Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСкачати 437.33 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.12.2016
Розмір437.33 Kb.
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет Інформаційних систем і технологій

Кафедра Інформаційних систем в економіці


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № _______ від _______ 2015р.

Голова НМР ______________ А.М. Колот


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В БІЗНЕСІ

освітній ступінь магістр

Галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Спеціальність

8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології"

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою Інформаційних систем в економіці

протокол № _______ від _______2015

Завідувач кафедри

_______________ C.В.Устенко


ПОГОДЖЕНО:


Керівник магістерської програми _____________________________
Начальник відділу

організаційного забезпечення навчального процесу ____________В.А. Кішкін

Начальник навчально-методичного відділу ______________Т.В. ГутьКиїв 2015

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни "Інформаційні системи в бізнесі" для магістрів спеціальності 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" / Укладач: к.е.н., доц. Денісова О.О. – Київ: КНЕУ, 2015 р. – 39с.
Рецензент: к.т.н., доцент Галузинський Г.П.
1. ВСТУП

Завоювання Україною місця повноправного партнера у світовій економічній системі значною мірою залежить від того, в яких масштабах впроваджуватимуться та ефективно використовуватимуться сучасні інформаційні технології в усіх сферах суспільної діяльності, зокрема, яку роль вони відіграватимуть у прийнятті ефективних управлінських рішень у сфері бізнесу.

Управління бізнесом (менеджмент) – це активна діяльність. Вона пов’язане з ситуаціями, які в сучасному бізнесі дуже швидко змінюються. Дослідження про те, як управлінці (менеджери) використовують свій робочий час, показують, що, постійно займаючись сутнісними питаннями, вони фактично діють у межах дуже вузького часового інтервалу. Що швидша й точніша їхня реакція на проблеми, які виникають, то вагоміші результати. Тому їм необхідно безперервно слідкувати як за зовнішніми, так і за внутрішніми процесами, швидко отримувати нову інформацію і реагувати на неї. Цього можна досягнути лише при умові ефективного використання сучасних автоматизованих інформаційних систем і технологій.

Інформатизація бізнес-процесів передбачає передусім підвищення продуктивності праці робітників за рахунок зниження співвідношення вартість/виробництво, а також підвищення якості управлінських рішень, що неможливо без підвищення кваліфікації і професіоналізму зайнятих управлінською діяльністю фахівців.

Дисципліна "Інформаційні системи в бізнесі" є складовою програми для студентів-спеціалістів спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології".

Засвоєння матеріалу забезпечується на лекціях, комп’ютерних лабораторних практикумах і самостійній роботі в комп’ютерних класах, обладнаних локальними мережами, Інтернет і новітнім програмним забезпеченням. При викладанні дисципліни використовуються активні методи навчання, системний підхід, модульно-рейтингова система контролю навчання студентів.Метою дисципліни є надання студентам поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання інформаційних систем в обліку і аудиті, фінансовому менеджменті та маркетингу та ознайомлення з передовими методами комп'ютеризованої інформаційної підтримки процесів управлінської діяльності.

Завдання дисципліни:

 • вивчення сучасних концепцій та проблематики побудови інформаційних систем, що забезпечують збирання та оброблення інформації, суттєвої для прийняття управлінських рішень на різних рівнях керівництва;

 • аналіз найбільш відомих програмних продуктів, за допомогою яких автоматизують операції збирання та оброблення управлінської інформації;

 • засвоєння технологій автоматизованого розв'язання задач обліку й аудиту, фінансового аналізу, бюджетування, управління ефективністю і бізнес процесами, стратегічного та операційного маркетингу, консолідації та звітності;

 • дослідження можливостей застосування у сфері управлінні бізнесом перспективних технологічних засобів оброблення інформації та засвоєння підходів та правил роботи з ними, а також роботи з системами підтримки прийняття рішень у бізнесі.

В результаті опанування даною дисципліни студент повинен:

знати:

 • перспективи, основні концепції, напрями створення та розвитку сучасних комп’ютерних технологій управління бізнесом;

 • етапи створення інформаційних систем в бізнесі (ІСБ);

 • різновиди ІСБ та їх структуру;

 • склад та зміст забезпечувальної частини ІСБ;

 • технології комп’ютерного оброблення даних, на підставі яких приймаються певні рішення з управління бізнесом;

вміти:

 • визначати склад і форми подання інформації за функціонування інформаційних систем, які призначенні для автоматизованого розв’язання задач з управління бізнесом;

 • розробляти елементи постановок та алгоритмів вирішення відповідних типових задач;

 • застосовувати в сфері управління бізнесом перспективні технологічні засоби оброблення інформації;

 • використовувати моделі та системи підтримки прийняття рішень в управлінні бізнесом.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

П

Л

ІКР

СРС

Контактні

заняття


ІКР

СРС

Тема 1. Сучасні інформаційні системи в управлінні бізнесом

1


4


Тема 2. Процесно-орієнтований підхід до створення інформаційних систем

1
4

2

4


Тема 3. Автоматизоване управління бізнес-процесами

2
4

4

6


Тема 4. Архітектура підприємства

2

24


Тема 5. Стратегічні моделі управління підприємствами в інформаційних системах

1

26


Тема 6. Інтегровані інформаційні системи підприємств

2
2

2

6


Тема 7. Інформаційні системи бухгалтерського обліку та аудиту

2

26


Тема 8. Інформаційні системи фінансового менеджменту

2

2

2

2

6


Тема 9. Інформаційні системи бізнес-аналізу

2

26


Тема 10. Інформаційні системи в маркетингу

2

2

2

2

6


Тема 11. Електронний бізнес

1

24


Усього

18

14

14

12

62


Разом

годин

120
кредитів

4Де П – практичні заняття; Л – лабораторні заняття, ІКР – індивідуально-консультаційна робота, СРС – самостійна робота студентів.3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Сучасні інформаційні системи в управлінні бізнесом

Інформація в системі управління бізнесом. Важливість бізнес-інформації, її види та типи. Цілі використання бізнес-інформації. Джерела бізнес-інформації та процес її збирання. Стратегія побудови інформаційного управління і використання інформацій­них технологій. Загальна характеристика інформаційних систем в бізнесі.


Тема 2. Процесно-зорієнтований підхід до створення інформаційних систем

Реінжиніринг бізнесу як основа процесно-зорієнтованого підходу


до створення інформаційних систем. Методика інтегрованого процесно-зорієнтованого проектування інформаційних систем (ARIS). Нотації ARIS Характеристика програмних продуктів сімейства ARIS. Імітаційне процесно-зорієнтоване моделювання підприємства.
Тема 3. Автоматизоване управління бізнес-процесами

Системи групової роботи та автоматизації ділових процесів як передума автоматизованого управління бізнес-процесами. Поняття бізнес-процесу, його життєвий цикл. Поняття управління бізнес-процесами. Мовні засоби моделювання і виконання бізнес-процесів. Нотація мови моделювання бізнес-процесів BPMN. Концепції мови виконання бізнес-процесів BPEL Характеристика мови моделювання бізнес-процесів BPML. Призначення мови запитів бізнес процесів BPQL. Характеристика сучасних систем управління бізнес-процесами.


Тема 4. Архітектура підприємства

Поняття архітектури підприємства, архітектури інформаційної системи. Архітектура підприємства у контексті бізнес-реінжинірингу. Схема Захмана. Планування архітектури підприємства (EAP) за Співаком. Референсні моделі архітектури підприємства. Характеристика рівнів архітектури підприємства. Процес управління архітектурою підприємства. Зв’язок з іншими дисциплінами управління підприємством та інформаційними технологіями. SOA як інструмент реалізації архітектурного підходу. Архітектурні аспекти хмарних обчислень.


Тема 5. Стратегічні моделі управління підприємствами в інформаційних системах

Системи планування матеріальних ресурсів (MRP): основні поняття і концепція роботи. Функції систем планування виробничих ресурсів (MRPII). план роботи MRPII-системи. Алгоритм управління підприємством за MRP II-концепцією. Напрями розвитку систем MRPII. Функціональні модулі систем планування ресурсів підприємства (ERP). Концепція систем планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP). Етапи реалізації моделі розвинутих систем планування (APS). Напрями подальшого розвитку стандартів інформаційних систем управління підприємством.


Тема 6. Інтегровані інформаційні системи підприємств

Характеристика сучасних інтегрованих інформаційних систем підприємств. Автоматизоване управління життєвим циклом продукту. Автоматизоване управління логістичними ланцюгами. Автоматизоване управління бізнес-активами. Автоматизоване управління ІТ-активами. Проблеми стандартизації електронного обміну інформацією. Організація електронної бізнес-звітності. Технологічні особливості та інструментальні засоби електронного репортингу. Розширювана мова бізнес-звітності XBRL.


Тема 7. Інформаційні системи бухгалтерського обліку та аудиту

Класифікація програмних систем для автоматизації бухгалтерських робіт. Вимоги до аналітичного обліку в бухгалтерських інформаційних системах.

Організація бухгалтерського обліку в системі "1С:ПІДПРИЄМСТВО". Принципи функціонування. Інформаційна база компоненти "Бухгалтерський облік для України". Методика ведення бухгалтерського обліку в типовій конфігурації системи. Методика визначення фінансових результатів та формування регламентної звітності в типовій конфігурації системи.

Характеристика структури системи "БЕСТ-ПРО" та принципів роботи в ній. База даних системи, її склад та зміст. Методика ведення бухгалтерського обліку та формування звітності. Методика ведення податкового обліку.

Характеристика інформаційної системи "Парус-Підприємство". Місце та роль модуля "ПАРУС – Бухгалтерія" в системі. Принципи формування бази даних модуля. Методика автоматизованого розв’язання облікових задач. Методика закриття звітного періоду та формування бухгалтерської звітності.

Контур "Бухгалтерський облік" системи "Галактика": структура, місце і роль в системі. Інформаційне забезпечення контуру. Методика автоматизованого розв’язання задач в контурі.

Особливості організації інформаційного забезпечення комп’ютерних аудиторських систем. Комп’ютеризація зовнішнього аудиту. Комп’ютеризація внутрішнього аудиту.
Тема 8. Інформаційні системи фінансового менеджменту

Система фінансового менеджменту як об’єкт автоматизації. Особливості фінансового обліку з погляду автоматизації. Структура інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ) підприємства (організації), її функції та інформаційне забезпечення. Взаємозв’язки ІСФМ з іншими підсистемами інформаційних системах управління підприємством. Управління фінансами в середовищі сучасних корпоративних інформаційних систем.

Проблематика бюджетування з погляду інформаційних технологій. Вимоги до інформаційної системи бюджетування та критерії її оцінювання. Основні підходи до автоматизації бюджетування. Основні функції програмних додатків з бюджетування. Інтеграція систем автоматизації бюджетування з іншими підсистемами управління підприємством. Характеристика сучасних спеціалізованих інформаційних систем бюджетування.
Тема 9. Інформаційні системи фінансового та інвестиційного аналізу

Інформаційні системи фінансового аналізу. Технологія проведення фінансового аналізу підприємства/організації. Функції інформаційних систем фінансового аналізу. Порівняльна характеристика основних програмних систем фінансового аналізу. Автоматизація динамічного (горизонтального) аналізу. Сутність методу ABC та його використання. Технологічні рішення для автоматизації ABC-методу. Етапи розробки ABC-системи. Характеристика сучасних програмних систем для автоматизації ABC-методу. Імітаційне моделювання у задачах фінансового аналізу і короткострокового прогнозування. Математичні моделі інвестиційного аналізу. Функції системи прийняття інвестиційних проектів. Програмні системи інвестиційного аналізу. Система інвестиційного аналізу Project Expert.


Тема 10. Інформаційні системи бізнес-аналізу (Business Analytics)

Таксономія систем бізнес-аналізу (Business Analytics). Динаміка розвитку додатків Business Analytics.

Категорії систем управління ефективністю бізнесу/корпорації (ВРМ/СРМ). Модель інфраструктури ВРМ/СРМ. Вимоги до системи автоматизації ВРМ/СРМ. Аналіз функціональних можливостей систем управління ефек­тивністю та стратегічного управління.

Типи програмних засобів бізнес-аналітики (Business Intelligence). Архітектура ВІ-системи. Характеристики технології BI 2.0.


Тема 11. Інформаційні системи в маркетингу

Інформація в системі управління маркетингом. Типи маркетингової інформації. Структура маркетингової інформаційної системи, характеристика її основних підсистем. Модуль "Маркетинг" у корпоративних інформаційних системах. Характеристика спеціалізованих програмних продуктів з маркетингу. Автоматизована підтримка маркетингових досліджень. Автоматизоване управління рекламною діяльністю. Особливості Інтернет- маркетингу.Тема 12. Електронний бізнес

Сутність електронного бізнесу. Електронна комерція як складова електронного бізнесу. Переваги та проблематика електронного бізнесу. Класифікація напрямів та типів інформаційних систем електронного бізнесу за суб’єктами взаємодії. Класифікація ІС електронного бізнесу за функціональним призначенням. Класифікація віртуальних платіжних систем. Платіжні системи в Україні. Поняття електронного уряду. Принципи побудови електронного уряду. Функціональні можливості електронного уряду. Система Internet-сайтів органів державного управління в Україні. Перспективи розвитку електронного бізнесу.4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. Плани лекцій

Лекція 1. Сучасні інформаційні системи в управлінні бізнесом

1. Інформація в системі управління бізнесом.

2. Структура інформаційної системи з точки зору реалізації стандартного управлінського циклу.

3. Загальна характеристика інформаційних систем в бізнесі.
Лекція 2. Процесно-зорієнтований підхід до створення ІС

1. Концепція процесно-зорієнтованого підходу до створення ІС.

2. Методика інтегрованого процесно-зорієнтованого проектування інформаційних систем (ARIS).

3. Нотації ARIS

4. Характеристика програмних продуктів сімейства ARIS.
Лекція 3. Автоматизоване управління бізнес-процесами


 1. Поняття бізнес-процесу, його життєвий цикл та мовні засоби моделювання і виконання бізнес-процесів.

 2. Поняття управління бізнес-процесами і системи його автоматизації.

 3. Нотація мови моделювання бізнес-процесів BPMN.

 4. Концепції мови виконання бізнес-процесів BPEL

 5. Характеристика мови моделювання бізнес-процесів BPML.

 6. Призначення мови запитів бізнес процесів BPQL.


Лекція 4. Архітектура підприємства

 1. Поняття архітектури підприємства, архітектури інформаційної системи.

 2. Схема Захмана.

 3. Планування архітектури підприємства (EAP) за Співаком.

 4. Характеристика рівнів архітектури підприємства.

 5. Процес управління архітектурою підприємства.

 6. SOA як інструмент реалізації архітектурного підходу.


Лекція 5. Стратегічні моделі управління підприємствами в інформаційних системах

1. Системи планування матеріальних ресурсів (MRP).

2. Характеристика систем планування виробничих ресурсів (MRPII)

3. Функціональні модулі систем планування ресурсів підприємства (ERP).

4. Концепція систем планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP).
Лекція 6. Інтегровані інформаційні системи підприємств

1. Характеристика сучасних інтегрованих ІС підприємств.

2. Автоматизоване управління життєвим циклом продукту.

3. Автоматизоване управління логістичними ланцюгами.

4. Автоматизоване управління бізнес-активами.

5. Організація електронної бізнес-звітності.


Лекція 7. Інформаційні системи бухгалтерського обліку та аудиту

 1. Загальна характеристика бухгалтерських інформаційних системах.

 2. Структура системи “1С:ПІДПРИЄМСТВО”.

 3. Принципи функціонування, типи даних та організація бухгалтерського обліку в системі “1С:ПІДПРИЄМСТВО”.

 4. Методика ведення бухгалтерського обліку визначення фінансових результатів та формування регламентної звітності в типовій конфігурації системи. “1С:ПІДПРИЄМСТВО”.

 5. Характеристика структури та база даних системи “БЕСТ-ПРО”.

 6. Методика ведення бухгалтерського та податкового обліку в системи “БЕСТ-ПРО”.

 7. Характеристика системи ”Парус-Підприємство”.

 8. Місце та роль модуля “ПАРУС – Бухгалтерія” та принципи формування його бази даних.

 9. Методики автоматизованого розв’язання облікових задач та закриття звітного періоду і формування бухгалтерської звітності в системі ”Парус-Підприємство”.


Лекція 8. Інформаційні системи фінансового менеджменту

 1. Система фінансового менеджменту як об’єкт автоматизації.

 2. Структура ІСФМ, її функції та інформаційне забезпечення.

 3. Вимоги до інформаційної системи бюджетування та критерії її оцінювання.

 4. Підходи до автоматизації бюджетування і основні функції додатків з бюджетування.

 5. Характеристика інформаційних систем фінансового аналізу.

 6. Технологія проведення фінансового аналізу.

 7. Використання систем бізнес-аналітики для фінансового аналізу, їх характеристики та функціональні можливості.

 8. Сутність методу ABC та його використання.

 9. Характеристика інформаційних систем інвестиційного аналізу.


Лекція 9. Інформаційні системи бізнес-аналізу (Business Analytics)

 1. Таксономія систем бізнес-аналізу (Business Analytics).

 2. Категорії систем управління ефективністю бізнесу/корпорації (ВРМ/СРМ).

 3. Модель інфраструктури ВРМ/СРМ.


Лекція 10. Інформаційні системи в маркетингу

  1. Інформація в системі управління маркетингом.

  2. Структура маркетингової інформаційної системи, характеристика її основних підсистем.

  3. Характеристика спеціалізованих програмних продуктів з маркетингу.

  4. Особливості Інтернет- маркетингу.Лекція 11. Електронний бізнес

 1. Сутність електронного бізнесу. Переваги та проблематика електронного бізнесу.

 2. Класифікація інформаційних систем електронного бізнесу.

 3. Класифікація віртуальних платіжних систем.

 4. Поняття, принципи побудови та функціональні можливості електронного уряду.


4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Заняття 1. Процесно-зорієнтований підхід до створення ІС (1 год)

1. Концепція процесно-зорієнтованого підходу до створення ІС.

2. Методика інтегрованого процесно-зорієнтованого проектування ІС.

3. Нотації ARIS

4. Характеристика програмних продуктів сімейства ARIS.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 2.
Заняття 2. Автоматизоване управління бізнес-процесами (1год)


 1. Поняття бізнес-процесу, його життєвий цикл та мовні засоби моделювання і виконання бізнес-процесів.

 2. Поняття управління бізнес-процесами і системи його автоматизації.

 3. Нотація мови моделювання бізнес-процесів BPMN.

 4. Концепції мови виконання бізнес-процесів BPEL

 5. Характеристика мови моделювання бізнес-процесів BPML.

 6. Призначення мови запитів бізнес процесів BPQL.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 3, [1, с. 76-79].
Заняття 3. Архітектура підприємства (1год)

 1. Поняття архітектури підприємства, архітектури інформаційної системи.

 2. Схема Захмана.

 3. Планування архітектури підприємства (EAP) за Співаком.

 4. Характеристика рівнів архітектури підприємства.

 5. Процес управління архітектурою підприємства.

 6. SOA як інструмент реалізації архітектурного підходу.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 4.
Заняття 4. Стратегічні моделі управління підприємствами в ІС (1год)

1. Системи планування матеріальних ресурсів (MRP).

2. Характеристика систем планування виробничих ресурсів (MRPII)

3. Функціональні модулі систем планування ресурсів підприємства (ERP).

4. Концепція систем планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP).

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 5, [2, c. 133-176].
Заняття 5. Інтегровані інформаційні системи підприємств (2год)

1. Характеристика сучасних інтегрованих ІС підприємств.

2. Автоматизоване управління життєвим циклом продукту.

3. Автоматизоване управління логістичними ланцюгами.

4. Автоматизоване управління бізнес-активами.

5. Організація електронної бізнес-звітності.Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 6, [2 c. 311-397].
Заняття 6. ІС бухгалтерського обліку та аудиту (2год)

 1. Структура системи “1С:ПІДПРИЄМСТВО”.

 2. Принципи функціонування, типи даних та організація бухгалтерського обліку в системі “1С:ПІДПРИЄМСТВО”.

 3. Методика ведення бухгалтерського обліку визначення фінансових результатів та формування регламентної звітності в типовій конфігурації системи. “1С:ПІДПРИЄМСТВО”.

 4. Характеристика структури та база даних системи “БЕСТ-ПРО”.

 5. Методика ведення бухгалтерського та податкового обліку в системи “БЕСТ-ПРО”.

 6. Характеристика системи ”Парус-Підприємство”.

 7. Місце та роль модуля “ПАРУС – Бухгалтерія” та принципи формування його бази даних.

 8. Методики автоматизованого розв’язання облікових задач та закриття звітного періоду і формування бухгалтерської звітності в системі ”Парус-Підприємство”.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 7, [1, c. 14-68], [3 с. 76–264].
Заняття 7. Інформаційні системи фінансового менеджменту (1год)

 1. Система фінансового менеджменту як об’єкт автоматизації.

 2. Структура ІСФМ, її функції та інформаційне забезпечення.

 3. Вимоги до інформаційної системи бюджетування та критерії її оцінювання.

 4. Підходи до автоматизації бюджетування і основні функції додатків з бюджетування.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 8, [1, c. 68-76].
Заняття 8. ІС фінансового та інвестиційного аналізу (2год)

 1. Характеристика інформаційних систем фінансового аналізу.

 2. Технологія проведення фінансового аналізу.

 3. Використання систем бізнес-аналітики для фінансового аналізу, їх характеристики та функціональні можливості.

 4. Сутність методу ABC та його використання.

 5. Характеристика інформаційних систем інвестиційного аналізу.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 9, [1, c. 79-81].
Заняття 9. Інформаційні системи бізнес-аналізу (2год)

 1. Таксономія систем бізнес-аналізу (Business Analytics).

 2. Категорії систем управління ефективністю бізнесу/корпорації (ВРМ/СРМ).

 3. Модель інфраструктури ВРМ/СРМ.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 10.
Заняття 10. Інформаційні системи в маркетингу (2год)

 1. Інформація в системі управління маркетингом.

 2. Структура маркетингової інформаційної системи, характеристика її основних підсистем.

 3. Характеристика спеціалізованих програмних продуктів з маркетингу.

 4. Особливості Інтернет- маркетингу.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 11, [1, с. 84-112], [4, c. 5-12, 183-287].

Заняття 11. Електронний бізнес (1год)

 1. Сутність електронного бізнесу. Переваги та проблематика електронного бізнесу.

 2. Класифікація інформаційних систем електронного бізнесу.

 3. Класифікація віртуальних платіжних систем.

 4. Поняття, принципи побудови та функціональні можливості електронного уряду.

Інформаційне забезпечення – теоретичні основи лекційного матеріалу, тема 12.
Лабораторна робота №1. Процесно-зорієнтоване проектування інформаційних систем у середовищі ARIS Express (4год)

Тема 2. Процесно-орієнтований підхід до створення інформаційних систем.

Тема 3. Автоматизоване управління бізнес-процесами

Мета роботи закріплення теоретичних знань та оволодіння практичними навичками з процесно-зорієнтованого проектування інформаційних систем у середовищі ARIS Express.

Лабораторну роботу кожний студент виконує за індивідуальним завданням, що визначає предметну область.Послідовність виконання лабораторної роботи

 1. Отримання індивідуального завдання від викладача і ознайомлення з його змістом.

 2. Розробка діаграм згідно індивідуального завдання:

 • організаційна діаграма (Organizational chart),

 • модель даних (Data model),

 • структура процесу (Process landscape),

 • бізнес-процес (Business process),

 • діаграма BPMN (BPMN diagram),

 • модель ІТ-інфраструктури (IT infrastructure),

 • модель ІС (System landscape).

 1. Складання і захист звіту.


Лабораторна робота №2. Управління клієнтами у системі Quick Sales (2год)

Тема 6. Інтегровані інформаційні системи підприємствМета роботи закріплення теоретичних знань та оволодіння практичними навичками з управління клієнтами у середовищі сучасних інформаційних систем на прикладі Quick Sales.

Послідовність виконання лабораторної роботи

 1. Ознайомлення зі змістом навчальних завдань.

 2. Запуск і реєстрація у системі.

 3. Налаштування загальних параметрів системи.

 4. Налаштування довідника "Продукти".

 5. Заповнення модулю "Клієнти".

 6. Додавання продуктів і послуг, договорів і робіт у модулі "Клієнти".

 7. Перегляд та аналіз звітів системи.

 8. Складання і захист звіту.


Лабораторна робота №3. Автоматизований облік з використання модуля «Парус-Бухгалтерія» ІС «Парус-Підприємство» (4год)

Тема 7. Інформаційні системи бухгалтерського обліку та аудитуМета роботи ознайомлення з процедурами заповнення і ведення інформаційної бази, вивчення методики організації обліку та формування бухгалтерської, фінансової і податкової звітності в умовах функціонування комп’ютерної ІС “Парус -Підприємство”.

Лабораторну роботу кожний студент виконує за індивідуальним завданням. Воно полягає у настроюванні модуля «Парус-Бухгалтерія», автоматизованому формуванні бази даних, господарських операцій і їх проведень на прикладі обліку основних засобів, матеріальних цінностей і грошових коштів, операцій із закриття звітного періоду та формування звітності.

Звіт з лабораторної роботи (у друкованому або електронному вигляді) повинен містити титульний аркуш, описання і схему технологічного процесу оброблення інформації з даної ділянки обліку (комплексу задач), роздруківки заповнених первинних документів, заповнені форми звітності.

Вид звіту і кількість форм, які необхідно сформувати, обов’язково повинні бути узгодженні з викладачем.Послідовність виконання лабораторної роботи

 1. Отримання індивідуального завдання від викладача і ознайомлення з його змістом.

 2. Запуск системи та реєстрація у модулі «Парус – Бухгалтерія».

 3. Заповнення і перевірка довідників, необхідних для виконання завдань.

 4. Уведення на певний балансовий рахунок і звітний період вхідних (початкових) залишків.

 5. Створення первинних документів, реєстрація господарських операцій за видами робіт.

 6. Опрацювання господарських операцій в обліку.

 7. Формування оборотних відомостей та інших форм регламентної звітності.

 8. Складання і захист звіту.


Лабораторна робота № 4. Облік праці та її оплати в ІС "Парус – Підприємство" (2год)

Тема 7. Інформаційні системи бухгалтерського обліку та аудитуМета роботи оволодіння навичками ведення обліку праці і заробітної плати в модулі "Заробітна плата" комп’ютерної інформаційної системи "Парус – Підприємство" та порівняння з методикою автоматизованого розв’язування цього комплексу задач у інших комп’ютерних ІС, зокрема в ІС «1С:Підприємство», корпоративній ІС «Галактика» та ін..

Лабораторна робота виконується згідно узгодженим з викладачем завданням, яке полягає у настроюванні модуля «Парус-Заробітна плата», коригуванні довідників і веденні особових рахунків, нарахуванні заробітної плати (ЗП) співробітникам і утримань з неї, визначенні розміру (суми) регламентованих внесків на фонд нарахованої у поточному періоді ЗП підприємства, формуванні бухгалтерських проведень та опрацюванні їх у обліку, друкуванні бухгалтерських звітів з обліку праці та її оплати, а також співставленні з методикою автоматизації цієї ділянки обліку в інших комп’ютерних ІС.

Звіт з лабораторної роботи (у друкованому або електронному вигляді) повинен містити титульний аркуш, описання і схему технологічного процесу оброблення інформації з даної ділянки обліку, роздруківки заповнених первинних документів, заповнені форми звітності, порівняння методик організації процесу автоматизації з кількома ІС.

Послідовність виконання лабораторної роботи


 1. Ознайомлення зі змістом навчальних завдань.

 2. Запуск і настроювання модуля «Парус – Заробітна плата».

 3. Заповнення та перевірка довідників, необхідних для виконання завдань, формування особових рахунків.

 4. Автоматизоване нарахування ЗП персоналу, внесків і утримань з неї, редагування отриманих результатів.

 5. Формування проведень з обліку ЗП.

 6. Формування відомостей та інших форм регламентної звітності з обліку праці та її оплати.

 7. Порівняння з методикою автоматизації обліку праці та її оплати в інших комп’ютерних ІС.

 8. Складання і захист звіту.


Лабораторна робота № 5. "Прийняття фінансових рішень за допомогою СППР Visual IFPS/Plus" (2год)

Мета роботи – навчитись розробляти фінансові моделі, обчислювати їх за допомогою СППР Visual IFPS/Plus, проводити аналіз результатів і визначати оптимальні рішення.

Завдання:

 • розробити модель згідно свого індивідуального варіанта, узгодженого з викладачем;

 • виконати модель за допомогою СППР Visual IFPS/Plus;

 • провести аналіз «Що, якщо?», якщо це передбачено індивідуальним варіантом завдання, та аналіз відхилень;

 • скористатися можливостями функції пошуку мети;

 • створити звіт і побудувати графіки;

 • підготувати висновки щодо прийняття рішення.

Звіт про виконання завдання має містити роздруковки з початковими даними та результатами моделювання, їх аналіз та висновки.
Лабораторна робота 6. Формальний аналіз маркетингових рішень (2год)

Мета роботи ознайомлення з загальною концепцією теорії аналізу рішень та набуття практичних навичок з оцінки альтернатив вирішення маркетингових проблеми і вибору кращої.

Робота виконується з використанням Excel і програми-надбудови TreePlan.Завдання – аналіз деякої маркетингової проблеми (проблемної ситуації), вирішення якої має такі характеристики:

 • рішення приймається один-єдиний раз (носить поодинокий характер, наприклад, вибір стратегії виробництва і просування на ринок нової продукції).

 • результат прийнятого рішення залежить від невизначених (випадкових) подій, які можуть відбутися у майбутньому (наприклад, попит на нову продукцію).

 • надійної інформації про майбутні події немає (тобто не можна експериментально оцінити імовірність цих подій).

Конкретна ситуація, події та імовірності їх виникнення погоджуються з викладачем до виконання лабораторної роботи.

Послідовність виконання лабораторної роботи

 1. Аналіз і доробка отриманого завдання.

 2. Побудова інструментальної моделі.

 3. Отримання за допомогою побудованої моделі ре­зультатів у вигляді, найбільш зручному для їх подальшого аналізу і прий­няття відповідних рішень.

 4. Аналіз отриманих результатів і прийняття рішення.

 5. Складання і захист звіту.


5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота з дисципліни "Інформаційні системи в бізнесі" зорієнтована на концептуалізацію практичного досвіду студентів й актуалізацію нагромаджених теоретичних знань. Види самостійної роботи студентів: • опрацювання теоретичних основ дисципліни, прослуханого лекційного матеріалу з використанням рекомендованої літератури;

 • самостійне опрацювання тем, вказаних в тематичному плані дисципліни;

 • опрацювання завдань практичних занять з використанням рекомендованої літератури;

 • підготовку до виконання і захисту лабораторних занять;

 • виконання індивідуальних завдань за розділами дисципліни;

 • науково-дослідна робота (пошук/підбір та огляд іноземних літературних джерел за заданою проблематикою курсу; участь в наукових студентських конференціях і семінарах за проблематикою курсу; власні наукові дослідження та виконання завдань в рамках дослідницьких проектів інституту інформаційних систем в економіці; підготовка наукових публікацій за проблематикою курсу).

На самостійну роботу студента виносяться наступні теоретичні питання по темах науки, які поглиблюють рівень засвоєння навчального матеріалу.

Тема 1. Сучасні інформаційні системи в управлінні бізнесом

Стратегія побудови інформаційного управління і використання інформацій­них технологій.Тема 2. Процесно-зорієнтований підхід до створення ІС

Реінжиніринг бізнесу як основа процесно-зорієнтованого підходу


до створення інформаційних систем. Імітаційне процесно-зорієнтоване моделювання підприємства.

Тема 3. Автоматизоване управління бізнес-процесами

Системи групової роботи та автоматизації ділових процесів як передума автоматизованого управління бізнес-процесами. Характеристика сучасних систем управління бізнес-процесами.Тема 4. Архітектура підприємства

Архітектура підприємства у контексті бізнес-реінжинірингу. Референсні моделі архітектури підприємства. Зв’язок з іншими дисциплінами управління підприємством та інформаційними технологіями. Архітектурні аспекти хмарних обчислень.Тема 5. Стратегічні моделі управління підприємствами в ІС

Етапи реалізації моделі розвинутих систем планування (APS). Напрями подальшого розвитку стандартів інформаційних систем управління підприємством.Тема 6. Інтегровані інформаційні системи підприємств

Автоматизоване управління ІТ-активами. Проблеми стандартизації електронного обміну інформацією. Технологічні особливості та інструментальні засоби електронного репортингу. Розширювана мова бізнес-звітності XBRL.Тема 7. Інформаційні системи бухгалтерського обліку та аудиту

Загальна характеристика системи і контур “Бухгалтерський облік” в системі “Галактика”. Методика автоматизованого розв’язання задач в контурі “Бухгалтерський облік” системи “Галактика”. Внутрішній і зовнішній аудит: задачі, стандарти, норми. Особливості організації інформаційного забезпечення комп’ютерних аудиторських систем. Комп’ютеризація зовнішнього аудиту. Комп’ютеризація внутрішнього аудиту.Тема 8. Інформаційні системи фінансового менеджменту

Взаємозв’язки інформаційної системи фінансового менеджменту з іншими підсистемами інформаційних системах управління підприємством. Управління фінансами в середовищі сучасних корпоративних інформаційних систем. ПІнтеграція систем автоматизації бюджетування з іншими підсистемами управління підприємством. Характеристика сучасних спеціалізованих інформаційних систем бюджетування.Тема 9. Інформаційні системи фінансового та інвестиційного аналізу

Порівняльна характеристика основних програмних систем фінансового аналізу. Автоматизація динамічного (горизонтального) аналізу. Технологічні рішення для автоматизації ABC-методу. Етапи розробки ABC-системи. Характеристика сучасних програмних систем для автоматизації ABC-методу. Імітаційне моделювання у задачах фінансового аналізу і короткострокового прогнозування. Математичні моделі інвестиційного аналізу. Система інвестиційного аналізу Project Expert.Тема 10. Інформаційні системи бізнес-аналізу (Business Analytics)

Динаміка розвитку додатків Business Analytics. Вимоги до системи автоматизації ВРМ/СРМ. Аналіз функціональних можливостей систем управління ефек­тивністю та стратегічного управління. Типи програмних засобів бізнес-аналітики (Business Intelligence). Архітектура ВІ-системи. Характеристики технології BI 2.0.Тема 11. Інформаційні системи в маркетингу

Модуль "Маркетинг" у корпоративних інформаційних системах. Автоматизована підтримка маркетингових досліджень. Автоматизоване управління рекламною діяльністю.Тема 12. Електронний бізнес

Платіжні системи в Україні. Поняття електронного уряду. Принципи побудови електронного уряду. Функціональні можливості електронного уряду. Система Інтернет-сайтів органів державного управління в Україні. Перспективи розвитку електронного бізнесу.


Науково-дослідна робота

Мета виконання роботи – поглибити знання зі створення і використання сучасних інформаційних систем в бізнесі.

Загальні компетенції: здатність до аналізу і синтезу, застосування знань на практиці з проблем проектування інформаційних систем в бізнесі.

Завдання:

Карткою самостійної роботи передбачено виконання завдань в рамках дослідницьких проектів інституту інформаційних систем в економіці (ІІСЕ). Студент-дослідник може отримати до 10 балів за виконання теми з напряму наукових досліджень ІІСЕ: здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо створення та використання сучасних програмно-інструментальних засобів зберігання, оброблення та передачі інформації, а також діяльність у сфері аналізу та створення інформаційних систем у різних галузях економіки, баз даних і знань, та підтримки прийняття управлінських рішень.

Результатом дослідження може бути науковий звіт (до 30 стор.) та/або тези доповідей на студентській науково-практичній конференції кафедри інформаційних систем в економіці. Загальний обсяг тез – не більше 2 сторінок друкованого тексту (Times New Roman, 14, полуторний інтервал). Список використаної літератури (не менше 5 позицій) наводиться на окремому аркуші, впорядковується за алфавітом, оформлюється згідно вимог державного стандарту. На першому аркуші має бути обов’язково вказана назва доповіді, прізвище та ініціали студента та номер групи, в якій він (вона) навчається.
Індивідуальні лабораторні роботи

Індивідуальна лабораторна робота № 1. "Дослідження інформаційної системи фінансового менеджменту підприємства (організації)"

Мета роботи – закріпити і поглибити знання та практичні навички з проектування та використання інформаційних систем фінансового менеджменту.

Завдання – виконати дослідження і підготувати звіт такої структури:


 1. організаційна структура фінансової служби;

 2. фінансові функції, що їх виконують різні виконавці (відділи або структурні підрозділи);

 3. структура інформаційної системи (перелік задач та інформаційні потоки між ними);

 4. АРМи працівників фінансового менеджменту, спеціалізовані програмні продукти, комплекси корпоративної інформаційної системи з фінансового менеджменту (залежно від специфіки бази практики);

 5. недоліки існуючої інформаційної системи фінансового менеджменту підприємства/організації;

 6. напрями вдосконалення інформаційної системи фінансового менеджменту підприємства/організації.


Індивідуальна лабораторна робота № 2. "Функціонально-вартісний аналіз"

Мета роботи – закріпити і поглибити знання та практичні навички з проведення функціонально-вартісного аналізу.

Завдання – побудувати функціональну модель предметної області (IDEF0-модель) і виконати функціонально-вартісний аналіз за допомогою інструментального засобу BPwin; проаналізувати здобуті результати, зробити висновки.
Індивідуальна лабораторна робота № 3. "Розробка XBRL-таксономії для фінансової звітності"

Мета роботи – закріпити і поглибити знання та практичні навички з підготовки системи фінансової електронної звітності.

Завдання:


 1. вибрати документ фінансової звітності, для якого буде розроблятись таксономія, узгодити вибір з викладачем;

 2. у звіті навести вибраний документ;

 3. розробити таксономію згідно Специфікації XBRL 2.1 за допомогою програмного додатку Taxonomy Editor. За погодженням з викладачем може бути використане й інше програмне забезпечення;

 4. у звіті про виконання самостійної роботи навести звіт про таксономію, який найповніше демонструє виконану роботу, з відповідними поясненнями і результати перевірки узгодженості таксономії зі Специфікацією XBRL 2.1 та XML-схемою.


Індивідуальна лабораторна робота № 4. "Створення реального документа бізнес-звітності у форматі XBRL".

Мета роботи – закріпити і поглибити знання та практичні навички з підготовки системи фінансової електронної звітності.

Завдання:


 1. вибрати документ бізнес-звітності, який буде готуватись у форматі XBRL, і відповідну таксономію, узгоджену зі Специфікацією XBRL 2.1; погодити вибір з викладачем;

 2. у звіті навести вибраний документ;

 3. описати таксономію, що буде використовуватись;

 4. розробити реальний документ згідно Специфікації XBRL 2.1 за допомогою програмного додатку Instance Creator. За погодженням з викладачем може бути використане й інше програмне забезпечення;

 5. у звіті про виконання самостійної роботи навести звіт про реальний документ, який найповніше демонструє виконану роботу, з відповідними поясненнями і результати перевірки узгодженості реального документа зі Специфікацією XBRL 2.1 та XML-схемою.6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

6.1. Очна форма навчання
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни Інформаційні системи в бізнесі " для студентів-магістрів

спеціальності 8101 "Інформаційні управляючі системи та технології"

Денна форма навчання

за-нят-тяФорма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макси-мальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних і лабораторних заняттях

1

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 2. Практичне заняття № 1 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

2

2

Попередня підготовка з визначених питань, тема 2

Тема 2. Лабораторна робота № 1 (ч.1) −

кейс-метод, робота в малих групах2

3

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 3. Практичне заняття № 2 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

1

4

Попередня підготовка з визначених питань, тема 3

Тема 3. Лабораторна робота № 1 (ч.2) −

кейс-метод, робота в малих групах2

5

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 4. Практичне заняття № 3 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

1

6

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 5. Практичне заняття № 4 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

1

7

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 6. Практичне заняття № 5 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

2

8

Попередня підготовка з визначених питань, тема 6

Тема 6. Лабораторна робота № 2 −

кейс-метод, робота в малих групах2

Захист лабораторної роботи № 1

4

9

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 7. Практичне заняття № 5 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

2

10

Попередня підготовка з визначених питань, тема 7

Тема 7. Лабораторна робота № 3 −

кейс-метод, робота в малих групах2

Захист лабораторної роботи № 2

4

111

Попередня підготовка з визначених питань, тема 7

Тема 7. Лабораторна робота № 4 −

кейс-метод, робота в малих групах2

Захист лабораторної роботи № 3

2

12

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 8. Практичне заняття № 6 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

1

13

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 9. Практичне заняття № 7 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

1

14

Попередня підготовка з визначених питань, тема 9

Тема 9. Лабораторна робота № 5 −

кейс-метод, робота в малих групах2

Захист лабораторної роботи № 4

4

15

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 10. Практичне заняття № 8 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

1

16

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 11. Практичне заняття № 9 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

1

17

Попередня підготовка з визначених питань, тема 11

Тема 11. Лабораторна робота № 6 −

кейс-метод, робота в малих групах2

Захист лабораторної роботи № 5

4

18

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Тема 11. Практичне заняття № 10 – пояснення, розгорнута бесіда, міні-кейси

1

Захист лабораторної роботи № 6

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

50

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

30

Усього балів за виконання модульних (контрольних) завдань

30

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1

Науково-дослідна робота (1 вид з переліку робіт упродовж семестру):

  • аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою;

  • участь в студентських наукових конференціях;

  • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів інституту інформаційних систем в економіці;

  • переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.
10

2

Індивідуальна лабораторна робота (1робота за вибором студента)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за СРС

100

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка