Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка4/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


5.1. Аналітична робота «Моделі людини в економічній теорії». Аналітична робота передбачає дослідження студентом основних засад та підходів до моделювання людини в різних наукових підходах та напрямках.

Це дослідницьке завдання спрямоване на закріплення та поглиблення опрацювання матеріалу дисципліни, знайомство із сучасними науковими дослідженнями, стимулювання власної пошуково-аналітичної діяльності студента. Виконання завдання допоможе студенту:  • сформувати та поглибити уявлення студента про роль людини, індивіда у соціально-економічному розвитку;

  • ознайомитись з основними класичними та новітніми дослідженнями обраної проблеми;

  • покращити здібності узагальнення, викладу, презентації інформації на певну тематику;

  • розвивати власний творчий стиль письмового та усного викладу думок, оформлення текстової та графічної інформації.

Аналітична робота має складатися зі вступу; основної частини; висновків; списку використаних джерел; за необхідності – додатків.

Пропонується такий орієнтовний зміст роботи на тему: «Мічиганська школа поведінкової економіки»:

Вступ


 1. Споживча поведінка на макрорівні – предмет дослідження Мічиганської школи поведінкової економіки

 2. Основні засади теоретичної концепції Дж.Катони

 3. Практика використання теоретичних моделей Дж.Катони

Висновки

Список використаних джерел

Додатки (за потреби)

Вступ. Необхідно розкрити актуальність теми, обґрунтувати обрання тієї чи іншої школи, напрямку досліджень, проблеми для аналізу, визначити мету й завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження. Треба мати на увазі, що «об’єкт дослідження» – це процес або явище, на яке спрямована пізнавальна діяльність та яке породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. «Предмет дослідження» конкретизує, уточнює об’єкт дослідження. Саме на предмет дослідження має бути спрямована основна увага автора. Зазвичай текст вступу уточнюється, корегується на заключному етапі виконання роботи.

Основна частина роботи складається із кількох розділів, у яких послідовно досліджуються різні аспекти обраної проблематики. Пропонується така логіка розділів, яка йде «паралельно» до навчальних тем дисципліни, що дозволяє глибше ознайомитися із кожною темою, послідовно вивчивши теоретичний матеріал і застосувавши його до аналізу реальних економічних та соціальних процесів та явищ.

Висновки. Оцінка студентом як ступеню вивчення обраної проблеми, так і перспектив подальших досліджень та практичного застосування.

До додатків, за необхідності, включають об’ємні статистичні дані (наприклад, у формі великих таблиць), рисунки, матеріали довідкового характеру.

Обсяг роботи – в межах 25-35 сторінок. Орієнтовний обсяг структурних складових: вступ – 1-2 сторінки, основна частина – 28-30 сторінок, висновки – 2-4 сторінки.

Текст роботи треба розміщувати на одному боці аркуша паперу формату А4. Для подання таблиць та ілюстрацій можна використовувати аркуші формату A3. Шрифт Times New Roman, розмір 14, полуторний міжрядковий інтервал. Поля навколо тексту: не менше ніж 30 мм ліворуч, 10 мм – праворуч, 20 мм – угорі та унизу. Нумерація сторінок має бути наскрізною, номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку на всіх сторінках, окрім титульної.

У роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок (назву), що відображає її зміст. Над заголовком таблиці пишуть «Таблиця» та її порядковий номер у розділі. Наприклад: Таблиця 1.1 – перша таблиця першого розділу. Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу по центру під ілюстрацією з великої букви пишеться «Рис.», ставиться номер рисунка та зазначається його назва. Наприклад, до другого рисунку третього розділу підпис може бути таким:

Рис. 3.2. Індекс людського розвитку в світі.

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в дослідженні. Посилання на джерела рекомендується подавати в квадратних дужках, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с. 12].

Список використаних джерел уміщує перелік усіх нормативно-правових актів, наукових літературних, інтернет-джерел, що були використані при підготовці та написанні роботи. Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків або в порядку згадування в роботі.

Готова робота здається викладачу в електронному або роздрукованому та зброшурованому вигляді до початку дванадцятого семінарського заняття. Студенти заочної форми навчання здають роботу викладачу під час проміжного модульного контролю. Несвоєчасна здача роботи тягне за собою можливість зниження оцінки за її виконання.Оцінювання роботи. Оцінка за роботу для студентів денної форми навчання становить максимум 30 балів. Оцінка за роботу для студентів заочної форми навчання становить до 20 балів.

Бали виставляються за критеріями, вказаними у таблиці.Критерій

Ступінь відповідності критерію

Форма навчання

денна

заочна

Якість викладу матеріалу, пропорційність змісту відповідно до плану теми

побудова роботи не відпові­дає поставленим завданням дослідження, текст розді­лів не відповідає змісту

0

0

побудова і текст роботи частково відпові­дають змісту, поставленим меті та завданням

1

2

побудова є логічною, текст цілком відпо­відає темі та плану

2

3

Наявність у роботі аналізу альтернативних теоретич­них поглядів, авторського ставлення, висновків

критичні зіставлення та узагальнення від­сутні, поняття не визначені, не визначена авторська позиція

0

0

обмежений аналіз понятійного апарату (одне-два визначення), критичні зіставлення та узагальнення різних підходів наявні, але узагальнення відсутні чи некоректні

2

3

визначені основні поняття, наявність крити­чних зіставлень та узагальнень різних поглядів, авторської позиції

3

5

Якісний рівень використання літератури

використано до 7 джерел лише навчаль­ної літератури та інтернет-джерела

0

0

використано до 15 джерел, у тому числі матеріали періодичних видань

2

2

використано понад 15 джерел навчаль­ної, наукової (монографії, періодичні видання), довідкової (енциклопедії, словники, статистич­ні збірники, спеціальні довідники) літератури, рекомендовані інтернет-бази даних міжнародних організацій

3

3

Науковий апарат у роботі

простий переказ відомостей, інформацію подано хаотично, без будь-якого опрацювання та впорядкування

0

0

матеріал систематизовано, згруповано за відповідними ознаками, використані методи фор­малізації, кількісного та якісного аналізу тощо

2

2

Наявність творчості в оформленні схем, графіків, таблиць

ілюстративні матеріали відсутні, або наявні ілюстративні матеріали, однак не дотримані вимоги щодо їх оформлення

0

0

ілюстрації оформлені із деякими порушеннями вимог

2

2

наявні ілюстративні матеріали з дотриманням всіх вимог оформлення

3

4

Загальний вигляд роботи, рівень її оформлення

текст роботи не відповідає встановленим вимогам, відсутні посилання, стиль не є науковим, допущені стилістичні та граматичні помилки;

0

0

текст оформлено з незначним порушен­ням вимог

1

2

оформлення тексту повністю відповідає вимогам

2

3

Загальна оцінка, балів

15

20


Орієнтовний перелік тем для написання аналітичної роботи

 1. Філософські засади дослідження відносин людини і оточуючого світу

 2. «Богоцентрична» та «людино центрична» філософія.

 3. Значення ідей гуманізму для формування цілей суспільства і господарської системи.

 4. Становлення філософії держави примусу («Левіафан» Гобса, «Государь» Макіавелі) та держави суспільного договору

 5. Функціональна і соціальна структура сучасного суспільства як результат поділу праці, інституціонального відбору й політичного процесу

 6. Модель взаємодії секторів сучасної економіки (домогосподарства і підприємства) через ринки споживчих благ і ресурсів.

 7. Провідні соціальні статуси суспільства, заснованого на приватній власності: на аграрному та індустріальному етапах розвитку продуктивних сил.

 8. Становлення соціальної структури постіндустріального суспільства

 9. Людина як носій класових інтересів та теорія класового конфлікту К. Маркса.

 10. Інституціональні та соціальні теорії господарської взаємодії (Т. Веблен, В. Зомбарт, М. Вебер).

 11. Обмеженість теорії взаємодії груп для пояснення диференціації результативності суспільної взаємодії в різних країнах.

 12. Економічний підхід до пояснення людської поведінки: від А. Сміта до Г.Бекера.

 13. Раціональний споживач: що значить оптимальна структура споживчих витрат для людини і для суспільства.

 14. Раціональний власник ресурсів: механізми ринкової алокації ресурсів через диференціацію їх доходності.

 15. Феномен підприємництва.

 16. Методологічна єдність «економічної людини» з теорією ринку як провідного механізму забезпечення суспільного добробуту.

 17. Обмеженість прикладного застосування та теоретичні проблеми моделі «людини економічної».

 18. Людина виборець та людина політик: теорія суспільного вибору для економічного пояснення політичного процесу.

 19. Теорія трансакційних витрат (Р. Коуз) та економічної інформації (Р. Стіглер): уточнення теорії вибору з досяжних альтернатив.

 20. Людина, що помиляється: модель людини в еволюційній економічній теорії.

 21. Ринок і держава, індивідуальна раціональність і державний примус: чи є третя альтернатива.

 22. Теорія «провалів ринку» як основа неринкових обмежень індивідуального вибору та державного регулювання.

 23. Проблема колективних дій: соціальні дилеми. Інститути колективної діяльності: надія на колективну раціональність.

 24. Емпіричні й теоретичні передумови перегляду моделей раціонального споживача.

 25. Психологічна складова споживчого вибору.

 26. Проблеми маніпулювання споживчою поведінкою.

 27. Економічна поведінка як результат комплексу культурно-психологічних факторів.

 28. Узгодження суспільних й приватних інтересів за врахування обмежень раціональності й суверенітету споживача.

 29. Людина як джерело суспільного розвитку.

 30. Концепція людського розвитку: ресурсне забезпечення соціальної сфери та якість інститутів як передумови реалізації людського потенціалу в господарській сфері.

 31. Теорія людського капіталу: людина як інвестор та об’єкт інвестування.

 32. Теорія соціального капіталу: характер міжособистісних стосунків та природа формування груп як провідний чинник темпів розвитку.5.2. Написання есе. За структурою есе має складатися із титульного аркуша, вступу, основної частини та висновків, списку літератури. Основну частину есе не слід розбивати на підпункти. Загальний обсяг текстової частини есе (без титульного аркуша та списку літератури) не повинен перевищувати 5-6 сторінок стандартного тексту.

Шрифт роботи – Times New Roman 14, відстань між рядками – 1,5 інтервали. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє – 2 см.Критерії оцінювання есе. Максимальна оцінка за есе становить 10 балів. Бали виставляються за виконання таких вимог:

 • Використання поглядів із 10-ти та більше різних джерел для визначення проблематики дослідження, посилання на них по тексту (4 бали);

Роботи, які ґрунтуються лише на двох-трьох джерелах, не можуть презентувати на позитивну оцінку. Те ж саме стосується і досліджень, в основі яких лежить інформація з підручників, або тих, де використовуються старі джерела.

 • Наявність власної аргументації з визначної проблеми дослідження, наведення доречних статистичних даних або практичних прикладів (4 бали);

 • Охайне, таке, що відповідає вимогам, оформлення Вашої письмової роботи, її відповідність пропонованій структурі, дотримання максимального обсягу у 5–6 сторінок основного тексту (1 бал).

 • Правильне оформлення назв джерел у списку використаної літератури (1 бал; див.: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf).


5.3.Інші види самостійної роботи студента, критерії їх оцінки визначаються викладачем.


6.ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
6.1. ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:
Карта самостійної роботи студента
з дисципліни «Моделі людини в економічній теорії»
Номер та тема
семінарського заняття


Форма самостійної роботи студента

Вид семінарського заняття

Максимальна кількість балів

1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

1. Необхідність моделі людини в суспільних науках

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

4

2. Структура моделі людини в економічній теорії

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

3. Модель людини в суспільних науках

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Робота в малих творчих групах

4

4. Проблема міждисциплінарних досліджень в суспільних науках

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу

5

5. Історична еволюція моделі людини в економічній науці

Підготовка аналітичної роботи

Робота в малих творчих групах

4

6. Можливості та обмеження класичних моделей людини

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

7. Модель вибору в неокласичній теорії

Підготовка аналітичної роботи

Робота в малих творчих група

4

8. Ризик та невизначеність в неокласичній теорії

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу

5

9. Альтернативні моделі людини в сучасній економічній теорії

Підготовка аналітичної роботи

Інтерактивний семінар

4

10. Модель людини в межах неоавстрійського підходу в економічній теорії

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-прес-конференція

4

11. Модель людини в новій інституціональній економічній теорії

Підготовка аналітичної роботи

Семінар-дискусія

4

12. Модель людини у теорії фірми

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу

5

13. моделі споживчої поведінки та споживчого вибору

Підготовка аналітичної роботи

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

14. Теорії підприємництва та підприємницької функції

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія диспут

5

Усього балів за роботу на семінарських заняттях

60

2. Виконання обов’язкового індивідуального завдання

Підготовка аналітичної роботи

15

3. Виконання модульного контрольного завдання

Виконання модульної контрольної роботи (за темами 1-6)

10

4. Виконання вибіркових індивідуальних завдань 1)

1. Написання есе за заданою тематикою

10

2. Підготовка доповіді, презентації за заданою тематикою

5

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

4. Конспектування наукової літератури

5

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (додаткові бали)

10

6. Участь у позанавчальній науковій діяльності (додаткові бали)

10

Усього балів за вибіркові види роботи

15

Загальна кількість балів за поточну успішність студента

100

Примітка:

1) За узгодженням із викладачем, студент може обирати інші види самостійної роботи, окрім наведених у таблиці.
Порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни
Оцінювання рівня знань студентів після вивчення дисципліни «Моделі людини в економічній теорії» здійснюється за результатами поточного модульного контролю.

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів, як правило, є:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) виконання модульних контрольних робіт.

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінці можуть підлягати: розуміння та запам’ятовування студентами програмного матеріалу; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; уміння самостійно опрацьовувати навчальну та наукову літературу; уміння усно чи письмово представити певний матеріал по темі семінарського заняття; загальна активність та участь у дискусіях на семінарі; результати усного та письмового експрес-контролю.

Поточна робота студента на семінарських заняттях оцінюється в межах від 0 до 60 балів на основі загального рівня активності студента на семінарському занятті. У Карті самостійної роботи студента визначено, що максимальна оцінка студента за роботу на семінарському занятті становить або 2, або 5 балів, залежно від завдань, що виконуються на семінарі. Відповідна шкала оцінювання роботи студентів на семінарі наведена у таблиці.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка