Міністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»Сторінка1/10
Дата конвертації23.11.2016
Розмір1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та в світ дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного управління В.Б.ЮскаєвГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету

спеціальності 7.110101 денної форми навчання

ЧАСТИНА 1

Усі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості перевірені,

написання одиниць відповідає стандартам

Укладач А.Г.Дьяченко

Відповідальний за випуск А.Г.Дьяченко

Директор медичного інституту В.Е.Маркевич

Суми

Вид-во СумДУ2006

Навчальне видання

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету

спеціальності 7.110101 денної форми навчання

Частина 1

Укладач А.Г.Дьяченко

Відповідальний за випуск А.Г.Дьяченко

Редактор Т.Г.Чернишова

План 2005 р., поз. Формат 60х84/16. Ум.друк.арк.

Підп.до друку Зам. № Обл.-вид.арк.

Папір офс. Друк офс.

Тираж 100 пр. Собіварт. видання

Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м.Суми, вул.Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до

Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул.Р.-Корсакова, 2

Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.1 / Укладач А.Г.Дьяченко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 109 с.

Кафедра гігієни, екології, соціальної медицини

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету

спеціальності 7.110101 денної форми навчання

Частина 1

Суми

Вид-во СумДУ2006

ЗМІСТ


С.

Лекція 1 Предмет і завдання гігієни. Методи

гігієнічних досліджень. Основні

етапи розвитку гігієни 4

Лекція 2 Здоров’я як філософська категорія і

мета гігієни 21

Лекція 3 Проблема діагностики і оцінки стану

організму і здоров’я людини 44

Лекція 4 Концепція ризику у сучасній екології

та гігієні 61

Лекція 5 Методи діагностики стану здоров’я

населення 76

Лекція 6 Деякі захворювання, що пов’язані із впливом

факторів оточуючого середовища 87

Лекція 7 Гігієнічне забезпечення ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій

і техногенних катастроф 103

Лекція 8 Гігієна повітряного середовища 110

Лекція 9 Сонячна радіація та її гігієнічне значення 137

Список використаної літератури 146

ЛЕКЦІЯ 1

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ГІГІЄНИ. МЕТОДИ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ГІГІЄНИ


Гігієна походить від грецького слова hygieinos, що означає здоровий. Вона вивчає вплив умов життя та праці на здоров’я людини і розробляє заходи із профілактики захворювань, забезпечення оптимальних умов існування, збереження здоров’я і збільшення тривалості життя людини. Гігієна тісно пов’язана із санітарією, що на латині (sanitas) також означає здоров’я. Цей термін широко вживався у першій половині ХХ сторіччя для позначення галузі охорони здоров’я, яка займалася розробленням і проведенням практичних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. У сучасному уявленні науковим розробленням цих проблем займається гігієна, а санітарно-епідеміологічна служба забезпечує організацію та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Основними завданнями сучасної гігієни є розроблення засад запобіжного та поточного санітарного нагляду, санітарного законодавства, обґрунтування гігієнічних заходів щодо охорони та оздоровлення навколишнього середовища, умов праці і відпочинку, охорони здоров’я дітей та підлітків, участь в розробленні основ раціонального харчування, а також санітарна експертиза харчових продуктів і предметів домашнього використання. Основою гігієни є гігієнічні нормативи — гранично допустимі концентрації (ГДК) та рівні (ГДР), орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) для атмосфери населених місць і промислових підприємств, продуктів харчування, одягу і взуття з метою створення найбільш сприятливих умов для збереження здоров’я і запобігання захворюванням, забезпечення високої працездатності та підвищення тривалості життя.

Гігієна як розділ медицини, що вивчає зв’язок і взаємодію організму з довкіллям, тісно співвідноситься з усіма дисциплінами, які забезпечують формування гігієнічного світогляду лікаря: біологією, фізіологією, мікробіологією, клінічними дисциплінами тощо. Це дає можливість широкого використання методів і даних сучасних наук в гігієнічних дослідженнях з метою вивчення чинників довкілля при запобіжному і поточному санітарному нагляді і розробленні комплексу профілактичних заходів. Комплексна гігієнічна характеристика факторів довкілля і даних про їх вплив на здоров’я людини сприяє більш обґрунтованій діагностиці захворювань, правильному патогенетичному лікуванню. Таким чином, є всі підстави стверджувати, що гігієна — це наука, яка вивчає вплив на здоров’я людини факторів довкілля та соціальних умов. На базі вивчення чинників довкілля розробляються нормативи і практичні заходи, які мають на меті створення сприятливих умов для життя і праці людини, тобто зниження захворюваності і смертності, збільшення працездатності та інше. На здоров’я людини впливають різноманітні природні чинники, які можна класифікувати на хімічні (речовинні), фізичні (енергетичні), біологічні (бактерії, віруси), психогенні (інформативні), космічні (астральні). До них належать повітря, вода, грунт, кліматичні чинники, а також соціальні умови (праці, харчування, житлові та інші). Вплив природних і соціальних чинників взаємопов’язаний, оскільки урбанізація впливає на природний склад питної води, повітря, грунту, а природні чинники обумовлюють характер харчування населення. Здоров’я людини суттєво визначає спосіб життя, до якого входять правильний режим праці і відпочинку, раціональне харчування, підтримка на належному рівні фізичної активності, загартування, дотримання правил особистої гігієни тощо.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка