Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад



Сторінка3/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

  1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ




Тема 1. Модель людини в економічній теорії та її методологічний статус
Заняття 1 (1). Необхідність моделі людини в суспільних науках (семінар-розгорнута бесіда)

 1. Загальна характеристика економічної людини

 2. Методологічний статус людини в економічній теорії

 3. Критика моделі економічної людини з моральних позицій, доведення її неадекватності

 4. Проблеми та можливості вдосконалення економічної людини. Можливість верифікації моделі людини в економічній науці – різні точки зору

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • обґрунтовувати необхідність моделювання поведінки людини в процесі економічних досліджень;

  • здатність аналізувати обмеження та можливості економічної людини

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Автономов В. С.  Модель человека в экономической науке [Текст] / В. С. Автономов. - СПб. : Экономическая школа, 1998

 • Коровський А. В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування: Монографія. - К. : КНЕУ, 2004

 • Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 4-10

 • Ядранський Д. М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 2. - С. 10-16

 • Галушка З. І. Модель людини в сучасній економічній теорії [Текст] / З. І. Галушка // Економічна теорія. - 2012. - № 4. - С. 49-55


Заняття 2. (2). Структура моделі людини в економічній теорії (дискусія с елементами аналізу)

 1. Основні компоненти моделі людини

 2. Економічна раціональність та проблема вибору

 3. Значення методологічного індивідуалізму

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • знання основних компонент моделі людини;

  • здатність аналізувати проблему прийняття рішень людиною економічною.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія. - К. : КНЕУ, 2008

 • Гальчинський А.С.Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи : Методологічні аспекти. - К. : Либідь, 2006. - 312 с.

 • Полтерович, В. М.  Становление общего социального анализа // Общественные науки и современность. - 2011. - № 2. - С. 101-111

 • Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами: монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009

 • Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч.посіб. - Кам’янець-Подільський : [Медобори-2006], 2012

 • Канеман, Д. Контуры ограниченной рациональности: возможность интуитивных суждений и выбора // Эковест (Экономический вестник) [Текст] / ред. И. В. Пелипась. - Минск : Ин-т приватизации и менеджмента. Вып. 4, № 4. - 2004


Тема 2. Економічна людина та моделі людини в інших суспільних науках
Заняття 1 (3). Модель людини в суспільних науках (робота в малих творчих групах)

 1. Проблема людини економічної в філософії. Відчуження як філософський феномен.

 2. Модель людини в соціології. Методологічний колективізм проти методологічного індивідуалізму

 3. Модель людини в психології. Вплив психології на економічну теорію

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • знання предмета дослідження в різних суспільних науках

  • знання тенденцій та концепцій сучасних досліджень в психології, соціології, філософії

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Лой А.М. Основи практичної філософії : підручник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011.

 • Социология экономики и управления: Сб. статей / Под ред. Л.Т.Волчковой. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1998

 •  Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: панорама новітньої науки : пер. с фр. / Ж. Рюс. - К. : Основи, 1998

 • Релігія і раціональність. Круглий стіл "Філософської думки" [Текст] // Філософська думка. - 2012. - № 4. - С. 5-23

 • Кремень В.Г. Філософія. Логос. Софія. Розум [Текст] : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2007


Заняття 2. (4). Проблема міждисциплінарних досліджень в суспільних науках (дискусія с елементами аналізу)

 1. «Економічний підхід» як дослідницька програма

 2. Економічна теорія дискримінації

 3. Економічний аналіз злочинності

 4. Економіка родини

 5. Економічний аналіз конкуренції на політичному ринку

 6. Критика «економічного імперіалізму»

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • знання основних міждисциплінарних підходів до вивчення людини економічної;

  • здатність аналізувати співвідношення економічного та соціального у розв’язанні соціально-економічних проблем.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • История Экономических учений/Под ред.В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000

 • Блайндер А. Экономическая теория чистки зубов//THESIS. 1994. Вып.6

 • Беккер Г.С. Экономический взгляд на жизнь // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004

 • Стиглер Дж.Дж. Развитие и достижения экономики // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004

 • Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004

 • Автономов Ю.В. Моделирование морали как элемента внутренней мотивации индивидов и механизма коррекции провалов рынка. Препринт WP3/2006/06. — М.: ГУ ВШЭ, 2006.



Тема 3. Людина економічна: можливості та обмеженість моделі
Заняття 1 (5). Історична еволюція моделі людини в економічній науці (робота в малих творчих групах)

 1. Модель людини: меркантилістська школа

 2. Модель людини в класичній політекономії

 3. Гедоністична концепція людини в роботах маржиналістів

 4. Історична школа та традиційний інституціоналізм про модель людини

 5. Модель людини в концепції Дж.М.Кейнса

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • знання класичних підходів до розуміння ролі людини в економічних процесах

  • вміння критично аналізувати наукові підходи та методи досліджень

Інформаційне забезпечення заняття:

  • Блауг М. Историческая мысль в ретроспективе. М., 1994.

  • История Экономических учений/Под ред.В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000

  • Кейнс Дж.М. Экономические возможности наших внуков // Електронне джерело. Режим доступу: http://institutiones.com/personalities/1198-ekonomicheskie-vozmozhnosti-nashih-vnukov.html

  • Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М. : Экономика, 1992

  • Бачинин В. А. История западной социологии : учебник. - СПб. : Лань, 2002

  • Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники: навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2014

  • Шумпетер Й.А. История экономического анализа [Текст] : в 3 т. / Йозеф А. Шумпетер ; пер. с англ. [В. С. Автономова, М. В. Бойко, Л. С. Горшковой] ; под ред. В. С. Автономова. - СПб. : Экономическая школа. - 2004



Заняття 2. (6). Можливості та обмеження класичних моделей людини (дискусія с елементами аналізу)

 1. Модель поведінки раціонального споживача

 2. Методологічний статус людини - власника ресурсів

 3. Феномен підприємництва

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • знання місця економічної теорії в сучасних соціально-економічних процесах;

  • зіставлення переваг та недоліків різних наукових підходів в контексті їх практичного застосування

  • вміння обирати оптимальний інструментарій дослідження.

Інформаційне забезпечення заняття:

  • Теория потребительского поведения и спроса [Текст] : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1993.

  • Ильин, В. И. Поведение потребителей [Текст] : учеб. пособие / В. И. Ильин. - СПб. : Питер, 2000

  • Вехи экономической мысли [Текст] / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27). Т. 1 : Теория потребительского поведения и спроса. – 2000

  • Дементьев В.В. Экономика как система власти [Текст] : монография / В. В. Дементьев ; [науч. ред. А. Г. Семенов]. - Донецк : Каштан, 2003

  • Шумпетер Й.А. История экономического анализа [Текст] : в 3 т. / Йозеф А. Шумпетер ; пер. с англ. [В. С. Автономова, М. В. Бойко, Л. С. Горшковой] ; под ред. В. С. Автономова. - СПб. : Экономическая школа. – 2004

  • Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке [Текст] : учеб. пособие: пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - М. : Вильямс, 2001

Тема 4. Модель людини і модель вибору в неокласичній теорії
Заняття 1 (7). Модель вибору в неокласичній теорії (робота в малих творчих групах)

 1. Ординалістський варіант теорії раціонального вибору

 2. Області застосування моделі очікуваної корисності

 3. Обмеження на допустимі варіанти споживання

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • дослідницькі навички;

  • вміння працювати з інформацією з різних джерел та презентувати її іншим.

Інформаційне забезпечення заняття:

  • Мікроекономіка [Текст] : підручник / [А. П. Наливайко, Л. А. Азмук, П. Г. Банщиков та ін.] ; за наук. ред. А. П. Наливайка. - К. : КНЕУ, 2011

  • История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. - М. : ИНФРА-М, 2010

  •  Винс Р. Новый подход к управлению капиталом. Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами : пер. с англ. - М. : Евро, 2003

  •  Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика : к новой теории передаточного механизма в макроэкономике : [монография] : [в 2 т.] ; Ин-т экономики РАН. - М. : Экономика. Кн. 2 : Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации. - 2007

  • МакФадден Д. Проблема экономического выбора // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004; Т. V, кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – 2005



Заняття 2. (8). Ризик та невизначеність в неокласичній теорії (дискусія с елементами аналізу)

 1. Проблеми невизначеності та інформації в економічній теорії

 2. Уявлення та ймовірності

 3. Основні аксіоми невизначеності в економічній теорії

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • вміння аргументувати практичне значення теорій невизначеності;

  • знання сутності, суперечностей та інструментів вивчення ризику в економічній теорії.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • История экономических учений [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. С. Автономова. - М. : ИНФРА-М, 2000

 • Канеман Д. Принятие решений в неопределенности : Правила и предубеждения : пер. с англ.; под ред. Г. В. Суходольского. - Харьков : Гуманитарный центр, 2005

 • Злотников А.Г. Социология и экономическая мысль: [монография]. - Минск : Современное слово, 2002

 • Корнівська В.О. Якість інформації як чинник довіри // Економічна теорія. - 2009. - № 4. - С. 16-23

 • Вайно А.Э. Глобальная неопределенность // Экономические науки. - 2011. - № 8. - С. 33-40



Тема 5. Альтернативні моделі людини в сучасній економічній теорії

Заняття 1. (9). Модель людини в поведінковій економічній теорії (інтерактивний семінар)

 1. Модель обмеженої раціональності – методологічна основа поведінкової економіки

 2. Моделі змінної раціональності

 3. Поведінкова теорія фірми

 4. Поведінкова теорія споживання

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

Інформаційне забезпечення заняття:

 • История Экономических учений/Под ред.В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000;

 • Канеман, Д. Контуры ограниченной рациональности: возможность интуитивных суждений и выбора // Эковест (Экономический вестник) [Текст] / ред. И. В. Пелипась. - Минск : Ин-т приватизации и менеджмента. Вып. 4, № 4. - 2004

 • Ариэли Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.

 • Ильин В.И. Поведение потребителей : учеб. пособие / В. И. Ильин. - СПб. : Питер, 2000

 • Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007



Заняття 2. (10). Модель людини в межах неоавстрійського підходу в економічній теорії (семінар-прес-конференція)

 1. Концепція Ф.Хаєека

 2. Концепція І.Кірцнера

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • здатність проводити порівняльний аналіз різних концепцій в межах одного підходу;

  • вміння аргументовано доводити свою думку;

  • аналітичні навички та вміння.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Хайєк Ф. Дорога к рабству // Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Національний ун-т "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; авт.-уклад. Г. Г. Демиденко ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 5-те вид., доповн. і змінене. - Харків : Право, 2011

 • Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: в 3 т.: пер. с англ. / Ф. А. Хайєк. - К. : Сфера. Т.2 : Міраж соціальної справедливості. - 1999

 • Хайек Ф.А. Частные деньги. - Тверь : Ин-т национальной модели экономики , 1996

 • Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство : пер. с англ. / И. Кирцнер; ред. А. Н. Романов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001

 •  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: в 3 т.: пер. с англ. - К. : Сфера. Т.1 : Правила та порядок. - 1999


Заняття 3. (11). Модель людини в новій інституціональній економічній теорії (семінар - дискусія)

 1. Людина в економічній теорії трансакційних витрат

 2. Людина в теорії прав власності

 3. Гібридні моделі людини

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • дослідницькі навички;

  • здатність до організації і планування, до самостійної роботи

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Чухно А.А. Сучасні економічні теорії [Текст] : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання, 2007

 • Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність // Економіст. - 2012. - № 4. - С. 64-67

 • Ковальчук В.М. Світова економіка: її історія та дослідники: навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2011

 • Шамхалов Ф.И. Собственность и власть: [монография]. - М. : Экономика, 2007

 • Якубенко В.Д. Власність, економічна влада та управління : навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2011



Тема 6. Застосування моделей людини в дослідженні економічних проблем

Заняття 1. (12). Моделі людини у теорії фірми (семінар – дискусія з елементами аналізу)

 1. Теорія фірми

 2. Залежність передбачуваності поведінки фірми від характеристик зовнішнього середовища

 3. Коректування моделі людини в менеджеристській, новій інституціональній, поведінковій теоріях фірм

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1995

 • Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: в 2-х т. - 2-е изд., испр. - СПб. : Экономическая школа, 2000

 • Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27).  Т. 2 : Теория фирмы. – 2000

 • Блауг М. Методология экономической науки или Как экономисты объясняют. - 2-е изд. - М. : Журн. "Вопросы экономики", 2004

 • Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007


Заняття 2. (13). Моделі споживчої поведінки та споживчого вибору (семінар-розв’язання проблемних завдань)

 1. Гедоністична концепція людини в економічній теорії та маржиналістська революція (І.Бентам, К.Менгер, У.Джевонс)

 2. Т.Веблен: спроби синтезу

 3. Теорія раціонального вибору та теорія поведінки споживача

 4. «Провали» теорії раціонального вибору

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • дослідницькі навички;

  • вміння застосувати набуті знання у дослідницькій діяльності

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // История политических и правовых учений: хрестоматия. - Харьков : Факт, 1999

 • Джевонс У. С. Об общей математической теории политической экономии // Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27).    Т. 1 : Теория потребительского поведения и спроса. – 2000

 • Менгер К. Основание политической экономии // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004. Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. - 2005.

 • Веблен Т. Теория праздного класса : пер. с англ. / Т. Веблен; ред. В. В. Мотылев. - М. : Прогресс, 1984

 • Веблен, Торстейн. Ограниченность теории предельной полезности // Философия экономики: антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012


Заняття 3. (14). Теорії підприємництва та підприємницької функції (семінар-диспут)

 1. Підприємництво як тягар ризику та невизначеності (Р.Кантільойн, І.Тюнен, Ф.Найт)

 2. Підприємництво як координація факторів виробництва (Ж.Б.Сей)

 3. Підприємництво як новаторство (Й.Шумпетер)

 4. Підприємництво як арбітражні угоди (І.Кірцнер)

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

  • дослідницькі навички;

  • вміння застосувати набуті знання у дослідницькій діяльності

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Кантильон Р. Эссе о природе торговли в общем плане // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004 -   Т. I : От зари цивилизации до капитализма / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – 2004

 • Тюнен И. Изолированное государство //  Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004 - . Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. – 2005

 • Найт Ф. Прибыль //  Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27).  Т. 3 : Рынки факторов производства. – 2000

 • Найт Ф. Экономика и человеческая деятельность // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012

 •  Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку : Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011


4.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Студентам заочної форми навчання дана дисципліна не викладається.




  1. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Студентам заочної форми навчання дана дисципліна не викладається.



1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка