Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицькогоСторінка1/5
Дата конвертації16.05.2017
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р.Гжегоцький

------------------------------------------

Стоматологічний факультет


кафедра оперативної хірургії та

топографічної анатомії

дисципліна “Оперативна хірургія

та топографічна анатомія”

кафедра не опорна

м.Львів,вул.Пекарська,52РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни “Оперативна хірургія і топографічна анатомія

для студентів 2 курсу медичного факультетуЗатверджено на методичній нараді Затверджено на засіданні профільної кафедри оперативної хірургії та методичної комісії


топографічної анатомії
«___» ____________ 2016 р. « _____» _____________2016 р.

протокол № протокол №

Завідувач кафедри, проф. Масна З.З. Голова метод. комісії, проф. Луцик О.Д.

Львів 2016


Програму з навчальної дисципліни “Оперативна хірургія та топографічна анатомія” для студентів 2 курсу медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького розроблена доктором медичних наук, професором З.З.Масною, кандидатом медичних наук, доцентом М.Є.Червінською.

Рецензент: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Ю.Я.Кривко.
  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» складена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікація «лікар» у вищих медичних навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа» напряму підготовки 1101 «Медицина».1. Загальний розділ

1.1 Програма складена у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького, ухваленого Вченою Радою університету 18.02.2015 р., протокол № 1-ВР та наказів ректора щодо удосконалення організації навчального процесу. Метою Положення є унормування змісту, обсягів, послідовності та організаційних форм вивчення дисципліни студентами, а також форм і засобів поточного і підсумкового контролю знань.

1.2. Робоча навчальна програма дисципліни є нормативним документом університету і розроблена колективом кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії на основі галузевого стандарту вищої освіти відповідно до навчального плану.

1.3. Робоча навчальна програма забезпечує відповідність змісту галузевих стандартів вищої освіти через безпосередній зв'язок змісту дисципліни з цілями вищої освіти (уміннями та здатностями фахівця, що визначені в ОКХ), відповідність ліцензійним та акредитаційним умовам та вимогам, відповідність «Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», можливість використання дисциплінарних компетенцій як інформаційної бази для формування засобів діагностики, однозначність критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

1.4. Робоча навчальна програма дисципліни за своїм змістом є документом, що визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних курсів проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та «технологію» оцінювання знань студентів.

1.5. Робоча навчальна програма як нормативний документ, що закладає ідеологію змісту освіти та організацій навчального процесу, визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри, на її основі розробляються усі навчально-методичні матеріали для забезпечення освітнього процесу, у т.ч. для самостійної роботи студентів.2. Структура та зміст робочої навчальної програми

2.1. Складові робочої навчальної програми

Робоча навчальна програма розроблена за такою структурою:

- Опис навчальної дисципліни

- Мета та завдання навчальної дисципліни

- Програма навчальної дисципліни

- Структура навчальної дисципліни

- Теми лекційних занять

- Теми практичних (семінарських) занять

- Самостійна робота

- Індивідуальні завдання

- Методи навчання

- Методи контролю

- Розподіл балів, які отримують студенти

- Методичне забезпечення

- Перелік питань, що виносяться на підсумкові (поточні) контролі

- Рекомендована література

- Інформаційні ресурси
2.2. Зміст розділів робочої навчальної програми
2.2.1. Опис навчального плану з дисципліни «Оперативна хірургія і топографічна анатомія»

Структура

навчальної

дисципліниКількість кредитів, годин, з них

Рік


навчання, семестр

Вид


контролю

Всього

Аудиторних

СРС


Лекцій

Практичних

занять


Оперативна хірургія

і топографічна

анатомія


4 кредитів ЕСТS/ 120 год

16

51

53

2 курс (ІV семестр)

Диф.залік

Аудиторне навантаження - СРС

2.2.2. Мета та завдання навчальної дисципліни:

а) базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін - анатомії людини; гістології, цитології та ембріології; фізіології, патоморфології; патофізіології; пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, радіології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами хірургії, травматології, хірургічної стоматології, нейрохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії і іншими навчальними дисциплінами, де застосовуються хірургічні методи лікування, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності;

в) надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для надання медичної допомоги при певних патологічних станах та в період догляду за хірургічними хворими.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:


  • знати будову, топографію та синтопію ділянок тіла людини;

  • демонструвати володіння технікою виконання основних оперативних втручань на експериментальних тваринах та трупах людини;


2.2.3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Введення у топографічну анатомію та оперативну хірургію.

Конкретні цілі:

Визначити роль знання топографічної анатомії, способів оперативнихдоступів і прийомів у підготовці лікаря.

Класифікувати хірургічні операції.

Ідентифікувати сучасні хірургічні інструменти.

Демонструвати техніку первинної хірургічної обробки ран.

Вирізняти різні види оперативних втручань, трансплантації і експлантації

органів і тканин.
Тема 1.1. Введення в оперативну хірургію та топографічну анатомію.

Визначення і завдання топографічної анатомії та оперативної хірургії. Історія розвитку дисципліни. Методи топографо-анатомічного дослідження. Класифікація хірургічних операцій.

Хірургічний інструментарій і зшивальна апаратура.

Тема 1.2. Первинна хірургічна техніка.

Техніка роз’єднання і з’єднання тканин, принципи первинної хірургічної обробки ран. Способи місцевого знеболювання.

Види трансплантації і експлантації органів і тканин, способи пересадки шкіри.
Тема 1.3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови.

Конкретні цілі:

Аналізувати вікові особливості топографічної анатомії голови

Пояснювати топографо-анатомічні основи виникнення клінічної картини

патологічних процесів в ділянках голови і шиї

Демонструвати різні методи обробки ран голови і лиця

Визначити принципи декомпресійних і кістково-пластичних трепанацій

черепа

Пояснювати вибір і методи оперативних втручань при гнійних процесах наобличчі

Класифікувати види вад обличчя і хірургічні методи їх корекції

Визначити механізми і способи місцевого знеболення при хірургічних

втручаннях в лицевій ділянці голови

Трактувати принципи відновлювальних операцій на лиці


Тема 1.4. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок

мозкового і лицевого відділів голови.

Межі, шари, судини і нерви, клітковинні простори лобово-тім’яно-потиличної, скроневої ділянок. Мозкові оболонки і міжоболонкові простори. Первинна хірургічна обробка ран черепа. Схема черепно-мозкової топографії. Трепанація черепа. Антротомія. Операції при запальних та гнійних процесах лиця.

Межі, пошарова будова, судини і нерви, клітковинні простори бокової, глибокої і передньої ділянок лиця. Інфільтраційне і провідникове знеболювання на обличчі. Хірургічна обробка щелепно-лицевих ран. Типові розрізи при абсцесах і флегмонах лиця. Операції при анкілозі скронево-нижньощелепного суглоба.
Тема 1.5. Топографічна анатомія і оперативна хірургія шиї.

Конкретні цілі:

Пояснювати топографо-анатомічні основи розвитку клінічної картинипатологічних процесів на шиї

Аналізувати вікові особливості топографічної анатомії шиї

Демонструвати різні методи обробки ран шиї

Демонструвати оперативні прийоми при виконанні конікотомії, трахеотоміїта трахеостомії.

Визначати принципи оперативних втручань при різних формах зобу.Демонструвати оголення і перев’язку зовнішньої і загальної сонних артерій, трахеотомію.
Тема 1.6. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок та

органів шиї.

Фасції, клітковинні простори шиї. Судини та нерви шиї. Оголення і перев’язка зовнішньої і загальної сонних артерій. Канікотомія. Трахеотомія. Операції на щитоподібній залозі. Операції при вроджених норицях і кістах шиї.Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів грудної порожнини
Конкретні цілі:

● Пояснювати топографо-анатомічні основи виникнення клінічної картини

захворювань органів грудної порожнини.

● Аналізувати вікові особливості топографічної анатомії органів грудної

порожнини.

● Пояснювати вибір і методи оперативних втручань при патології молочної

залози.

● Обрати і демонструвати різні методи обробки ран грудної стінки, резекціїребра.

● Запропонувати доступи і оперативні прийоми в залежності від патології

легень.

● Вирізняти хірургічну анатомію вад серця і хірургічні методи їх корекції.● Визначати механізми і способи екстракорпорального кровообігу.

● Трактувати принципи дезоблітеруючих операцій при ішемічній хворобі

серця.
Тема 2. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок грудної

клітки.

Топографічна анатомія і операції на молочній залозі. Пункція плеври. Види пневмотораксу. Техніка закриття пневмотораксу. Резекція ребра.
Тема 2.1. Топографічна анатомія і оперативна хірургія легенів і органів

середостіння, серця і навколосерцевої сумки.

Хірургічні доступи до стравоходу, легень, серця. Видалення легень. Лобектомія. Операції при пораненнях серця. Вроджені і набуті вади серця, принципи їх хірургічного лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування. Екстракорпоральний кровообіг. Трансплантація органів і тканин.


Тема 3. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів

порожнин живота
Конкретні цілі:

● Обгрунтувати оптимальні способи лапаротомій при різних захворюваннях

органів черевної порожнини.

● Обгрунтувати оптимальні способи операцій при грижах стінки живота.

● Освоїти різні способи операцій при грижах стінки живота.

● Демонструвати резекцію кишки і різні види ентероанастомозів, гастростомії,

видалення червоподібного відростка.

● Обгрунтувати топографо-анатомічні основи методів органозберігаючих

операцій на шлунку.

● Визначати принципи резекції шлунка, операцій на печінці, жовчному міхурі,

жовчних шляхах, підшлунковій залозі, нирках і сечоводах, лапароскопічних

втручань на цих органах.

● Обгрунтувати вибір способів операцій на сечовому міхурі, передміхуровій

залозі, прямій кишці, матці, яєчку, зовнішніх статевих органах.


Тема 3.1. Топографічна анатомія і оперативна хірургія передньо-бічної

стінки живота.

Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Грижі передньо-бічної стінки живота. Пахвинна ділянка, пахвинний канал і пахвинний проміжок. Операції при пахвинних грижах. Оперативне лікування природженої, защемленої і ковзної гриж. Топографія стегнового каналу. Стегнова грижа. Операції при стегнових грижах. Грижі білої лінії живота. Пупкова грижа. Операції при пупкових грижах і грижах білої лінії живота.


Тема 3.2. Топографічна анатомія і оперативна хірургія органів

черевної порожнини.

Відношення очеревини до органів черевної порожнини. Сумки, канали, закутки. Топографічна анатомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки. Кишкові шви. Резекція кишок. Різні види ентероанастомозу: кінець в кінець, бік в бік, кінець в бік. Операції на шлунку: розсічення, шов, гастростомії, гастроентеростомії, резекції і органозберігаючі операції. Операції на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі. Видалення селезінки. Видалення червоподібного відростка (оперативні доступи, способи обробки кукси, ретроградне видалення). Операції на товстій кишці. Лапароскопічна хірургія.Тема 4. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок і органів

поперекової ділянки і таза.
Конкретні цілі:

● Визначити принципи операцій на підшлунковій залозі, нирках і сечоводах,

лапароскопічних втручань на цих органах.

● Обгрунтувати вибір способів операцій на сечовому міхурі, передміхуровій

залозі, прямій кишці, матці, яєчку, зовнішніх статевих органах.
Тема 4.1. Топографічна анатомія і оперативна хірургія поперекової

ділянки.

Слабкі місця поперекової ділянки. Топографічна анатомія фасцій і клітковинних просторів, органів заочеревинного простору. Паранефральна блокада. Операції на нирках і сечоводах.


Тема 4.2. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок і

органів таза.

Фасції і клітковинні простори таза. Вікові і статеві особливості топографічної анатомії таза. Прокол сечового міхура. Високий розтин сечового міхура. Доступи до передміхурової залози. Операції при абсцесах і норицях прямої кишки. Кесарів розтин. Операції при позаматковій вагітності. Операції при водянці яєчка, крипторхізмі, фімозі і парафімозі.


Тема 5. Топографічна анатомія і оперативна хірургія хребта і кінцівок.

Конкретні цілі:

● Пояснювати топографоанатомічні обгрунтування виникнення клінічної

картини патологічних процесів на кінцівках.

● Обрати і демонструвати різні методи обробки ран кінцівок.

● Демонструвати оголення і перев’язку магістральних судин кінцівок.

● Визначити принципи і техніку операцій при панариціях і флегмонах кінцівок,

ампутаціях та екзартікуляціях на різних рівнях, пункцій суглобів, артротомій,

артропластики, артродезу, екстра- і інтрамедулярного остеосинтезу, операцій

на хребті.

● Трактувати принципи дезоблітеруючих операцій на магістральних судинах.
Тема 5.1. Топографічна анатомія і оперативна хірургія хребта,

спинного мозку і його оболонок.

Поперековий прокол. Вроджені вади розвитку хребта.


Тема 5.2. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок

верхньої кінцівки.

Шляхи поширення гнійних процесів. Доступи до пахвової, підключичної, плечової, променевої і ліктьових артерій. Розрізи при панариціях і флегмонах кисті і передпліччя.


Тема 5.3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок

нижньої кінцівки.

Шляхи поширення гнійних процесів. Доступи до судин та нервів на стегні, гомілці і стопі. Розрізи при флегмонах стопи і гомілки.Тема 5.4. Операції на кінцівках.

Ампутації і екзартикуляції на різних рівнях верхньої і нижньої кінцівок. Принципи пункцій суглобів, артротомій, артропластики і артродезу. Принципи екста- і інтрамедулярного остеосинтезу. Операції на сухожилках, судинах і нервах кінцівок. Принципи операцій на нервах: невроліз, шов нерва, невротомія, пластика і переміщення нервів. Шви сухожилків. Дезоблітеруючі операції на судинах. Мікрохірургічна техніка.


2.2.4.Структура навчальної дисципліни

«Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок та органів

голови і шиї»

Тема


Кількість годин

Індивід.СРСЛекції

Практ.

заняття


СРС

Тема 1. Введення у топографічну анатомію та оперативну хірургію

Введення в оперативну хірургію та топографічну анатомію. Хірургічний інструментарій і зшивальна апаратура. Первинна хірургічна техніка

2

6

0

Диф. залік


Тема 2. Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови

Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок мозкового і лицевого відділів голови.

2

3

0

Тема 3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія шиї

Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок та органів шиї.

2

6

9

Тема 4. Топографічна анатомія і оперативна хірургія грудної порожнини

Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок грудної порожнини, молочної залози, плеври легень та органів середостіння.

2

6

16

Тема 5. Топографічна анатомія і оперативна хірургія черевної порожнини

Топографічна анатомія і оперативна хірургія передньо-бічної стінки живота.

2

3

0

Тема 6.Топографічна анатомія органів черевної порожнини. Кишкові шви. Резекція кишок. Операції на печінці, жовчному міхурі, підшлунковій залозі.

2

9

0

Тема 7. Топографічна анатомія і оперативна хірургія поперекової ділянки, стінок і органів таза

Топографічна анатомія і оперативна хірургія поперекової ділянки, заочеревинного простору і таза.

2

6

15

Тема 8. Топографічна анатомія і оперативна хірургія кінцівок


Топографічна анатомія і оперативна хірургія верхньої і нижньої кінцівок.

2

12

14

РАЗОМ ГОДИН

16

51

54

Аудиторних годин - 66,4%, СРС - 33,3%Тематичний план лекційТема

Кількість

годин

1.

Введення в оперативну хірургію та топографічну анатомію. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок мозкового відділу голови.

2

2.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок лицевого відділу голови.

2

3.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок та органів шиї

2

4.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок грудної порожнини, молочної залози, плеври легень та органів середостіння.

2

5.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія передньо-бічної стінки живота.

2

6.

Топографічна анатомія органів черевної порожнини. Кишкові шви. Резекція кишок. Операції на печінці, жовчному міхурі, підшлунковій залозі.

2

7.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія поперекової ділянки, заочеревинного простору і таза.

2

8.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія верхньої і нижньої кінцівок.

2
Разом

162.2.5. Тема лекційних занять
Тематичний план лекцій з дисципліни «Оперативна хірургія та топографічна анатомія»Т е м а

Кількість

годин

1.

Введення в оперативну хірургію та топографічну анатомію. Класифікація знечулень; види оперативних втручань. Принципи операцій Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок мозкового відділу голови. Пошарова будова склепіння черепа.. Хірургічна обробка черепно-мозкових ран, трепанації черепа; операції на мозку та мозкових оболонках.

2

2.

Топографічна анатомія лицевого відділу голови (бокова ділянка). Фасції і клітковинні простори лиця. Іннервація лиця. Хірургічна обробка ран лиця. Розрізи при гнійних процесах на лиці. Хірургічна анатомія лицевого відділу голови (ділянка очниці, носа). Принципи операцій. Поняття про оперативні втручання на приносових пазухах. Принципи ринопластики. Мігруюче стебло В.П.Філатова. Хірургічна анатомія лицевого відділу голови (ротова ділянка).

2

3.

Хірургічна анатомія шиї. Принципи оперативних втручань на шиї.

2

4.

Топографічна анатомія та оперативна хірургія стінок грудної порожнини. Молочна залоза, діафрагма, плевра та її синуси. Легені. Операції при маститах. Пункція плеври. Торакотомія. Операції на серці

2

5.

Топографічна анатомія та оперативна хірургія передньобокової стінки живота. Види розрізів на черевній стінці. Парацентез живота. Лікування гриж.

2

6.

Топографічна анатомія та оперативна хірургія органів черевної порожнини. Основні принципи оперативних втручань на порожнистих органах. Кишковий шов. Резекція тонкої та товстої кишок. Види гастростомії. Резекція шлунка. Апендектомія. Операції на печінці. Видалення жовчного міхура..

2

7.

Топографічна анатомія та оперативна хірургія поперекової ділянки, заочеревинного простору і таза. Резекція нирки. Операції на сечовому міхурі. Пункція сечового міхура.

2

8.

Топографічна анатомія та оперативна хірургія верхньої і нижньої кінцівок. Операції на кінцівках: перев’язка судин, судинний шов. Операції на нервах. Шов сухожилка. Ампутації та екзартикуляції.

2
Кількість лекційних годин з дисципліни

16
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка