Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниСкачати 148.65 Kb.
Дата конвертації06.12.2016
Розмір148.65 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


Кафедра комп’ютерних наукЗАТВЕРДЖУЮ


Директор Центру післядипломної освіти

__________________ А. В. Євдокимов( підпис) (прізвище, ініціали)

“____” ______________ 2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Теорія інформації та кодування”

перепідготовки фахівця з вищою освітою

освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТ

Напрям підготовки: 6.040302 “Інформатика”

Форма навчання: денна


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИза вибором ВНЗ

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)Семестр викладан-ня

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні

(семі-нарські)

Лабораторні

Всього

тому числі

ІРС під керівн. викла-дача

Інд. завдан-ня. вид / обсяг

Самостійне опра-цювання матеріалу

2

144/4

72

30

42

-

72

-

PP/36

36

іспитРозробник: проф. Довбиш А.С.

(вказати авторів, їх наукові ступені та посади)
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 7 від 08.02.2011 р.
Суми – 2011р.

МЕТА


Мета і задачі викладання дисципліни оволодіння студентами сучасним станом, історією розвитку основними поняттями теорії інформації.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати

ЗНАННЯ:


 • про основні визначення, поняття і операції теорії інформації;

 • про області застосування і основні прикладні аспекти теорії інформації;

 • про методи оцінки інформації, побудови різних кодів та основи криптології.

ВМІННЯ:

 • будувати коди з різними характеристиками;

 • вміти оцінити інформацію, як у кількісному так і у якісному розумінні;

 • застосовувати отримані теоретичні знання в різних предметних областях: захист інформації, криптологія.

Забезпечуючи дисципліни: дисципліни присвячені вивченню розділам вищої математики: дискретна математика, теорія ймовірності та математична статистика, «Алгоритмічні мови», «Математичне моделювання та системний аналіз» і «Аналіз даних».

ПРОГРАМА


ВСТУП. Введення. Структура та задачі курсу. Природа інформації [2].

ТЕМА 1. Види інформації. Теорема дискретизації Шеннона-Котельнікова. Представлення інформації [1]. Модель системи передачі інформації [2].

ТЕМА 2. Кількість інформації. Одиниці виміру інформації. Способи вимірювання інформації [2,3].

ТЕМА 3. Ентропія. Види ентропії. Властивості ентропії [1-5].

ТЕМА 4. Семантична інформація. Швидкість передачі інформації. Пропускна здатність дискретного каналу. Теорема про кодування дискретного джерела [2,3].

ТЕМА 5. Стиснення інформації. Огляд основних методів стиснення інформації [1,4]

ТЕМА 6. Арифметичне кодування [1,4].

ТЕМА 7. Словниково-орієнтовані алгоритми стиснення інформації [4].

ТЕМА 8. Стиснення інформації з втратами. Властивості програм-архіваторів [4,5].

ТЕМА 9. Завадозахищене кодування. Математична модель системи зв’язку [2,4].

ТЕМА 10. Матричне кодування [4].

ТЕМА 11. Поліноміальне кодування [4].

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ


Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні

(семінари) заняття,

годин


Лабора-торні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС),

годин


Індивід. завдання,

годин


Заліковий кредит 1 (модульний цикл І)

ВСТУП. Введення. Структура та задачі курсу.Природа інформації.

ТЕМА 1. Види інформації. Теорема дискретизації Шеннона. Модель системи передачі інформації.

Представлення інформації6

2

2

-

2

-

ТЕМА 2. Кількість інформації. Одиниці виміру інформації. Проблема корисності інформації.

6

2

2

-

2

-

ТЕМА 3. Ентропія. Види ентропії. Властивості.. Кількість умовної інформації.

10

2

6

-

2

-

ТЕМА 4.Інформаційна надлишковість. Швидкість передачі інформації. Пропускна здатність дискретного каналу. Теорема про кодування дискретного джерела.

10

4

4
2
ТЕМА 6. Стиснення інформації. Огляд основних методів стиснення інформації..

12

4

4

-

4

-

ТЕМА 7. Арифметичне кодування.

8

2

4

-

2

-

ТЕМА 8. Словниково-орієнтовані алгоритми стиснення інформації.

8

2

2
4
ТЕМА 9. Стиснення інформації з втратами. Властивості програм - архіваторів.

8

2

4
2
ТЕМА 10. Основні характеристики завадозахищеного коду. Методи завадозахищеного кодування

58

6

10
6

36

ТЕМА 11. Матричне кодування.

8

2

2
4
ТЕМА 12. Поліноміальне кодування.

8

2

2
4
Тестовий контроль

2

-

-

-

2

-

Всього з навчальної
дисципліни


144

30

42

-

36

36

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ1.

Системи числення [4]2 години

2.

Ентропія. Види ентропії. Модель системи передачі інформації [2,3]2 години

3.

Семантична інформація. [1, 4]
2 години

4.

Швидкість передачі інформації. Пропускна здатність дискретного каналу [1, 3,4]
2 години

5.

Стиснення інформації. Огляд основних методів стиснення інформації [1,4 ]2 години

6.

Статистичні методи стиснення інформації. [4,5]4 години

7.

Арифметичне кодування. [1]2 години

8.

Адаптивні алгоритми стиснення інформації. [1, 5]2 години

9.

Контрольна робота [7]2 години

10.

Стиснення інформації з втратами. Властивості програм – архіваторів [6].
2 години

11.

Завадозахищене кодування. Математична модель системи зв’язку.
2 години

12.

Коди Хеммінга [2,4]
4 години

13

Циклічні коди [2,4]
4 години

14.

Матричне кодування [1,4].
4 години

15

Поліноміальне кодування 1,4,6].
4 години

16.

Контрольна робота [7]2 години
Всього з навчальної дисципліни
42 години

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ


(не передбачено)

САМОСТІЙНА РОБОТА


1.

Системи числення []2 години

2.

Ентропія та її властивості []4 години

4.

Пропускна здатність дискретного каналу [1, 4]2 години

6.

Стиснення інформації. Огляд основних методів стиснення інформації [4, 5]2 години

7.

Статистичні методи стиснення інформації. [4, 5]2 години

8.

Арифметичне кодування. [1]2 години

9.

Адаптивні алгоритми стиснення інформації. [1,57]2 години

11.

Стиснення інформації з втратами. Властивості програм – архіваторів [6].2 години

12.

Завадозахищене кодування. Математична модель системи зв’язку [1,2,4].2 години

13.

Коди Хеммінга [1,2]4 години
Циклічні коди [1,2]4 години

13.

Матричне кодування [1,4].4 години

14

Поліноміальне кодування [1,4]4 години
Виконання розрахункової робои36 годин
Всього з навчальної дисципліни72 години


МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції: Для викладення навчального матеріалу застосовуються лекції з процедурою пауз, що дозволяє поєднати міні-лекції з обговоренням. Кожні 15 хвилин подається певна проблема, потім 5-10 хвилин вона обговорюється. Іноді можна проводити обговорення в невеликих групах, а потім запросити одного із студентів висловити думку від групи. Після завершення обговорення проводиться ще одна міні-лекція, що може відрізнятися за варіантом викладення матеріалу від попередньої. Таким чином, кожний учасник педагогічної взаємодії відчуває зворотний зв’язок, що стимулює студентів більш відповідально відноситися до навчання. Використання мультимедійних технологій на таких лекціях дозволяє підвищити не тільки ефективність міні-лекції, але й активність студентів під час обговорення.

Практичні заняття: Є виконання типових задач теорії інформації. При цьому бажано надавати студентам повну самостійність при розв’язанні окремої задачі. Якщо при виконанні завдання виникають загальні для всієї аудиторії складнощі, задача розв’язується спільно. При поданні нових задач виникає необхідність продемонструвати алгоритм їх розв’язання на дошці.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Основним методом поточного контролю є тестування. При цьому використовуються такі типи тестових завдань:

 • завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей;

 • завдання, що передбачають вибір кількох правильних відповідей;

 • завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо;

 • завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків;

 • завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

Підсумковий контроль складається з тестування, тестові завдання якого відповідають теоретичній частині навчального матеріалу, та практичного завдання, що передбачає розгорнуту відповідь в довільній формі, наприклад, розв’язок задачі з обґрунтуванням.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


А. Основна навчальна література

п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

%

Примірн.

Навч.матер

1

Жураковський Ю.П., Полторак.В.П. Теорія інформації та кодування: підручник Гриф МОН. К. : Вища школа, 2001

Підручник

Гриф МОН.99

(+Доступ з локальної мережі СумДУ)

2

Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Теория информации и кодирование.– К. : Вища школа,, 1989

Підручник

Гриф МОН


10
3

Краснопоясовський А.С. Класифікаційний аналіз даних.-Суми: Видавництво СумДУ.–2001.–121 с.о

Навчальний

посібник


100
4

Тулякова Н.О. Теория информации: Конспект лекций для студентов заочной формы обучения. - Суми: СумДУ, 2007

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/lect_inf_theory.doc.
30

(+Доступ з локальної мережі СумДУ)

5

Лидовский В. В. Теория информации: Уч. пособие. - М.: Компания Спутник+, 2004. - 111 с.

http://www.compression.ru/download/ti.html

Навчальний

посібник


20
6

Тулякова Н.О. Теорія інформації: Навч. посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.-212 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/teoriya informacsiyi.doc

Навчальний

посібник


50

(+Доступ з локальної мережі СумДУ)

7

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія інформації”/Укладач: Н.О. Тулякова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007.-59 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1320doc
50

(+Доступ з локальної мережі СумДУ)Розробник програми: д.т.н., професор А.С. Довбиш
Завідувач кафедри інформатики д.т.н., професор А.С. Довбиш


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка