Міністерство освіти І науки України Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова бібліотека теоретичні та практичні питання ландшафтної архітектуриСкачати 410.73 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір410.73 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет міського господарства

імені О. М. Бекетова

БІБЛІОТЕКА

Теоретичні та практичні

питання ландшафтної

архітектури
Бібліографічний покажчик

Харків


ХНУМГ

2013


УДК 016:712

ББК 85.118я1

Т 33

Укладач – Муханова Т. С.Науковий редактор – д. арх. Древаль І. В.

Теоретичні та практичні питання ландшафтної архітектури : бібліогр. покажчик / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; укл.


Т. С. Муханова ; наук. ред. І. В. Древаль. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 30 с.

Зміст 1. Передмова..............................................................................................4

 2. Правова база ландшафтного проектування........................................5

 3. Загальнотеоретичні питання ландшафтного проектування..............6

 4. Ландшафтна організація міжселищних територій...........................12

 5. Ландшафтна архітектура міста...........................................................14

 6. Ландшафтний дизайн...........................................................................17

 7. Дендропарки та ботанічні сади...........................................................19

 8. Ландшафтний дизайн в садово-парковому мистецтві......................20

 9. Декоративна дендрологія....................................................................24

 10. Іменний покажчик..............................................................................27


Передмова

Ландшафтна архітектура – важлива складова практичної, теоретичної та проектної діяльності з формування середовища життєдіяльності сучасного суспільства. Також це об’ємно-просторова організація території, обۥєднання природних, будівельних і архітектурних компонентів у цілісну композицію, яка несе певний художній образ. Подібно архітектурі та містобудуванню, ландшафтна архітектура відноситься до просторових видів мистецтва.

Джерела, які включено до даного бібліографічного покажчика, висвітлюють значення ландшафтної архітектури в сучасному світі, його об’єкти і функції, методи дослідження.

В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань (які видано в Україні та Росії), електронні ресурси. Матеріал подано мовою оригіналу за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” та згруповано за розділами: • Правова база ландшафтного проектування;

 • Загальнотеоретичні питання ландшафтного проектування;

 • Ландшафтна організація міжселищних територій;

 • Ландшафтна архітектура міста;

 • Ландшафтний дизайн;

 • Дендропарки та ботанічні сади;

 • Ландшафтний дизайн в садово-парковому мистецтві;

 • Декоративна дендрологія.

Джерела у розділах згруповано за українсько-російською абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів: 2009–2013 рр. Загальна кількість
джерел – 250. Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів.

Бібліографічний покажчик адресовано викладачам, аспірантам та студентам університету.


Правова база ландшафтного проектування
1. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створення об’єктів архітектури : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 2 червня. – С. 20.

2. Питання впорядкування діяльності парків-пам’яток, садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Лівадійський», «Масандрівський», «Місхорський» : постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р.


№ 957 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 16 вересня. – С. 19.

3. Про внесення змін до пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітів у населених пунктах : постанова Кабінету Міністрів України від


14 лютого 2011 р. № 102 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 23 лютого. – С. 21.

4. Про доповнення пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах : постанова Кабінету Міністрів України від


5 серпня 2009 р. № 860 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 61. – С. 109.

5. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну „Квітуча Україна” : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25 лютого 2013 р. № 197 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 23. – С. 87–92.

6. Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль «Україна – сад» : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25 лютого 2013 р. № 196 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 82. – С. 82–87.

7. Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва : закон України від 2 грудня


2010 р. № 2739-VI // Урядовий кур’єр. – 2011. – 19 січня. – С. 9.

8. Про розширення території Чорноморського біосферного заповідника : указ Президента України від 25 лютого 2009 р. № 100 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 4 березня. – С. 12.

9. Про створення Гетьманського національного природного парку : указ Президента України від 27 квітня 2009 р. № 273 // Урядовий кур’єр. – 2009. –
13 травня. – С. 7.

10. Про створення Національного природного парку «Бузький Гард» : указ Президента України від 30 квітня 2009 р. № 279 // Урядовий кур’єр. – 2009. –


13 травня. – С. 7.

11. Про створення Національного природного парку «Мале Полісся» : указ Президента України від 2 серпня 2013 р. № 420 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 60. – С. 130–132.Загальнотеоретичні питання ландшафтного проектування
12. Бараннік В. О. Матрична модель прогнозу динаміки популяції омели білої у міському ландшафті / В. О. Бараннік, Ю. І. Вергелес, І. О. Рибалка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 392–396. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17110/

13. Бірьова О. Ю. Паркове мистецтво Слобожанщини / О. Ю. Бірьова // Вісник Харківської державної академії культури. – Х. : ХДАК, 2011. –


Вип. 32. – С. 67–74.

14. Богданова Л. О. Інтегровані процеси архітектурного розвитку природного та штучного середовища у сучасному містобудуванні /


Л. О. Богданова, А. С. Нікітіна // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 декабря 2011 г. / Харьк. облгосадмин., Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Х. : ХНАГХ,
2011. – С. 103–105. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/30026/

15. Боса Л. Зміни ландшафту Подніпров’я у ХХ столітті як соціокультурна проблема // Л. Боса // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 4. – С. 53–64.

16. Бурак О. М. Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів України в умовах урбанізації : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Бурак Олена Миколаївна ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2009. – 22 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21938/

17. Ватрич І. Д. Природно-кліматичний та географічний чинник розташування бальнеологічних санаторних комплексів в Україні / І. Д. Ватрич // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 39. – С. 59–65.

18. Веселова С. Русский взгляд на итальянский ландшафт / С. Веселова,
В. Веселов // Ландшафтная архитектура, дизайн. – 2011. – № 2. – С. 13–17.

19. Виноградська С. Г. Методичні вказівки до виконання графічної та самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура» (№ 1828) : для студ. 5 курсу ден. форми навч. напр. «Архітектура» спец. «МБ» /


С. Г. Виноградська, А. О. Рябоконь ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 12 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/14397/

20. Вязовская А. В. К определению термина «ландшафтный урбанизм» /


А. В. Вязовская // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 26. – С. 31–36.

21. В’язовська А. В. Ландшафтний підхід у містобудуванні /


А. В. В’язовська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 42. – С. 71–75.

22. Герасимчук З. В. Перспективи озеленення у контексті збалансованості розвитку територій України / З. В. Герасимчук // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 439–444. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим


доступу : http://eprints.kname.edu.ua/11465/

23. Гетьман В. І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. –


№ 5. – С. 43–45.

24. Гнєздилова О. В. Регулярний ландшафт: історичний досвід /


О. В. Гнєздилова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 21. – С. 193–205.

25. Губина М. В. Природно-ландшафтные и климатические факторы и их влияние на архитектурную композицию городских ансамблей / М. В. Губина,


В. С. Коваленко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 49–53. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/15140/

26. Гудченко З. Архітектурно-ландшафтний образ Косівщини / З. Гудченко // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 6. – С. 83–93.

27. Гуцуляк В. М. Ландшафти Чернівецької області та їх геохімічні особливості : монографія / В. М. Гуцуляк ; Чернів. нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – 143 с. : іл.

28. Демура-Машкіна А. П. Історико-порівняльний аналіз дизайн освіти в Україні і зарубіжжі ХІХ–ХХ століття / А. П. Демура-Машкіна,


М. М. Тимошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 31. – С. 282–291.

29. Денисик Г. І. Висотна диференціація рівнинних ландшафтів України / Г. І. Денисик, Л. М. Кирилюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 235 с. : іл.

30. Денисик Г. І. Садово-паркові ландшафти Правобережного лісостепу України : монографія / Г. І. Денисик, І. В. Кравцова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 209 с. : іл.

31. Дідик В. В. Естетика та композиція ландшафту: проектування ландшафтних об’єктів: композиційні та естетичні засади : навч. посібник /


В. В. Дідик, Т. М. Максим’юк ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2012. – 242 с. : іл.

32. Донець І. І. Шляхи застосування концепції ландшафтної поляризації для забезпечення сталого розвитку міст / І. І. Донець, О. М. Бурак // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2010 р. – Х. : ХНАМГ, 2010. – С. 387–390. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/31157/


33. Древаль И. В. Использование экологического подхода при формировании современных ландшафтных объектов / И. В. Древаль,


О. Ю. Лысых // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Х. : ХНАМГ, 2011. – Вип. 97. – С. 408–412. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/21335/

34. Дударець В. М. Роль природних факторів у ландшафтному проектуванні / В. М. Дударець // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 17. – С. 130–136.

35. Єгоров Ю. І. Масштабна організація архітектурно-ландшафтного середовища / Ю. І. Єгоров // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 39. – С. 161–168.

36. Єгорова Т. М. Ландшафтна екологія України: [геохімічні аспекти] : підручник / Т. М. Єгорова ; Європейський університет. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2009. – 191 с. : іл.

37. Заіченко О. В. Архітектурно-планувальні рішення при прогнозуванні екологічної безпеки / О. В. Заіченко, Н. В. Сімакова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Х. : ХНАМГ, 2011. – Вип. 99. – С. 38–43. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21593/

38. Кайлюк Є. М. Актуальні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку сфери озеленення / Є. М. Кайлюк, С. Ю. Юр’єва // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 404–408. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим


доступу : http://eprints.kname.edu.ua/11434/

39. Караїм О. А. Екологічна безпека регіону на засадах ландшафтного управління / О. А. Караїм // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 2011. – Т. 3. – С. 323–334.

40. Квазіприродні ландшафти Центрального Побужжя : монографія /
С. В. Совгіра, Г. Є. Гончаренко, С. Л. Грабовська, Р. В. Подзерей ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Навч.-наук. лабор. «Екологія і освіта». – К. : Науковий світ, 2011. – 168 с. : іл.

41. Косаревська Р. О. Програми для ландшафтного проектування /


Р. О. Косаревська, О. В. Левченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 22. – С. 86–95.

42. Кривицкая А. С. Экоархитектура как сохранение природного каркаса региональной системы / А. С. Кривицкая, Н. И. Криворучко // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 декабря 2011 г. / Харьк. облгосадмин., Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Х. : ХНАГХ, 2011. – С. 22–24. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/29900/

43. Кривов В. М. Ландшафтознавство та екологія у землеустрої : навч. посібник / В. М. Кривов, А. В. Барвінський, Р. В. Тихенко. – К. : Урожай,
2011. – 397 с. : іл.

44. Крижановская Н. Я. Рекреационный потенциал и особенности формирования объектов туризма на территории Белгородской области /


Н. Я. Крижановская, Е. И. Крушельницкая // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Х. : ХНАМГ, 2012. – Вип. 103. – С. 569–573. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/25690/

45. Крижановская Н. Я. Экологический подход к проектированию объектов отдыха и туризма на территории Центрально-Черноземного региона /


Н. Я. Крижановская, Е. И. Крушельницкая // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 декабря 2011 г. / Харьк. облгосадмин., Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Х. : ХНАГХ, 2011. – С. 86–87. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/30009/

46. Кукушин В. С. Ландшафтная архитектура : учеб. пособие /


В. С. Кукушин, С. Н. Кружилин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 350 с.

47. Культурний ландшафт: теорія і практика : зб. наук. праць / за ред.


Г. І. Денисика / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Криворіз. держ. пед. ун-т, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини та ін. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 203 с. : іл.

48. Кусков А. Є. Ландшафтна екологія : навч. посібник / А. Є. Кусков,


Т. М. Ткаченко ; Донбас. нац. акад. буд-ва і арх-ри, Донец. держ. ун-т управ. – Макіївка : Ноулідж, Донец. від-ня, 2009. – 165 с. : іл.

49. Кустовська О. Проблеми становлення мережі озеленених територій та шляхи їх вирішення / О. Кустовська // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 7. – С. 34–38.

50. Кустовська О. В. Становлення мережі озеленених територій: проблеми та шляхи їх розв’язання / О. В. Кустовська, Г. А. Хміль // Землеустрій і кадастр. – 2012. – № 2. – С. 20–28.

51. Кушниренко М. М. Зарубежный опыт защиты ландшафтов /


М. М. Кушниренко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 35. – С. 200–204.

52. Ландшафтна екологія : навч. посібник / О. І. Бондар, Ю. В. Пилипенко, Д. С. Мальчикова, О. В. Машкова. – К. : Олді-плюс : Держ. екол. акад., 2011. – 175 с. : іл.

53. Ландшафтная архитектура в прошлом и настоящем [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pro-landshaft.ru/

54. Ландшафтная архитектура, дизайн или строительство? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://old.arch66.ru/articles/2/54/

55. Ландшафтная архитектура и ландшафтное проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.construction-technology.ru/landiz/

56. Ландшафтная архитектура, история ландшафтной архитектуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://landscape-gildiya.com.ua/

57. Ландшафты, растительный покров и животный мир регионального ландшафтного парка «Меотида» / Г. Н. Молодан, С. А. Приходько,
С. В. Третьяков и др. ; Донец. облсовет, Регион. ландшафт. парк «Меотида», Донец. ботан. сад НАН Украины. – Луганск : Ноулидж, 2010. – 176 с.

58. Левченко О. В. Динамічне проектування ландшафтів в програмно-інформаційному середовищі / О. В. Левченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 26. – С. 223–228.

59. Левченко О. В. Інформаційні технології побудови стилістики в ландшафтному проектуванні / О. В. Левченко, Р. О. Косаревська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 23. – С. 191–200.

60. Лу Пен Характеристика культурного ландшафта Китая как объекта для развития экскурсионного туризма / Лу Пен // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Х. : ХНАМГ, 2011. – Вип. 97. – С. 438–445. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/21340/

61. Лукомська І. О. Особливості архітектурних ландшафтів долин річок українських Карпат / І. О. Лукомська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 44. – С. 311–323.

62. Мартіненайте Л. Ландшафт і його теоретичні інтерпретації /


Л. Мартіненайте // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 3. – спец. вип. : Литовська етнологія. – С. 91–95.

63. Мельничук О. Ю. Ландшафтна організація території за межами населених пунктів при землеустрої / О. Ю. Мельничук, В. Л. Корнілов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 36. – С. 262–272.

64. Міхелі С. В. Практикум із ландшафтознавства : навч. посібник /
С. В. Міхелі, І. В. Мирон ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин,
2010. – 42 с. : іл.

65. Муніч Н. В. Ландшафтний профіль: ретроспектива та перспектива /


Н. В. Муніч // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 7/8. –
С. 53–60.

66. Нагаева З. С. Основные характеристики ландшафтного урбанизма на современном этапе / З. С. Нагаева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 29. – С. 245–254.

67. Нехуженко Н. А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры : учеб. пособие / Н. А. Нехуженко. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб : Питер, 2011. – 192 с. : ил.

68. Николаенко В. А. Особенности организации рекреационных ландшафтов на территории заброшенных карьеров Крыма / В. А. Николаенко, Г. В. Тищенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 22. – С. 193–199.

69. Оптимизация терриконовых ландшафтов : монография / Л. Г. Зубова,
А. Р. Зубов, С. Г. Воробьев и др. ; Восточно-укр. нац. ун-т им. Владимира
Даля. – Луганск, 2010. – 206 с. : ил.

70. Панченко Т. Ф. Ландшафтні проблеми урбанізму як навчальна дисципліна (зарубіжний досвід) / Т. Ф. Панченко, А. В. В’язовська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 28. – С. 34–39.

71. Панченко Т. Ф. Нові наукові навчальні напрями в ландшафтній архітектурі / Т. Ф. Панченко, С. М. Проценко, Л. І. Рубан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 28. – С. 285–289.

72. Пестрикова А. Г. Анализ аспектов восприятия архитектурно-пространственной композиции / А. Г. Пестрикова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 21. – С. 51–61.

73. Потапчук І. В. Природно-ландшафтний аспект містобудівної еволюції Ковеля / І. В. Потапчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 42. – С. 293–301.

74. Природоохоронний потенціал ландшафтних екосистем Центрального Побужжя : монографія / С. В. Совгіра, Г. Є. Гончаренко, І. В. Красноштан,


О. М. Задорожна. – К. : Науковий світ, 2012. – 200 с. : іл.

75. Руденко Л. Г. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 3–8.

76. Садковская О. Е. Архитектурно-планировочная организация ландшафтов зарегулированных рек малых и средних городов юга России /
О. Е. Садковская. – Волгоград : ВолгГАСУ, 2010

77. Сегодня ландшафтная архитектура активно развивается [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.archinfo.ru/publications/item/826/

78. Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий = Modern landscapes of the Crimea and adjacent water areas / Е. А. Позаченюк,
В. М. Шумский, А. М. Лесов и др. ; Респ. ком. АР Крым по охране окружающей природ. среды, Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2009. – 668 с.

79. Соцкова Л. М. Управление ландшафтами : учеб. пособие для студ. эколог. спец. вузов / Л. М. Соцкова ; Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Доля, 2012. – 359 с. : ил.

80. Степанов А. В. ХХ Международный смотр-конкурс лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну / А. В. Степанов // Архитектура, строительство, дизайн. – 2012. – № 1. – С. 16–17.

81. Тарас В. Термін «сад» в історії ландшафтної архітектури / В. Тарас // Народознавчі зошити. – 2012. – № 4. – С. 676–683.

82. Тимуляк Л. Ландшафтні передумови проходження катастрофічних паводків у басейні р. Бистриця / Л. Тимуляк // Водне господарство України. – 2010. – № 6. – С. 20–25.

83. Токарева О. В. Еколого-естетичні аспекти формування лісопаркових ландшафтів (на прикладі лісів зеленої зони м. Києва) / О. В. Токарева. – К. : Компринт, 2012. – 188 с. : іл.

84. Трансформация ландшафтно-экологических процессов в Крыму в ХХ веке – начале ХХI века / под ред. В. А. Бокова ; Таврич. нац. ун-т
им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Доля, 2010. – 302 с. : ил.

85. Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя : монографія / Г. Є. Гончаренко, С. В. Совгіра, О. Д. Лаврик,


В. Г. Гончаренко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – К. : Науковий світ, 2009. – 329 с. : іл.

86. Холопцев О. В. Динаміка ландшафтів, як реакція на зовнішні впливи складних систем, що є лінійними та динамічними / О. В. Холопцев // Культура народів Причорномор’я. – 2009. – № 172. – Т. 2. – С. 21–28.

87. Чемакіна О. В. Методичні положення архітектурно-ландшафтної реабілітації порушених територій і зон їх впливу / О. В. Чемакіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 21. – С. 186–193.

88. Шалімов М. О. Ландшафтна екологія : навч. посібник для студ. еколог. спец. ВНЗ / М. О. Шалімов. – Одеса : Наука і техніка, 2012. – 371 с. : іл.

89. Шаров В. Ландшафты Доминиканы / В. Шаров // Ландшафтный
дизайн. – 2010. – № 2. – С. 88–92.

90. Яковлев А. Волоколамский ландшафт – итальянский взгляд молодых зодчих / А. Яковлев // Ландшафтная архитектура, дизайн. – 2011. – № 1. –


С. 41–43.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка