Міністерство освіти І науки україни 탱胱筐꾕苦É 익읫꽁 嵌章渟攸 音柚녜Сторінка18/18
Дата конвертації28.03.2017
Розмір9.88 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Контрольні питання для самоперевірки1. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства: зміст, оцінка й аналітичне значення окремих статей балансу.

2. Аналітичне групування статей балансу.

3. Оцінка фінансового стану підприємства.

4. Визначення платоспроможності підприємства за балансом та іншими джерелами інформації. Поточна й очікувана платоспроможність.

5. Фактори, що впливають на фінансовий стан організації.

6. Основні заходи для стабілізації фінансового стану підприємства.

7. Аналіз майна підприємства й джерел його покриття.

8. Аналіз структури основних і оборотних активів.

9. Оцінка причин змін, які сталися в структурі активів, і їхнього впливу на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.
  1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова
1. Аналіз господарської діяльності. Практикум: Навчальний посібник. / Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А., Ткачук І.М. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 228 с.

2. Аналіз господарської діяльності : теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: навч. посіб. / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук та ін.; за ред. К.Ф. Ковальчука. – К. : ЦУЛ, 2012. – 326 с.

3.Болюх М.А. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч.посібник./Болюх М.А., Горбаток М.І. – К.: КНЕУ,2002. -232 с.

4.Білик М.С.Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А.Г. Загороднього. – 3-тє вид.,перероб.і доп. / Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. - К.: Знання, 2008. – 487 с.

5. Загурський О.М., Фінансовий аналіз: кредитно – модульний курс: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 472 с.

6. Економічний аналіз: Практикум./ Мних Є.В., Бутко А.Д., Барабаш Н.С., Кравченко Г.О., Мелешко Н.М., Редько К.О. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 432с.

7.Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник./ Є.В. Мних – К.: ЦУЛ, 2008. – 513 с.

8.Мошенський С.З. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид.доп. і перероб. / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704 с.

9.Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб. / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528 с.

10.Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

11.Селіверстова Л.С. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник / Л.С. Селіверстова, О.В. Скрипник; За ред. С.М. Безрутченка. К.: ЦУЛ, 2012. 274 с.

12.Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 4-те видання, стереотипне. / Тарасенко Н.В.– Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 344 с.

13.Фінансовий аналіз: навчальний посібник / За заг. ред. Т.Д. Косової, І.В. Сіменко. К.: ЦУЛ, 2013. 440 с
Допоміжна
1.Івахненко В.М. Курс економічного6. аналізу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. Ди7.сц. / Івахненко В.М., Горбаток М.І. – Вид. 3-тє, без зм8.ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 302 с.9.

2.Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / С.В. Гушко, А.В. Шайкан, Н.П. Шайкан, О.А. Гушко. – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2011. – 174 с.

3.Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та допов./ Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400с.

4.Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч.посіб./ Купалова Г.І. - К.: Знання, 2008. – 639 с.

5. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: навч.посібн./ Лахтіонова Л.А. -К.:КНЕУ,2006.

6.Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарю­вання: Підручник. / П.Я . Попович. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с.

7.Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навч. пос. / І.Ф. Прокопенко , В.І. Ганін – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

8.Спільник І. В. Економічний аналіз: навч.-метод. комплекс дисципліни (для студентів економічних спеціальностей) / І.В. Спільник, О.М. Загородна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 432 с.

9. Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібн.-К.:Центр навчальної літератури, 2007. - Яріш О.В. Подольська В.О.– 488с.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯЕкономічний аналіз. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 051 Економіка, 056 Міжнародні економічні відносини, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заочної форм навчання / Талах Т.А. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. – 228 с.

Комп’ютерний набір та верстка Талах Т.А.

Підписано до друку ________. Формат 60x84/16

Папір офсетний. Друк цифровий.

Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. __.

Тираж ___. Зам. № _____.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк – РВВ Луцький НТУ
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка