Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університетСторінка1/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького


КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

акад. М.Р. Гжегоцький

____________________

«___»______________20___ р.

Фармацевтичний факультет

Кафедра організації

та економіки фармації


Кафедра не опорнаРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ»

для студентів ІІІ-ІV курсів фармацевтичного факультету

спеціальності: 7.110201 “Фармація”


Затверджено на методичній нараді кафедри організації та економіки фармації 5 травня 2011 р.

протокол № 11

Завідувач кафедри
__________ проф. Гром О.Л.


Затверджено на засіданні методичної комісії з фармацевтичних дисциплін

11 травня 2011 р.

протокол № 2

Голова методичної комісії

___________ проф. Лесик Р.Б.

Львів - 2011
Програму уклали співробітники кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: завідуючий кафедри, професор О.Л.Гром, доценти кафедри А.Й.Дацко, О.М. Корнієнко, І.Я.Городецька, Н.Л.Ханик.

Робоча навчальна програма ухвалена на засіданні профільної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін (протокол №2 від 11 травня 2011 р.)


Рецензент:
Парновський Б.Л. – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації з курсом технології ліків ФПДО.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з організації та економіки фармації для вищих фармацевтичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110201 "Фармація" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у вищих навчальних закладах ІУ рівня акредитації за спеціальністю «Фармація», затвердженого наказом МОЗ України від 07.12.2009 р. № 930.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492).

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни „Організація та економіка фармації” здійснюється у V,VІ, VII семестрах.

Організація та економіка фармації як навчальна дисципліна:

- базується на вивченні студентами економічної теорії, історії фармації, аптечної технології ліків, фармацевтичної хімії, інформаційних технологій у фармації, етики та деонтології у фармації;

- закладає основи вивчення студентами таких дисциплін як „Менеджмент та маркетинг у фармації”, „Медичне та фармацевтичне товарознавство”, „Фармацевтичне законодавство”, „Фармакоекономіка”, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами на формування умінь застосовувати знання з ОЕФ у процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програму дисципліни „Організація та економіка фармації” поділено на три модулі, які у свою чергу поділяються таким чином:


МОДУЛЬ 1. „ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Змістовий модуль 1. Організаційні принципи фармацевтичного забезпечення.

Змістовий модуль 2. Організація відпуску готових лікарських засобів з аптек.
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Змістовий модуль 3. Організація роботи аптек із забезпечення населення лікарськими засобами індивідуального виготовлення.

Змістовий модуль 4. Організація фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів. Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів. Оптова торгівля лікарськими засобами.
МОДУЛЬ 3. Облік, фінансова звітність та економічний аналіз діяльності аптек

Змістовий модуль 5. Облік товарних та розрахункових операцій в аптеках. Основи бухгалтерського обліку.

Змістовий модуль 6. Облік фінансових результатів діяльності аптек.

Змістовий модуль 7. Сучасні методи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності аптек.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття,

в) самостійна робота студентів,

г) консультації.

Практичні заняття передбачають:

- оформлення облікової документації;

- здійснення економічних розрахунків та аналізу;

- вирішення ситуаційних задач та тестових завдань;

- моделювання ситуацій;

- використання автоматизованих систем обліку.
Кафедра організації та економіки фармації має право вносити зміни до навчальної програми у межах до 15%.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) - на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язання ситуаційних завдань, проведення досліджень, пояснення та оцінка їх результатів, контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.


Структурований план підготовки з дисципліни

Організація та економіка фармації”Структура навчальної дисципліни

Кількість годин / з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин / кредитів

Аудиторних

СРС

лекцій

практи-чних занять
342/9,5

40

150

152

3-4
МОДУЛЬ 1

Змістових модулів 2108/3

16

42

50

3

Підсумковий тестовий контроль

Контроль практичних навичок, тестові завданняМОДУЛЬ 2

Змістових модулів 2108/3

14

38

56

3

Підсумковий тестовий контроль

Контроль практичних навичок, тестові завдання


МОДУЛЬ 3


Змістових модулів 3


126/3,5

10

70

46

4

Підсумковий тестовий контроль

Контроль практичних навичок, тестові завдання


Примітка: 1 кредит ЕСТS – 36 годин: аудиторне навантаження – 56%, СРС – 44%


2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


  • дати системні знання про організаційно-економічні аспекти фармацевтичної діяльності у сучасних умовах;

  • сприяти формуванню професійно необхідних знань, умінь та навичок;

  • забезпечити теоретичну базу для подальшого вивчення інших фармацевтичних та економічних дисциплін навчального плану: менеджменту та маркетингу у фармації, фармакоекономіки, медичного та фармацевтичного товарознавства, фармацевтичного законодавства;

  • створити базу, яка визначає професійну компетентність та загальну ерудицію провізорів.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
МОДУЛЬ І

ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ”


Змістовий модуль 1

Організаційні принципи фармацевтичного забезпечення населення
Конкретні цілі:

Засвоїти принципи організації фармацевтичного забезпечення населення згідно з вимогами Належної аптечної практики.

Трактувати вимоги Міжнародних стандартів фармацевтичної діяльності.

Використовувати нормативно-правові акти, які регламентують діяльність підприємств фармацевтичної галузі.

Пояснювати основні принципи Національної лікарської політики.

Характеризувати організаційну структуру фармацевтичної галузі та основні принципи державного регулювання фармацевтичної діяльності.

Інтерпретувати завдання й функції аптек та їх структурних підрозділів.

Класифікувати аптеки за різними критеріями.

Визначати порядок відкриття аптек .

Визначати раціональну організаційну структуру аптеки.

Навчитись організовувати приймання, розміщення та зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптечному закладі

Засвоїти принципи ціноутворення на лікарські засоби в Україні
Тема 1. Організаційна структура управління фармацевтичною системою.

Міжнародні організації, що регулюють фармацевтичну діяльність на макроекономічному рівні (Всесвітня організація охорони здоров’я – ВООЗ; Міжнародна фармацевтична федерація – МФФ; Всесвітня торгова організація – ВТО; Європейське співтовариство – ЄС). Значення діяльності міжнародних організацій у розробці програм гармонізації законодавчої бази, організаційних принципів, систем управління фармації різних країн світу. Проблеми інтеграції фармацевтичної галузі.

Міжнародні стандарти, що регламентують фармацевтичну діяльність:  • „Належна клінічна практика” (Good Clinical Practice – GCP);

  • „Належна лабораторна практика” (Good Laboratory Practice – GLP);

  • „Належна виробнича практика” (Good Manufacturing Practice – GMP);

  • „Належна дистриб’юторська практика” (Good Distribution Practice – GDP);

  • „Належна аптечна практика” (Good Pharmaceutical Practice – GPP).

Сутність та значення міжнародних стандартів у організації якісної фармацевтичної допомоги.

Національна лікарська (фармацевтична) політика (НЛ(Ф)П): головні цілі. Роль ВООЗ у формуванні Національних програм охорони здоров’я. Завдання, основні принципи створення, порядок впровадження НЛ(Ф)П в Україні та інших країнах світу.

Організаційна структура фармацевтичної галузі та її державне регулювання в Україні, рівні управління.

Характеристика регулюючих переліків ліків у Національних системах охорони здоров’я, їх соціально-економічне значення. Порядок формування Національного переліку життєво необхідних (основних) лікарських засобів згідно з вимогами ВООЗ. Проблема функціонування регулюючих переліків у вітчизняній системі охорони здоров’я.
Тема 2. Основні принципи організації роботи аптек

Завдання та фунції аптек. Класифікація аптек. Порядок відкриття і діяльності аптек. Організаційні вимоги до діяльності аптек. Відділи аптек та їх функції. Характеристика приміщень і обладнання аптек в залежності від характеру їх діяльності. Номенклатура штатних посад працівників аптек. Матеріальна відповідальність в аптеці. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень, догляду за устаткуванням, до особистої гігієни персоналу аптек. Перелік виробничих і невиробничих приміщень аптек. Порядок відкриття і діяльності структурних підрозділів аптек.


Тема 3. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Принципи ціноутворення на лікарські засоби.

Визначення поточної потреби в лікарських засобах та організація аптекою їх замовлення. Критерії вибору постачальників аптек. Основні виробники лікарських засобів та виробів медичного призначення та оптові посередники (оптові фармацевтичні фірми). Основні претензії аптек до постачальників. Джерела інформації про постачальників. Організація приймання лікарських засобів за кількістю та якістю. Організація вхідного контролю лікарських засобів. Обов’яки уповноваженої особи. Організація зберігання лікарських засобів в аптеках. Особливості зберігання лікарських засобів з урахуванням характеру лікарських форм, термінів придатності. Утилізація та знищення неякісних лікарських засобів. Принципи ціноутворення на лікарські засоби. Особливості державного та ринкового підходів до ціноутворення на лікарські засоби. Визначення роздрібних цін на готові лікарські засоби. Порядок відпуску лікарських засобів в стуктурні підрозділи аптеки.Змістовий модуль 2

Організація відпуску готових лікарських засобів з аптек

Конкретні цілі:Засвоїти порядок відпуску лікарських засобів з аптек.

Знати основні критерії безрецептурного відпуску лікарських засобів.

Опрацювати алгоритми фармацевтичної опіки при відпуску безрецептурних препаратів.

Вивчити особливості рецептурного відпуску лікарських засобів.

Здійснювати приймання рецептів та відпуск лікарських засобів.

Опрацювати особливості пільгового та безкоштовного відпуску лікарських засобів.

Класифікувати наркотичні, псчихотропні речовини та прекурсори.

Вивчити особливості виписування рецептів та відпуску з аптек наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекукрсорів списку № 1.

Організувати предметно-кількісний облік лікарських засобів.
Тема 4. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек

Організація безрецептурного відпуску в Україні, країнах ЄС та ін. ОТС- препарати. Вимоги до безрецептурних препаратів. Права та обов’язки провізора з відпуску ліків без рецептів. Організація фармацевтичної опіки. Концепція відповідального самостійного лікування – передумови виникнення, сутність, значення. Вiдповiдальне самолiкування як сучасна форма взаємовідносин між пацієнтом та провізором. Характеристика вітчизняного Переліку безрецептурних лікарських засобів. Основні принципи розміщення безрецептурних препаратів в торговому залі аптеки. Основні джерела інформації щодо безрецептурних лікарських засобів. Законодавчі вимоги до реклами лікарських засобів в ЗМІ.


Тема 5. Організація роботи аптеки з приймання рецептів та відпуску лікарських засобів

Суть рецепта, його функції. Загальні правила виписування рецептів. Форми рецептурних бланків. Термін дійсності виписаних рецептів та зберігання їх в аптеках. Особливості виписування та відпуску окремих груп лікарських засобів. Організація виписування та відпуску ліків на безоплатних та пільгових умовах, а також хронічним хворим. Категорії хворих, яким показано безоплатний та пільговий відпуск ліків. Перелік лікарських засобів, що відпускаються з аптек безоплатно або на пільгових умовах. Реєстрація та облік безкоштовних та пільгових рецептів.


Тема 6. Особливості виписування рецептів та відпуску з аптек наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів. Організація предметно-кількісного обліку в аптеках.

Класифікація наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів. Загальні положення нормативних документів щодо обігу наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів. Порядок отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурссорів з аптечного складу та організація їх зберігання в аптеках. Нормування відпуску наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів з аптек. Порядок приймання рецептів та відпуску ліків, що містять контрольовані речовини. Особливості обігу комбінованих лікарських засобів із вмістом контрольованих речовин.

Характеристика законодавчо-нормативної бази, що регламентує предметно-кількісний облік лікарських засобів у аптеках. Перелік препаратів, що підлягають предметно-кількісному обліку. Організація предметно-кількісного обліку у аптеках та лікувально-профілактичних закладах.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 1:

ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ”
Тема

Лекції

Практ. Заняття

СРС

Iндивiдуальна робота

Змістовий модуль 1.

Організаційні принципи фармацевтичного забезпечення населення

1. Організаційна структура управління фармацевтичною системою

2

-

-

Робота з навчально-методичною літературою, конспектами лекцій, internet-ресурсами

2. Основні принципи організації роботи аптек

2

6

10

3. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Принципи ціноутворення на лікарські засоби.

4

11

10

Контроль змістового модуля 1
1Змістовий модуль 2.

4. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек

2

4

8

Те саме

5. Організація роботи аптеки з приймання рецептів та відпуску лікарських засобів

2

8

8

6. Особливості виписування рецептів та відпуску з аптек наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів. Організація предметно-кількісного обіку в аптеках.

4

9

10

Контроль змістового модуля 2
1
Підсумковий контроль засвоєння модуля 1
2

4
Усього годин -

16

42

50Аудиторна робота – 49%, СРС – 51%Тематичний план лекцій з модуля 1№ теми

Тема

Кiльк. ГодинОрганізаційна структура управління фармацевтичною системою

2Основні принципи організації роботи аптек

2Організація роботи аптек з товарними запасами. Принципи ціноутворення на лікарські засоби.

4Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек

2Організація роботи аптеки з приймання рецептів та відпуску ліків

2Особливості виписування рецептів та відпуску з аптек наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів. Організація предметно-кількісного обіку в аптеках.

4

РАЗОМ

16Тематичний план практичних занять з модуля 1№ теми

Тема

Кiльк. Годин

2.

Основні принципи організації роботи аптек

6

3.

Організація роботи аптек з товарними запасами. Принципи ціноутворення на лікарські засоби.

11

Контроль змістового модуля 1

1

4.

Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів з аптек.

4

5.

Організація роботи аптек з приймання рецептів та відпуску лікарських засобів

8

6.

Особливості виписування рецептів та відпуску з аптек наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів.

9

Контроль змістового модуля 2

1

Підсумковий модульний контроль

2

РАЗОМ

42


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка