36. Митрополит Іларіон. Неоціненні знахідки в Палестині // Віра й культура (Вінніпег) – 1957. - №3, 4.

37. Михайлин І. Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812-1917. – Харків: Колорит, 2007. - 366 с.

38. Міяковський В. Ювілей цензурного акту // Бібліологічні вісті. 1926. №1.

39. Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. – 659 с.

40. Низовий Микола. Вступ до книгознавства: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. - 146 с.

41. Низовий Микола, Тимошик Микола. Українське друкарство і видавнича справа на сторінках російської енциклопедії “Книга” // Друкарство. 2000. № 6. С. 90-93.

42. Огієнко І. Методологія перекладу Святого Письма та Богослужбових книг на українську мову. - Варшава, 1927. - 33 с.

43. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Свята Почаївська лавра / Упорядк, передмова і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука, 2008. – С. 344-378. (Розд. «Почаївська друкарня»).

44. Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування. - Ужгород, 2001. - 272 с.

45. Очерки по истории книгоиздательского дела в СССР. – М.: Книга, 1965. – 448 с.

46. Патерик Києво-Печерський / Упорядкування, адаптація українською мовою І. Жиленко. – К.: КМ Академія, 1998. – 346 с.

47. Перлова Е. Бумага для фараона // Мир бумаги. – 2000. - №7-8. – С. 50-51.

48. Пискорский В. Из прошлых лет Киевского университета. – К., 1894. - 48 с.

49. Російщення України: Науково-популярний збірник /За ред. Л. Полтави. - К., 1992. - 408 с.50. Савченко Ф. Заборона українства 1876 року. - Харків, 1930. - 413 с.

51. Сірополко С. Швайпольт Фіоль – перший друкар слов’янських крилилівських книг. Краків-Львів, 1943. 28 с.

52. Скоропадський Павло. Спогади. - К.-Філадельфія, 1995. - С. 232.

53. Скрипник Т. Висвітлення розвитку вітчизняного друкарства в 1917-1920 рр. (за матеріалами часопису “Друкарь” // Вісник Книжкової палати. - 1998. - С. 30-32.

54. Стародуб А. З історії українських перекладів Святого Письма // Наша Віра. - 2000. - №10.

55. Степовик Д. Історія Києво-Печерської лаври. –К.: Видавн. відділ УПЦ КП, 2001. – С. 15- 136. (Розділ 1,2).

56. Степовик Д. Київська Біблія ХУІІ століття: Дослідження нездійсненого біблійного проекту Петра Могили. - К., 2001. - 240 с.

57. Тимошик М. Про українське питання – з болем і надією // Берегиня. - 1996. - №3-4. - С. 64-77.

58. Тимошик М. До історії цензурних утисків українського друкованого слова в період проголошення конституційних свобод (1905-1917) // Журналістика, преса, радіо, телебачення. - К., 1993. - № 25. - С. 55-63.

59. Тимошик М. Валуєвський та Емський цензурний циркуляри і їх вплив а розвиток української демократичної журналістики і літератури // Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України. - Львів, 1993. - С. 128-131.

60. Тимошик М. Заборонена українська книга: до питання створення мартирологу знищених видань на основі колишніх архівів цензурних управлінь // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні. - К., 1996. - С. 8-10.

61. Тимошик М. “К печатанию не должно быть позволено”: історія цензури українського друкованого слова // Урок української. 2000. - № 3. - С.10-13; № 4. - С. 15-19.

62. Тимошик М. Книги Святого Письма українською мовою: до історії перекладу і видання // Друкарство. - 2000. - №1. - С. 10-15.

63. Тимошик М. Князь Костянтин Острозький та його Біблія // Друкарство. - 1999. - №5. - С. 8-11.

64. Тимошик М. Першодруки (інкунабули) // Українська мова. Енциклопедія. - Вид. 2-ге. – К.: УРЕ, 2004. – С. 473. (1)

65. Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002. – №4. - С. 22-27.

66. Тимошик Микола. До питання про концепцію виникнення і розвитку українського друкованого слова в контексті поширення друкарства у слов’янських народів // 11 Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Resumenes de ponencias y communicaciones. - Baeza (Espana), 1966. - P. 101-102.

67. Тимошик Микола. Історія українського друкованого слова потребує переосмислення // Літературна Україна. - 2002. - 21 березня.

68. Тимошик Микола. Концепція виникнення і розвитку українського друкованого слова // Друкарство. - 1994. - №1. - С. 6-7.

69. Тимошик М. Сходження до книжкового Святилища: до тисячоліття української книги // Друкарство. - 1999. - № 3. -тС. 8-10.

70. Тимошик М. Українська книжка к обєкт фальсифікацій, або Що стоїть за так званою полемікою новітніх опонентів українського відродження в гуманітарних дослідженнях // Дзеркало тижня. - - 2007. – Ч. 40. – 27 жовтня.

71. Тимошик М., Дацюк Г., Таран К. Історія одного жуналістского курсу. – К.: Наша культура і наука, 20008. – 494 с.

72. Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк. - Т. 1. - К., 1916. - 506 с.

73. Українське питання / Пер з рос., упоряд., передм. та приміт. М. С. Тимошика. - К., 1997. - 220 с.

74. Український Інституту книгознавства // Українська енциклопедія. – У 10 т. - Т.9. – С. 3433. (1)

75. Функе Ф. Книговедение: исторический обзор книжного дела / Пер. с нем Б. Боссарта. Под ред, со вступ статьей Е. Немировского. – М.: Высшая школа, 1982. - 294 с.

76. Ходецкий С. Две записки об университетской типографии // Университетские известия . – 1973. - №7. С. 2- 58.

77. Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги: Навч. посібник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 188 с.

78. Шевельов Ю. Українська мова першій половині ХХ століття: стан і статус. - Нью-Йорк, 1987. - С. 260 с.

79. Шульгин В. История университета Св. Владимира. – Спб., 1860. – 360 с.

80. Якимович Б. Книга, просвіта, нація. – Львів, 1996. – 306 с.

81. Якимович Б. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти. – Львів, 2006. - 692 с.

82. Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с. (2-ге вид. – 2007).

83. Губарець В. Преса і книга діаспори: З історії видавничої діяльності українського зарубіжжя6 Навч. Посібник. – К: В-во ун-ту «Україна», 2008. – 266 с.84 Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки. – Вид. 2-ге / Ред. і передм. В. Маркуся. – К., 1995.

85. Богуславський О. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії : монографія / О. Богуславський. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – 452 с.

86. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000.

87. Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920-1939): історико-бібліографічне дослідження / О. Вішка. – Львів, 2002. – 480 с.

88. Енциклопедія сучасної України. - Томи 1-5. – К., 2001-2006.

89. Енциклопедія українознавства / В 10-ти т. - Перевидання в Україні.

90. Енциклопедія українознавства / В 3-х т. – Перевидання в Україні К., 1995.91. Животко А. Історія української преси / Уподяд., авт. передм та прим. М. С. Тимошик. – К., 1999.

92. Зарубіжні українці / Лазебник С. (кер. авт. кол.). – К., 1991.93. Заставний Ф. Українська діаспора, - Львів, 1991.

94. Змієнко-Сенишин Г. Пересаджені квіти України : упоряд., авт. передмови М. Тимошик / Г. Змієнко-Сенишин. – К. : Наша культура і наука, 2001. – 196 с.

95. Ковальнюк Р. Перший український емігрант у США // Дзвін. – 1990. - №10.

96. Леник В. Українці на чужині. – У 2-х кн. – Львів: Червона калина, 1996.

97. Маркусь В. Чому діаспора: спроба ідентифікації поняття // Укр. діаспора. – 1992. – Ч. І.

98. Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині та Австрії по другій світовій війні. – Т. 2: Роки 1952 – 1975 / В. Маруняк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 232 с. – 128 с.

99. Михальчук В. З українського громадсько-культурного життя у Франції : нарис історії / В. Михальчук. – Боршнів – Ів.-Франківськ : Таля, 2002. – 592 с.

100. Михальчук В. Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі: заснування, розвиток, діяльність (1926 – 1998) / В. Михальчук. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – 656 с.

101. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919-1939. – Матераіли до ч. ІІ. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999.

102. Палієнко М. Архівні центри української еміграції: створення, функціонування, доля документальних колекцій. – К.: Темпора, 2008. – 686 с. // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Т. 8. – С. 204-210.

103. Петлюра С. Сучасна українська еміграція та її завдання. В кн.: Петлюра С. Статті. – К.: Дніпро, 1993. – 342 с.

104. Піскун В. Політичний вибір української еміграції. 20-ті роки ХХ ст.: Монографія. – К.: МП Леся». 2006. – 670 с.

105. Савка М. Українська еміграційна преса у Чехословацькій Республіці (20 – 30-ті роки ХХ ст..) : історико-бібліографічне дослідження / М. Савка. – Львів, 2002. – 308 с.

106. Сидоренко Н., Сидоренко О. Журналістка планета „Ді-Пі”: Українська преса у таборах військовополонених, переміщених осіб і біженців у Європі після 2-ї світової війни (1945-1950). – К., 2000.

107. Тимошик-Сударикова А. Паризький журнал «Тризуб» (1925 – 1940): формування та функціонування. – К.: Наша культура і наука, 2013. - 404 с.
3. ЛІТЕРАТУРНЕ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є видання різних видів і типів, їх зовнішній вигляд, зміст і внутрішня форма, а також окремі тексти.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка