Мiнiстерство охорони здоров’я україни iвано-франкiвський національний медичний університетСторінка2/2
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2
Додаткова література
 1. Даценко І. І. Гігієна і екологія людини / Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 247 с.

 2. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я. І. Щедрій, В. С. Джигерей, А. І. Сидисюк та ін. – Львів, 2000. – 238 с.

 3. Агаджанян Н. А., Торшин В. И. Экология человека. Избранные лекции. – М.: Крук, 1994. – 356 с.

 4. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. т.4. – 372 с.

 5. Захарченко М. П., Гончарук Е. И., Кошелев Н. Ф.,Сидоренко Г. И. Современные проблемы экогигиены. – Ч.1, Киев ‘‘Хрещатик’’, 1993. – 174 с; Ч.2, Киев ‘‘Хрещатик’’, 1993.– 154 с.

 6. Кучерявий В. П. Екологія. Львів: Світ – 2000. – 499 с.

 7. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 250 с.

 8. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.; За ред. Є. Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – 552 с.

 9. Общая гигиена: пропедевтика гигиены / Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.; Под. ред. Е. И. Гончарука. – К.: Вища школа, 1999. – 652 с.

 10. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 2004. – 792 с.


2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять зі студентами (взірець)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

гігієни та екології ІФНМУ

«___» ___________20__ р. прот. №___

Зав. каф. М. І. Мізюк

Тема № 1. Вступне заняття.

Екологія, основні терміни та поняття. Біосфера, екологічні системи. Схеми кругообігу поживних речовин.
Актуальність теми:

Людина своєю діяльністю порушила еволюційно встановлений ритм і відпрацьовані напрями процесів біосфери - надскладної природної системи. Тому час рятувати природне середовище, зберігати й «ремонтувати» свій дім, який почав розвалюватися з вини людської цивілізації. Ефект може бути досягнутий лише в тому разі, якщо підходити до його вирішення професійно, з урахуванням правил і законів природи. Тому студенти фармацевтичного факультету повинні оволодіти комплексною інтегральною наукою про довкілля, новою філософією нашого виживання й подальшого збалансованого розвитку цивілізації.


Навчальні цілі заняття:

Знати:


 • мету, завдання, структуру та методи екології;

 • основні поняття та терміни екології;

 • класифікацію екосистем, основні екосистеми біосфери;

 • роль кругообігу речовин та енергії у природі.

Вміти:

 • аналізувати систему зв’язків у біосфері;

 • інтерпретувати основні екологічні закони.


Виховні цілі заняття: сприяти формуванню у студентів екологічного мислення щодо подальшого збалансованого розвитку цивілізації.
Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни

Знати

Вміти

 1. Забезпечуючі:

 • біологія

 • хімія

 • фізика

 • економіка

 • положення теорії В.Вернадського про живу речовину

 • біологічний кругообіг хімічних елементів

 • рівні організації живої системи

 • економічні аспекти з ліквідації забруднення довкілля

 • оцінити процеси міграції хімічних елементів на Землі

 • оцінити наслідки екологічних законів

 • обчислювати економічні витрати на заходи зі збереження довкілля

 1. Забезпечувані:

 • гігієна
- заходи з охорони навколишнього середовища

- оцінити вплив факторів навколишнього середовища

 1. Внутріпредметна інтеграція:План і організаційна структура заняття
Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час, хв

1.

Підготовчий етап:

1. Організаційні заходи

2. Постановка навчальних цілей

3. Контроль вихідного рівня знаньІІ

Тестовий контроль

Усне опитування


Тести ІІ рівня

Перелік питань для опитування

2
2
10


16

2.

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача

1. Ознайомитись зі схемою структурних підрозділів екології, дати визначення кожному з них.

2. Скласти перелік сфер, які входять до складу абіоти та біоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

3. Ознайомитись з кругообігами речовин у природі та видами екологічних пірамід

ІІ

Протокол практичної роботи

Інструктивні матеріали, схеми


45


3.

Заключний етап:

1. Контроль і корекція професійних вмінь і навичок

2. Підведення підсумків, оголошення оцінок

3. Домашнє завдання, інструкція до виконання


ІІІ

Індивідуальний контроль виконання практичної роботи

Протокол практичної роботи


10

32


Матеріали методичного забезпечення заняття
І. Матеріали контролю на підготовчому етапі заняття: тестові завдання та перелік питань для опитування:

Питання:


 1. Екологія як наука. Основні поняття: біосфера, екосистема, біогеоценоз, ноосфера.

 2. Структура природного середовища. Основні екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні).

 3. Загальні властивості біосфери, її склад і функціонування.

 4. Кругообіг речовин та енергії в біосфері: організм та середовище, великий кругообіг речовин та енергії, вплив антропогенного фактора на кругообіг.

 5. Біогеохімічний кругообіг речовин (вуглецю, азоту, фосфору, кисню, водню, сірки).

 6. Поняття екологічної піраміди та її види.


Тестові завдання (взірець)
Варіант 1

1. Як називають область існування живих організмів на планеті Земля?

А. Екосистема

В. Літосфера

С. Біосфера

D. Демосфена

Е. Ноосфера

2. Хто з нижче перелічених вчених вперше застосував поняття «біосфера»?

А. Німецький біолог Ернст Геккель

В. Французький зоолог Ерно Геккель

С. Український біогеохімік В.І. Вернадський

D. Австрійський геолог Е.Зюсс

Е. Російський геолог М. Вассоєвич

3. Живі організми, які створюють органічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води, вуглекислого газу та мінеральних солей це…

А. Редуценти

В. Гетеротрофи

С. Консументи

D. Продуценти

Е. Суперорганізми

4. У чому полягає роль консументів в екосистемі?

А. Споживанні мінеральних компонентів

В. Розкладі органічних решток до простих сполук

С. Регулюванні чисельності популяцій рослинного та тваринного світу

D. Продукуванні органічної маси за допомогою фотосинтезу

Е. Перетворенні відходів біотехнологіями

5. Як називаються молоді біоценози, що формуються в наш час, характеризуються видовою бідністю та одноманітністю?

А. Агроценози

В. Гомеостази

С. Біогеоценози

D. Біотопи

Е. Катаценози
Відповіді


Варіант 1

С

Д

Д

С

АІІ. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Схема структурних підрозділів екології, ситуаційні задачі по екологічним пірамідам.


ІІІ. Матеріали контролю для заключного етапу

При захисті протоколів виконаної роботи студенти опитуються за наступними питаннями: 1. Назвіть структурні підрозділи екології.

 2. Що таке екосистема, екологічний фактор, екологічна валентність, гомеостаз?

 3. Основні компоненти природно-антропогенної системи.

 4. Значення екологічної освіти для людини взагалі та для підготовки спеціаліста за фахом ”Фармація”.


ІV. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: методичні вказівки з навчальної дисципліни «Основи екології» для самостійної роботи студентів.
Література
Основна:

 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995. – С. 10-32, 56-64, 67-72, 82-96.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник.-К.: Либідь, 2005. – С. 6-38, 44-51, 53-110.

 3. Лекційний матеріал.


Додаткова:

 1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 3. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

 4. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я.І. Бедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін. – Львів, 2000. – 238 с.


2.3. Методичні матеріали для студентів
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

(взірець)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

гігієни та екології ІФНМУ

«___» ___________20__р. прот. №___

Зав. каф. М. І. Мізюк

Тема № 1. Вступне заняття.

Екологія, основні терміни та поняття. Біосфера, екологічні системи. Схеми кругообігу поживних речовин.
Актуальність теми: стиль сучасного людського буття хибний, і його неодмінно треба змінити, якщо ми хочемо зберегти життя на нашій планеті. Людина своєю діяльністю порушила еволюційно встановлений ритм і відпрацьовані напрями процесів біосфери - надскладної природної системи. Тому час рятувати природне середовище, зберігати й «ремонтувати» свій дім, що колись був чудовий, а нині почав розвалюватися з нашої вини. Поставлене завдання може бути вирішене лише за однієї умови: всі люди зобов'язані глибоко оволодіти комплексною інтегральною наукою про довкілля.
Мета заняття: оволодіти екологічними законами взаємодії популяції людей з навколишнім середовищем, функціонування екосистем і біосфери.
Питання для самопідготовки:


    1. Екологія як наука. Визначення понять: біосфера, екосистема, біогеоценоз, ноосфера.

    2. Структура природного середовища. Основні екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні).

    3. Загальні властивості біосфери, її склад і функціонування.

    4. Кругообіг речовин та енергії в біосфері: організм та середовище, великий кругообіг речовин та енергії, вплив антропогенного фактора на кругообіг.

    5. Біогеохімічний кругообіг речовин (вуглецю, азоту, фосфору, кисню, водню, сірки).

    6. Поняття екологічної піраміди та її види.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу


 1. Які ви знаєте структурні підрозділи екології?

 2. Що таке біосфера, екосистема, біогеоценоз, агроценоз, екологічний фактор, екологічна валентність, гомеостаз, трофічний ланцюг, популяції, екологічна піраміда?

 3. У чому полягає вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу?

 4. Природно-антропогенна система та її основні компоненти.

 5. Роль біогеохімічного кругообігу речовин та енергії в природі.


Самостійна робота на занятті
Завдання 1. Ознайомитись зі схемою структурних підрозділів екології, дати визначення кожному з них.

Завдання 2. На основі вивчення структури природно-антропогенної геосистеми:

а) скласти перелік сфер, які входять до складу абіоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

б) скласти перелік сфер, які входять до складу біоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

Завдання 3. Побудувати екологічну піраміду згідно умови задачі. Ознайомитись з кругообігами речовин у природі та видами екологічних пірамід.
Література

Основна:
1.Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995. – с. 10-32, 56-64, 67-72, 82-96.

2.Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник.-К.: Либідь, 2005. – с. 6-38, 44-51, 53-110.

3.Лекційний матеріал.
Додаткова:


  1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

  2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

  3. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

  4. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я.І. Бедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000. – 238с.2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

(взірець)
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

гігієни та екології ІФНМУ

«___» ___________20__р. прот. №___

Зав. каф. М. І. Мізюк


Тема:

Історія розвитку екології
Актуальність теми: На початку ХХІ століття охорона навколишнього середовища стала однією з найгостріших і найактуальніших екологічних проблем сучасності. Вторгнення людини у біосферну систему саморегуляції, яка формувалась в ході еволюції планети протягом багатьох мільйонів років, вимагає від неї особливих знань, обережності, передбачливості і високих прогностичних можливостей науки, які б гарантували безпеку біосфери. Так як раніше жива речовина (за В. I. Вернадським) стала визначати геохімічну сутність поверхні нашої планети, так у даний час цим визначальним фактором є людський розум. Отже, сьогодні настав час серйозного переосмислення людством ставлення до природи, час об’єднання зусиль націй і народів у боротьбі за врятування біосфери планети. Тому найголовнішим і невідкладним завданням сучасності є потужний розвиток екологічних досліджень та екології як науки.
Навчальні цілі: ознайомитися із значенням екології в житті суспільства в контексті її історичного розвитку.

Знати:


- етапи розвитку екології як науки;

- закони та принципи екології;

- зміст, предмет, завдання, методи та структуру сучасної екології.

Вміти:


- аналізувати історичні факти розвитку та становлення екології;

- інтерпретувати основні екологічні закони.


Основні питання теми:

1. Виникнення, історія та етапи розвитку екології як науки.

2. Праці Гіппократа, Авіцени та іншиїх вчених Стародавнього Сходу та античного світу про взаємозв’язок здоров’я людини з навколишнім середовищем.

3. Становлення екології як науки (Геккель Е., Мебіус К. та інші).

4. Внесок українських вчених у розвиток екологічної науки.

5. Сучасний період становлення екології.

6. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу.
Матеріали для самоконтролю

1. Що таке сучасна екологія та в чому полягає її основне призначення?

2. Які головні етапи формування взаємовідносин людини й довкілля та їх основні особливості?

3. Які особливості використання природних ресурсів стали причиною розвитку екологічної кризи?

4. Назвіть основні розділи сучасної екологічної науки та їх завдання.
Література

Основна:


 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник.-К.: Либідь, 2005.

Додаткова:

 1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000.

 2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000.

 3. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002.

 4. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я.І. Бедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000.2.3.3. Тематика індивідуальних завдань і їх форми
1. Традиції українського народу у збереженні довкілля.

2. Сучасні уявлення про структуру та еволюцію біосфери.

3. Антропоцентричний та ексцентричний підходи до проблеми взаємодії Людина та Природа.

4. Методи аналізу та контролю природного середовища.

5. Роль екологічних факторів у формуванні здоров’я людини.

6. Екологічно зумовлені та екологічно залежні захворювання.

7. Стан здоров’я населення України у зв’язку з забрудненням довкілля.

8. Екологічні проблеми харчування.

9. Урбанізація. Наслідки урбанізації.

10. Поняття про біоритми. Біоритмологія.

11. Демографічні проблеми в Україні.

12. Побічний вплив лікарських речовин на довкілля та здоров’я людини.

13. Глобальні забруднювачі навколишнього середовища (важкі метали, пестициди, поліхлоровані біфеніли тощо), їх вплив на людину і навколишнє середовище.

14. Причини виникнення та наслідки кислотних дощів, парникового ефекту, озонових дір.

15. Джерела забруднення навколишнього середовища в медицині.

16. Забруднення довкілля шкідливими викидами автотранспорту. Токсичні речовини, що утворюються під час роботи автотранспорту.

17. Фізичні фактори забруднення довкілля (шум, вібрація, ЕМП). Джерела забруднення.

18. Радіоактивне забруднення. Поняття про норми радіаційної безпеки.

19. Екологічна ситуація в Україні.

20. Сучасні способи знешкодження та утилізації твердих побутових відходів, промислових і токсичних відходів.

21. Екологічний моніторинг.

22. Військова діяльність та екологія.

23. Біотехнології. Генетична інженерія. Генетично модифіковані продукти.

24. Нормативно-правові основи захисту навколишнього середовища в Україні.

25. Умови формування нових еколого-економічних цінностей в Україні.

26. Альтернативні джерела електроенергії.

27. Водні об’єкти та їх екологічне значення.

28. Охорона і раціональне використання водних ресурсів Івано-Франківської області.

29. Аналіз гідроенергетичного використання гірських річок Карпат у минулому.

30. Екологічне значення лісів і боліт.

31. Перспективи розвитку біоенергетики в Україні.

32. Найновіші напрямки екологічних дослідження.3. МАТЕРIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


 1. Таблиці:

1. Методи екологічних досліджень

2. Закони екології

3. Структура екосистеми

4. Кругообіги речовин в природі

5. Система очищення води

6. Карта атмосферного забруднення України

7. Карта водного забруднення України

8. Охорона навколишнього середовища

9. Демографічна ситуація України

10.Основні джерела забруднення навколишнього середовища


 1. Слайди:

1. Комплект слайдів до теми "Кругообіг речовин в природі".

2. Комплект слайдів до теми "Екологiя як наука. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища".

3. Комплект слайдів "Природоохоронні заходи".

4. Комплект слайдів "Стічні води".

5. Комплект слайдів "Структура природного середовища".

6. Комплект слайдів "Основні джерела забруднення навколишнього середовища".

7. Комплект слайдів до теми "Основи екології людини".


3. Апаратура:
1. Анемометр

2. Барограф

3. Барометр

4. Психрометр Асмана

5. Психрометр Августа

6. Термометр максимальний

7. Термометр мінімальний

8.Термограф

9.Гігрометр

10. Гігрограф


4. Кінофільми:
1. Стихійні лиха на Земній кулі (повені, зсуви, торнадо тощо).

2. Гігієнічне нормування хімічних промислових речовин3. Система очищення стічних вод

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З «ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ»

для студентів 1 курсу медичного коледжу

за спеціальністю «Стоматологія ортопедична»


 1. Визначення, предмет і завдання екології.

 2. Коротка історія становлення екології як науки.

 3. Галузі та підрозділи екології.

 4. Закони, категорії та методи екології.

 5. Екологія — теоретична база заходів з охорони природи.

 6. Антропогенні фактори.

 7. Поняття „екологічне мислення“.

 8. Основні завдання екології ХХІ ст.

 9. Світова демографічна ситуація.

 10. Демографічні проблеми України.

 11. Вплив навколишнього середовища на здоров’я населення.

 12. Здоров’я та його критерії.

 13. Вплив біологічних факторів на здоров’я людини.

 14. Урбанізація та її негативні наслідки.

 15. Шумове та вібраційне забруднення.

 16. Вплив електромагнітних коливань на здоров’я людини.

 17. Біосфера її складові, взаємозв’язок між ними. Гігієнічне значення біосфери.

 18. Повітряне середовище як елемент біосфери. Хімічний склад повітря, його гігієнічна характеристика.

 19. Забруднення атмосферного повітря. Фізичні властивості повітряного середовища та їх вплив на організм.

 20. Природні та штучні джерела Іонізуючої радіації. Техногенні зміни радіаційного фону в Україні внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та їх гігієнічне оцінювання.

 21. Вода як елемент довкілля. Фізіологічне та гігієнічне значення води.

 22. Кругообіг води в природі, його характеристика. Епідеміологічне значення води.

 23. Хімічний склад води, гігієнічне оцінювання окремих складових, зв’язок хімічного складу води з виникненням ендемічних хвороб (флюороз, карієс зубів, водно-нітратна метгемоглобінемія).

 24. Вимоги до якості питної води. Роль водопостачання у профілактиці захворювань населення.

 25. Вплив діяльності людини на гідросферу.

 26. Світові проблеми прісної води.

 27. Джерела забруднення гідросфери.

 28. Забруднення природних вод України.

 29. Ґрунт як фактор біосфери. Механічний склад і фізичні властивості ґрунту, процеси самоочищення ґрунту.

 30. Біохімічні провінції та біогеохімічні ендемії.

 31. Ґрунт як фактор передачі інфекційних захворювань та глистних інвазій.

 32. Гігієнічне значення очищення населених місць.

 33. Вплив господарської діяльності на ґрунт.

 34. Сучасний стан ґрунтів України.

 35. Оцінювання забруднення ґрунтів. Вплив забруднених ґрунтів на здоров’я людини.

 36. Харчування та здоров’я людини.

 37. Екологічні проблеми харчування населення України.

 38. Особливості нормування пестицидів, залишків добрив у продовольчій сировині та харчових продуктах.

 39. Убіквітарні забруднювачі продовольчої сировини і харчових продуктів.
1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка