Міністерство освіти І наки україни полтавська державна аграрна академіяСторінка1/23
Дата конвертації05.03.2017
Розмір3.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Факультет технології виробництва

і переробкипродукції тваринництва

МЕТОДИЧНІВказівки

Для самостійної роботи з

«МОДЕЛЮВАННЯТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ТВАРИННИЦТВІ»
Спеціальність: 7.09010201, 8.09010201
“Технології виробництва


і переробки продукції тваринництва”
Рівень вищої освіти «Спеціаліст», «Магістр»

(Денної та заочної форм навчання)

Полтава – 2015

Викладено методичні вказівки студентам денної та заочної форми навчання довиконання самостійних робіт з дисципліни “Моделювання технологічнихпроцесів в тваринництві”


Для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції

тваринництва.


Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»
Укладач: І.М. Желізняк
Рецензент: А. В Коробка

ЗмістМодуль 1
Теоретичне обґрунтування та методичні підходи до моделювання технологічних процесів у тваринництва 6


Самостійна робота 1
. Моделювання, як метод наукового пізнання та інструмент управління технологічним процесом у тваринництві.
6


1.1. Графоаналітичний метод лінійного програмування та оптимізація технологічних процесів 6

1.2. Симплексний метод ЛПта моделювання і оптимізація раціону годівлі у середовищі EXCEL, MathCad 8

Самостійна робота 2
Моделювання оптимального складу раціонів, комбікормів годівлі різних статево - вікових груп худоби та птиці та оптимізація розподілу запасів та витрати кормів 11


Самостійна робота 3
Моделювання та оптимізація структури стада та руху ВРХ і свиней. 13


3.1. Моделювання та оптимізація структури стада великої рогатої худоби, свиней . 13

3.2.Моделювання таоптимізаціярухупоголів’я худоби 15

3.3.Моделювання та оптимізація виробництва кормів 18

Модуль 2
Моделювання технологічних процесів виробництва продукції 20


Самостійнаробота 4
Моделювання технологічних процесів у скотарстві 204.1 Моделювання технологічних процесів вирощування
ремонтного молодняку 20


4.2.Моделювання технологічних процесів виробництва молока 23

4.3. Моделювання технологічних процесів вирощування і відгодівлівеликої рогатої худоби 27

Самостійнаробота 5
Моделювання технологічних процесів виробництва свинини 30


Самостійна робота 6
Моделювання технологічних процесів виробництва продукції птахівництва. 32


6.1. Моделювання технологічних процесів виробництва харчових яєць 32

6.2. Моделювання технологічних процесів виробництвам'яса бройлерів 35


Вступ
Моделювання - один з наймогутніших методів процесу наукового пізнання будь якої системи, процесу або явища.

При виробництві продукції тваринництва методологія моделювання розглядається, як особлива форма дослідження, проведення експерименту не над самим оригіналом - технологічним процесом, а його прототипом – копією, або моделлю. Це надає можливість відносно швидко і всебічно досліджувати властивості та поведінку ТП в залежності від поставлених умов і мети без суттєвих витрат. Але побудова моделі - потребує аналізу і синтезу вихідних даних, гіпотез, теорій, знань спеціалістів з предметної області. Тому кожний фахівець повинен уміти обґрунтованоставити виробниче завдання, математично формалізувати умови функціонування керованої системи в економічному середовищі з визначеними обмеженнями, виражати ці умови у формі математичних рівнянь і нерівностей, набути стійких професійних навичок підбору необхідної інформації, оволодіти методичними прийомами побудови конкретних математичних моделей.

Методичні вказівки здисципліни«Моделювання технологічних процесів в тваринництві» призначено для виконання самостійних робіт студентами факультету «Технології виробництваі переробки продукції тваринництва» очної ізаочної формнавчання за напрямку підготовки: 7.09010201, 8.09010201 – Спеціаліст, Магістр.

Модуль 1
Теоретичне обґрунтування та методичні підходи до моделювання технологічних процесів у тваринництва

Самостійна робота 1
. Моделювання, як метод наукового пізнання та інструмент управління технологічним процесом у тваринництві.


1.1. Графоаналітичний метод лінійного програмування та оптимізація технологічних процесівМета заняття:набуття навиків побудови математичної моделі задачі лінійного програмування, використання графічного методу для знаходження розв’язку задачі та оптимізації технологічних процесів.
План виконання заняття:

1.Постановка задачілінійного програмування (ЛП).

2.Рішення задачі ЛП графічним методом.

3.Рішення задачі ЛП на ПЕОМ у ППП MATHCAD.

5.Аналіз одержаного рішення задач.
Методичне забезпечення:

підручники, таблиці, методичні розробки, програмні засоби, ПЕОМ.


Рекомендована література

1.Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с

2.Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 407 с.

3.Картенко А.В. Дослідження операцій. Підручник/А.В. Картенко– Львів: «Магнолія Плюс», 2004. - 599 с.

4.Курс лекцій з дисципліни «Економіко математичне моделювання» для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти / [Калініченко А.В., Костоглод К.Д., Протас Н.М., Шмиголь Ю.В.]. - Полтава: ПДАА. 2008.- 162 с.

5.Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник./ В.Я. Кутковецький– К.: ТОВ «Видавничий дім» Професіонал», 2004. – 350 с.

6.Математичне програмування: Навч. посібник / В.М.Дякон, Л.Є.Ковальов; за заг. ред. В.М. Міхайленка.– К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007 -455 с.

7.Наконечний С. І. Математичне програмування.[Навчальний посібник]/ С. І.Наконечний, С.С. Савіна – К.: КНЕУ, 2003. - 452 с.

8.Салманов О.Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel / О.Н Салманов. - С-Пб: БХВ-Петербург, - 2003. - 464 с.

9.Математическое программирование и эконометрия: решене задач: http: // mat prog.сom .

10.Економико-математическое моделирование: http: // mat model.ru/

11 Математические методы исследования операций: http: // www. mmio.ru.Запитання проміжного контролю:

1.Що є предметом дослідження в математичному програмуванні?

2.Які основні напрямки виділяють у математичному програмуванні?

3.У чому полягає суть основної задачі лінійного програмування?

4.Назвіть характерні особливості задачі ЛП.

5.Який математичний вигляд має основна задача ЛП?

6.Який розв'язок задачі ЛП є оптимальним?

7.Наведіть приклади використання задач ЛП у тваринництві.

8.Назвіть основні етапи графічного розв'язання задачі ЛП.

9.Чи завжди задача ЛП має розв'язок?

10.У яких випадках задача ЛП має не один розв'язок?
Варіанти індивідуальних завдань

Графоаналітичний метод лінійного програмування

п.п.


Знайти

Обмеженняпри x >= 0, у>= 0

п.п


Знайти

Обмеження при

x >= 0, у>= 01.

Lmax= x + y

–x + 3y <= 9

4x – y <= 8

3x + 2y >= 6


10.

Lmax = 3x – y

–x + 2y <= 8

2x + 3y >= 12

3x + y >= 16


2.

Lmax= x + 2y

–2x + 3y <= 6

4x + y <= 16

x + 2y >= 4


11.

Lmax = x – 3y

–x + 3y <= 15

3x + y <= 15

x + y >= 2


3.

Lmax = 2x + y

x + 3y <= 15

2x + y >= 4

4x – y <= 8


12.

Lmax = 2x – 5y

–x + y <= 5

x + 4y <= 35

x + y <= 14


4.

Lmax = 5x + y

–x + y <= 1

2x – y <= 2

3x + 2y >= 6


13.

L max= 2х12

х1+2х2<4

1 + 3х2<12

х1<0, х2> 2


5.

Lmax= x + 3y

–2x + 3y <= 6

4x – y <= 8

4x + 3y >= 12


14.

Lmin= х1+ х2

x1+x2< 3

2x1+3x2>6

x1+x2>2


6.

Lmax = 2x + 3y

–x + 4y <= 8

3x – y <= 9

2x + 3y >= 6


15.

Lmax= 34х1+42х2

x1+x2<1238

5x1+20x2≤ 10000

42x2>14000


7.

Lmax = x + y

x + 4y <= 16

4x + y >= 4

3x – 2y <= 6


16.

Lmax= 15,2х1 +23,8x2

95x1+40x2<960

40x1+104x2≤ 840

3,5x1+20x2>140


8.

Lmax = 2x + 5y

–x + 4y<= 8

3x + y<= 15

x + 2y>= 4


17.

Lmax= 5х1 +3x2

x1+3x2< 3

40x1+104x2≤ 840

3,5x1+20x2>140


9.

Lmax = x – 4y

x + 2y<= 4

x< 3


x – 2y>= –1

18.

Lmax= х1 +x2

2x1-5x2+10≥ 0

3x1+4x2-12≤0

42x2>14000
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка