Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»Сторінка2/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3
Тема 4. Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенних хвороб.

Поширені та раритетні форми. Поширеність серед різних контингентів.

Загальні питання етіології і патогенезу моногенних захворювань. Типи генних мутацій. Різноманітність проявів генних мутацій на клінічному, біохімічному, молекулярно-генетичному рівнях. Ефекти пре- та постнатальної реалізації дії мутантних генів.

Механізм патогенезу моногенних захворювань: специфічність мутацій, множинність метаболічних шляхів, множинність функцій білків.

Генетична гетерогенність клінічно подібних форм захворювань. Аспекти гетерогенності: поліалелізм, полілокусність.

Клінічний поліморфізм етіологічно єдиної форми захворювання: варіаційна експресивність. Клінічна різноманітність як результат взаємодії спадкової конституції і модифікуючих факторів навколишнього середовища. Поняття про імпринтинг на генному рівні.

Поняття про гено-, фено- і нормокопії.

Класифікація моногенних захворювань: етіологічна (генетична), органо-системна, патогенетична.

Моногенні синдроми множинних природжених вад розвитку. Загальні ознаки. Клінічні приклади. Синдроми Елерса-Данлоса, Марфана, адреногенітальний синдром. Муковісцидоз. Гіпотиреоз. Спадкові захворювання нирок. Спадкові захворювання кістяка. Факоматози: загальна характеристика, класифікація. Клініка, генетика, діагностика нейрофіброматозу, туберозного склерозу. Профілактика розвитку неоплазій. Тактика ведення хворих на факоматози. Онкогенетичні синдроми (ОГС). Визначення поняття. Етіологія та класифікація. Спадково обумовлені форми неоплазій. Механізм розвиту ОГС, особливості пухлинного росту. Шляхи попередження та тактика ведення пацієнтів при ОГС.

Тема 5. Спадкові захворювання нирок.

Особливості анатомії і фізіології нирок та сечової системи у дітей. Спадкові кистозні захворювання нирок. Спадкові нефропатії. Вторинні нефропатії, пов’язані зі спадковими захворюваннями обміну речовин. Лікування і медико-генетичне консультування.Тема 6. Системні скелетні дисплазії.

Природжені та спадкові хвороби кістяка. Класифікація системних скелетних дисплазій (ССД): міжнародна та молекулярна. Клініка, генетика, діагностика синдрому Жена, ахондроплазії, недосконалого остеогенезу, гіпофосфатазії. Пренатальна діагностика ССД. Лікування.Тема 7. Спадкові хвороби обміну. Принципи лікування спадкових хвороб, реабілітації і соціальної адаптації.

Сучасна класифікація, коротка характеристика груп, труднощі каузальної класифікації. Схема патогенезу спадкових хвороб обміну.

Клініка і генетика окремих форм моногенних хвороб з різними типами успадкування (ФКУ, гомоцистинурія, галактоземія, глікогенози, хвороба Гоше, Німана-Піка). Частота їх у популяції, клінічні форми і варіанти, типи мутацій, патогенез, типова клінічна картина, параклінічні та лабораторні методи діагностики, лікування, прогноз, реабілітація, соціальна адаптація.

Симптоматична і патогенетична терапія. Принципи патогенетичного лікування як основного методу терапії спадкових хвороб. Етіотропне лікування. Генно-інженерні підходи до лікування спадкових хвороб. Генотерапія через соматичні клітини (принципи, методи, результати)Змістовий модуль 5. Хромосомні хвороби.

Конкретні цілі:

 • Знати етіологію і цитогенетику хромосомних хвороб.

 • Знати патогенез хромосомних хвороб.

 • Знати характеристики хромосомних хвороб.

 • Знати сучасні можливості пренатальної діагностики.

 • Знати покази для елімінації вагітності.

 • Знати особливості клінічних проявів окремих синдромів: Дауна, Патау, Едварда, «котячого крику», Шерешевського-Тернера, Клайнфельтера.

Тема 8. Загальна характеристика хромосомних хвороб.

Клініка основних форм хромосомних хвороб.

Етіологія і цитогенетика хромосомних хвороб. Класифікація хромосомних хвороб. Хромосомні аберації та геномні мутації. Часткові трисомії і моносомії. Повні і мозаїчні форми. Однобатьківські дисомії. Хромосомний імпринтинг. Вік батьків і частота хромосомних хвороб у дітей.

Патогенез хромосомних хвороб. Залежність важкості клінічної картини від хромосомного дисбалансу, кількості втягненого в процес еу- і гетерохроматину. Механізми порушення розвитку і виникнення вад розвитку при хромосомних хворобах: нерозходження в мейозі, порушення овогенезу, деконденсація хромосом в ооцитах.

Летальні ефекти хромосомних і геномних мутацій (спонтанний аборт, мертвонародження, рання дитяча смертність).

Вади розвитку, втягнення різних систем у патологічний процес, черепно-лицьова дисморфія, затримка темпів психомоторного розвитку, розумова відсталість, ендокринопатія. Прогредієнтний перебіг.

Особливості клінічних проявів окремих синдромів: Дауна, Патау, Едвардса, трисомії 8, трисомії 22, «котячого крику», Вольфа-Хиршхорна, Шерешевського-Тернера, Клайнфельтера, трисомії Х, полісомії Y. Популяційна частота. Особливості перебігу вагітності при хромосомних синдромах. Онкогенетичний характер хромосомної патології. Можливості терапії і реабілітації хворих. Пренатальна діагностика хромосомних хвороб.Змістовий модуль 6. Мітохондріальні хвороби.

Конкретні цілі:

 • Знати загальну характеристику мітохондріальної патології.

 • Знати принципи класифікації мітохондріальної патології.

 • Запропонувати схеми та алгоритми обстеження хворих з підозрою на мітохондріальні хвороби.

 • Знати загальні принципи діагностики мітохондріальних хвороб.

 • Знати клініку, генетику, діагностику, терапію синдрому MERRF.

 • Знати клініку, генетику, діагностику, терапію синдрому MELAS.

 • Знати загальні принципи лікування мітохондріальних хвороб.

Тема 9. Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування.

Загальна характеристика мітохондріальної патології. Класифікація мітохондріальних хвороб. Мітохондріальна спадковість. Мітохондріальні хвороби, зумовлені мутаціями мітохондріальної ДНК. Хвороби, зумовлені делеціями мітохондріальної ДНК. Хвороби, зумовлені точковими мутаціями мітохондріальної ДНК. Клініка, генетика, діагностика, терапія синдромів MERRF, MELAS. Патологія, пов’язана з дефектами міжгеномної комунікації, синдроми множинних делецій мітохондріальної ДНК, синдром делеції мітохондріальної ДНК. Мітохондріальні хвороби, зумовлені мутаціями ядерної ДНК. Захворювання, пов’язані з порушенням метаболізму молочної і піровиноградної кислот. Захворювання, зумовлені дефектами бета-окислення жирних кислот. Ферментопатії циклу Кребса. Ферментопатії циклу карнітину та ферментів, які беруть участь у його метаболізмі. Загальні принципи діагностики і лікування мітохондріальної патології.Змістовий модуль 7. Хвороби зі спадковою схильністю.

Конкретні цілі:

 • Знати загальну характеристику мультифакторіальних захворювань.

 • Пояснювати поняття про схильність, генетичний поліморфізм популяцій.

 • Проілюструвати прикладами моногенно обумовлену схильність.

 • Визначити критерії полігенної схильності.

 • Знати генеалогічний, близнюковий і популяційно-статистичний методи аналізу мультифакторіальних захворювань.

 • Знати генетичні основи різних форм злоякісного росту.

Тема 10. Загальна характеристика мультифакторіальних захворювань. Визначення генетичної схильності. Заходи профілактики.

Роль спадкових факторів і факторів середовища у виникненні поширеної патології неінфекційної етіології. Загальна характеристика мультифакторіальних захворювань: висока частота в популяції; природа статево-вікових розходжень; особливості поширення генів схильності і поширеність хвороб у родинах.

Поняття про схильність. Генетичний поліморфізм популяцій. Взаємодія генетичної схильності та специфічних умов навколишнього середовища в розвитку захворювань. Конкретні механізми реалізації спадкової схильності.

Моногенно обумовлена схильність: екогенетична патологія, фармакогенетичні реакції, професійні хвороби.

Полігенна схильність як результат взаємодії неалельних генів. Генетика мультифакторіальних захворювань: термінологія, поняття і зміст. Генеалогічний, близнюковий і популяційно-статистичний методи у клінічному і генетичному аналізі мультифакторіальних захворювань. Особливості збору, верифікації і інтерпретації інформації. Залежність ступеня розвитку мультифакторіальних захворювань від ступеня споріднення з пробандом, важклості його стану, статі пробанда, популяційної частоти, характеру роботи і умов життя. Таблиці емпіричного ризику. Маркери схильності. Фактори підвищеного ризику.

Природжені вади розвитку мультифакторіального походження.Тема 11. Основи екологічної генетики, фармакогенетики

Роль середовища в еволюції людини. Екогенетичні хвороби. Етіологія і патогенез. Класифікація. Нозологічні форми з різними провокуючими факторами (лікарські засоби, їжа, клімат). Професійні хвороби, як екогенетичні у разі малих доз. Оцінка професійної придатності з екогенетичної точки зору. Спадкові фактори схильності до інфекційних захворювань. Спадковообумовлені патологічні реакції на різні лікарські засоби.Змістовий модуль 8. Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне консультування та пренатальна діагностика.

Конкретні цілі:

 • Знати рівні профілактики спадкових хвороб.

 • Знати види профілактики спадкових хвороб.

 • Знати шляхи проведення профілактичних заходів.

 • Знати форми профілактичних заходів.

 • Знати покази до проведення медико-генетичного консультування.

 • Знати покази до проведення пренатальної діагностики.

 • Знати ментоди пренатальної діагностики.

 • Аналізувати результати біохімічного скринінгу.

 • Знати принципи відбору нозологічних форм, що підлягають просіюючій доклінічній діагностиці.

 • Знати деонтологічні питання просіюючих програм.

Тема 12. Рівні і шляхи проведення профілактики спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування. Пренатальна діагностика. Скринуючі програми

Етнічні, географічні, соціальні фактори, що обумовлюють розходження в поширеності спадкової патології. Генетико-демографічні процеси і поширеність спадкових хвороб.

Види профілактики спадкових хвороб: первинна, вторинна і третинна профілактика. Рівні профілактики: прегаметичний, презіготичний, пренатальний і постнатальний. Шляхи проведення профілактичних заходів: керування пенетрантністю та експресивністю; елімінація ембріону і плода; планування родини і дітонародження; охорона навколишнього середовища. Форми профілактичних заходів: медико-генетичне консультування; пренатальна діагностика; масові просіюючі програми; «генетична» диспансеризація населення (регістри); охорона навколишнього середовища і контроль за мутагенністю факторів середовища.

Медико-генетичне консультування (МГК) як вид спеціалізованої медичної допомоги населенню. МГК як лікарський висновок. Завдання МГК і покази до скерування хворих та їх родин на МГК. Проспективне і ретроспективне консультування. Генетичний ризик, ступені ризику. Поняття про теоретичний і емпіричний ризик. Принципи оцінки генетичного ризику при моногенній, хромосомній і мультифакторіальній патології. Методика проведення МГК. Розрахунки генетичного ризику; повідомлення інформації пацієнтам; допомога родині у прийнятті рішення. Деонтологічні та етичні питання МГК. Взаємодія лікарів при МГК. Організація медико-генетичної служби в Україні. Історія розвитку допологової діагностики. Пренатальна діагностика як метод профілактики. Загальні покази до пренатальної діагностики.

Неінвазивні методи пренатальної діагностики. Ультразвукове дослідження: принципи, покази, терміни проведення, ефективність діагностики різних захворювань плода, оцінки стану плаценти, плодового мішка. Визначення рівня біохімічних маркерів (АФП, хоріонічного гонадотропіну) у сироватці крові вагітних як скринінг для виявлення ПВР і хромосомних захворювань плода.

Інвазивні методи. Методи одержання плодового матеріалу: хоріон- і плацентобіопсія, амніо- і кордоцентез. Покази, терміни, протипокази і можливі ускладнення. Діагностика окремих нозологічних форм.

Деонтологічні і етичні питання,що виникають при проведенні допологової діагностики.

Просіюючі програми. Сутність програм. Принципи відбору нозологічних форм, що підлягають просіюючій доклінічній діагностиці. Характеристика основних програм діагностики фенілкетонурії, природженого гіпотиреозу, адреногенітального синдрому. Діагностика гетерозиготних станів у групах високого генетичного ризику. Деонтологічні питання просіюючих програм.


4.2. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 1: «МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА»

Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

Змістовий модуль 1. Спадковість і патологія. Роль спадковості в патології людини.

1.Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини.

2

2
Змістовий модуль 2 .Методи медичної генетики.

2.Клініко-генеалогічний метод. Цитогенетичні і молекулярно-генетичний методи. Біохімічні методи.

-

2

-

Змістовий модуль 3. Пропедевтика спадкової патології.

3.Семіотика спадкових захворювань. Особливості проявів спадкових хвороб. Морфогенетичні варіанти розвитку. Вади розвитку.

-

2

-

Змістовий модуль 4. Моногенні хвороби.

4.Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенних хвороб.

2

2
5.Спадкові захворювання нирок.

-

-

1

6.Системні скелетні дисплазії.

-

-

1

7.Спадкові хвороби обміну. Принципи лікування спадкових хвороб, реабілітації і соціальної адаптації.

-

2

-

Змістовий модуль 5. Хромосомні хвороби.

8.Загальна характеристика хромосомних хвороб. Клініка основних форм хромосомних хвороб.

2

2

-

Змістовий модуль 6. Мітохондріальні хвороби.

9.Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування.

2

2

-

Змістовий модуль 7. Хвороби зі спадковою схильністю.

10.Загальна характеристика мультифакторіальних захворювань. Визначення генетичної схильності. Заходи профілактики.

-

2

-

11.Основи екологічної генетики, фармакогенетики.

-

-

1

Змістовий модуль 8. Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне консультування та пренетальна діагностика.

12.Рівні і шляхи проведення профілактики спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування. Пренатальна діагностика. Скринуючі програми

2

2

-

Індивідуально-дослідницька самостійна робота студентів

-

-

1

Підготовка до практичних занять9

Підсумковий модульний контроль
2

2

Усього годин – 45

10

20

15

Кредитів ECTS – 1,5


Аудиторне навантаження - 66,7%, СРС - 33,3%4.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№ п/п

Тема

Кількість годин
МОДУЛЬ 1: «МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА»
1

Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини.

2

2

Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенних хвороб.

2

3.

Загальна характеристика хромосомних хвороб. Клініка основних форм хромосомних хвороб.

2

4.

Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування.

2

5.

Рівні і шляхи проведення профілактики спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування. Пренатальна діагностика. Скринуючі програми

2
РАЗОМ

10


4.4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Спадковість і патологія. Роль спадковості в патології людини.

1.

Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини.

2

Змістовий модуль 2 .Методи медичної генетики.

2.

Клініко-генеалогічний метод. Цитогенетичні і молекулярно-генетичний методи. Біохімічні методи.

2

Змістовий модуль 3. Пропедевтика спадкової патології.

3

Семіотика спадкових захворювань. Особливості проявів спадкових хвороб. Морфогенетичні варіанти розвитку. Вади розвитку.

2

Змістовий модуль 4. Моногенні хвороби.

4.

Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенних хвороб.

2

5.

Спадкові хвороби обміну. Принципи лікування спадкових хвороб, реабілітації і соціальної адаптації.

2

Змістовий модуль 5. Хромосомні хвороби.

6.

Загальна характеристика хромосомних хвороб. Клініка основних форм хромосомних хвороб.

2

Змістовий модуль 6. Мітохондріальні хвороби.

7.

Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування.

2

Змістовий модуль 7. Хвороби зі спадковою схильністю.

8.

Загальна характеристика мультифакторіальних захворювань. Визначення генетичної схильності. Заходи профілактики.

2

Змістовий модуль 8. Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне консультування та пренетальна діагностика.

9.

Рівні і шляхи проведення профілактики спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування. Пренатальна діагностика. Скринуючі програми

2

10.

Підсумковий модульний контроль

2
практичної підготовкитеоретичної підготовкиРАЗОМ

20
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка