Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка1/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи __________А.М.Колот

« _______» _____________________20___р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

МОДЕЛІ ЛЮДИНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ”

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Економіка і підприємництво»

спеціальність «Економічна теорія»

ПОГОДЖЕНО:
Завідувач кафедри _______________ О.О.Бєляєв
Начальник навчально-

методичного відділу_____________Т.В. ГутьКиїв 2015


ЗМІСТ1. Вступ

2. Тематичний план дисципліни

3. Зміст дисципліни за темами

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій

4.2. Плани семінарських занять очної форми навчання

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в

міжсесійний період

5. Самостійна робота студентів

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- карта самостійної роботи студента

- порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з

дисципліни

 • зразок модульного контрольного завдання

6.2. Заочна форма навчання:

- карта самостійної роботи студента

- порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з

дисципліни

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

6.4. Зразок екзаменаційного білета

7. Рекомендована література (основна і додаткова)

 1. ВСТУП


Модель людини, тобто передумови та властивості людської природи, є одним з основних елементів методології аналізу в усіх суспільних дисциплінах. Дана модель включає мотивацію людини, її інтелектуальні та інформаційні ресурси. в економічній науці вона грає особливу роль, оскільки для цієї галузі знання характерним є значний розрив між модельними передумовами та людською поведінкою, яку можна спостерігати емпірично. Знання моделі людини, о використовується, має важливе значення при оцінці різних теоретичних обґрунтувань економічної політики.

Мета дисципліни: поглиблення знань студентів щодо характеру відображення людини в економічній теорії, її цілей та мотивів діяльності, вибору благ та ресурсів.

Основні завдання дисципліни:

  • висвітлення основних характеристик відображення людини в економічній теорії, її цілей та мотивів діяльності, вибору благ та ресурсів;

  • вивчення моделі людини в контексті проблеми міждисциплінарних досліджень в суспільних науках;

  • застосування моделей людини в дослідженні економічних проблем.

Об’єктом дисципліни «Моделі людини в економічній теорії» є людина та соціально-економічні відносини між людьми. Предмет дисципліни: модель суб’єкта, що приймає рішення та діє у відповідності з формальними та неформальними правилами.

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі. Курс «моделі людини в економічній теорії» органічно пов'язаний з такими дисциплінами навчального плану, як основи економічної науки, філософія, методологія економічного аналізу, історія економічних вчень, мікроекономіка, макроекономіка, політологія, соціологія, економіка праці, та є складовою дисциплін природничо-наукової та загальнонаукової підготовки.

Опанувавши дисципліну, студент повинен знати:  • передумови та етапи еволюції моделей людини в економічній теорії;

  • основні підходи до вивчення людини в економічній теорії та інших суспільних науках;

  • ключові фактори (економічні, політико-правові, соціокультурні, технологічні, інфраструктурні) формування моделі людини;

  • універсальні методи дослідження поведінки економічних агентів, інструментів та механізмів, що її визначають;

  • інструментарій вивчення та селекції різних типів стратегій економічної поведінки та оцінювання їх ефективності;

  • структуру та роль соціальних взаємодій, проблем координації та конфліктів;

  • основні підходи до вирішення проблеми неефективності;

  • механізми прийняття рішень та відмови від них.

Компетентності (уміння), на формування та розвиток яких спрямована дисципліна.

Роль дисципліни «Модель людини в економічній теорії» у розвитку глобальних компетентностей спеціаліста визначається тим, що вона сприяє ознайомленню студентів із провідними світовими концепціям в економічній теорії. Її опанування передбачає виконання теоретико-аналітичної роботи «Моделі людини в економічній теорії».


Опанування матеріалу із соціальної економіки допомагає розвинути такі загальні компетентності студента, як:

– дослідницькі навички;

– здатність до організації і планування, до самостійної роботи;

– уміння працювати з інформацією з різних джерел та презентувати її іншим;

– визначення впливу культури та традицій конкретного суспільства на вибір підходів до вивчення економічної практики в дослідницьких програмах в рамках економічної теорії.

До фахових, теоретичних та аналітичних компетенцій, формуванню яких сприяє опанування дисципліни, належать такі: • вміння виокремлювати основні підходи до вивчення людини в економічній теорії та інших суспільних науках;

 • здатність аналізувати, оцінювати, узагальнювати економічні, політико-правові, соціокультурні, технологічні, інфраструктурні фактори формування моделі людини;

 • аналіз реакцій економічних агентів на різного роду впливи;

 • використання універсальних методів дослідження поведінки економічних агентів, інструментів та механізмів, що її визначають;

 • аналіз та селекція різних типів стратегій економічної поведінки та оцінювання їх ефективності;

 • оцінка ефективності соціальної взаємодії та причин й наслідків конфліктів;

 • формування стратегії ефективної економічної поведінки;

 • розробка системи заходів для мінімізації негативних екстерналій;

 • генерування інноваційних стратегічних рішень щодо підвищення ефективності соціальної взаємодії.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії: у практичній професійній діяльності, педагогічній роботі та наукових дослідженнях.

Загальний обсяг курсу становить 150 навчальних годин (5 кредитів ECTS).
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка