Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет економіки АПК

Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № ____ від _____ 20__ р.
Голова НМР ______________ А.М. Колот
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

«ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

освітній рівень бакалавр

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства»

спеціалізація «Економіка агропромислових формувань»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ____________ М.М. Коцупатрий
Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть


Київ 2016

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Фінансова звітність підприємства» освітній рівень бакалавр галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства» спеціалізація «Економіка агропромислових формувань» / Укл. М.М. Коцупатрий, В.Ф. Мервенецька – К.: КНЕУ, 2016. – 43 с.


Укладачі: М.М. Коцупатрий, к.е.н., професор

В.Ф. Мервенецька, к.е.н., доцент


Рецензент: В.В. Мельничук, к.е.н., доцент

ЗМІСТ


1.

Вступ………………………………………………………………………………

4

2.

Тематичний план дисципліни….……………………………………………………

5

3.

Зміст дисципліни за темами………….……………………………………………

7

4.

Плани занять……………………………………………………………………..

12
4.1. Плани лекцій………………………………………………………………….

12
4.2. Плани практичних занять для студентів очної форми навчання………….

16
4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання………..

22
4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання

в міжсесійний період..............................................................................................27

5.

Самостійна робота студентів……………………………………………………..

28

6.

Поточний і підсумковий контроль знань студентів……………………………..

32
6.1. Очна форма навчання………………………………………………………....

32
6.1.1. Карта самостійної роботи студента..........................................................

32
6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань..........................

34
6.2. Заочна форма навчання…………………………………………………..……

39
6.2.1. Карта самостійної роботи студента.........................................................

39
6.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань .........................

41

7.

Рекомендована література (основна і додаткова)……………………………….

43

  1. ВСТУП

Звітність підприємства є головним джерелом економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання і використовується як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Вона надає користувачам для прийняття управлінських рішень повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.Мета дисципліни – вивчення теорії і практики організації, методики складання і порядку подання фінансової звітності підприємств.

Завдання дисципліни: використати можливості навчального процесу для формування в студентів глибоких знань основних законодавчих актів і нормативно-правових документів, які регламентують порядок організації, складання, затвердження і подання звітності, а також набуття студентами практичних навичок щодо складання встановлених форм звітності та розуміння сутності показників звітності і використання їх для прийняття відповідних управлінських рішень.

Предмет дисципліни – організація і методика складання фінансової звітності підприємств та порядок її затвердження і подання.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів. Дисципліна «Фінансова звітність підприємства» входить до наук циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6504 «Економіка підприємств». Вона логічно продовжує дисципліни «Бухгалтерський облік» та «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва».

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття.

В результаті вивчення дисципліни «Фінансова звітність підприємства» студенти набудуть знань з нормативно-правового регулювання фінансової звітності, методики формування її показників та їх використання для прийняття відповідних управлінських рішень.

Після опанування дисципліни «Фінансова звітність підприємства» студенти матимуть наступні компетенції:

загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння;  • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

  • спеціальні (фахові):

знати:

  • теорію і практику організації звітності підприємств;

  • порядок складання, затвердження і подання фінансової звітності;

уміти:

  • застосовувати теоретичні та методичні засади для складання встановлених форм звітності;

  • використовувати показники звітності для прийняття відповідних управлінських рішень.

Вивчення цієї дисципліни передбачає паралельно із лекціями проведення індивідуально-консультативної роботи, контрольних робіт, виконання студентами індивідуальних практичних завдань та самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу.

Дисципліна спрямована на формування у студентів організаційних, облікових, контрольних та аналітичних класів професійних знань.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Технологія викладання дисципліни «Фінансова звітність підприємства»
1. Дисципліна забезпечена навчальною літературою та методичними матеріалами: навчальним і навчально-методичним посібниками для вивчення дисципліни, навчальними завданнями та методичними вказівками до проведення практичних занять, робочим зошитом для виконання практичних завдань з науки.

2. Загальний бюджет навчального часу на вивчення дисципліни за навчальним планом становить 150 годин. Передбачена кількість годин розподіляється між формами навчального процесу залежно від форми навчання (табл.2.1).

Для денної форми навчання: 14 годин - лекції; 28 годин – практичні заняття; 15 годин – індивідуальні заняття; 93 години – самостійна робота студентів.

Для заочної форми навчання: контактні години – 14 годин (8 годин - лекції; 6 годин – практичні заняття); індивідуальні заняття під час проведення днів заочника – 15 години; 121 година – самостійна робота студентів над навчальним матеріалом.

3. Тематичний план дисципліни згідно з робочою програмою охоплює 10 тем.

4. На лекційні заняття студентів виносяться всі теми, представлені у тематичному плані дисципліни.

5. Час, відведений на аудиторні практичні заняття студентів денної форми навчання розподіляється таким чином: 28 години – практичні заняття; 15 годин – індивідуальні заняття.

6. Практичні заняття проводяться з усіх тем, передбачених тематичним планом дисципліни.

7. Самостійна підготовка студентів до практичних занять проводиться відповідно до завдань та запитань, передбачених Навчальними завданнями і методичними вказівками до їх виконання з науки «Звітність підприємств» для студентів напряму підготовки 6509 «Облік і аудит» / Укл. М.М.Коцупатрий, С.І. Ковач, В.Ф. Мервенецька. – К.: КНЕУ. – 2014. – 54 с.

Захист виконаних практичних завдань студентами проводиться на індивідуально-консультативних заняттях.

8. Розподіл часу на види самостійної роботи здійснюється індивідуально кожним студентом. Орієнтовний розподіл часу самостійної роботи у студентів денної форми навчання такий: самостійне вивчення програмного матеріалу – 42 годин; виконання практичних завдань у робочому зошиті – 42 годин; виконання вибіркового завдання – 9. Карту самостійної роботи студента наведено у табл.1 п.8 програми.

Таблиця 2.1

Тематичний план дисципліни «Фінансова звітність підприємства»

з погодинним розподілом

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Всього годинУ тому числі

Всього годин

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальні заняття

СРС

Контактні години

День

заоч.


СРС

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальні заняття

Тема 1. Економічна сутність, значення і види звітності. Організація підготовки, складання, затвердження і подання фінансової звітності

10

1

2

1

6

12

1

-

1

10

Тема 2. Організація і методика складання Балансу (Звіту про фінансовий стан)

19

3

4

2

10

14

1

1

2

10

Тема 3. Організація і методика складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

18

2

4

2

10

14

1

1

2

10

Тема 4. Організація і методика складання Звіту про власний капітал

17

1

4

2

10

14

1

1

2

10

Тема 5. Організація і методика складання Звіту про рух грошових коштів

18

2

4

2

10

14

1

1

2

10

Тема 6. Організація і методика складання звіту «Інформація за сегментами»

14

1

2

1

8

13

1

1

1

10

Тема 7. Організація і методика складання Приміток до річної фінансової звітності

11

1

2

2

6

12,5

0,5

1

1

10

Тема 8. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

12

1

2

1

8

12,5

0,5

-

2

10

Тема 9. Зведена і консолідована фінансова звітність

10

1

2

1

6

11,5

0,5

-

1

10

Тема 10. Виправлення помилок і зміни в фінансових звітах

12

1

2

1

8

11,5

0,5

-

1

10

Підсумковий контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЬОГО

141

14

28

15

84

129

8

6

15

100

Виконання вибіркового завдання

9

-

-

-

9

21

-

-

-

21

РАЗОМ годин:годин

150

14

28

15

93

150

8

6

15

121

кредитів

5

5

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Економічна сутність, значення і види звітності.

Організація підготовки, складання, затвердження і подання фінансової звітності
Звітність як джерело економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання. Сутність звітності та її значення.

Користувачі звітності та їх інформаційні потреби.

Класифікація звітності.

Вимоги до звітності.

Нормативно-правове забезпечення звітності. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності та їх загальна характеристика.

Вплив облікової політики підприємства на показники звітності.

Організація звітності на підприємстві. Табель звітності. Загальні положення порядку заповнення звітних форм.

Звітність і комерційна таємниця підприємства.

Відповідальність за якість складання і своєчасність подання звітності.

Мета і призначення фінансової звітності.

Склад і елементи фінансової звітності. Звітний період та його характеристика.

Принципи підготовки фінансової звітності. Порядок розкриття інформації у фінансовій звітності.

Якісні характеристики фінансової звітності. Суттєвість інформації. Забезпечення достовірності звітних даних.

Принципи побудови форм фінансової звітності.

Узгодження показників фінансової звітності.

Етапи підготовки, складання, затвердження і подання фінансової звітності. Організаційний етап підготовки звітності та його характеристика. Інвентаризація активів та зобов’язань. Перевірка і уточнення даних обліку та квартальної звітності. Перевірка взаєморозрахунків з податковими, фінансовими і статистичними органами. Складання перевірочного балансу. Калькуляція собівартості продукції, робіт, послуг. Переоцінка активів. Закриття рахунків з обліку доходів і витрат діяльності. Уточнення поточного і відстроченого податку на прибуток. Графік складання фінансової звітності. Заповнення форм фінансової звітності. Затвердження фінансової звітності. Порядок подання фінансової звітності. Заключні роботи з формування річної фінансової звітності.Основні поняття: звітність, фінансова звітність, звітний період, користувачі фінансової звітності, якісні характеристики фінансової звітності, принципи побудови фінансової звітності, інвентаризація.
Тема 2. Організація і методика складання

Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Призначення, зміст, побудова і структура Балансу (Звіту про фінансовий стан). Характеристика розділів Балансу (Звіту про фінансовий стан). Статті Балансу (Звіту про фінансовий стан), їх визнання та призначення. Інформаційні джерела для складання Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Особливості оцінки та відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) необоротних активів, оборотних активів, необоротних активів та груп вибуття.

Особливості відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) та оцінки власного капіталу, довгострокових зобов’язань і забезпечень, поточних зобов’язань і забезпечень та зобов’язань, пов’язаних із необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

Методика і техніка складання Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Особливості складання квартальних балансів сільськогосподарських підприємств. Особливості складання розподільних і передавальних балансів. Особливості складання ліквідаційного балансу.

Використання показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) для економічного аналізу і управління.Основні поняття: Баланс (Звіт про фінансовий стан), актив, пасив, власний капітал, зобов’язання, забезпечення.
Тема 3. Організація і методика складання

Звіту про фінансові результати

(Звіту про сукупний дохід)
Призначення, зміст, побудова і структура Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

Принципи визнання доходів і витрат. Класифікація видів діяльності, доходів і витрат у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Джерела інформації для складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

Методика визначення чистого доходу (чистої виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємствах з різними видами діяльності.

Порядок розрахунку валового прибутку (валового збитку).

Методика визначення фінансових результатів від операційної діяльності.

Особливості відображення у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) інформації про фінансові результати від сільськогосподарської діяльності.

Порядок визначення фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування.

Особливості відображення у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) податку на прибуток від звичайної діяльності

Визначення чистого прибутку (чистого збитку) підприємства.

Порядок визначення сукупного доходу.

Склад і структура елементів операційних витрат. Особливості відображення у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) операційних витрат за елементами на підприємствах з різними видами діяльності.

Показники прибутковості акцій та методика їх розрахунку і відображення у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Розкриття інформації про доходи і витрати в Примітках до річної фінансової звітності.

Використання показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) для економічного аналізу і управління.Основні поняття: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, доходи, витрати, чистий прибуток, чистий збиток, сукупний дохід, витрати за елементами, показники прибутковості акцій.

Тема 4. Організація і методика складання

Звіту про власний капітал
Призначення, зміст, побудова і структура Звіту про власний капітал. Інформаційні джерела для складання Звіту про власний капітал.

Зміст статей Звіту про власний капітал. Порядок складання Звіту про власний капітал.

Методика відображення у Звіті про власний капітал коригування зміни облікової політики, виправлення помилок та інших змін елементів власного капіталу.

Особливості формування показників про рух окремих елементів власного капіталу.

Взаємозв’язок показників Звіту про власний капітал з Балансом (Звітом про фінансовий стан) та Звітом про фінансові результати (Звітом про сукупний дохід).

Розкриття інформації про власний капітал у Примітках до річної фінансової звітності.

Використання показників Звіту про власний капітал для економічного аналізу і управління.

Основні поняття: Звіт про власний капітал, власний капітал, зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, непокритий збиток, неоплачений капітал, вилучений капітал.
Тема 5. Організація і методика складання

Звіту про рух грошових коштів
Призначення, зміст, побудова і структура Звіту про рух грошових коштів. Інформаційні джерела для складання Звіту про рух грошових коштів.

Методи складання Звіту про рух грошових коштів.

Методика і порядок визначення показників про рух грошових коштів в результаті операційної діяльності за прямим методом.

Методика і порядок визначення показників про рух грошових коштів в результаті операційної діяльності за непрямим методом.

Методика і порядок визначення показників про рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності.

Методика і порядок визначення показників про рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності.

Розрахунок зміни наявності і руху грошових коштів за звітний період.

Взаємозв’язок показників Звіту про рух грошових коштів з Балансом (Звітом про фінансовий стан), Звітом про власний капітал та Звітом про фінансові результати (Звітом про сукупний дохід).

Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансової звітності.

Використання показників Звіту про рух грошових коштів для економічного аналізу і управління.Основні поняття: Звіт про рух грошових коштів, грошові кошти, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність.
Тема 6. Організація і методика складання звіту

«Інформація за сегментами»
Загальні положення П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами». Призначення, зміст і структура звітності «Інформація за сегментами». Звітні (географічні, господарські) сегменти та порядок їх визначення. Джерела інформації для складання звітності за сегментами.

Методика визначення доходів і витрат за звітними сегментами.

Методика визначення активів і зобов’язань за звітними сегментами.

Порядок заповнення звіту «Інформація за сегментами» (показників за пріоритетними звітними сегментами; показників за допоміжними звітними сегментами; показників за допоміжними звітними географічними сегментами).

Використання показників звіту «Інформація за сегментами» для економічного аналізу та управління.

Основні поняття: фінансова звітність за сегментами, звітні сегменти.
Тема 7. Організація і методика складання

Приміток до річної фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності, їх суть та значення. Склад Приміток до річної фінансової звітності.

Особливості відображення в Примітках до річної фінансової звітності даних про наявність і рух нематеріальних активів та основних засобів.

Особливості відображення в Примітках до річної фінансової звітності даних про капітальні інвестиції, фінансові інвестиції, доходи і витрати, грошові кошти, забезпечення і резерви, запаси, дебіторську заборгованість, нестачі і втрати від псування цінностей, будівельні контракти, податок на прибуток та використання амортизаційних відрахувань.

Особливості відображення в Примітках до річної фінансової звітності даних про біологічні активи та фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів.

Відображення в Примітках до річної фінансової звітності інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними П(С)БО (містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності).

Використання інформації, що наведена в Примітках до річної фінансової звітності, для економічного аналізу і управління.Основні поняття: Примітки до річної фінансової звітності, нематеріальні активи, основні засоби, капітальні інвестиції, доходи, витрати, грошові кошти, забезпечення, резерви, запаси, дебіторська заборгованість, біологічні активи.
Тема 8. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємства
Суб’єкт малого підприємництва, його характеристика та нормативно-правове регулювання його діяльності. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

Призначення, зміст і структура Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Особливості складання Балансу суб’єкта малого підприємництва (ф. № 1-м, ф. № 1-мс).

Особливості складання Звіту про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва (ф. № 2-м, ф. № 2-мс). Методика визначення чистого прибутку (збитку) суб’єкта малого підприємництва.

Використання інформації, що наведена у Фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва, для економічного аналізу і управління.

Основні поняття: суб’єкт малого підприємництва, Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Баланс суб’єкта малого підприємництва, Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва.

Тема 9. Зведена і консолідована фінансова звітність
Первинна і зведена фінансова звітність.

Порядок приймання і розгляду фінансових звітів в органах управління.

Методика і порядок зведення фінансової звітності в об’єднаннях, асоціаціях, концернах та інших органах управління підприємств за відомчою і територіальною підпорядкованістю.

Використання показників зведеної фінансової звітності для економічного аналізу і управління.

Загальні положення П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств». Особливості складання фінансової звітності в придбаних і об’єднаних підприємствах.

Розкриття інформації про об’єднання підприємств у Примітках до річної фінансової звітності.

Загальні положення НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

Розкриття інформації про консолідацію фінансових звітів у Примітках до річної фінансової звітності.

Використання показників консолідованої фінансової звітності для економічного аналізу і управління.

Основні поняття: зведена звітність, консолідована звітність, об’єднання підприємств, материнське підприємство, дочірнє підприємство, асоційоване підприємство, об’єднання підприємств.
Тема 10. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Загальні положення П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Порядок і методика виправлення помилок, виявлених у поточному бухгалтерському обліку і квартальній фінансовій звітності.

Порядок і методика виправлення помилок, виявлених у фінансових звітах за минулі роки.

Зміни в обліковій політиці і зміни у фінансовій звітності.

Зміни в облікових оцінках і зміни у фінансовій звітності.

Події після дати балансу та порядок їх відображення у фінансових звітах.

Вплив інфляції на коригування показників фінансової звітності.

Основні поняття: помилки в бухгалтерському обліку, виправлення помилок у фінансовій звітності, зміна облікових оцінок, події після дати балансу.

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ
Аудиторні заняття з дисципліни «Фінансова звітність підприємства» для студентів денної форми навчання проводяться у формі лекцій, практичних та індивідуальних занять, а для студентів заочної форми навчання – в формі контактних годин та індивідуальних занять в день заочника.
4.1. Плани лекцій

Лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певної теми.

Лекція є однією з основних організаційних форм навчальних занять і, водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної дисципліни).


Тема 1. Економічна сутність, значення і види звітності.

Організація підготовки, складання, затвердження і подання фінансової звітності

(Проблемна лекція з використанням демонстраційних матеріалів)


1. Звітність, її сутність та значення.

2. Користувачі звітності та їх інформаційні потреби.

3. Види звітності.

4. Вимоги до звітності.

5. Нормативно-правове забезпечення звітності.

6. Вплив облікової політики підприємства на показники звітності.

7. Організація звітності на підприємстві.

8.Звітність і комерційна таємниця підприємства.

9. Відповідальність за якість складання і своєчасність подання звітності.

10. Мета і призначення фінансової звітності.

11. Склад і елементи фінансової звітності.

12. Принципи підготовки фінансової звітності.

13. Якісні характеристики фінансової звітності.

14. Принципи побудови форм фінансової звітності.

15. Узгодження показників фінансової звітності.

16. Етапи підготовки, складання, затвердження і подання звітності.


Тема 2. Організація і методика складання

Балансу (Звіту про фінансовий стан)

(Проблемна лекція з використанням демонстраційних матеріалів)


1. Призначення, зміст, побудова і структура Балансу (Звіту про фінансовий стан).

2. Особливості оцінки та відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) необоротних активів.

3. Особливості оцінки та відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) оборотних активів.

4. Особливості оцінки та відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття.

5. Особливості оцінки та відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) власного капіталу.

6. Особливості оцінки та відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) довгострокових зобов’язань і забезпечень.

7. Особливості оцінки та відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) поточних зобов’язань і забезпечень.

8. Особливості оцінки та відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) зобов’язань, пов’язаних із необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

9. Методика і техніка складання Балансу (Звіту про фінансовий стан).

10. Особливості складання квартальних балансів сільськогосподарських підприємств.

11. Особливості складання розподільних, передавальних і ліквідаційних балансів підприємств.

12. Використання показників балансу для економічного аналізу і управління.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка