Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка5/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи на семінарі, балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


4

4

3

1

0

5

5

4

3

0

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають види самостійної роботи, вказані у Карті самостійної роботи студента, де також вказано максимальну кількість балів за якісне виконання відповідних завдань.

Модульний контроль з дисципліни «Моделі людини в економічній теорії» здійснюється один раз за семестр у вигляді контрольної письмової роботи за темами 1 6 навчальної дисципліни. Завдання для модульного контролю складається з 10-ти питань. Оцінка кожного модульного завдання становить від 0 до 10 балів та відповідає кількості правильних відповідей на питання, що їх надав студент.
Зразок модульного контрольного завдання:

МОДУЛЬ 1


Теоретичні завдання

 1. Загальна характеристика економічної людини

 2. Евклідове передбачення

 3. Модель людини в концепції І.Кірцнера

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1. Якій категорії відповідає дане визначення: «Аналітичний прийом, що використовується в сучасній економічній теорії, визначає економічних агентів як раціональних, автономних та рівноправних»?

А) Функціональна раціональність

Б) Методологічний індивідуалізм

В) Інструментальна раціональність

Г) Економічна раціональніст 1. Гедоністична модель людини представлена в роботах:

А) Маржиналістів

Б) Класиків

В) Інституціоналістів

Г) Кейнсіаців 1. Яка наукова школа так характеризувала модель людини: «Ключова роль власного інтересу в мотивації економічної поведінки; індивід компетентний у власних справах; існують класові відмінності в поведінці»?

А) Класична політичні економія

Б) Неоінституціоналізм

В) Марксизм

Г) Кейнсіанство 1. Ключовим структурним елементом у моделюванні підприємницької поведінки Р.Кантільон виділяв:

А) Ризикованість

Б) Схильність до інновацій

В) Прагнення до максимізації прибутку


 1. Назвіть відмінності між соціальною та економічною сутністю людини:

А) Економічна сутність є одним із складових елементів соціальної сутності;

Б) Соціальну сутність людини формує не лише участь в економічній діяльності, а й у соціальній, правовій, політичній тощо;

В) Економічна сутність людини формується в межах технологічного способу виробницва, а соціальна - в межах суспільного способу

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 1. Припустимо, що Ви маєте підготувати пропозиції щодо підвищення продуктивності праці в КНЕУ. Яку модель людини Ви використовуватиме для розробки своїх пропозиції. Які переваги та недоліки саме такого вибору?

 2. Людина – виробник / людина-споживач. Що спільного та відмінного між цими виробничими ролями?

Підсумкове оцінювання:

Дисципліна «Моделі людини в економічній теорії» відноситься до вибіркових навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточної успішності. Результати оцінювання рівня знань студентів з цієї дисципліни здійснюються за 100-бальною системою.

Підсумкова кількість балів (від 0 до 100 балів), яка отримана студентом, вноситься до відомості обліку успішності за результатами поточного модульного контролю і є основною для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Моделі людини в економічній теорії». Потім підсумкова кількість балів переводиться в оцінку за національною шкалою та у бальну оцінку за шкалою ЕСТS. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку:


Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90–100

зараховано

А

80–89

В

70–79

C

66–69

D

60–65

E

21–59

незараховано, з можливістю повторного складання

FX

0–20

незараховано, з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського заняття у відповідному семестрі.


6.2. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Студентам заочної форми навчання дана дисципліна не викладається.
6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

Оцінювання рівня знань студентів після вивчення дисципліни «Моделі людини в економічній теорії» здійснюється за результатами поточного модульного контролю.6.4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Оцінювання рівня знань студентів після вивчення дисципліни «Моделі людини в економічній теорії» здійснюється за результатами поточного модульного контролю.


7.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:

 1. Автономов В. С.  Модель человека в экономической науке [Текст] / В. С. Автономов. - СПб. : Экономическая школа, 1998

 2. Автономов Ю.В. Моделирование морали как элемента внутренней мотивации индивидов и механизма коррекции провалов рынка. Препринт WP3/2006/06. — М.: ГУ ВШЭ, 2006.

 3. Бебело А.С. Соціалізація і гуманізація економічних відносин : Навч. посіб. / А.С. Бебело, С.А. Бебело, А.В. Коровський. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.

 4. Бєляєв О.О. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здійснення в Україні : Навч. посіб. / О.О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2006. – 174 с.

 5. Бєляєв О.О., Кириленко В.І. Соціальна орієнтація економічного розвитку: об’єктивна необхідність, сутність, функції // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 19. – С. 2-13.

 6. Блауг М. Историческая мысль в ретроспективе. М., 1994.

 7. Блауг М. Методология экономической науки или Как экономисты объясняют. - 2-е изд. - М. : Журн. "Вопросы экономики", 2004

 8. Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Сочинения: Пер. с англ. Сер. «Нобелевские лауреаты по эеономике». –М.: Таурус Альфа, 1996. – с.314.

 9. Веблен Т. Теория праздного класа: Пер. с англ. – М.: Прогресс,1984.

 10. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства : монографія / Ю. К. Зайцев. – К. : КНЕУ, 2002. – 188 с.

 11. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. Под науч. ред. О.И.Шкаратана. - М.: ГУ ВШЗ. 2000 - 608 с.

 12. Коровський А.В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування : Монографія / А.В. Коровський. – К. : КНЕУ, 2004. – 184 с.

 13. Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку : Монографія / В. І. Куценко ; під наук. ред. Б. М. Данилишина ; Рада по вивч. продукт. сил України НАНУ. – К. : Наукова думка, 2010. – 735 с.

 14. Лагутін В.Д. Людина і економіка. Соціоекономіка. - К.: Просвіта, 1996.

 15. Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения. – М.: Эконов Ключ, 1993. – 132 с.

 16. Новая постиндустриальная волна на западе. Антология. Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Aсademia, 1999. – 640 с.

 17. Печчеи А. Человеческие качества. - М.: Прогресе. 1985.

 18. Ролз Дж. Теория справедливости. - Новосибирск. Изд-во Новосиб. Ун-та. 1995.-356с.

 19. Спенсер Г. Социальная статика. Изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества. – СПб., 1996.

 20. Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія. - К. : КНЕУ, 2008

 21. Тоффлер Э. Третья волна. - М.: АСТ, 1999. – 784с.

 22. Фукуяма Ф. Великий разрыв /Ф. Фукуяма; Пер. с англ. Под общ. ред. А.В. Александровой. – ООО «Издательство АСТ», 2003. – 474, [6]c.

 23. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. – М.: Новости, 1992.

 24. Чухно А.А. Сучасні економічні теорії [Текст] : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання, 2007

 25. Шумпетер Й.А. История экономического анализа [Текст] : в 3 т. / Йозеф А. Шумпетер ; пер. с англ. [В. С. Автономова, М. В. Бойко, Л. С. Горшковой] ; под ред. В. С. Автономова. - СПб. : Экономическая школа. – 2004

 26. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку : Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011

Додаткова:

 1. Ариэли Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.

 2. Беккер Г.С. Экономический взгляд на жизнь // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004

 3. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // История политических и правовых учений: хрестоматия. - Харьков : Факт, 1999

 4. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004

 5. Веблен Т. Теория праздного класса : пер. с англ. / Т. Веблен; ред. В. В. Мотылев. - М. : Прогресс, 1984

 6. Веблен, Торстейн. Ограниченность теории предельной полезности // Философия экономики: антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012

 7. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке [Текст] : учеб. пособие: пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - М. : Вильямс, 2001

 8. Канеман Д. Принятие решений в неопределенности : Правила и предубеждения : пер. с англ.; под ред. Г. В. Суходольского. - Харьков : Гуманитарный центр, 2005

 9. Канеман, Д. Контуры ограниченной рациональности: возможность интуитивных суждений и выбора // Эковест (Экономический вестник) [Текст] / ред. И. В. Пелипась. - Минск : Ин-т приватизации и менеджмента. Вып. 4, № 4. - 2004

 10. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство : пер. с англ. / И. Кирцнер; ред. А. Н. Романов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001

 11. Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М. : Экономика, 1992

 12. Коровський А. В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування: Монографія. - К. : КНЕУ, 2004

 13. МакФадден Д. Проблема экономического выбора // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004; Т. V, кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – 2005

 14. Менгер К. Основание политической экономии // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004. Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. - 2005.

 15. Найт Ф. Экономика и человеческая деятельность // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012

 16. Стиглер Дж.Дж. Развитие и достижения экономики // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004

 17. Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика : к новой теории передаточного механизма в макроэкономике : [монография] : [в 2 т.] ; Ин-т экономики РАН. - М. : Экономика. Кн. 2 : Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации. - 2007

 18. Теория потребительского поведения и спроса [Текст] : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1993.

 19. Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1995

 20. Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007

 21. Тюнен И. Изолированное государство //  Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004 - . Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. – 2005

 22. Хайек Ф.А. Частные деньги. - Тверь : Ин-т национальной модели экономики , 1996

 23. Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: в 3 т.: пер. с англ. / Ф. А. Хайєк. - К. : Сфера. Т.2 : Міраж соціальної справедливості. - 1999

 24. Шамхалов Ф.И. Собственность и власть: [монография]. - М. : Экономика, 2007

 25. Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами: монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009

 26. Ядранський Д. М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 2. - С. 10-16

 27. Якубенко В.Д. Власність, економічна влада та управління : навч. посібник. - К. : КНЕУ, 20111 На заочній формі навчання дисципліна не викладається.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка