Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниСкачати 83.13 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір83.13 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


Кафедра математичного аналізу і методів оптимізаціїЗАТВЕРДЖУЮ


Директор Центру післядипломної освіти

__________________ А. В. Євдокимов( підпис) (прізвище, ініціали)

“____” ______________ 2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Алгебра та геометрія”


перепідготовки фахівця з вищою освітою

освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТ

Напрям підготовки: 6.040302 “Інформатика”

Форма навчання: денна
Структура навчальної дисципліни

Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні

(семі-нарські)

Лабораторні

ЗагаломІРС під керівн. викладача

Інд. завдання вид / обсяг
1

72 / 2

36

10

26

-

36

-

ОДЗ/28

Д/залик


Розробник: доктор фіз.-мат.наук, професор кафедри математичного аналізу і методів оптимізації Малютін К.Г.

Затверджено на засіданні кафедри, протокол No 10 від 07.02.2011

.

Суми – 2011 р.

1. МЕТА
Мета викладання курсу – формування особистості студентів, розвиток інтелекту, здатності до логічного і алгоритмічного мислення, навичкам і прийомам побудови математичних моделей, а також методам аналізу складних задач, виробити у студентів вміння самостійно вивчати учбову літературу з математики та вироблення навиків до математичного дослідження прикладних питань.

Завдання викладання курсу – навчити студентів основним прийомам розв’язання математично сформульованих задач, ознайомити студентів з математичним апаратом, який необхідний для вивчення інженерних дисциплін і розв’язування теоретичних і практичних задач зі спеціальності, вміти при розв’язуванні задач вибирати і використовувати необхідні обчислювальні методи і засоби.2. ПРОГРАМА


Семестр 1

ТЕМА 1. Матриці і визначники. 1.1. Матриці. Дії над матрицями. 1.2. Визначники і їхні властивості. 1.3. Обернена матриця. 1.4. Ранг матриці. Теорема про базисний мінор. [1-3]
ТЕМА 2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 2.1. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь, розв’язування систем лінійних рівнянь матричний методом.. 2.2. Правило Крамера і метод Гаусса. 2.3. Однорідні системи. 2.4. Загальна теорія розв’язування систем лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі. [1-3]
ТЕМА 3. Елементи векторної алгебри.. 3.1. Вектори. Лінійні дії над векторами. Базис. 3.2. Вектори в декартовой системі координат. Скалярний добуток. 3.3. Векторний і змішаний добуток векторів. 3.4. Лінійний простір. Вектори в п - вимірному просторі. Власне число і власні вектори матриці. [1-3]
ТЕМА 4. Геометрія на площині. 4.1. Координати на площині. 4.2. Рівняння лінії в декартових, полярних координатах і в параметричній формі. 4.3. Пряма на площині. 4.4. Основні задачі на пряму у площині. [3]
ТЕМА 5. Геометрія у просторі. 5.1. Системи координат у просторі. 5.2. Поверхні і лінії в просторі. 5.3. Площина в просторі. 5.4. Пряма в просторі. 5.5. Основні задачі на пряму та площину. [3]

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема-

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні

(семінарські)заняття,

годин


Лабораторні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС),

годин


Індивід. завдання,

годин


Семестр 1

Тема 1. Матриці і визначники.

13

3

4
2

4

Тема 2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

9

1

4
2

2

Тема 3. Елементи векторної алгебри.

12

2

4
2

4

Тема 4. Геометрія на площині.

16

2

6
4

4

Тема 5. Геометрія у просторі.

20

2

8
4

6

Захист індивідуальних завдань

2


2
Всього за семестр

72

10

26
16

20

Всього з навчальної дисципліни

72

10

26
16

20

3. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Семестр 1

1. Матриці і визначники. (4 год.). [4-5]

2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. (4 год.). [4-5]

3. Вектори. (4 год. ). [4-5]4. Геометрія на площині. (6 год.). [4-5]

5. Геометрія у просторі. (8 год.). [4-5]
4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Лекції: викладання теоретичного матеріалу та його ілюстрація типовими прикладами.

Практичні заняття: розв’язання типових завдань.

Самостійна робота: розв’язання індивідуальних завдань, вивчення теоретичного матеріалу за лекціями і навчальною літературою.


5. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


  1. Письмові контрольні роботи поточного контролю.

  2. Підсумкова письмова комплексна робота (за модуль).

  3. Перевірка індивідуальних завдань.


6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6.1. ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.

1. Навчальна література

1.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Текст] : навч. посіб. / Ю.К. Рудавський, П.П. Костробій, Х.П. Луник, Д.В. Уханська. — Л. : Бескид Біт, 2002. — 262 с.

Підручник

28

2.

Алгебра и начала анализа [Текст] : Учебн. пособие для подготовительных отделений вузов / А. Г. Мордкович. — 2-е изд., перераб.,доп. — М. : Высш. шк., 1987. — 416 с.

Підручник

44

3.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Текст] : навч. посіб. / Е. Х. Назієв, В. М. Владіміров, О. А. Миронець. — К. : Либідь, 1997. — 152 с.

Навчальн. посібник

371

2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять.

4.

Методичні вказівки до типових розрахунків з теми "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" [Текст] : для студ. усіх спец. денної форми навчання / Ю. П. Бородай, В. А. Клименко, О. М. Назаренко. — Суми : СумДУ, 2005. — 57 с.

Методичні вказівки

69

5.

Методические указания и контрольные задания по теме "Линейная, векторная алгебра и аналитическая геометрия" по курсу "Высшая математика" [Текст] : для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, А. П. Заславец. — Сумы : СумГУ, 2000. — 80 с.

Методичні вказівки

107


6.2. ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Вища математика: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз [Текст] : підручник / І.І.Веренич, В.П. Лавренчук, Г.С. Пасічник, І.М. Черевко. — Чернівці : Рута, 2007. — 255 с.

  2. Лiнiйна алгебра i лiнiйне програмування [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Гетманцев. — К. : Либiдь, 2001. — 256 с..

  3. Вища алгебра [Текст] : підручник / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко. — Х. : Гімназія, 2008. — 182 с.

  4. Линейная алгебра [Текст] / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. — 2-е изд., стереотип. — М. : Наука, 1978. — 304 с.Розробник програми д.ф.-м.н., професор К. Г. Малютін

Завідувач кафедри к.ф.-м.н., доцент В. О. ЯчменьовБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка